Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Rozšíření kamenolomu (Kateřina 23.03.2021 14:01) – Obecné téma
  Dobrý den, co máme dělat nebo kam se můžeme jako občané obce obrátit v případě, že nechceme dopustit, aby společnost provozující povrchový kamenolom rozšířila těžbu směrem k hustě zastavěné oblasti (již nyní je cca 500 m od nejbližšího obydlí)? Obtěžující je hluk a otřesy při odstřelech a prašnost. Lom je navíc součástí Přírodního parku Dolní Povltaví, rozšířením lomu by došlo k jeho dalšímu zásadnímu poškození. Provozovatel zahájil zjišťovací řízení. Děkuji Vám.
  • Otázka: Náhradní výsadba (Jana 10.03.2021 19:49) – Obecné téma
   Dobrý den,

   v prosinci 2020 nám bylo povoleno kácení stromu Městským úřadem s tím, že nám byla určena náhradní výsadba 1 ks Picea abies Inversa a 1 ks Pinus cembra Nana. Podotknu, že je to výběr městského úřadu,nikoliv náš. Náhradní výsadba zasazena do 3 měsíců. Samozřejmě v té době, lesní školky, zahradnictví zavřeny. Strom Picea se podařit podařilo, ale Pinus cembra Nana nikoliv. Máme e-mailovou komunikaci ze zahradnictví,kde je patrné,že nikdo tento strom nemá, ani v nabídce na internetu nikde nelze sehnat. Žádali jsme městský úřad o změnu tohoto stromu na jiný druh,ale bylo nám sděleno,že to nelze, že je již nabití právní moci a že lze pouze po konzultaci změnit velikost. Což nám ale nepomůže, protože prostě strom sehnat nelze.
   Jak dále postupovat? Kdo ukládá pokuty ohledně náhradní výsadby, městský úřad nebo ČIZP? Na jakou výši pokuty se máme v tomto případě pravděpodobně připravit? Pokud nám bude dána pokuta, je to tímto uzavřeno nebo bude pořád nárok na náhradní výsadbu a hrozit nám další pokuta? Děkuji
   • Odpověď: (Jandová 18.03.2021 8:29)

    Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením ochrany přírody Ředitelství ČIŽP:

    Detaily případu nejsou ČIŽP známy. Obecně však lze uvést, že úřad, který povinnost provést náhradní výsadbu uložil, může své rozhodnutí na základě žádosti změnit (§ 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.) Pokud nejste s postupem úřadu, který vám uložil provést náhradní výsadbu, spokojena, doporučujeme obrátit se s žádostí o prošetření na nadřízený orgán – příslušný krajský úřad.

    Pokuty za nesplnění opatření náhradní výsadby ukládá ČIŽP nebo orgán ochrany přírody (příslušná obec s rozšířenou působností). Uložením pokuty povinnost provést náhradní výsadbu nezaniká.

  • Otázka: Pražce (Lucie 16.02.2021 14:41) – Obecné téma
   Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat, když jsem zjistila, že soused má postavený přístřešek pro koně ze železničních pražců a ještě k tomu na zemědělské půdě. Musí tyto pražce odstranit? Má ho postavený již delší dobu cca 5 let, ale až teď jsem si všimla, z čeho přístřešek je. A na koho se případně obrátit na stavební úřad nebo na životní prostředí v naší obci? Děkuji
   • Odpověď: (Nastoupilová 19.02.2021 12:19)
    Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP:
    Dřevo ošetřené kreosotovými oleji (jako např. vyřazené železniční pražce, sloupy, mostnice apod.) je možné opětovně používat jako stavební materiál, a to pro účely, které nejsou zakázány nařízením REACH 1907/2006 (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Obecně jsou zakázány aplikace, kde hrozí riziko opakovaného styku s kůží, resp. s pokožkou při častém fyzickém kontaktu, popř. další vyjmenované způsoby. Konkrétně nelze aplikovat uvnitř budov určených pro jakékoliv účely, v hračkách, na hřištích, v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, dále pro výrobu, použití a každé opakované ošetření nádob určených pro pěstitelské účely, při výrobě zahradního nábytku (stoly pro pikniky) a obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo k výživě zvířat, či jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty.
    Umožněno je použití impregnovaných dřevěných pražců pro stavební účely v souladu s projektem stavby jako stanovený stavební výrobek (např. schodnice u venkovního použití, jako mostnice), pro zpevnění pojezdových ploch a nádvoří – parkovací a odstavné plochy pro automobily a speciální stroje (v souladu s projektem stavby). Použití vyřazených pražců pro výstavbu oplocení pastvin či výběhů zvířat, zbudování ohrad i přístřešků pro hospodářská zvířata a dobytek není výslovně zakázáno uvedeným evropským nařízením. Měly by však být dodrženy podmínky dalších právních předpisů upravujících případné další opětovné použití předmětných výrobků. Podle zákona o veterinární péči je chovatel povinen "chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví". Aplikaci, kterou popisujete, je vhodné konzultovat se Státní veterinární správou, zda je předmětné užití v souladu se zákonem o veterinární péči, zda je z hlediska zdraví zvířat aplikace bezpečná.
    Zdůrazňujeme, že použití pražců je potřeba vždy individuálně posoudit, zda je aplikace v souladu s REACH. ČIŽP není kompetentní k provedení kontroly fyzických osob nepodnikajících, neprojednává přestupky občanů. Podle zákona o odpadech se postupuje pouze za situací, kdy se železničních pražců bude vlastník zbavovat, anebo bude mít úmysl či povinnost se jich zbavit (např. pokud použití je v rozporu s podmínkami pro chov zvířat).
    V daném případě se lze obrátit dále na stavební úřad a případně ve věci pozemku jako orné půdy na orgán ochrany ZPF (zpravidla odbor životního prostředí příslušného úřadu ORP).
    Uvádíme odkaz na sdělení MŽP: Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)
  • Otázka: Recyklační příspěvek bez DPH (Robert Majewski 10.02.2021 8:37) – Obecné téma
   Dobrý den,
   při maloobchodním prodeji uvádíme na účtence pro zákazníka ceny zboží pouze s DPH (rozpis daní je pak za celou účtenku dohromady).
   Nyní musíme nově u elektrozařízení uvádět také recyklační příspěvek. Mohou i údaje sazby příspěvku a jeho celková výše být uvedeny pouze s DPH, nebo jsme povinni uvést i výši příspěvku bez DPH?
   Děkuji, Majewski
   • Odpověď: (Jandová 24.03.2021 10:32)
    Dobrý den,
    obraťte se prosím na Ministerstvo životního prostředí (odbor odpadů), které je kompetentní k výkladům jednotlivých ustanovení zákona o výrobcích s ukončenou životností.
  • Otázka: Ostuda a otřes (Tomáš Sedláček 07.02.2021 14:34) – Obecné téma
   Dobrého dne přeji, kdy hodlá odstoupit ředitel Geuss a jeho poskoci a přestane dělat ostudu nejen úřadu, ale i České Republice? Již nyní celá ČR bezpečně ví, co je ředitel zač, známe tu ostudu, míru rozkladu a již nyní je jisté, že až bude ředitel odcházet, bude to s ostudou naprostého ubožáka. Děkuji za odpověď, T.S.
   • Otázka: Eshop pro chemické látky a směsi (Chytilová 02.02.2021 11:01) – Obecné téma
    Dobrý den,
    procházela jsem si několik eshopu prodávajících nebezpečné chemické látky s směsi a všimla jsem si, že převážná většina nemá u produktů uvedené informace o nebezpečnosti výrobku a ani není uveden bezpečnostní list. Jsou někde přesně uvedeny požadavky na informace pro prodej nebezpečných chemických látek a směsí?
    Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

    Chytilová
    • Odpověď: (Nastoupilová 12.02.2021 11:32)

     Odpověď zpracoval Oldřich Jarolím, specialista na chemické látky na ředitelství ČIŽP:
     Dobrý den. Informování o nebezpečnosti chemických směsí prodávaných na intranetu je stanoveno v čl. 48 odst. 2 nařízení čl. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP). Podle tohoto ustanovení (cit.) „Každá reklama na směs klasifikovanou jako nebezpečná nebo spadající do oblasti působnosti čl. 25 odst. 6, která umožňuje komukoliv ze široké veřejnosti uzavřít kupní smlouvu, aniž by předtím viděl štítek dané směsi, musí uvádět typ nebo typy nebezpečnosti označené na štítku.“ Za dostačující se považuje fotografie etikety, případně musí být uvedeny minimálně odpovídající H-věty a doporučené je uvést i výstražné symboly nebezpečnosti. Povinnost umístit na stránky bezpečnostní list není stanovena. ČIŽP tuto povinnost kontroluje a za její porušení ukládá sankce.

   • Otázka: otrava Bečvy (Libor Schiller 24.01.2021 17:46) – Obecné téma
    Budete na ČIŽP dělat nějaké závěry z otravy Bečvy 20.9.2020?Odstoupení,potrestání,krácení mezd apod.odpovědných lidí za nečinnost ČIŽP?
    • Odpověď: (Jandová 28.01.2021 9:53)

     Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v žádném případě nebyla nečinná. Při zjišťování příčin otravy řeky Bečvy od počátku postupovala v rámci svých kompetencí a v souladu s platnými zákony. Při odebírání vzorků odvedli zaměstnanci svoji práci profesionálně a nijak nepochybili. Není tedy důvod přistupovat k jakýmkoli postihům.
     Více informací včetně prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“ a nejčastější otázky a odpovědi zde: http://www.cizp.cz/Prohlaseni-reditele-CIZP-ke-kauze-Becva-Nejcastejsi-otazky-a-odpovedi.html

   • Otázka: Veřejná debata (Jakub Šrámek 12.12.2020 1:00) – Obecné téma
    Dobrý den,
    v návaznosti na prohlášení ředitele ČIŽP k otravě na Bečvě, dovolil bych si pana Geusse pozvat na veřejný meeting občanů s politiky, který se bude konat na náměstí ve Valašském Meziříčí 20.prosince od 14hod. Téma bude "Bečva". Je jisté, že účastníci rádi uslyší stejně sebevědomé odpovědi a fundované informace, jako je prohlášení p. ředitele, přímo od toho nejpovolanějšího.
    s pozdravem J. Šrámek

    Na akci zatím přislíbili účast tito hosté:
    - Robert Stržínek (starosta Val. Meziříčí, ANO)
    - Petr Gazdík (poslanec, místopředseda STAN)
    - Stanislav Blaha (poslanec, ODS)
    - Petr Orel (senátor, Zelení)
    - Hana Ančincová (náměstkyně hejtmana ZK, Piráti)
    - Zuzana Vlasatá a Jakub Patočka (redaktoři Deníku Referendum)

    https://fb.me/e/1Q4r2ejWQ
    • Otázka: Nesnesitelny kourovy zapach a dym od vicero sousedu (Petra Davidović 21.11.2020 19:15) – Obecné téma
     Dobry den, zijeme druhym rokem v domku v male obci cca 250 - 260 domu a par sousedu venku v ruznych casovych intervalech pali listi, vetve, drevo, odpad. Ted posledni dobou to zde "cadi" cele dny nekdy i noci ! A kdyz to v noci "necadi" tak ve vzduchu citite stiplavy kour z toho deniho paleni. Ten zapach je opravdu sileny, nemuzeme treba cele dny ani noci vetrat, protoze kdyz se ten zapach dostane do domu pali nas z toho oci, oblicej, skrabe v krku, boli hlava a nemuzeme to vyvetrat, protoze jeden soused skoncil a dalsi dva mezi tim zacali. Museli jsme ucpat i venkovni vyvod od digestore. Timto otvorem nam sel do domu ten neprijemny stiplavy kourovy zapach. Nekdy mame na terase nafoukane i ruzne saze. Jsou dny kdy nemuzeme ani vyjit ven, protoze se to opravdu neda dychat. V jednu chlvili se na vas vali kour treba z 5ti ruznych mist. Cela obec je v sedem kourovem oparu. Od "starousedliku" vime, ze se to tady bohuzel deje uz spostu let a ze se to tak nejak toleruje - ti co nepali (tech je vetsina) nadavaji na ty co pali, ale nikdo s tim nic nedela. Lze pochopit, kdyz nekteri sousede zapali nejake suche listi, 20 minut to hori, pak jeste chvili kouri a je klid. Ale ze jini ten ohen udrzuji i nekolik hodin v kuse a stale prikladaji, je uz podle me opravdu za hranici vseho. V tomto obdobi uz Vam staci jen to, ze ruzne kouri kominy a ne vsechny "voni" .
     Muj dotaz zni : Co konkretne muzu podniknout, kam se mam obratit a jak postupovat, pokud s tim vedeni obce doposud nic neudelalo ? Stale jen otiskuje v mistnim obezniku, at jsme k sobe v teto veci ohleduplni.

     Fota v priloze jsou kazda z jineho dne.

     Dekuji za odpoved a preji Vam v teto dobe hlavne pevne zdravi ! Petra , Modrá u Velehradu
     • Odpověď: (Nastoupilová 24.11.2020 16:59)

      Odpověď byla zpracována oddělením ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP:
      Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ustanovení § 16 odst. 1, lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V pravomoci obce je možné tento způsob odstraňování odpadu regulovat tím, že obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění v souladu s podmínkami pro odstraňování odpadu podle zákona o odpadech. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby. I spalování suchých rostlinných materiálů neznečištěných chemickými látkami se neobejde bez určitého vlivu na kvalitu ovzduší. Míru „přípustného“ vlivu spalování na kvalitu ovzduší, při kterém  nebude porušena podmínka uvedená v § 16 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, tento zákon přímo neřeší. Z uvedeného důvodu je v pravomoci orgánu obce s rozšířenou působností tuto činnost regulovat.

      Spalování jiných než suchých rostlinných materiálů neznečištěných chemickými látkami fyzickou osobou je přestupkem, za který může orgán ochrany ovzduší pověřený projednáváním přestupků fyzických nepodnikajících osob, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,  podle § 23 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
      Česká inspekce životního prostředí kontroluje dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší a projednává jimi spáchané přestupky, což jsou zdroje, k jejichž provozu je zákonem o ochraně ovzduší vyžadováno povolení orgánu ochrany ovzduší – krajského úřadu. Inspekce není zákonem o ochraně ovzduší pověřena projednáváním přestupků fyzických nepodnikajících osob. 
    • Otázka: kouř z komína (Stanislava Vozňáková 07.11.2020 11:57) – Obecné téma
     Dobrý den, mám zdořilý dotaz, jestli existuje nějaká norma, jak má být vysoký komín na tuhá paliva.
     Soused přestal před 15-ti lety plynem z důvodu, že se rozvedl a musí se starat o děti a nemá peníze.Začal topit vším co našel, později se vrátil do středověku, z použitých barelů si dělá tzv. piliňáky, ty pěchuje a nějak v nich topí. Co se valí z komínu je těžko popsat, fotografie nic neřeší, ale ten zápach! O kvalitě spalování nemůže být řeč, navíc stále fouká jižní vítr a všechno máme ve dvoře a na zahradě, kam se nedá vyjít.
     Má nízký komín, je agresivní, vulgární a nějaká domluva není možná. Bohužel je v radě obce, takže tohle řešit přes ni není možné.
     Kam se obrátit. Děkuji za odpověď
     • Odpověď: (Nastoupilová 10.11.2020 14:19)

      Dobrý den.
      Vámi uváděný příklad lze považovat za porušení povinnosti provozovatele stacionárního spalovacího zdroje uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, a to za spalování nevyhovujících paliv (paliv neurčených výrobcem spalovacího zařízení). Porušení této podmínky právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je správním deliktem, fyzickou nepodnikající osobou přestupkem se sankcí až do výše 50 tis. Kč.
      Pokud se jedná o nepodnikající fyzickou osobu (vytápění rodinného domku nebo bytu), pak ke kontrole a projednání přestupku je příslušný pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností. V takovém případě však provozovatel spalovacího zdroje nemá povinnost kontrolujícím umožnit přístup ke zdroji a obecní úřad může pouze "z ulice" kontrolovat tmavost kouře pomocí Ringelmannovy stupnice. Překročení přípustné tmavosti kouře je přestupkem, za který může být uložena pokuta též do výše 50 tis. Kč. Nečinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností řeší příslušný krajský úřad. 
      Co se týká komína - komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nebylo narušováno životní prostředí nebo aby okolí nebylo znečišťováno spalinami. Při provozu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. Dnem 1. listopadu 2010 nabyla účinnosti nová ČSN 73 4201 "Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv", která nahrazuje normu z ledna 2008.    Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 92339 x
    Vytisknout