Ochrana lesa

Foto les_zmenšené.jpg

Zakládající složkou České inspekce životního prostředí je složka ochrany lesa. Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, jako orgánu státní správy, přímo formuluje působnost inspekce v ochraně lesa. Ostatní složky se k inspekci připojily v průběhu let 1991 až 1992.

 

Inspekce v ochraně lesa zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání, vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě, provádí kontrolu uložených opatření, v případě hrozící škody je oprávněna nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin.

 

Činnost inspekce je zaměřena na dozor při dodržování platných zákonných předpisů, zejména zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, zák. č. 289/1995 Sb. o lesích, zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování a o změně některých souvisejících zákonů a zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí. Může uložit pokutu právnickým i fyzickým osobám, které svoji činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že:

 

  • neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,
  • vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů
  • neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 

Mapa působnosti - ochrana lesa

Právní normy - ochrana lesa

Zveřejněno: 01.12.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 53109 x
Vytisknout