Výběrová řízení

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je mj. resortní organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP), která dodržuje pravidla pro centrální nákup státu (systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek) a současně je veřejným zadavatelem, který při zadávání veřejných zakázek dodržuje, zejména:

 • zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
  ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 • zákon č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů;

 • podzákonné normy a řídící akty vlády, která obsahují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, např.:
  - Usnesení vlády ČR ze dne 18. 01. 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu,
  - Usnesení vlády ČR ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
  -Usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek,
  -Usnesení vlády ČR ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek

 • evropské zadávací směrnice;

 • své interní předpisy:
  - směrnice č. 11/2021, která stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek v České inspekci životního prostředí
  - směrnice č. 7/2016 o hospodaření s rozpočtovými prostředky a k zajištění oběhu, ověřování a schvalování účetních dokladů v ČIŽP,
  - směrnice o připomínkování, evidenci a uveřejňování smluv a objednávek v ČIŽP,

 • interní předpisy Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“):
  - směrnice č. 14/2019 o poskytování podpory řízení resortních organizací,
  - pokyn MŽP č. 2/2012 k Resortnímu systému centralizovaného zadávání,

 • provozní řády a manuály elektronických nástrojů, které ČIŽP používá při zadávání veřejných zakázek (NEN, EZAK, Věstník veřejných zakázek).

ČIŽP se snaží při zadávání veřejných zakázek co nejvíce uplatňovat environmentální požadavky, dělit veřejné zakázky na části, tak aby byla umožněna účast i menším dodavatelům a vyhrazovat co nejvíce veřejné zakázky pro dodavatele zaměstnávající zdravotně postižené.

ČIŽP je institucí s celostátní působností, která je členěna na 10 oblastních inspektorátů, dvě pobočky a ředitelství. Jednotlivé oblastní inspektoráty a ředitelství jsou samostatnými provozními jednotkami s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do výše 50 000,- Kč bez DPH, a to u kategorií veřejných zakázek, pro jejichž financování mají tyto samostatné provozní jednotky přidělené finanční prostředky v rámci rozpisu rozpočtu ČIŽP.

Samostatné provozní jednotky jsou oprávněny zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve formě průzkumu trhu při dodržení zásad dle čl. 1 odst. 4 služebního předpisu č. 11/2021 vybranému dodavateli formou objednávky za cenu v místě a čase obvyklou. Provedený průzkum trhu musí být vždy zdokumentován pro účely kontroly. Na intranetu ČIŽP je zveřejněn v sekci veřejné zakázky pro zaměstnance ČIŽP jako metodická pomůcka doporučený postup pro provádění průzkumu trhu při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 50.000,- Kč bez DPH.

Od 1. ledna 2019 bylo na ředitelství ČIŽP zřízeno nové oddělení veřejných zakázek, které zpracovává základní parametry všech veřejných zakázek. U veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 2 mil. Kč bez DPH, musí být před vyhlášením výběrových řízení schváleny ze strany MŽP a v případě požadavku na nákup právních, poradenských anebo konzultačních služeb, musí být základní parametry veřejné zakázky schváleny ze strany MŽP, je-li předpokládaná celková hodnota takovéto veřejné zakázky pro celé období trvání smluvního vztahu vyšší než 100 tis. Kč bez DPH.

Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou menší než 500 tisíc Kč bez DPH oddělení veřejných zakázek administruje na profilu zadavatele EZAK.

Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 500 tisíc Kč bez DPH musí být administrovány přes profil zadavatele Národní elektronický nástroj (NEN).

Profil zadavatele

Od 19. 06. 2014 do současnosti je v ČIŽP používán profil zadavatele EZAK a od 01. 07. 2018 je povinně používán profil zadavatele Národní elektronický nástroj (NEN) Zadavatel může používat tyto dva profily zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/cizp 

https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html

Zveřejněno: 05.02.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 4841 x
Vytisknout