Firma úmyslně vytěžila dřevo holosečným způsobem. Dostala pokutu půl milionu korun

Společnosti TEXTRON CONSULTING s.r.o. se sídlem v Praze uložili inspektoři České inspekce životního prostředí v Olomouci půlmilionovou pokutu, protože svým jednáním ohrozila životní prostředí v lesích. Vlastním zaviněním vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. Úmyslná těžba, účelově uváděná jako nahodilá z důvodu napadení kůrovcem a poškození větrem, byla firmou provedena přesně po vlastnickou hranici lesního pozemku. Sankce 500 tisíc korun nabyla 15. července 2019 právní moci.

„Na vlastním lesním pozemku v k. ú. Crhov (okres Šumperk), o výměře 33574 m2, provedla firma koncem roku 2012 úmyslnou těžbu dřeva holosečným způsobem. Následkem toho vznikla plocha cca 4,27 ha holin a nezajištěných kultur na lesních pozemcích. Těžba byla provedena v rozporu se zákonem o lesích, podle kterého je zakázána mýtní úmyslná těžba v porostech mladších 80 let,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Zvětšením plochy holin a nezajištěných kultur vzniklo nebezpečí zhoršení podmínek pro obnovu lesního porostu následkem nárůstu škodlivého působení buřeně na odlesněných plochách. Zvýšila se plocha půdního povrchu, na kterou mohou přímo dopadat vodní srážky a způsobovat odplavování půdního povrchu. Odstraněním lesního porostu na uvedené ploše došlo také k zintenzivnění slunečního záření dopadajícího na půdní povrch a tím narostlo nebezpečí nežádoucích změn půdotvorného procesu intenzivnějším rozkladem hrabanky a humusové vrstvy.

Vlivem uvedené těžby dřeva došlo ke vzniku dlouhé porostní stěny, otevřené slunečnímu záření a bořivému větru na přilehlém stojícím lesním porostu sousedního vlastníka lesa. Byly tak vytvořeny vhodné podmínky pro napadání obnažené porostní stěny podkorním hmyzem, k jejímu poškozování bořivým větrem a k dalšímu nárůstu ploch holin a nezajištěných kultur na předmětné lokalitě.

„Za zjištěný stav nese společnosti TEXTRON CONSULTING s.r.o. plnou odpovědnost. K ohrožení životního prostředí v lesích došlo na základě úmyslného jednání, které vychází z činnosti společnosti - získání dřeva za účelem zisku,“ uvedl Pallós.

úmyslná těžba, účelově uváděná jako nahodilá z důvodu napadení kůrovcem a poškození větrem

úmyslná těžba, účelově uváděná jako nahodilá z důvodu napadení kůrovcem a poškození větrem

úmyslná těžba, účelově uváděná jako nahodilá z důvodu napadení kůrovcem a poškození větrem
Zveřejněno: 12.09.2019 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 486 x
Vytisknout