IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control)

Integrovaná prevence je novým fenoménem, který představuje zásadní změnu v přístupu k ochraně životního prostředí (ŽP). Představuje vyšší kategorii technické ochrany ŽP jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním, nahrazující metodou tzv. „čistší produkce“ dosavadní metodu snižování emisí tzv. „strategii kontroly a řízení“. IPPC spočívá jednak ve využívání látek šetrných k ŽP a ke zdraví lidí, a to přímo v procesu výroby, a dále ve využívání a uplatňování závěrů o BAT (Best Avaitable Techniques), tj. nejlepších dostupných technik, moderních technologií a postupů. Původní metoda strategie kontroly a řízení spočívala zejména v  instalacích a provozu nákladných koncových odlučovacích zařízení (filtračních, gravitačních, úpravy, atd.). Tímto, ale docházelo z hlediska ŽP jako celku, pouze k převodu znečištění z jedné složky do druhé (např. z prachu odloučeného z odsávaného vzduchu vznikl nebezpečný odpad).

Technicky řečeno IPPC tedy spočívá jednak v používání ekologických látek, v prevenci a efektivnosti v procesu výroby (např. náhrada syntetických nebo nitro barev za vodou ředitelné nátěry nebo práškové barvy) a dále ve využívání BAT – moderních metod (např. fluidní spalovací kotle místo roštových).

Referenční dokumenty o BAT jsou tzv. BREF dokumenty (jsou souhrnem BAT a výsledkem výměny informací o řešené problematice). Obsahují data o daném odvětví, resp. procesu, používaných technikách s vyčíslením indikátorů jednotlivých kritérií pro BAT, emisních limitech používaných v členských zemích, prioritních materiálových tocích a monitoringu. Jádrem každého BREF je tedy popis BAT a Závěr o  BAT obsahující závazné shrnutí a limity pro vypouštění znečišťujících látek. 

Na základě implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/61/ES o IPPC vstoupil do českého právního řádu, v platnost 1.1.2003 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Platné znění tohoto zákona již transponuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. 

Provozovateli vybraných zařízení uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci je tedy po absolvování povolovacího zařízení vydáno krajským úřadem (KÚ) integrované povolení (IP), které nahrazuje složková povolení týkající se ochrany životního prostředí. Provozovatel je získá jedním rozhodnutím na odboru ŽP na jednom místě - KÚ a to na základě jím podané žádosti. 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v oblasti integrované prevence vykonává na ní delegovanou kontrolní činnost (§20b) v rámci dodržování zákona o integrované prevenci a plnění IP, ukládá pokuty v souladu se sankčními ustanoveními tohoto zákona. Vydává též vyjádření pro ostatní orgány státní správy (provozní řády, žádosti o IP a jejich změny atd.) Dále ČIŽP spolupracuje s krajskými úřady (ústní jednání k vydání IP), celními orgány, Policií ČR, hygienickými stanicemi, finančními úřady a obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc.

Mapa působnosti - IPPC

Právní normy pro integrované agendy

Vytisknout