Pokutu téměř milion korun uložili inspektoři ČIŽP za únik zvlášť nebezpečných závadných látek do řeky Odry

Pokutu ve výši 980 tisíc korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu Ostrava subjektu SUEZ Využití zdrojů, a.s.  Stalo se tak v souvislosti s havárií na řece Odře, která se stala v dubnu 2017.  

„K vlastnímu havarijnímu zhoršení jakosti povrchových vod ve vodním toku Odra došlo 11. dubna 2017 a v následujících dnech důsledkem úniku kapalných odpadů z prostoru havarijní vany spalovny a dále prostřednictvím dešťové kanalizace a odpadního kanálu do vodního toku,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. Z šetření vyplynulo, že před havárií probíhaly ve spalovně odpadů v Ostravě – Mariánských Horách provozované firmou SUEZ Využití zdrojů, a.s. práce spojené s čištěním havarijní vany uložiště kapalných odpadů. Při této činnosti došlo k úniku zvlášť nebezpečných závadných látek na asfaltovou plochu a následně při dešti k jejich vniknutí do dešťové kanalizace a přes otevřený odpadní kanál do řeky Odry. „Pouze v důsledku okolností – vysokého vodního stavu v řece a včasného zjištění havárie a následně provedených opatření se podařilo zabránit dalším negativním dopadům na životní prostředí,“ dodal Kozubek.

Podle jeho slov přihlédli inspektoři při posuzování přestupku k jeho závažnosti a k vysoké míře nebezpečnosti pro životní prostředí. Dále také ke skutečnosti, že došlo k přímému ovlivnění kvality povrchových vod s možným dopadem na hraniční profil. Rovněž z pohledu likvidace následků havárie se jednalo o rozsáhlý zásah spojený s únikem nebezpečných kapalných odpadů, konkrétně směsi závadných látek ropného charakteru a chemických látek s prokázaným toxickým účinkem na vodní prostředí, látek určených k likvidaci spálením, tudíž převážně látek perzistentních (dlouhodobě setrvávajících v prostředí), s nízkou biologickou odbouratelností a tím vysokou nebezpečností pro životní prostředí.

„Provedenou kontrolou jsme zjistili, že obviněný se dopustil v areálu spalovny i dalších přestupků při skladování a manipulaci s nebezpečnými kapalnými odpady, což jsme při stanovení výše pokuty také zohlednili,“ uvedl Kozubek.

Proti pokutě uložené za přestupky podle zákona o integrované prevenci a podle vodního zákona se subjekt odvolal, rozhodnutí ČIŽP však bylo v červenci 2018 potvrzeno odvolacím orgánem MŽP.

Havárie na řece Odře

Havárie na řece Odře

 
Havárie na řece Odře

Zveřejněno: 19.07.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 2085 x
Vytisknout