Exempláře CITES v EU

Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU není považován za dovoz a vývoz a nejsou proto nutná dovozní ani vývozní povolení.

V rámci EU však platí některá nová omezení:

Zákaz komerčního využívání

Druhy z přílohy A je zakázáno jakkoli komerčně využívat (prodávat, nakupovat, inzerovat, vystavovat za peníze, používat je k reklamě apod.). Existuje však několik přesně daných případů (odchov v zajetí, předcitesový exemplář, záchranné programy ad.), kdy je z tohoto zákazu možné udělit výjimku. Takové výjimky udělují krajské úřady ve správním řízení a pokud žadatel doloží všechny požadované údaje, získá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností  (žlutý formulář).  Tento dokument je platný po celém území EU. Exemplář musí být nezaměnitelně označen, aby bylo možné ho ztotožnit s vydaným dokumentem.

Volně obchodovatelné druhy z přílohy A
Zákaz komerčního využívání druhů z přílohy A neplatí pro uměle vypěstované rostliny, starožitnosti a běžně chované druhy ptáků (seznam viz - příloha X nařízení Komise (ES) č. 865/2006) - definice jsou v nařízení Rady (ES) č. 338/97 a v nařízení Komise (ES) č. 865/2006, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Je zakázáno komerčně využívat i druhy z přílohy B, tento zákaz neplatí pro exempláře, které byly získány legálním způsobem (legální dovoz do EU, odchov). S legálně získanými exempláři B se v EU smí obchodovat volně.

Přemístění exemplářů CITES v rámci EU

Přemístěním je míněn jakkýkoli přesun exempláře po Evropské unii. V případě, že se tento přesun týká exempláře druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo určení, je nutné požádat o povolení k přemístění. Toto povolení v ČR uděluje Ministerstvo životního prostředí. Ovšem - Polská republika vyžaduje toto povolení i na druhy z přílohy B. U  odchovaných exemplářů a exemplářů druhů z jiných příloh se toto povolení nevyžaduje.

 

U všech exemplářů CITES platí povinnost na výzvu kontrolních orgánů prokázat jejich legální původ. Tato povinnost platí pro každého, kdo exemplář drží, nabízí k prodeji, zpracovává, přepravuje atd.  

Další informace pro veřejnost k provádění Úmluvy CITES a souvisejících právních předpisů EU a ČR.

 

 

 

  

Vytisknout