Policie s inspektory ČIŽP řeší v lesích Jižních Čech nárůst počtu nelegálních kopáčů chráněných vltavínů

Lesní pozemky a lesní porosty, ale i nelesní pozemky v Jižních Čechách jsou dlouhodobě poškozovány nelegální činností osob kopajících chráněný nerost vltavín[1]. Za první pololetí roku 2020 řeší Policie ČR ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí v Českých Budějovicích značný nárůst této nelegální činnosti. Zatímco v letech 2018 a 2019 to byly zhruba dvě desítky případů, za první pololetí letošního roku je jich už 33.

V Jihočeském kraji je řada lokalit[2], kde dochází k poškozování životního prostředí v souvislosti s hledáním vltavínů jednotlivými fyzickými osobami. Jejich činností dochází k narušování půdního krytu (kopáním, hrabáním, vymýváním …), k poškozování stromů a keřů a jejich kořenového systému a k narušení půdotvorných procesů. To následně vede k ruderalizaci, změně původních a pro lokalitu charakteristických společenstev a zvyšuje se riziko zavlečení nepůvodních druhů. Důsledkem této činnosti může být nevratná změna biotopu v dané lokalitě.

„Řada kopáčů je zjištěna na místě.Vzhledem k tomu, že kopáním vltavínů hrozí nedovolená změna chráněných částí přírody, vydávají inspektoři ČIŽP přistiženým osobám zákazy činnosti podle ust. § 66 zákona o ochraně přírody. V případě, že ale tito lidé dále pokračují a jsou opakovaně přistiženi, dojde tak k porušení vysloveného zákazu a daná věc je řešena Policií ČR jako trestný čin maření výkonu rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí pak pachateli trest odnětí svobody až na dva roky. Na tomto přísnějším zákonném postupu jsme se před lety dohodli s policií a ukazuje se účinnější, než případné přestupkové řízení, které bychom vedli,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Podle zákona o ochraně přírody je na celém území chráněných krajinných oblastí, tedy i CHKO Blanský les a CHKO Třeboňsko, zakázáno ničit přírodu nebo ji poškozovat a měnit dochované přírodní prostředí.Významné krajinné prvky, jako je například i les, jsou podle tohoto zákona také chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by k tomu mohly vést, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit tzv. závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

V případě lesních pozemků dochází vlivem kopání k ohrožení stability stojících lesních porostů, stromy jsou podkopány, dochází k přesekání kořenů a k následným vývratům.Dochází tak k proředění lesních porostů, které se pak stávají náchylnější pro negativní působení větrů, sněhu a námrazy. V jámách se akumulují podzemní i povrchové vody a tím dochází i k podmáčení okolních lesních porostů. Překopání kořenů dřevin znamená jejich infekci dřevokaznými houbami, případně invazi škodlivého hmyzu.

Tisková zpráva Policie Jihočeského kraje: https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22561662&docType=ART

Mgr. Bc. Radka Nastoupilová
mluvčí ČIŽP

 vlivem kopání dochází k ohrožení stability stojících lesních porostů

kopáči vltavínů poškozují životní prostředí

kopáči vltavínů poškozují životní prostředí

kopáči vltavínů poškozují životní prostředí

 [2] k. ú. Olešnice, Nesměn, Byňov (ORP Trhové Sviny), Vrábče, Lipí, Jankov (ORP České Budějovice), Bor (ORP Třeboň), Hrbov (ORP Prachatice), přičemž  pozemky v k. ú. Byňov jsou zároveň i v CHKO Třeboňsko a pozemky v k. ú. Jankov jsou zároveň i v CHKO Blanský les. Z těchto lokalit podléhají zvýšené ochraně (podle zákona o ochraně přírody) zejména lesní pozemky, které jsou ze zákona chráněny jako tzv. významné krajinné prvky a dále území spadající do CHKO Blanský les a CHKO Třeboňsko.

Zveřejněno: 20.08.2020 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 1077 x
Vytisknout