Havarijní únik kyanidů z Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín - náprava závadného stavu podle zákona o vodách.

Lučebním závodům Draslovka a.s. Kolín byla za únik nedostatečně vyčištěných vod s obsahem toxických kyanidů uložena finanční sankce podle § 118 zákona o vodách ( nedovolené vypouštění odpadních vod) ve výši 1 900 000,- Kč, současně byla uložena sankce podle § 122 téhož zákona ve výši 100 000,- Kč za skutečnost, kdy LZ Draslovka a.s. Kolín neoznámila neprodleně havárii na vodách, kterou způsobila. V důsledku tohoto jednání došlo následně k významnému negativnímu ovlivnění kvality povrchových vod Labe v úseku Kolín – Mělník spojenému s nežádoucím narušením vodních ekosystémů a úhynem rybí obsádky.

Rozhodnutí bylo vydáno po provedeném správním řízení, jehož zahájení bylo účastníkovi řízení Lučební závody Draslovka a.s. Kolín oznámeno dopisem České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 31.1.2006, doručeným jmenovanému účastníkovi řízení dne 2.2.2006. Podkladem pro zahájení správního řízení byly výsledky kontrol a místních šetření, která byla ČIŽP provedena ve dnech 12.1.2006, 13.1.2006 a 16.1.2006 ve věci nahlášeného mimořádného havarijního znečištění povrchových vod řeky Labe v úseku Kolín – Nymburk. Šetření ČIŽP bylo provedeno na základě ustanovení § 112 a § 114 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění ( vodní zákon) a o výsledcích daných šetření byly pořízeny protokoly.

Česká inspekce životního prostředí klade zvýšený důraz na provedení takových opatření k nápravě, která zamezí vzniku nežádoucích situací při manipulaci a čištění odpadních vod a zamezí rovněž jejich vniknutí do toku Labe. K tomu jsou ve spolupráci se soudním znalcem i povolovacími orgány projednávána následující nápravná opatření. K jejich závaznému provedení zahájila ČIŽP s LZ Draslovka a.s. Kolín další správní řízení, ve kterém budou specifikovány bližší podmínky a termíny realizace opatření. Náklady na provedení opatření jsou odhadovány minimálně jako desetinásobek uložené finanční sankce a Česká inspekce životní prostředí považuje za podstatné, že tyto prostředky budou investovány přímo do zvýšení bezpečnosti podniku a ochrany před vznikem havárií.

Připravovaná opatření k nápravě:

 1. Havarijní únik nastal v době odstávky výroby kyanidů, kdy do detoxikačních jímek natékají oplachové vody s řádově vyšším obsahem kyanidů, než při běžném provozu. Do doby nejbližší odstávky provozovatel provede úpravy, aby vyloučil periodický nátok těchto silně toxických vod do detoxikačních jímek a zpracoval je zpětně ve výrobě. Příprava opatření byla zahájena, dokončení včetně úprav technologické dokumentace bude stanoveno pravděpodobně na 31.8.2006.

  Doplnění a aktualizace vodohospodářského havarijního plánu dle zkušeností z šetření havárie, se zaměřením zejména na situace mimo běžný provoz výroby kyanidů. Bylo zahájeno projednávání úprav s vodoprávním úřadem.

  Úprava a zdokonalení režimu kontroly kvality vypouštěných odpadních vod, tak aby byl objektivněji a průběžně zachycen stav vypouštěných vod v reálném čase. Opatření bylo realizováno, jeho výsledky ještě v červnu ČIŽP prověří mimo jiné nezávislým sledováním kvality vypouštěných vod. Následovat bude také zpracování nového systému analytického sledování v termínu do 31.7.2006.

  Modernizace procesu čištění odpadních vod z výroby kyanidů včetně zařazení dalších stupňů čištění. Toto opatření bude doplněno vydáním nového povolení k vypouštění odpadních vod s přísnějšími limity oproti dosavadnímu stavu. Zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod se předpokládá v listopadu 2006.

  Spolu s úpravou procesu čištění ČIŽP požaduje vybudování pojistné retence (záchytného prostoru) pro případ mimořádné situace. V tomto prostoru by měly být zachyceny vypouštěné vody, dojde-li ke zhoršení jejich kvality.ˇ

 

K dnešnímu dni realizovaná opatření:  

 1. Utěsnění vstupu do dešťové kanalizace v prostoru detoxikačních jímek, kterým unikly přečerpané nedostatečně detoxikované odpadní vody.

  Změna organizace a zvýšení kontroly detoxikačních jímek a procesu detoxikace ze strany zaměstnanců původce havárie (pravidelná vizuální kontrola, zdvojení a kontrola signalizačního systému plovákových hladinoměrů a jejich fyzická kontrola před každou směnou).

  Zvýšení četnosti analýz vypouštěných odpadních vod z Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín se zaměřením na obsah kyanidů.

  Provedení personálních změn a úprava organizačního schema v oblasti manipulace s odpadními vodami.

 

Zpracoval: Česká inspekce životního prostředí

V Praze dne 9.6.2006

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 22.06.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 13363 x
Vytisknout