září 2009

Měční přehled projednávané legislativy ES - životní prostředí

Elektroodpad

WEEE Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ

Popis problematiky

Předmětem navrhované směrnice 2002/96/EC o OEEZ je harmonizace implementací mezi členskými státy, snížení administrativní zátěže a další dosud nadbytečné náklady. Navrhuje se, aby se do oblasti působnosti směrnice o nebezpečných látkách (RoHS), která vychází z článku 95 Smlouvy, zařadily přílohy IA a IB směrnice, které popisují obsah působnosti směrnice. K této oblasti působnosti bude ve směrnici o OEEZ na základě článku 175 Smlouvy učiněn odkaz. Navrhuje se objasnit rozdělení OEEZ z domácností (B2C) a OEEZ mimo domácnosti (B2B), a to tím, že zařízení budou postupem projednávání ve výborech zařazena do tříd B2C nebo B2B. Úroveň sběru OEEZ je stanovena na 65% (včetně B2B), která je vypočítána na základě průměrného množství EEZ uvedených na trh v předchozích dvou letech. Původně stanovené cíle byly shledány jako nedostačující pro dosažení účinného efektu z hlediska ochrany životního prostředí. Aby se podnítilo opětovné požití celých OEEZ, navrhuje se zařadit použití celých spotřebičů do zvýšeného cíle o 5% pro recyklaci v kombinaci s opětovným použitím.

Za účelem snížení administrativní zátěže v souvislosti s uplatňováním směrnice o OEEZ se navrhuje mezi vnitrostátními registry výrobců harmonizovat povinnosti výrobců v oblasti registrace a předkládání zpráv, včetně zajištění interoperability těchto registrů. Na základě rozsáhlého množství OEEZ, které se nezpracovává v souladu se směrnicí či nelegálně vyváží, zavádí návrh směrnice o OEEZ rozšířenou odpovědnost výrobců. Účelem tohoto opatření je zabezpečení účinnější kontroly toku odpadů od místa sběru z domácností až po jeho konečné zpracování.

Vývoj jednání Evropská komise zveřejnila návrh v prosinci 2008 a nyní prochází prvním čtením spolurozhodovací procedury. Zatímco v Radě proběhlo už cca 10 jednání pracovní skupiny WP ENV, Evropský parlament se kvůli červnovým volbám návrhy ještě příliš nezabýval – hlasování ve výboru ENVI je předběžně plánováno na duben 2010 a hlasování v plénu na květen 2010.

SE PRES na pracovní skupině již předložilo návrh kompromisního textu k vybraným článkům a přílohám. Na základě diskusí v rámci pracovních skupin SE PRES navrhuje návrat k původnímu znění směrnice, tj. oblast působnosti stanovit přílohou IA. Přílohu IB lze chápat jako seznam příkladů, nikoliv jako právně závaznou část směrnice. SE PRES navrhuje doplnění článku 7 o povinnost sběrných míst, distributoru a dalších sběrných míst z ostatních toků postoupit informace výrobcům a zpětně odebraném EEZ. V případe, že členské státy vybídnou výrobce k tomu, aby financovali veškeré náklady, které vzniknou sběrným zařízením u OEEZ z domácností, navrhuje SE PRES doplnění článku 12 o povinnost sběrných míst, distributorů a dalších sběrných míst z ostatních toků předat výrobci OEEZ bez nároku na úplatu. SE PRES očekává další diskusi k navrženým cílům sběru 65% (včetně B2B), která je vypočítána na základě průměrného množství EEZ uvedených na trh v předchozích dvou letech. Na pracovní skupině dochází k pročítání návrhů článek po článku s tím, že na říjnové Radě by ministři k těmto bodům měli vést politické debaty. Po výsledcích diskuze se počítá s předložením nového kompromisního textu švédského předsednictví a pokračování jednání ke konkrétním otázkám v listopadu.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197711

RoHS Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - RoHS

Popis problematiky

Nejistota týkající se oblasti působnosti směrnice, nedostatečná jasnost právních ustanovení a definic, jakož i rozdíly v přístupu členských států k prokazování shody výrobků a případná duplicita postupů prováděných současně podle jiných právních předpisů EU, jako je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, vedou ke zbytečným administrativním nákladům.

Rozsah působnosti směrnice je v návrhu stanoven přílohou I (Kategorie elektrických a elektronických zařízení spadajících do oblasti působnosti této směrnice) a přílohou II (Závazný seznam výrobků, které spadají do kategorií uvedených v příloze I), přílohy byly vyjmuty ze současné směrnice OEEZ (přílohy IA, IB). V zájmu přínosu pro životní prostředí a zdraví plynoucího ze snížení používání nebezpečných látek v lékařských přístrojích a kontrolních a monitorovacích přístrojích, byly tyto kategorie poprvé začleněny do působnosti směrnice. Začlenění bude postupné, aby se zabránilo nepříznivým sociálním a hospodářským dopadům. Byl doplněn mechanismus pro zákaz používání daných látek v souladu s metodikou REACH (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), aby se zajistila soudržnost a maximalizovaly synergie práce prováděné podle právních předpisů týkajících se chemických látek. V souladu s REACH byla stanovena maximální lhůta platnosti výjimek v délce 4 let s cílem podpořit snahy o náhradu, zajistit právní bezpečnost a přesunout důkazní břemeno na žadatele. Články 6-8 jsou nové a zavádějí požadavky na posuzování shody a mechanismy dozoru nad trhem v souladu s balíčkem opatření k uvádění výrobků na trh.

Vývoj jednání Evropská komise návrh zveřejnila v prosinci 2008 a nyní prochází prvním čtením spolurozhodovací procedury. Zatímco v Radě proběhlo už cca 10 jednání pracovní skupiny WP ENV, Evropský parlament se kvůli červnovým volbám návrhy ještě příliš nezabýval – hlasování ve výboru ENVI je předběžně plánováno na duben 2010 a hlasování v plénu na květen 2010.

SE PRES předložilo návrh kompromisního textu k vybraným článkum a přílohám. Na základě diskusí v rámci pracovních skupin WPENV se předsednictví rozhodlo pro zásadní změnu zejména v oblasti působnosti směrnice (článek 2, přílohy I a II), která byla dosud jedním ze zásadních bodů diskusí. SE PRES předkládá návrh zahrnout veškeré EEZ do oblasti působnosti směrnice a stanovit pouze specifické výjimky. Přílohy I a II v návrhu EK jsou vyjmuty z textu. SE PRES zapracovalo do článku 3 několik nových definičních pojmů („authorised representative, economic operators, technical specification, recall, withdrawal“) SE PRES předpokládá další diskusi k otázce souladu RoHS směrnice s REACH, která se objevuje zejména v článcích 4 a 5. Na říjnové Radě by ministři k těmto bodům měli vést politické debaty. Po výsledcích diskuse se počítá s předložením prvního kompromisního textu švédského předsednictví a pokračování jednání ke konkrétním otázkám v listopadu.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197710

Eko-efektivní ekonomika Towards Sustainability: Eco-Efficient Economy in the context of the post 2010 Lisbon Agenda and EU Sustainable Development Strategy

Popis problematiky

SE PRES představilo návrh závěru Rady, které by měly být přijaty na zasedání Rady EU pro životní prostředí dne 21. října 2009. Závěry Rady se zaměřují na Lisabonskou strategii po roce 2010, nutnost posunu k eko-efektivnímu hospodářství a udržitelnému životnímu stylu a na propojení Lisabonské strategie se Strategií udržitelného rozvoje EU. Rada vítá diskusi k eko-efektivnímu hospodářství, která proběhla v rámci neformálního setkání ministrů v Åre v červenci 2009 a rovněž i Sdělení EK k 2008 “Environmental Policy Review“, k “GDP and beyond“ a k 2009 Review of EU “Strategy for Sustainable Development“. Vyjadřuje souhlas s tím, že udržitelný růst k eko-efektivnímu hospodářství musí být součástí nové Lisabonské strategie po 2010 a že fiskální reformy by měly usilovat o přesun základů příjmů národních rozpočtů ze zdanění práce a podniků ke zdanění využívání zdrojů a energií, klade důraz na úsilí o dosažení absolutního decouplingu (oddělení ekonomického růstu od degradace životního prostředí) a na potřebu internalizovat externí náklady do cen. Vyzývá členské státy, aby zintensivnily diskusi k využití nákladově efektivní ekonomických nástrojů, prosazovaly zelené veřejné zakázky v souladu se stanoveným indikativním 50% cílem pro rok 2010 a plně využívaly vyvážené hodnocení dopadů jako nástroj dlouhodobého strategického rozhodování.

Evropskou komisi Rada vyzývá, aby:

- stanovila konkrétní opatření a připravila metodický pokyn za účelem prosadit eko-efektivnost v nové Lisabonské strategii po roce 2010,

- dále rozvíjela návrhy tržních nástrojů a vytvořila fórum pro výměnu zkušeností mezi členskými státy do konce roku 2009,

- předložila roadmap pro reformu dotací v jednotlivých sektorech, které mají negativní dopady na životní prostředí a nejsou v souladu s udržitelným rozvojem,

- pokračovala v úsilí ke zlepšení porozumění ekonomické hodnotě ekosystémových služeb a biodiversity,

- nadále zvažovala nové nebo posílené fiskální nástroje (zejména představila návrh revidované směrnice ke zdanění energií),

- rozvíjela poskytování služeb vědy a výzkumu jako nástroje pro urychlení vývoje a šíření strategických technologií pro veřejné služby,

- posílila probíhající práce na propojení povinných požadavků pro označení „best-performers“ u klíčových produktů, procesů a služeb v souladu se směrnicí o eko-designu a další související legislativou EU, doplnila HDP dalšími indikátory pro hodnocení pokroku k eko-efektivnímu hospodářství a udržitelnému rozvoji.

Vývoj jednání Návrh byl během měsíce září dvakrát projednán na pracovní skupině pro životní prostředí s tím, že 7. října by měl být představen na Coreperu a 21. října schválen ministry na Radě. K nejvíce problematickým bodům zatím patří otázky týkající se odstavce k přesunu daňové zátěže práce a podniků ke zdanění využívání zdrojů a energií (bod 5) a odkaz na využívání tržních nástrojů, nastavení ceny uhlíku a zejména daň z CO2.

Demontáž lodí Sdělení Komise o strategii EU pro zlepšení postupů demontáže lodí a příprava závěrů Rady

Popis problematiky

Závěry Rady s názvem “An EU strategy for better ship dismantling”, tj. Strategie EU pro zlepšení postupů demontáže lodí (Strategie) předkládá SE PRES v reakci na Sdělení Evropské komise (EK) se stejnojmenným názvem (COM (2008) 767), které bylo vydáno dne 19. 11. 2008. Tomuto sdělení předcházelo přijetí Zelené knihy o zlepšení postupu demontáže lodí (Green paper on better ship dismantling) dne 22. 5. 2007.

Ke Strategii byl spuštěn konzultační proces (6. 4. 2009 – 6. 6. 2009), dále proběhla čtyři jednání WP ENV a jedno jednání Coreper I (14. 10. 2009). Závěry se zaměřují na podporu včasného vstupu v platnost nové Mezinárodní Hong-Kongské úmluvy o bezpečné a k životnímu prostředí šetrné recyklaci lodí (Úmluva) přijaté v květnu 2009 na konferenci pořádané Mezinárodní námořní organizací (IMO). V závěrech se dále upozorňuje, že budoucí iniciativy a opatření vycházející ze Strategie EK musí být v souladu s již nastaveným režimem Úmluvy a neměly by negativně ovlivnit konkurenceschopnost evropského lodního průmyslu. V závěrech se dále připomíná globální zodpovědnost EU (25% obchodních lodí pluje pod vlajkou členských státu EU, společnosti členských státu EU vlastní 40% obchodního loďstva) a upozorňuje se na stahování ropných tankerů s jednoduchou obšívkou trupu z provozu v nejbližších letech. Evropský parlament k Strategii přijal dne 26. 3. 2009 usnesení B6-0161/2009.

Vývoj jednání Spornou oblastí během diskuse nad textem závěrů se stala míra, do jaké bude EU reagovat na přijetí Úmluvy a její vstup v platnost odhadovaný „až“ v roce 2015 (možné vyzvání EK k předložení legislativního návrhu a zavedení doplňkových opatření před vstupem Úmluvy v platnost). Dále zůstává problematickou zmínka v para 12 o případných opatřeních týkajících se lodí, na které se Úmluva nevztahuje a zmínka o možném zavedení finančního mechanismu z důvodu hrazení nákladů na recyklaci lodí. Další otázkou je žádost některých delegací, aby EK posoudila spojitost mezi Úmluvou, Basilejskou úmluvou a Nařízením o přepravě odpadu a případně předložila legislativní návrh v souladu s příslušnými rozhodnutími Konferencí smluvních stran Basilejské úmluvy a Úmluvy za výzvu, aby EK posoudila „link“ mezi Basilejskou úmluvou, Úmluvou a Nařízením o přepravě odpadu a předložila Radě zprávu před zasedáním Konference smluvních stran Basilejské úmluvy.

Biocidy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání

Popis problematiky

Evropská komise na pracovní skupině pro životní prostředí předkládá návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh (dále jen „nařízení“) na základě výsledků zprávy předložené Komisí Evropskému parlamentu a Radě o pokroku desetiletého pracovního programu hodnocení účinných látek používaných v biocidních přípravcích uvedených v čl. 16 odst. 2 směrnice a o provádění směrnice v souladu s jejím čl. 18 odst. 5. Z této zprávy vyplynulo, že stávající legislativní rámec k biocidní problematice neumožňuje efektivně řešit zařazování účinných látek do příloh směrnice 98/8/ES a to ani při využití zjednodušujících procedur týkajících se zejména látek s nízkým rizikem. Rovněž byla identifikována řada dalších nedostatků týkajících se v neposlední řadě povolování a registrací biocidních přípravků, které zatěžují průmysl náklady neúměrnými přínosu plynoucímu zejména ze zvýšené ochrany zdraví a životního prostředí. Negativní vliv na zavedení harmonizovaných podmínek pro uvádění biocidů na trh má v neposlední řadě nejednotný způsob traspozice směrnice a dohodnutých postupů do jednotlivých národních legislativ. Stávající návrh řeší zmíněné problémy např. zjednodušením procedury povolování biocidů, posílením funkce vzájemného uznávání povolení biocidů, zavedením povinného sdílení údajů z testů prováděných na obratlovcích, zlepšením ochrany údajů a dalšími opatřeními. Sjednocení podmínek pro uvádění biocidů na trh v jednotlivých státech vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o přímo použitelný předpis.

Vývoj jednání Obsahem jednání byla především prezentace Evropské komise k novému návrhu nařízení o uvádění na trh biocidních přípravků a jejich užívání. Tento návrh je zároveň revizí směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. EK ve svém vystoupení shrnula hlavní důvody pro předložení návrhu nařízení, kterými jsou především snaha o zlepšení fungování dosavadního systému, zjednodušení pravidel, zmenšení nákladů, zacelení mezer a to vše při zachování vysoké ochrany zdraví a životního prostředí. Do současné doby byla provedena tzv. mini-revize směrnice 98/8/ES, která prodlužuje některá časová období pro uvádění přípravků na trh do roku 2014. Předložené nařízení je hlubší revizí stávajícího systému. EK však upozornila na to, že by se neměl měnit dosavadní systém posuzování látek, vzhledem ke kontinuitě procesu. Hlavní procedury tedy zůstávají neměnné.

V prezentaci se EK zaměřila na několik hlavních oblastí: Rozsah nařízení – rozšíření o materiály upravované biocidními přípravky, především vzhledem k výrobkům pocházejícím ze států mimo EU, a materiály přicházející do styku s potravinami. Navrhuje se také nový způsob označování takovýchto výrobků. Rozsah nařízení v sobě explicitně zahrnuje i používání biocidních přípravků. V oblasti bezpečnosti jsou důležitým aspektem kritéria pro vyloučení účinné látky s ohledem na srovnání dopadů jejího použití s dopadem plynoucím z jejího vyloučení z pozitivního seznamu ES, srovnávací hodnocení rizik, umožňující nahrazení stávajících látek látkami představujícími nižší riziko pro zdraví a životní prostředí a tzv. posouzení kumulativního rizika s ohledem na použití stejných látek v přípravcích spadajících pod jiný legislativní rámec. V rámci povolování produktů se EK snaží o usnadnění postupu zejména posílením vzájemného uznávání (mělo by napomoci sdílení dat, zmenšení nákladů, atd.), rozšířením definice rámcového složení a větším důrazem na možnost nedodat některá data při splněni definovaných podmínek . Na úrovni Společenství (centralizované) by se vydávala povolení pro přípravky na bázi nových účinných látek a přípravky s nízkým rizikem. Na všech úrovních by do procesu měly být zapojeny členské státy prostřednictvím kompetentních orgánů, výboru ECHA a komitologické procedury EK. Dochází také ke zrušení přílohy IB stávající směrnice. Revize se také věnuje sdílení a ochraně dat, vzniká povinnost sdílení dat ze studií na obratlovcích. Rovněž je řešena problematika tzv. free riders. S ohledem na malé a střední podniky (MPS). Požadavky na data by měla být dvoustupňová, přičemž první úroveň zahrnuje minimální povinná data a více dat je vyžadováno, pokud údaje z první úrovně nepostačují k posouzení rizika.

Návrh obsahuje i možnost výjimek ve specifických případech (waiving provisions). Nařízení zmiňuje částecnou harmonizaci poplatků s možností výjimek a s umožněním každoročních poplatků namísto jednorázové platby (opět s důrazem na MSP). Zdůrazněna je také úloha ECHA.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=198337

Klima Příprava pozice EU pro kodaňskou konferenci o klimatu

Popis problematiky a vývoj jednání

Kromě intenzivních jednání na úrovni EU i mezinárodních, projednávaly pracovní skupiny pro mezinárodní otázky a pro životní prostředí návrh závěrů Rady týkajících se přípravné pozice EU pro jednání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) v Kodani v prosinci 2009 (COP 15). Text dále bude pravidelně projednáván na Coreperu, aby mohl být schválen na říjnové Radě ministrů. K nejvíce problematickým ustanovením v návrzích Rady patří z hlediska dlouhodobého cíle, redukce emisí z námořní a letecké dopravy a přebytek jednotek AAU. Tyto klíčové body jsou ponechány až na samotné projednávání na úrovni ministrů. Některé státy zesílily své požadavky u klíčových bodů s tím, že pokud nebude nalezena shoda s jejich návrhem, přesunou debatu na úroveň Evropské rady. SE PRES představilo kompromisní návrhy u některých problémových částí návrhu Závěrů, ovšem stále si některé státy nechaly možnost výhrady k posouzení. Po další úpravě textu a některých malých změn, byla nad dalšími částmi textu nalezena shoda. Konečný text závěrů bude ovlivněn výstupy ECOFINU 20. října, z kterého mají být odpovídající části vloženy i do textu závěrů ENV – především sekce VII. Climate finance, government and delivery Plénum Evropského parlamentu by melo 21. října hlasovat o rezoluci EP k přípravě Kodaňské konference, a o den později o rezoluci EP k financování mitigačních a adaptačních projektů v rozvojových zemích.

Program Rady pro životní prostředí dne 21. října 2009

1. Přijetí předběžného pořadu jednání

2. Schválení seznamu bodu „A“

3. Postoj EU pro kodaňskou konferenci o klimatu (7.–18. prosince 2009) – přijetí závěrů Rady

4. Směrem k ekologicky účinné ekonomice – přijetí závěrů Rady

5. Sdělení Komise o strategii EU pro zlepšení postupů demontáže lodí - přijetí závěrů Rady

6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - politická rozprava

7. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – politická rozprava

8. Jiné záležitosti

a) Zasedání na vysoké úrovni: Vize pro biologickou rozmanitost po roce 2010 – lidé, ekosystémové služby a klimatická krize (Strömstad, Švédsko, 7.– 9. září 2009) – informace předsednictví

b) Ochrana lesů, ochrana biologické rozmanitosti a boj proti lesním požárům – informace španělské delegace, jimž vyjádřily podporu řecká, francouzská, italská, kyperská, portugalská a slovinská delegace

c) „Polévka z plastu“: problém mořského plastového odpadu v oceánech – informace nizozemské delegace

d) Kombinace účinků různých chemických látek – expozice dětí mnohočetným endokrinním disruptorum - informace dánské delegace

e) Životní prostředí Příprava druhého zasedání poradní skupiny ministrů nebo jejich zástupců na vysoké úrovni o mezinárodní správě v oblasti životního prostředí (IEG) (Řím, 26. až 29. října 2009) - informace italské delegace

f) Fórum zastánců zelené ekonomiky (Praha 6. a 7. října 2009) - informace české delegace

g) Certifikace dovážených biopaliv - informace francouzské delegace
Zveřejněno: 12.11.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2810 x
Vytisknout