Odstraňování kalů z lokality Vratimov podléhá ostrému dozoru ČIŽP

Za účelem vyčištění a odstranění veškerého materiálu pocházejícího ze sanace lagun Ostramo proběhlo poslední červencový den (31. 7. 2018) v režii Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve Vratimově předání lokality v areálu bývalých papíren společnostem SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ Odpadové hospodářství  s.r.o.  Účastnili se ho také zástupci České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Plocha v areálu bývalých Vratimovských papíren ve Vratimověbyla používána společností BALTOM, s.r.o. jako mezideponie a plocha pro nakládání s výrobky z lagun určených k dalšímu energetickému využití. S materiálem, kterým bylo palivo GEOBAL – produkt z lagun určený k dalšímu energetickému využití, bylo v lokalitě nakládáno od března 2010 do června 2011 – míchání a výroba paliva. Vzhledem k ukončení činnosti provozovatele se zde od června 2011 stále nachází cca 7 000 tun tohoto materiálu. Ten byl v roce 2016 vzhledem k nevyjasnění jeho vlastnictví prohlášen krajským úřadem za odpad, a v lokalitě je tedy uložen nezákonně. I proto krajský úřad přistoupil k vypsání veřejné zakázky, aby byl zákonně odstraněn. „Krajským úřadem jsme byli přizváni k připomínkování prováděcího projektu této veřejné zakázky a naše připomínky byly do projektu zapracovány.  S úřadem spolupracujeme a v dané lokalitě budeme provádět následný dozor z hlediska splnění legislativních požadavků při nakládání s tímto materiálem,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Odvoz bývalého výrobku – dnes odpadu, má být ukončen podle smlouvy do konce října 2018 a jeho následné termické odstranění má být provedeno do konce června 2019.

 „V rámci svých kompetencí jsme prováděli v dané oblasti dozorovou činnost, zda nakládáním s tímto materiálem, respektive při jeho skladování, nedocházelo k ohrožení životního prostředí, zejména podzemních vod. Nad rámec naší dozorové činnosti jsme v letech 2012, 2014 a 2015 nechali na naše náklady provést rozbory skladovaného materiálu pro porovnání kvalitativních změn v čase,“ řekl Geuss.  Vzhledem k výsledkům (nebyly prokázány významnější kvalitativní změny) se v dalších letech již odběry neprováděly. Dále byly zadány průzkumy horninového prostředí, a to v roce 2011 (nezpevněné plochy, zadní část areálu) a v roce 2016 (zpevněné plochy překladiště), aby inspektoři ověřili, jestli nedochází k ohrožení podzemních či povrchových vod. To průzkum nevyloučil (2016), a proto bylo přistoupeno k realizaci projektu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“.

Od roku 2016 je materiál již v režimu odpadu a probíhaly přípravy na realizaci veřejné zakázky. V roce 2014 byl Zdravotním ústavem Ostrava proveden na základě požadavku ČIŽP třídenní monitoring kvality ovzduší v této lokalitě. Ta odpovídala obdobným lokalitám v této části Moravskoslezského kraje. Za účelem ověření možnosti uvolňování těkavých organických látek (VOC) v ovzduší bylo provedeno měřící skupinou ČIŽP v roce 2015 v lokalitě Vratimov další měření. Při manipulaci s materiálem nebyly limity pro VOC překročeny. Veškeré rozbory byly provedeny na náklady ČIŽP. V roce 2016 ČIŽP zadala další průzkum horninového prostředí - kontaminace plochy překladiště paliva. Jeho výsledky byly použity pro potřeby realizace veřejné zakázky „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“.

Aktivity ČIŽP

·  2010 – ČIŽP zjistila navážení výrobku GEOBAL (směs zavápněných kyselých kalů s cca 10 % uhlí) do Vratimova, malý zdroj znečišťování ovzduší v kompetenci města Vratimova. Zjištěno nedovolené nakládání se závadnou látkou společností BALTOM s.r.o.

·  2010 – 2012  - vzhledem k probíhajícímu provozu provedli inspektoři cca 20 místních šetření ročně a to nejenom na základě podnětů občanů Vratimova.

·  Se společností BALTOM s.r.o. a s vedením obce Vratimov byly vedeny desítky jednání.

·  Březen 2011 - ČIŽP zadala na své náklady průzkum horninového prostředí (nezpevněné skladovací plochy) za účelem ověření, zda nedochází k ohrožení podzemních a povrchových vod. Toto ohrožení se nepotvrdilo, ale nebylo vyloučeno, že by k takovému ohrožení nemohlo dojít při dlouhodobém skladování.

·  Duben 2011 - ČIŽP poskytla výsledky průzkumu městskému úřadu Vratimov k dalšímu použití, a to v rámci správních řízení pro uvedení dané plochy do původního stavu. 

·  Červen 2011 - ČIŽP v rámci lokality Vratimov vydala rozhodnutí o pokutě ve věci správního deliktu nedovoleného nakládání se závadnou látkou a uložila společnosti BALTOM s.r.o. pokutu ve výši 500 000 Kč.

·  2012 a 2014 - ČIŽP provedla odběry vzorků uskladněného paliva a to za účelem zjištění kvalitativních změn paliva a porovnání výsledků analýz s vnitropodnikovými normami pro výrobky GEOBAL 3 a GEOBAL 4. Z výsledků vyplynulo, že odebrané vzorky splňují kvalitativní požadavky vyplývající pro certifikované výrobky. Tyto rozbory byly zopakovány i v roce 2015.

·  2013 – 2015 - intenzita kontrol - cca 10 šetření za rok, monitoroval se stav.

·  2014 - ČIŽP provedla třídenní monitoring kvality ovzduší v této lokalitě. Ta odpovídala obdobným lokalitám v této části Moravskoslezského kraje.

·  2015 - Měřící skupinou ČIŽP bylo provedeno ověření možnosti uvolňování těkavých organických látek do ovzduší.

·  2016 - Průzkum kontaminace plochy překladiště paliva, rozbory skladovaného materiálu a geodetické zaměření – využito pro realizaci veřejné zakázky.

·  Od roku 2016 probíhají kontroly ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a se zpracovateli projektu k veřejné zakázce.

Zveřejněno: 04.09.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 791 x
Vytisknout