IMPEL + IMPEL brožura

 

IMPEL byl založen v roce 1992 jako neformální síť evropských dozorových orgánů a institucí, zaměřená na implementaci a prosazování práva životního prostředí . IMPEL je unikátní sítí a jeho práce byla výrazně prezentována v rámci 6. akčního programu pro životní prostředí EU. Nejvýznamnějším počinem IMPELu byla příprava Doporučení 2001/331 Evropského parlamentu a Rady ze 4. dubna 2001. Z důvodu udržitelnosti financování sítě bylo rozhodnuto, že se změní statut,  takže se IMPEL v roce 2008 stal mezinárodní neziskovou asociací. Asociace je pokračováním neformální sítě a pokračuje v práci ve stejném duchu. Prvním předsedou Výboru IMPELu se stal Gerard Wolters a místopředsedou Terry Shears. Na Valném shromáždění v Budapešti v květnu 2011 proběhla nová volba a novou předsedkyní sítě byla zvolena Zofia Tucinska, místopředsedou byl opět zvolen Terry Shears. Členy Asociace jsou stejně tak, jak tomu bylo i u neformální sítě členské státy EU,  přistupující a kandidátské země EU a Norsko. O členství požádalo Švýcarsko, o jehož členství bylo rozhodnuto na Valném zasedání ve Varšavě v listopadu 2011.  V roce 2013 byl zvolen předsedou sítě IMPEL John Seager (UK) a místopředsedou Chris Dijkens (NL). Na Valném shromáždění v Bruselu v květnu 2014 bylo za řádného člena sítě přijato Kosovo a následně v prosinci 2014 na Valném shromáždění v Římě byla přijata Albánie a došlo k nové volbě předsedy a místopředsedy IMPEL, v níž byli znovu zvoleni jako předseda John Seager a jako místopředseda Chris Dijkens.

IMPEL je síť EU pro implementaci a prosazování práva životního prostředí, je mezinárodním sdružením organizací, které se věnují životnímu prostředí v Evropě. Síť se zavázala přispívat k efektivní aplikaci environmentální legislativy EU skrze budování kapacit, zvýšení povědomí, sdílení dobré praxe, poskytováním příruček a nástrojů, prosazování spolupráce za poskytování zpětné vazby zákonodárcům a regulátorům o praktičnosti a prosaditelnosti environmentální legislativy.

Jedním z klíčových cílů sítě IMPEL je přispět k implementaci environmentální legislativy EU, pomoci EK zlepšit jejich praktičnost a prosaditelnost a zajistit jejich konzistenci s principy „lepší legislativy“. IMPEL je ideální síť ke zlepšení implementace legislativy EU skrze praktické znalosti a zkušenosti jejich členů. Rozsah činnosti IMPEL zahrnuje jak existující, novou tak i navrhovanou legislativu, včetně příruček a návodů, které jsou v souladu s rámcem Akčního programu životního prostředí EU.

Zřízení sítě IMPEL s právní subjektivitou bylo zvažováno několik let, protože bylo potřeba učinit dlouhodobější rozhodnutí týkající se umístění a hrazení sekretariátu a zajištění kontinuity práce IMPELu, včetně jeho financování. To, že se IMPEL stal formální mezinárodní asociací přineslo větší flexibilitu, viditelnost a autonomii IMPELu. IMPEL má také lepší pozici při získávání prostředků z LIFE + a z ostatních zdrojů.

 

IMPEL_Czech_lowres_v2.pdf

 

 

Vytisknout