Při opravě hráze rybníka provedla firma škodlivý zásah do významného krajinného prvku. Čeká ji pokuta sto tisíc korun

Při opravě hráze rybníka Mrhal, v říjnu 2018, společnost HYDRO & KOV s.r.o. z Třeboně dostatečně nezabezpečila rybniční sediment proti úniku. Následkem toho došlo k převrstvení dnového substrátu potoka Čertík (též Rudolfovský potok) v délce toku cca 2 km pod hrází rybníka Mrhal tímto sedimentem. Firma tak porušila povinnosti stanovené zákonem o ochraně přírody, tedy provedla škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Za to jí inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích uložili pokutu sto tisíc korun.

V říjnu loňského roku zjistili inspektoři ČIŽP nadměrně zakalenou vodu přitékající potokem Čertík do rybníka Jarval. V době šetření byl zákal patrný na celé jeho ploše. Pocházel z výše položeného rybníka Mrhal, kde v té době probíhalo odbahňování dna v rámci opravy spodní výpusti. „Tento stav jsme ještě neshledali za natolik  závažný, aby byl vyhodnocen jako porušení zákona. Informovali jsme ale vlastníka rybníka Mrhal i zástupce společnosti provádějící opravu o možných rizicích vypouštění zakalené vody do vodního toku a také o možných opatřeních ke snížení těchto rizik. Jako minimální opatření jsme doporučili vybudovat pod hrází sedimentační prostor, který by tvořila kamenná hráz a geotextilie, a to pro případ, že by v průběhu stavby došlo k úniku bahna,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Na začátku listopadu 2018 bylo na havarijní linku inspekce nahlášeno zhoršení kvality vod natékajících do rybníka Jarval. Příčinou byl kvantitativní únik bahna a sedimentu v důsledku vypouštění vod z rybníka Mrhal z důvodu opravy spodní výpusti a hráze a s tím spojených zemních prací. Tímto únikem došlo k zazemňování níže situovaného toku na úseku dlouhém cca 1,6 km včetně koncového rybníka Jarval. Vytékající vody měly černou barvu a vizuálně bylo možné zjistit přítomnost unikajícího sedimentu. Ten byl už takového rozsahu, že byl vyhodnocen jako porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zásahy na rybníce Mrhal byly prováděny na základě stavebního povolení vydaného Magistrátem města České Budějovice. To kromě jiného stanovuje, že stavba bude realizována v souladu s projektovou dokumentací a bude nutné zabránit splachu sedimentů a jiných závadných látek do vodního toku. „Na místě kontroly jsme upozornili, že k zásahům do vodního toku je potřebné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku[1] a výjimka ze škodlivého zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů,“ uvedl Jiráček.

Společnost podala proti rozhodnutí odvolání, které odvolací orgán zamítl a potvrdil sankci v plném rozsahu. Rozhodnutí nabylo 3. 10. 2019 právní moci.

při opravě hráze rybníka provedla firma škodlivý zásah do významného krajinného prvku

firma dostatečně nezabezpečila rybniční sediment proti úniku

firma dostatečně nezabezpečila rybniční sediment proti úniku[1] Významné krajinné prvky vyjmenované v zákoně jsou ekologicky hodnotné části krajiny, které mimo jiné pozitivně ovlivňují ekologický stav okolní krajiny. Jsou základem přirozených a dlouhodobě stabilních ekosystémů. Zároveň jsou velmi citlivé na jakékoliv narušení. Právě z důvodu jejich nejen ekologických přínosů, ale zároveň i zranitelnosti, je jim zákonem poskytována určitá forma ochrany. Přirozeně meandrující tok potoka Čertík v dotčené lokalitě s přirozeně utvářeným reliéfem dna a břehů je charakteristickou ukázkou významného krajinného prvku naplňujícího výše uvedenou zákonnou definici.

Vytisknout