Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: objemná černá skládka - tuny odpadu (Ondřej Antoš 01.06.2021 22:26) – Obecné téma
  Dobrý den, chci se zeptat, je z Vaší strany možnost zasáhnout ve věci černé skládky na pozemku právnické osoby? Jedná se o silážní jámy ve starém kravínu zavezené tunami odpadků. Ředitel společnosti na dotazy nereaguje, Obecní úřad také nebere v potaz.
  Děkuji za reakci a přeji hezký den.
  • Odpověď: (Skružná 07.06.2021 10:06)

   Dobrý den,
   pokud se jedná o podezření z neoprávněného nakládání s odpady právnickou osobou, je možné podat podnět ČIŽP. V podnětu k prošetření je potřeba uvést jednoznačnou identifikaci právnické osoby a lokality.

 • Otázka: Zápach šířící se z areálu slévárny Heunisch (Michal Brabenec 26.05.2021 19:38) – Obecné téma
  Zdravím, chci se zeptat - zápach je tu stále často cítit ( Juliánov minimálně jednou týdně, Líšeň i častěji ) a je stále velmi silný - spíše koksového charakteru. Nejhorší na tom je, že jak se dostane do bytu nelze jej následující dvě hodiny vyvětrat.
  Řešíte aktuálně nějaká opatření či šetření? Kromě umístěných měřících sond na kvalitu ovzduší o kterých vím.
  Děkuji za odpověď,
  s Pozdravem Brabenec.
  • Odpověď: (Ovečka 31.05.2021 10:55)

   Dobrý den, slévárna hliníku v obci Krásná společnosti Slévárna HEUNISCH, s.r.o., o které v dotazu hovoříte, je zařízením provozovaným na základě integrovaného povolení. Jedná se o zařízení spadající pod působnost zákona o integrované prevenci.

   K zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona č. 76/2002 Sb. byl ministerstvem životního prostředí zřízen Informační systém integrované prevence, jehož součástí jsou i zprávy o kontrolách, které obsahují popis kontrolního zjištění a závěry o případných dalších opatření.

   Přímý odkaz na tyto stránky MŽP : https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/appliances.xsp

    Dle poslední zveřejněné zprávy odpovídající skutečnému stavu byla kontrola ze strany České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“)  na slévárně hliníku v obci Krásná provedena v roce 2019. Bylo kontrolováno plnění podmínek integrovaného povolení týkajících se ochrany ovzduší a dále povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení kontrolovaných podmínek integrovaného povolení týkajících se ochrany ovzduší, a proto ani nebyla stanovena žádná opatření.

   Aktuálně není ze strany ČIŽP zahájená kontrola v oblasti ochrany ovzduší na slévárnu hliníku Heunisch v obci Krásná.

 • Otázka: dotaz (Novotný 13.05.2021 9:31) – Obecné téma
  Dobrý den, měl bych dotaz na koho se obrátit v mém problému s šíleným nepořádkem u nového majitele pozemku v sousedství . Jedná se o to , že cca před třemi lety zakoupil nový vlastník sousední objekt na pokraji obce Dvůr Králové. Je to v chráněné oblasti podzemních vod a na pozemku se objevilo několik nákladních vozidel , které jsou douhodobě odstaveny , ně některých probíhájí opravy ve venkovním prostředí bez jakéhokoliv zajištění a zabezpečení , všude se válí nějaké pneumatiky, autobaterie, sudy s olejem a další věci . evidentně tam provozuje činnost, která není nahlášena a jako provozovatel autodopravy tam mám odstaveny vozy a dělá na nich potřebný servis. Již byl vznesen dotaz na životní prostředí ve Dvoře i na živnostenský úřad , ale bohužel k žádné nápravě nedošlo, okolo vede turistická trasa a cyklostezka a vypadá to tam po válce ... Jestli můžete kam se ještě dá a na koho případně obrátit , protože ve Dvoře Králové to evidentně nikdo rázně řešit nehodlá. V každém případě tam dochází ke znečištění a hrozí do budoucna větší pohroma děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Ovečka 31.05.2021 14:15)

   Dobrý den, z Vašeho dopisu není zcela zřejmé, zda servis aut na vodohospodářsky nezabezpečených plochách provádí soused jako fyzická osoba nebo jako fyzická osoba podnikající. Oddělení ochrany vod ČIŽP již od 1. 1. 2019 nemá kompetence kontrolovat fyzické nepodnikající osoby. V případě, že uvedenou činnost provádí soused jako fyzická osoba, máte možnost se nejlépe písemně obrátit na příslušný vodoprávní úřad s podnětem (žádostí o provedení kontroly). Pokud v době do 30 dní, respektive do 60 dní neobdržíte na Vaši žádost odpověď, můžete se obrátit na nadřízený orgán, kterým je krajský úřad.

   V případě, že soused provádí činnost jako podnikatel, můžete podat podnět na provedení kontroly buď na příslušný vodoprávní úřad nebo i na ČIŽP.

   V žádostech je nutno uvést, o jakou lokalitu se jedná (jméno souseda, příp. IČO, ulici, č.p. nebo jiné určení konkrétní lokality).

 • Otázka: Terénní úpravy (Lucie 12.05.2021 15:25) – Obecné téma
  Dobrý den, jak prosím postupovat a na koho se obrátit v případě, že investor provádí terénní úpravy a naváží stavební suť, kterou rozhrnuje a překrývá zeminou? Jedná se opravdu velký pozemek s hloubkou asi 4 m. Musí splňovat tato suť nějaké rozbory? Když jsem se ptala na úřadě bylo mi řečeno, že pozbyla platnost vyhláška ohledně škodlivin a oni nemají možnost, jak zasáhnout. Přijde mi to postavené na hlavu. Můžete mi prosím poradit? Děkuji Lucie
  • Odpověď: (Ovečka 31.05.2021 12:17)

   Dobrý den. Pokud jsou při terénních úpravách (TÚ) používány stavební sutě a jedná se o odpad (nikoliv recyklát jako stavební materiál), resp. dochází k nakládání se stavebními a demoličními odpady (využívání odpadů na povrchu terénu), může tak být činěno pouze v souladu s  provozním řádem (PŘ) zařízení, schváleným příslušným krajským úřadem (KÚ). Dodrženy musí být podmínky stanovené ve schváleném PŘ, který by měl specifikovat, jaké druhy odpadů mohou být využívány, jak je prováděná přejímka do zařízení, dokladování kvality přejímaných odpadů či recyklátů, jaká je kapacita zařízení apod.

   Pro využití odpadů při TÚ obecně platí, že odpad k „zasypávání“ by měl být technicky vhodný a nemělo by dojít k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí. Jako požadavky na provádění „zasypávání“, které neohrožuje životní prostředí, byly stanoveny požadavky stanovené ve vyhl.č. 294/2005 Sb., jejíž platnost skončila k 31.12.2020. MŽP doporučuje původcům odpadů a oprávněným osobám řídit se i nadále limity v této vyhlášce do doby, než bude vydána nová vyhláška, která nahradí tu původní.

   Lze podat podnět k prošetření dodržování zákona o odpadech při provádění terénních úprav. Okolnosti Vámi popisované činnosti kompetentní orgány prošetří. Kompetentními orgány ke kontrole dodržování zákona o odpadech jsou ČIŽP (příslušný oblastní inspektorát) nebo příslušné obce s rozšířenou působností či KÚ.

 • Otázka: Autolakovna - (Silvie Klusová 11.05.2021 10:03) – Obecné téma
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli je možno nějakým způsobem přinutit majitele a zaměstnance autolakovny, aby neprováděli práce s otevřenými vraty do dílna? Broušení i lakování probíhá při otevřených vratech a veškeré nečistoty a zápach jde rovnou ven. V okolí se nacházejí jak obytné domy, tak MŠ. Někdy se snaží pracovníci lakovny částečně schovat otevřené vrata plachtou, ale to pravděpodobně jen aby nebylo vidět, že nejsou vrata zavřená a znečišťování okolí to nebrání.
  Nehledě na to, že některé práce provádějí na prostranství před dílnou a na konci směny se i pracovníci snaží zbavit prachu ze svého oblečení ofouknutím stlačeným vzduchem venku před dílnou, tedy opět veškeré nečistoty za celou směnu jdou do okolí.
  Jedná se o autolakovnu na adrese Tichá 2, 74274. Provozována Valentin Strnadel, IČO: 741 515 92.
  Děkuji za pomoc/reakci.
  Klusová
  • Odpověď: (Ovečka 31.05.2021 11:11)

   Dobrý den, v případě autolakovny je rozhodné, zda se jedná či nejedná o zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších, konkrétně o zdroj pod kódem 9.10. Z něj vyplývá, že pokud je celková spotřeba organických rozpouštědel rovna nebo větší 0,5 t za rok, jedná se o stacionární zdroj s povinností provozovat jej na základě a v souladu s povolením provozu. Navíc je zde vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu, v němž je provozovatel stacionárního zdroje, vypouštějící fugitivní emise (znečišťující látky, u kterých nelze měřením určit všechny veličiny určené k výpočtu hmotnostního toku) tuhých znečišťujících látek, povinen uvést technická a provozní opatření k omezení tuhých znečišťujících látek a zvíření prachu. Provozovatel stacionárního zdroje emitujícího znečišťující látky obtěžující zápachem je povinen uvést v provozním řádu technická a provozní opatření k omezení emisí těchto látek.

   Podle zákona se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního zdroje, dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem provozuje stacionární zdroj bez povolení provozu nebo v rozporu s ním.

   Pokud je spotřeba menší, nejedná se tedy o výše uvedený zdroj a provozovatel není povinen mít k provozu předmětné povolení (provozní řád), je však povinen dodržovat další povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

   Vámi popisovanou činnost je možné posoudit až v rámci kontroly České inspekce životního prostředí, proto tento případ přijímáme jako podnět k prošetření.

 • Otázka: venkovní osvětlení (Ota Rychnovský 10.05.2021 21:48) – Obecné téma
  Dobrý den, kam prosím směřovat podnět na změnu směru a intenzity venkovního osvětlení průmyslového areálu, které je obtěžující pro i na několik kilometrů vzdálené domácnosti? Je na to norma případně limit světelného smogu? Děkuji
  • Odpověď: (Ovečka 27.05.2021 15:16)
   Zdravím Vás, tento dotaz musíte směrovat na příslušný místní úřad nebo obecní úřad s rozšířenou působností.
 • Otázka: Poškození louky - odstranění svrchní vrstvy zeminy trvalého travního porostu (Jaroslav Hanousek 05.05.2021 14:27) – Obecné téma
  Jak postupovat v případě zjištění nepovolených terénních úprav na zemědělské půdě, konrétně TTP, kdy došlo k odtěžení svrchní části půdy do hloubky cca 30-40 cm v ploše cca 1000 m2. Stavební úřad případ neřeší, protože to není zastavěné území obce a nic takového on nepovoloval. Kdo je kompetentní ke zjednání nápravy? Domnívám se že došlo k poškození krajiny a zemědělského půdního fondu. Navíc je celý pozemek v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. Děkuji.
  • Odpověď: (Ovečka 10.05.2021 14:11)

   V daném případě je třeba se obrátit na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, který je kompetentní k prošetření dané situace a v případě zjištění porušení zákona může uložit opatření k nápravě.

 • Otázka: dřevěné palety (Anna Foltýnová 27.04.2021 11:47) – Obecné téma
  Dobrý den,
  jakým legálním způsobem je možné předávat vyřazené dřevěné palety zaměstnancům?
  Děkuji
  AF
  • Odpověď: (Ovečka 30.04.2021 14:50)

   Palety, které vyřazujete např. jako poškozené nebo se již nedají využít v oběhu jako opakovaně použitelné obaly, tedy palety, které již nebudou sloužit k původnímu účelu (k přepravě a ochraně zboží), jsou odpadem ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zákon o odpadech předpokládá předávání odpadu pouze oprávněným osobám (§ 13 odst. 1 písm. e) ), odpad tedy nelze předávat zaměstnancům.

   Mimo režim odpadů je možné s dřevěnými paletami nakládat například v případě, kdy se jedná o tzv. opakovaně použitelné obaly, pro které je nastavený systém opakovaného použití v souladu s § 7 zákona č. 477/2001. Jedná se ale o systém, v rámci kterého se ani tady nepředpokládá předávání těchto obalů (např. dřevěných palet) zaměstnancům, aby je použili k jinému účelu, než ke kterému jsou určeny.

   V případě potřeby podrobnějšího výkladu zákona o odpadech Vám doporučuji obrátit se na Ministerstvo životního prostředí, které je správním orgánem, jenž připravuje a navrhuje legislativní změny, vykládá jednotlivá ustavení zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů a vydává stanoviska. Česká inspekce životního prostředí je především kontrolním orgánem, který kontroluje dodržování právních předpisů a vydávání oficiálních stanovisek a výkladů právních předpisů jí nepřísluší.

 • Otázka: Nahrobky (Alena 27.04.2021 10:48) – Obecné téma
  Dobry den, koupily jsme pozemek a pote jsme zjistily, ze krom kamenu a suťi jsou na pozemku nahrobky a ramy z hrobu z roku 1928 a miň.Nahlasily jsme to na policii tam se nic nedej obec pod kterou to spada nam rekla ze otom nevi pri druhym hovoru uz otom vedela a rekla ze uz to tam je vic jak deset letdal neresi. Nahlasily jsme v okresnim městě a tam řekli ze je mame zakopat nekam. To samozrejme nechceme neni to důstojné.tak k nam poslali pamatkare a jeste nejakeho pana aby si nahrobky rozebrali.samozrejme jen kouknuli anic se nedeje. Ale nikdo neresi vinika a odkud hroby jsou, prece se to da dohledat. Prosin jake jsou dalsi moznosti jak toto resit.
  • Odpověď: (Ovečka 04.05.2021 10:40)
   Dobrý den, omlouváme se, ale opravdu není naší rolí řešit tento případ. Domníváme se však, že je opravdu nutné oficiálně nahlásit tuto věc Policii České republiky a ta by měla po prošetření písemně reagovat, zda došlo na místě k nějakému přečinu, přestupku či dokonce trestnému činu. Pokud k přestupku, měl by to dále řešit místní úřad. Na Vašem místě bych v případě dalšího nezájmu o dané předměty písemně nabídl prošetření a případně odebrání těchto věcí památkovým úřadem. Až jako poslední možnost - v případě nezájmu všech úřadů - je možné s těmito věcmi naložit jako s odpady, tedy předat je odpovědné osobě, která může  s odpady nakládat.
 • Otázka: Dotaz na pokutu (Jan Lipka 12.04.2021 11:01) – Obecné téma
  Dobrý den
  Dne 26.3.2021 jsem od Vás obdržel vyjádření k mému podnětu č.j. ČIŽP/43/2021/1188; Evidenční číslo: ČIŽP/24205/2021 ČIŽP/24205/2021.
  Mohu se dozvědět jaká byla pachateli přestupku udělena pokuta?
  Děkuji
  • Odpověď: (Nastoupilová 19.04.2021 14:35)
   Dobrý den, protokol z kontroly byl odeslán 29. 3. 2021 a lhůta pro podání námitek uplynula 13. 4. 2021. Nyní bude zahájeno řízení.


Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 95854 x
Vytisknout