Ochrana ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země

Ovzduší2.jpg

V právní úpravě ochrany ovzduší v České republice, přijaté v září roku 2012, při porovnání s původní právní úpravou z roku 2002, došlo ke změnám zejména díky vzniku dvou nových zákonů, a to zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) a zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen „ZFP“).

Zákon o ochraně ovzduší se nově zaměřuje především na ochranu kvality vnějšího ovzduší v troposféře, na snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě, na smogové situace, zavádí nízkoemisní zóny a individuální přístup k provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Nová právní úprava zásadním způsobem změnila i dosavadní „kategorizaci“ stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, a to na zdroje, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona  a na zdroje zde neuvedené. Oproti předešlému zákonu zde není uvedena úprava při ochraně proti světelnému znečištění. Kontrolní působnost ČIŽP byla rozšířena o kontroly dodržování povinností provozovatelů méně významných stacionárních zdrojů, zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, které byly podle předcházející právní úpravy zařazovány do kategorie zdrojů malých.

ZFP upravuje práva a povinnosti právnických a podnikajících i nepodnikajících fyzických osob při zacházení s regulovanými látkami a vybranými fluorovanými skleníkovými plyny, jakož i s výrobky, které tyto látky obsahují.

Dle uvedených právních norem Česká inspekce životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší dozírá na dodržování všech povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, vykonává dozor nad činností autorizovaných/certifikovaných osob, vybraných povinností výrobců dovozců a vývozců biopaliv, ukládá opatření k nápravě, projednává přestupky a správní delikty (pokuty, zastavení provozu). Inspekce kontroluje osoby v oblasti dodržování povinností při instalaci, servisu, údržbě, provozu, znovuzískávání, recyklaci a regeneraci u zařízení, která obsahují regulované látky a fluorované skleníkové plyny. Nedílnou součástí ochrany klimatického systému Země, na které se ČIŽP významnou měrou kontrolní činností podílí, je i ochrana před emisemi dalších skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, a to prostřednictvím systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Kontrolní a dozorovou činnost dle platné právní úpravy provádějí inspektoři oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů a inspektoři odboru ochrany ovzduší ředitelství České inspekce životního prostředí.

ZPF je ČIŽP dále pověřena správou poplatku za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků, které je obsahují. Základem poplatku je množství regulované látky v kilogramech. Sazba je 400,- Kč za kilogram RL, poplatek je součin základu a sazby. Poplatníkem pak každý výrobce a dovozce regulovaných látek a výrobků, které je obsahují.

Poplatek je splatný do 30. dubna roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Platí se na účet ČIZP číslo: 106016-9126101/0710. Variabilní symbol je identifikační číslo (IČO) poplatníka.

Veškeré povinnosti, které se vztahují na poplatek za regulované látky, jsou uvedeny v § 6 ZPF. V případě nezaplacení poplatku je poplatek Českou inspekcí životního prostředí, jako správcem poplatku, doměřen, včetně úroku z prodlení dle daňového řádu. Pokud poplatník úrok z prodlení ve stanovené lhůtě neuhradí, přistupuje ČIŽP k jeho vymáhání.

Součástí kontrolní činnosti v oblastech ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země jsou i kontrolní analýzy a měření, která jsou zajišťována vlastní měřicí a analytickou technikou ČIŽP.

Mapa působnosti - ochrana ovzduší

Právní normy - ochrana ovzduší

 

Zveřejněno: 26.11.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 62744 x
Vytisknout