Experti ČIŽP nabízí během nouzového stavu konzultace pro výrobce dezinfekčních přípravků

Inspektoři České inspekce životního prostředí, kteří mají v gesci chemické látky, připravili pro výrobce dezinfekčních přípravků stručný návod na jejich správné značení a nabízejí možné konzultace. „Vnímám to jako naši pomoc pro výrobce těchto, v současné době, tolik potřebných prostředků. Snažíme se tak usnadnit jim orientaci v legislativě vztahující se k chemickým látkám – biocidům,“ komentoval iniciativu ČIŽP její ředitel Erik Geuss.

Návod je určen pro výrobce dezinfekčních prostředků, kteří je uvádějí na trh. Tyto přípravky musí splňovat základní předpisy týkající se chemických směsí a biocidních přípravků. Kde lze nalézt základní požadavky na označování dezinfekčních přípravků a co na štítku (etiketě) musí být uvedeno?

·  podle čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), musí být na každém štítku dezinfekčního přípravku, klasifikovaného jako nebezpečný, uvedeny následující informace:

jméno/název, adresa a telefonní číslo dodavatele

jmenovité množství směsi (přípravku) v balení přístupném široké veřejnosti, tj. pouze u spotřebitelských balení

identifikátory výrobku(tj. u směsí: obchodní název nebo označení směsi a identifikace všech látek obsažených ve směsi, které přispívají ke klasifikaci směsi)

výstražné symboly nebezpečnosti(v požadované velikosti: např. do velikosti 125 ml postačuje velikost každého výstražného symbolu o rozměrech min. 10 x 10 mm, pro balení do 3 litrů: min. 16 x 16 mm, pro balení od 3 do 50 litrů: min. 23 x 23 mm, pro balení od 5 do 500 litrů: min. 32 x 32 mm a pro balení nad 500 litrů: min. 46 x 46 mm)

signální slovo(dle klasifikace přípravku buď „nebezpečí“ nebo „varování“)

standardní věty o nebezpečnosti(tzv. H-věty dle klasifikace přípravku)

pokyny pro bezpečné zacházení(tzv. P-věty, obvykle v počtu max. 6 pokynů, pokud je určitá směs dodávána široké veřejnosti, měl by být také na štítku uveden pokyn týkající se odstraňování dané směsi, jakož i odstraňování obalu)

o  popřípadě část pro doplňující informace (např. EUH-věty)

(poznámka: pro balení do 125 ml je možné vynechat určité informace v souladu s oddílem 1.5.1 přílohy I nařízení CLP)

Označování nebezpečných směsí vyplývá z jejichklasifikace nebezpečnosti podlenařízení CLP. To lze najít na těchto stránkách (poslední konsolidovaná verze):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20200101&from=CS

Dezinfekční přípravky patří mezi biocidy. Proto je nutné označit je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, ve znění pozdějších předpisů (nařízení BPR) nebo dle § 15 odst. 2 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách (zákon o biocidech).

Toto nařízení lze nalézt na těchto stránkách (poslední konsolidovaná verze):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&from=CS

 

UPOZORNĚNÍ

Jelikož jsou dezinfekční přípravky biocidy, vztahují se na ně také povinnosti povolování případně oznamování. Tyto povinnosti mohou výrobci konzultovat s Ministerstvem zdravotnictví (email: biocidy@mzcr.cz).

 

·  Podle čl. 69 odst. 2 nařízení BPR musí být na každém štítku dezinfekčního přípravku uvedeny následující informace:

jméno/název, adresa a telefonní číslo držitele povolení/dodavatele v ČR

identita jednotlivých účinných látek a jejich koncentrace v metrických jednotkách

o  informace o případných nanomateriálech v přípravku ("nano") a informace o zvláštních rizicích

typ složení (např. suspenze, koncentrát atp.)*

návod k použití, četnost aplikací a dávkování v metrických jednotkách*

o  údaje o nepříznivých vedlejších účincích a pokyny pro první pomoc*

o  věta "Před použitím si přečtěte přiložené pokyny"; případně varování pro zranitelné skupiny

o  pokyny pro bezpečné odstraňování biocidního přípravku a jeho obalu, vč. případného zákazu opětovného použití obalu*

číslo nebo označení šarže a datum použitelnosti biocidu*

časové období potřebné pro biocidní účinek, interval mezi aplikacemi*

kategorie uživatelů, na které je použití biocidu omezeno

o  informace o jakémkoliv specifickém nebezpečí pro životní prostředí*

 (informace označené * mohou být uvedeny v příbalovém letáku, který je součástí obalu)

Výše uvedené údaje se uvádějí na štítku v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je směs/přípravek uváděn na trh, tj. v ČR v českém jazyce. Na štítku dezinfekčních přípravků se nesmějí uvádět tvrzení jako „biocidní přípravek s nízkým rizikem“, „netoxický“, „neškodný“, „přírodní“, „šetrný k životnímu prostředí“, „šetrný ke zvířatům“ nebo podobné údaje. V případě, že prodáváte nebezpečné dezinfekční přípravky na internetových stránkách, je nutné na nich dle čl. 48 nařízení CLP uvádět informace o její nebezpečnosti (minimálně H-věty, doporučuje se uvádět i výstražné symboly nebezpečnosti a signální slova, případě čitelnou fotografii štítku, kde jsou informace o nebezpečnosti uvedeny) a dle čl. 72 nařízení o biocidech je nutné uvádět věty „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“.

Zkušení inspektoři ČIŽP dozorující agendu chemických látek nabízejí během nouzového stavu telefonické nebo emailové konzultace povinností vztahujících se ke klasifikaci a označování dezinfekčních přípravků:

Brno

Ing. Petr Musil, tel.: 731 682 870, petr.musil@cizp.cz

Ing. Lucie Navrátilová, tel.: 731 405 113, lucie.navratilova@cizp.cz


Ostrava

Ing. Emanuel Svoboda, tel.: 731 682 864, emanuel.svoboda@cizp.cz

 

Havlíčkův Brod

Ing. Gabriela Peřinová, tel.: 731 682 892, gabriela.perinova@cizp.cz

 

Olomouc

Mgr. Veronika Koudelná, tel.: 731 405 263, veronika.koudelna@cizp.cz

 

Praha

RNDr. Oldřich Jarolím, tel.: 731 688 456, oldrich.jarolim@cizp.cz

Mgr. Martin Marko, tel.: 733 784 311, martin.marko@cizp.c

 Mgr. Bc. Radka Nastoupilová

mluvčí ČIŽP
Vytisknout