Emoce i porušení zákona Na Plachtě v Hradci Králové

Stavba vnitropodnikové komunikace a parkoviště v lokalitě Na Plachtě, která vznikla na konci března, byla příčinou velkých emocí. Tato stavba je přímo v sousedství přírodní památky Na Plachtě, která byla podle ekologů životním prostorem moha chráněných druhů živočichů. Přes areál soukromé firmy do té doby vedla vyšlapaná stezka ze sídliště Plachta směrem do přírodní památky. Firma Devys si svůj pozemek oplotila a s platným stavebním povolením se pustila do stavby.

 

Ochránci přírody dali podnět ČIŽP k prošetření dané věci, na který inspekce reagovala v nejbližším možném termínu. Při inspekčním šetření na místě však bylo zjištěno, že původní biotop je zcela zničen (keřové i bylinné patro bylo odstraněno a půdní kryt byl shrnut). Inspektoři Oblastního inspektorátu Hradec Králové proto neshledali důvod pro zahájení správního řízení o zákazu škodlivé činnosti (neboť tato již byla ve vztahu k původnímu biotopu dokončena). K tomu je ještě nutné dodat, že tento pozemek nepožívá žádnou zvláštní ochranu.

Po několikadenní kontrole došel inspektorát k závěru, že zásahem na pozemku firmy Devys došlo pravděpodobně k pokácení jedné borovice a k odstranění půdního povrchu a vegetačního krytu o rozloze zhruba 600 metrů čtverečních, čímž došlo k negativnímu zásahu do přirozeného vývoje některého zvláště chráněného druhu, pro něhož mohla být tato plocha vhodným biotopem. Závěrem kontroly zahájené dne 12. 4. 2021 tak je porušení zákona o ochraně zvláště chráněných živočichů. Prokazování odpovědnosti kontrolované osoby bude předmětem dalšího řízení. 

Na Plachtě 


Vzhledem ke stávajícímu vyšetřování inspekce nemůže zveřejnit detailní informace o celém případu, nicméně můžeme následující chronologickou linií blíže osvětlit celý vývoj případu, který zde budeme dále aktualizovat. Jedná se o záznam, pořízený inspektory Oblastního inspektorátu v Hradci Králové. Původně jsme chtěli záznam výrazněji zestručnit, nicméně vzhledem k narážkám autora podnětu a zastupitele Hanouska na nečinnost inspektorů a mediální útoky, které inicioval, jsme se rozhodli zveřejnit takřka celý zápis, zkrácený jen o některé příliš odborné a dlouhé pasáže.

 

 
Chronologie případu


·  26.03.2021 – Podatelna ČIŽP Oblastního inspektorátu v Hradci Králové (dále jen OI HK) přijala v 19:22 hodin podnět Martina Hanouska k zastavení škodlivé činnosti u hranice přírodní památky Na Plachtě, ke které sice bylo vydáno stavební povolení, ale podle podatele nebylo vydáno povolení ke kácení dřevin a výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů. K podnětu byl dále přiložen soubor s úvahami podatele, s výňatky z blíže nespecifikovaných písemností a fotografie lokality z blíže nespecifikované doby před započetím rozporovaných činností.

Pan Hanousek podal podnět prostřednictvím datové schránky v pátek v 19:22. Standardní cestou byl jeho podnět v pondělí ráno přijat podatelnou Oblastního inspektorátu Hradec Králové a prostřednictvím ředitele předán ke zpracování oddělení ochrany přírody. Bezprostředně po obdržení přiděleného podnětu odpovědný inspektor přistoupil k jeho šetření. S ohledem na čas a způsob podání podnětu nebylo v silách ČIŽP podnět na místě prošetřit dříve, než 29.03.2021. 

 

 

·  29.03.2021 – Odpovědný inspektor zjistil, že:

lokalita vymezená v podnětu se nachází mimo zvláště chráněné území i jeho ochranné pásmo, jakož i mimo území soustavy NATURA 2000,

Ze zjištěných dat přímo vázaných k dotčenému pozemku vyplynulo, že nejsou totožná s daty, která podatel ve svém podnětu vztáhnul k rozporované činnosti, resp. staveništi.

 

·  14:00 hodin – podatelna OI přijala postoupení totožného podnětu od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ve kterém bylo mj. uvedeno, že „z dostupných údajů vyplývá, že v zájmovém území byly v minulosti zaznamenány zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Krajský úřad však povolení výjimky dle ust. § 56 ZOPK k předmětné činnosti v území nevydával, neboť o povolení výjimky nebyl požádán.

·  Cca 18:00 hodin – Odpovědný inspektor zdokumentoval stav v lokalitě. Z fotografií je patrné, že na staveništi provizorně oploceném došlo zejména k dokončenému odstranění svrchní vrstvy půdního profilu původně tvořené převážně travním porostem s příměsí ostružiníku a k odstranění jedné vzrostlé jehličnaté dřeviny neznámých parametrů. Patrné tak bylo to, že právě popsané dosavadní stanoviště přírodního charakteru bylo nahrazeno zcela jiným stanovištěm (obnažené písčiny bez vegetace).

 

·  30.03.2021 – O uvedených zjištěních inspektor informoval vedoucí oddělení ochrany přírody (dále VOOP), přičemž bylo dohodnuto, že inspektor a VOOP provedou ve 13:00 hodin úkony před zahájením kontroly (šetření) a že inspektor požádá zejména stavební úřad a příslušné orgány ochrany přírody o kopie podkladů.

·  11:00 hodin – inspektor je prostřednictvím mobilního telefonu kontaktován podatelem podnětu, který se dotazoval, jak bylo s jeho podnětem naloženo. Bylo mu sděleno, že stav lokality je inspektorovi znám z jeho soukromé návštěvy předchozího dne a že šetření ČIŽP bude provedeno po poledni. Současně požádal podatele o poskytnutí veškerých jemu dostupných podkladů (stavebního povolení a stanovisek orgánů ochrany přírody), jakož i dat o výskytu zvláště chráněných druhů (ZCHD). Na toto sdělení podatel reagoval, že je mu nepochopitelná prodleva v šetření ČIŽP, když podnět podával už v pátek, a že data o výskytu ZCHD byla zaslána Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK).

 

Následně inspektor prostřednictvím e-mailu operativně požádal stavební úřad o poskytnutí kopie jeho rozhodnutí a o podklady od orgánů ochrany přírody (tyto podklady stavební úřad ČIŽP poskytl 31.03.2021).

 

·  13:00 hodin - ČIŽP provedla úkony před zahájením kontroly (inspekční šetření) zaměřené na posouzení:

zákonnosti dosud proběhlých stavebních činností z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.,

důvodnosti případného omezení či zákazu probíhajících činností s ohledem na možnost negativního ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.

Na místě bylo zjištěno, že:

při hranici pozemků p.č. 942/56 a p.č. 942/151, který je součástí přírodní památky Na Plachtě 3, bylo zřízeno provizorní oplocení staveniště, kterým nedošlo ke škodlivému zasažení pozemku p.č. 942/151 (tj. plochy přírodní památky, která v tomto místě nemá ochranné pásmo),

na ploše staveniště zasahující mj. většinu plochy pozemku p.č. 942/56 došlo k úplnému odstranění svrchní vrstvy dosavadního půdního povrchu včetně drnu za ponechání obnažené půdy písčitého charakteru bez vegetace – tím v dotčené ploše došlo k úplné změně (zničení) stávajícího stanoviště, resp. biotopu,

na ploše pozemku p.č. 942/56 bylo ponecháno 10 dřevin rodu bříza a borovice, přičemž zásah do jejich kořenových systémů nebyl vyhodnocen jako poškození těchto dřevin ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,

porovnáním aktuálního stavu na ploše staveniště s nedatovanou fotografií pořízenou před započetím stavby bylo konstatováno, že v lokalitě byla neznámo kdy odstraněna vzrostlá borovice neznámého obvodu kmene,

realizovaná stavební činnost byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Hradec Králové – odboru stavebního (dále „stavební úřad, které nabylo právní moci dne 23.01. 2021,

Dále bylo ověřeno, že:

v nálezové databázi ochrany přírody (NDOP) jsou k ploše stávajícího staveniště vázány nálezy zvláště chráněných živočichů druhů otakárek fenyklový, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, čolek obecný, čolek velký a sysel obecný, přičemž nejmladší z těchto nálezů jsou 10 až 12 let staré, jsou plošné a jsou obvykle vztaženy k ploše výrazně větší, než je plocha staveniště,

k ploše částí pozemků blízkých staveništi (ležících mimo plochu staveniště a oddělených od staveniště dočasným plotem) jsou v NDOP vázány nálezy zvláště chráněných živočichů druhů žluva hajní, lejsek šedý, ťuhýk obecný, slavík obecný, krahujec obecný, čmelák luční, ropucha obecná, Formica clara, Formica gagates a Formica cunicularia, ještěrka obecná a slepýš křehký zjištěné v roce 2020 a dále nálezy zvláště chráněných živočichů druhů slepýš křehký, rosnička zelená, ještěrka obecná, užovka obojková, otakárek fenyklový, batolec červený, batolec duhový, čolek velký, zlatohlávek tmavý, majka obecná, majka fialová, zlatohlávek huňatý, střevlík polní, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, čolek obecný, krutihlav obecný a sysel obecný zjištěných v roce 2012 a dříve,

 

 

·  31.03.2021 - 06:53 hodin - Inspektor obdržel na služební mobil SMS od podatele informací o tom, že „…k pozemku 942/56 mělo být od loňska cca říjen zadáno minimálně 6 chráněných druhů živočichů z průzkumu území Michael Mikát a kolektiv. Průzkum v říjnu dostala AOPK ČR i KÚ KHK.

 

·  9:46 hodin - podatel kontaktoval telefonicky inspektora a jeho představené osočoval z laxního přístupu, nedostatečné odbornosti a nekompetentnosti, když je dosud na předmětné lokalitě pokračováno ve stavební činnosti. Současně obvinil ČIŽP z odpovědnosti za ničení lokality. Poté, co byl vyzván k zanechání takového vyjadřování, sdělil dehonestujícím způsobem, že nesouhlasí s názorem ČIŽP, že zastavení činnosti je již bezpředmětné. Současně požádal o písemné poskytnutí tohoto závěru. Nato byl opětovné vyzván k zanechání urážlivého jednání a bylo mu sděleno, že o výsledku šetření bude vyrozuměn v zákonné lhůtě.

 

·  10:59 hodin - inspektor od podatele obdržel data o výskytu ZCHD, která se měla výslovně vztahovat k pozemku p.č. 942/56. Ověřením těchto dat v NDOP však bylo zjištěno, že se jedná o data vztažená k plochám sousedního pozemku p.č. 942/151, tj. k území přírodní památky Na Plachtě 3.

 

·  Před polednem byl inspektor telefonicky kontaktován zástupcem stavebního úřadu, který uvedl, že má připraveny podklady, které si ČIŽP vyžádala předchozího dne. Inspektor se proto pro ně obratem osobně dostavil. Z kopií písemností poskytnutých stavebním úřadem bylo možno v rámci provedeného šetření dále konstatovat, že:

podkladem rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byla stavební činnost pravomocně povolena, byla mj. závazná stanoviska orgánů ochrany přírody místně příslušných mj. k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (Magistrát města Hradec Králové) a k povolování výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů a k územní ochraně (Krajský úřad Královéhradeckého kraje), přičemž:

Magistrát města Hradec Králové (v rámci své „povolovací“ kompetence) ve svém stanovisku upozornil na nezbytnost získání povolení kácení pro případ, že by bylo nezbytné pokácet stromy s obvodem kmene přesahujícím 80 cm ve výšce 130 cm, resp. souvislé zapojené porosty dřevin na ploše přesahující 40 m2, a na zákonnou ochranu dřevin před jejich poškozováním – jeho podmínky byly převzaty do výroku rozhodnutí stavebního úřadu,

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve svém stanovisku uvedl, že „vzhledem ke skutečnosti, že se stavba … nenachází ve zvláště chráněném území … a ze stejného důvodu nebude dotčeno žádné území soustavy NATURA 2000,… není příslušným úřadem státní správy k vydání závazného stanoviska ve smyslu stavebního zákona“ (text krácen bez vlivu na jeho smysl). Svým postupem tak krajský úřad důvodně založil přesvědčení stavebního úřadu (a stavebníka), že realizace není v kolizi se zájmy ochrany přírody (citace z rozhodnutí stavebního úřadu: „Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s … dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním … nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy“ (text krácen bez vlivu na jeho smysl),

účastníkem stavebního řízení byla mj. i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (z titulu správce pozemku sousedícího se stavbou), která rovněž na žádný možný střet se zájmy ochrany přírody v dané lokalitě neupozornila, ač ona sama je gestorem NDOP.

 

S ohledem na veškerá zjištění učiněná ke 31.03.2021 bylo dovozeno, že:

na pozemku p.č. 942/56 došlo ke zničení stávajícího stanoviště, resp. biotopu (bylinné společenstvo s příměsí ostružiníku), a jeho nahrazení jiným (obnažené písčiny),

odstraněním přírodě blízkého půdního povrchu a vegetačního krytu mohlo dojít k negativnímu zásahu do přirozeného vývoje některého z uvedených zvláště chráněných druhů, pro něž mohla být dotčená plocha vhodným biotopem (např. ještěrka obecná, slepýš křehký), avšak pouze okrajově, neboť na žádost zástupců ochrany přírody bylo původní oplocení průmyslového areálu, které se předmětnou stavbou posouvá na okraj PP Plachta 3, s podezdívkou, aby byla vytvořena zábrana pro šíření ZCHD do průmyslového areálu

v souvislosti se stavební činností mohlo dojít k pokácení jedné borovice neznámých parametrů.

 

ČIŽP proto šetření uzavřela, přičemž konstatovala, že:

omezení, zastavení či zákaz povolené stavební činnosti ČIŽP nepovažuje (s ohledem na stav lokality, jakož i stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody, která byla podkladem pro řízení stavebního úřadu) za účelné a právně přípustné,

předmětem další kontrolní činnosti bude posouzení:

škodlivosti a zákonnosti provedených zásahů na přirozený vývoj zvláště chráněných živočichů, resp. dřevin rostoucích mimo les,

deliktní odpovědnosti za takový škodlivý zásah.

 

·  19:10 hodin - z e-mailové schránky Mgr. Hanouska na e-mail ředitele OI HK byla doručena zpráva, ve které jsou uváděny údaje o širší lokalitě Na Plachtě, kterými již ČIŽP disponovala a předloženy návrhy na řešení stávajícího stavu odpovídající již učiněným návrhům. Tato zpráva byla odeslána jménem dalších osob, které se v ochraně lokality Na Plachtě dlouhodobě angažují a byla současně odeslána i některým redaktorům médií.

 

·  01.04.2021 - Ředitel OI HK v 08:28 reagoval na zprávu obdrženou předchozího dne večer, přičemž uvedl, že ČIŽP kauzu šetří, zajišťuje důkazy a s ohledem na tento stav není možné poskytovat další informace k šetření.

·  14:33 hodin - Pan David Číp (JARO Jaroměř) reagoval jako jeden z adresátů e-mailovou zprávou, obsahující řadu výpadů proti ČIŽP, ústřednímu řediteli, řediteli OI a inspektorům a obsahuje hodnocení dalších kauz a činností v rámci inspektorátu.

·  13:58 hodin - inspektor obdržel e-mailovou zprávu od orgánu ochrany přírody povolujícího kácení, že žádné kácení v dotčené lokalitě nebylo aktuálně povoleno.

Pozn.: I v dalších dnech následovaly e-maily od Mgr. Hanouska a p. Čípa, dehonestující ČIŽP a její představitele a upozorňující na postup investora v rozporu se stavebním povolením. Na tyto zprávy reagoval ředitel OI mj. s žádostí k umírnění emocí. V tomto případě je nutno upozornit, že krajinný ekolog Martin Hanousek (Zelení, zastupitel statutárního města Hradec Králové a nedávný radní a náměstek primátora města pro životní prostředí) měl dříve možnost stejně jako ostatní ekologické organizace zasadit se o to, aby toto území získalo ochranný status, který by mohl zabránit tomuto stavu.

 

 

ČIŽP následně shromažďovala podklady pro zahájení kontroly s investorem stavby za účelem zjištění zákonnosti zásahu a odpovědné osoby za tento zásah.

 

 

·  12.04.2021 – doručením oznámení byla zahájena bezkontaktní kontrola investora (DEVYS s.r.o.) spojená s výzvou k doručení požadovaných podkladů do sedmi dnů od obdržení oznámení, tj. do 19.04.2021 včetně.

 

 

·  28. 04.2021 -Po obdržení vyjádření investora byl vydán protokol o kontrole se závěrem „Shledáno porušení zákona č. 114/1992 Sb.“

 

 

·  11.05.2021 - Byly doručeny námitky kontrolované osoby proti kontrolnímu zjištění.

Zveřejněno: 25.05.2021 – Jiří Ovečka ; Přečteno 218 x
Vytisknout