Podávání podnětů a stížností

Podávání podnětů a stížností

Česká inspekce životního prostředí vyřizuje podněty na poškozování nebo ohrožování životního prostředí, stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, a to podle právního rámce daného zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále též „správní řád“).

Pozn.: Právní úprava před vydáním zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nerozlišovala pojmy „podnět“ a „stížnost“. Hovořilo se o stížnostech, oznámeních a podnětech a jako právního rámce se používalo k šetření vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Právní rámec, postup i lhůty byly jednotné.

Současná právní úprava přesně rozlišuje, kdy se jedná o „přijímání podnětů k zahájení řízení“ a kdy jde o „stížnosti“.

 

Přijímání podnětů k zahájení řízení (§ 42 správního řádu)

Podle tohoto ustanovení správního řádu je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Podnět může být podán kteroukoliv fyzickou či právnickou osobou, ale také anonymně (pro podněty se nevyžadují žádné formální náležitosti). Podnět lze podat písemně, ústně do protokolu, telefonicky, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky na e-mailovou adresu podatelny, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Z obsahu podnětu by mělo být zřejmé, čeho se podnět týká a čeho se podatel domáhá. Pokud podatel chce být informován o výsledku šetření, musí si o to v podnětu výslovně požádat a uvést alespoň adresu pro doručování. Lhůta k vyřízení podnětu činí 30 dnů ode dne jeho doručení správnímu orgánu.

Klíčové pro šetření ve věci podnětu a případně pro vedení správního resp. přestupkového řízení je, aby ČIŽP byla kompetentní takto konat. Česká inspekce životního prostředí je odborným dozorovým orgánem státní správy v oblasti životního prostředí. Je nástrojem prosazování práva životního prostředí v pěti oblastech: v ochraně ovzduší, ochraně vody, odpadovém hospodářství, ochraně přírody a ochraně lesa. Informace o kompetencích ČIŽP v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí naleznete zde.

Informace o tom, v jakých situacích se na ČIŽP můžete obrátit s podnětem, naleznete zde.

 

Přijímání stížností (§ 175 správního řádu)

Podle tohoto ustanovení správního řádu mají dotčené osoby právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob, tj. zaměstnanců ČIŽP, nebo proti postupu správního orgánu, tj. ČIŽP, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany. Každá stížnost musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem:

-  Fyzická osoba uvede ve stížnosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování.

-  Právnická osoba uvede ve stížnosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.

Stížnosti lze podat ústně do protokolu, písemně, prostřednictvím datové schránky (s náležitostmi dle ustanovení § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) nebo elektronicky na e-mailovou adresu podatelny s uznávaným elektronickým podpisem. Lhůta k vyřízení takové stížnosti činí 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu.

Má‑li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, tj. Ministerstvo životního prostředí, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

 

Podněty a stížnosti je možné podat na adresách

Ředitelství

ČIŽP

Na Břehu 267

190 00 Praha 9

telefon: 222 860 111

e-mail: podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: zr5efbb

 

Oblastní inspektoráty

ČIŽP OI Praha

Wolkerova 40

160 00 Praha 6

telefon: 233 066 111

e-mail: ph.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: 4dkdzty

 

ČIŽP OI Brno

Lieberzeitova 748/14

614 00 Brno

telefon: 545 545 111

e-mail: bn.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: 6umdzr3

 

ČIŽP OI České Budějovice

U Výstaviště 1315/16

370 05 České Budějovice

telefon: 386 109 111

e-mail: cb.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: v3cdzr7

 

ČIŽP OI Liberec

Třída 1. máje 858/26

460 01 Liberec 1

telefon: 485 340 711

e-mail: lb.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: 2kndzy8

 

ČIŽP OI Ústí nad Labem

Výstupní 1644

400 07 Ústí nad Labem

telefon: 475 246 011

e-mail: ul.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: c6vdzus

 

ČIŽP OI Havlíčkův Brod

Bělohradská 3304

580 02 Havlíčkův Brod

telefon: 569 496 111

e-mail: hb.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: htkdzar

 

ČIŽP OI Hradec Králové

Resslova 1229/2a

500 02 Hradec Králové

telefon: 495 773 111

e-mail: hk.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: skvdzan

 

ČIŽP OI Olomouc

Tovární 1059/41

772 00 Olomouc

telefon: 585 243 410

e-mail: ol.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: k93dzrd

 

ČIŽP OI Ostrava

Valchařská 72/15

702 00 Ostrava

telefon: 595 134 111

e-mail: ov.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: fmwdzsv

 

ČIŽP OI Plzeň

Klatovská třída 591/48

301 22 Plzeň

telefon: 377 993 411

e-mail: pl.podatelna@cizp.cz

ID datové schránky: 82bdy9x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout