září 2008

ŘÍ

9/2008

Měční přehled projednávané legislativy ES

- životní prostředí

Udržitelná spotřeba a výroba

Popis problematiky

Dne 16.7. 2008 Evropská komise schválila balíček dokumentů týkající se udržitelné spotřeby a výroby.

Existuje řada politik pro zvýšení energetických a environmentálních vlastností produktu v celém životním cyklu, propagaci a stimulaci poptávky po šetrnějších výrobcích a výrobních technologiích a pomoci spotřebitelům při správném výběru. Stávající dobrovolné i regulatorní nástroje nejsou dostatečně navzájem propojeny, fragmentované národní a regionální iniciativy tak často vysílají výrobcům rozporné signály, a tím znemožňují využití celého potenciálu vnitrního trhu EU. Z tohoto důvodu je nezbytné vytvořit nový integrovaný akční plán, který by zahrnoval následující aktivity:

• rozšíření Směrnice o eko-designu (Eco-Design Directive) na všechny energeticky významné výrobky a zahrnutí dalších aspektů životního cyklu produktů;

• rozšíření Směrnice o energetickém štítkování (Energy Labelling Directive), tj. systému značení, který zákazníkům podá informaci o energetickém nebo environmentálním chování produktů;

• stanovení harmonizovaných podkladu pro veřejné zakázky pomocí energetických a environmentálních kritérií;

• další aktivity na podporu „chytřejší“ (smarter) spotřeby, „ozeleňování“,  výroby a dodavatelských řetězců, zvyšování povědomí zákazníků.

Popis problematiky

Akční plán udržitelné spotřeby a výroby

Součástí zmiňovaného balíčku je Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku a opatření k jeho naplnění. V úvodu materiálu se konstatuje, že ačkoliv Evropská unie přijala řadu opatření pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti, je nutné zakomponovat principy udržitelnosti do tohoto úsilí. Způsob, jakým EU vyrábí a spotřebovává, má dopady na životní prostředí v globálním měřítku (globální oteplování, znečišťování životního prostředí, vyčerpávání přírodních zdroju atd.). Je proto nutné změnit tradiční vzorce spotřeby a výroby. Šetrnější spotřební a výrobní vzorce představují příležitost pro snížení dopadu na životní prostředí a zároveň zajišťují vyšší konkurenceschopnost průmyslu.

Vývoj jednání V Radě se začal projednávat návrh francouzského předsednictví k Závěrům Rady, které by měly být přijaty na nadcházejí Radě ministrů pro životní prostředí. Návrh byl projednám na pracovní skupin+ pro životní prostředí a členské státy přednesly své první připomínky k navrženému textu. ČR v zásadě podporuje přijetí navrhovaných závěru. Považuje přijetí Akčního plánu udržitelné spotřeby a výroby a udržitelné průmyslové politiky, včetně balíčku navazujících dokumentů, za pozitivní krok k omezení negativních vlivů spotřeby a výroby na životní prostředí a na spotřebu energie. Za hlavní nedostatek Akčního plánu však považuje zejména úzké zaměření na vybrané problémy a opatření související s ochranou životního prostředí. Akční plán tak opomíjí významné ekonomické a sociální aspekty spotřeby a výroby a rovněž otázky související se spotřebou domácností a působením na spotřebitele. Závěry by po diskuzi na pracovní skupině a Coreperu mely být následně schváleny na říjnové Radě EU pro životní prostředí a rovněž na Radě EU pro dopravu a energetiku.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197277

„Klimatickoenergetický balíček“

Legislativní balíček týkající se klimatu a energetiky – zpráva o pokroku, politická rozprava

EU ETS a Effort Sharing

Návrh revize směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynu (EU ETS) a Návrh rozhodnutí o rozdělení úsilí

k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových plynů (ESD)

Popis problematiky

Návrh revize Směrnice vychází ze zkušeností získaných během prvního obchodovacího období (2005 – 2007) a za cíl má především zefektivnění Evropského systému emisního obchodování (EU ETS) jak z hlediska nákladové efektivnosti, tak z hlediska efektivnosti environmentální. Základní úpravy zahrnují působnost Směrnice (směrnice by měla nově zahrnovat i emise CO2 z petrochemického průmyslu a z výroby čpavku a hliníku. Její působnost by rovněž měla být rozšířena na emise dalších skleníkových plynu (N2O ci PFC, rozšíření se týká pouze emisí pocházejících ze stacionárních zdrojů sektoru chemické výroby). Naopak ze systému bude možné vyjmout malá spalovací zařízení, jejichž účast v ETS není efektivní. Harmonizace systému a zvýšení předvídatelnosti – navržen „strop“ emisí skleníkových plynů platný pro celou Evropskou unii.

Vývoj jednání Jednání o obou návrzích v Radě pokračuje na úrovni pracovních skupin a připravuje se půda pro jednání na Coreperu před říjnovou Radou pro životní prostředí. Pracovní skupina projednala non-paper týkající se využití státní pomoci a k organizaci aukčního trhu a dále výběr z předběžných pozměňovacích návrhů EP k návrhu revize směrnice 2003/87/ES. Dle informace francouzského předsednictví bude na dalším jednání pokračovat projednání výběru pozměňovacích návrhu Evropského parlamentu, upravený návrh regulace aukčního trhu, dokument Evropské komise k úpravě referenčního roku, návrh a analýza některých členských státu k použití kreditu CDM. Z důvodu možného přesahu legislativy do českého předsednictví proběhly také konzutlace mezi ČR a FR PRES na úrovni zástupce velvyslance o zásadních problematických bodech klimaticko-energetického balíčku. Dále byly na zasedání Coreperu projednány všechny předpisy klimaticko-energetického balíčku (CCS dne 17. 9., ETS a ESD dne 18. 9.), a to na základě dokumentů předsednictví, který obsahoval přehled zásadních problematických bodu všech návrhu. Na další jednání Coreperu dne 1. a 3. října 2008 bude dle FR PRES připraven upravený návrh flexibility mezi ETS a mimo ETS, úprava přidělování povolenek v aukci, přechod na vyšší redukční cíl než 20%, případně ošetření úniku uhlíku.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=196654

CCS Návrh směrnice o zachytávání a ukládání CO2 do geologického podloží (CCS)

Popis problematiky

Hlavním důvodem návrhu je vytvoření právního rámce pro rozvoj technologie CCS a posílení předpokladu pro dosažení dlouhodobého globálního cíle, jenž představuje emisní redukce k roku 2050 o 50% v porovnání s rokem 1990. K dosažení tohoto cíle již nestačí běžně využívané nástroje, jako například lepší energetická efektivnost a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie, ale například moderní technologie právě typu CCS. Technologie Carbon Capture and Storage (CCS) je systematické ukládání oxidu uhličitého zachyceného při spalování nebo zpracování fosilních paliv do stabilních geologických formací a zabránění jeho zpětného uvolnění do atmosféry. Návrh této směrnice umožní zaměření se na bezpečnostní aspekty využití této technologie a odstranění regulatorních překážek, které brání širšímu využití CCS v EU. Prosazení CCS v širším měřítku by měl umožnit rozvoj a provoz demonstračních projektů, s významnějším komerčním nasazením se počítá až po roce 2020, kdy by plnění náročných emisních redukčních cílů mělo být bez využití CCS postupně nákladnější.

Vývoj jednání Jednání o návrhu směrnice o CCS v Radě pokračuje na úrovni pracovních skupin a připravuje se diskuze na říjnovou Radu pro životní prostředí. Pracovní skupina projednala upravené kompromisní znění návrhu směrnice o zachytávání a ukládání CO2 do geologického podloží (CCS), uvedené v dokumentu francouzského předsednictví. Návrh byl rovněž projednán na jednání Coreperu dne 17. září 2008, kde se členské státy soustředily především na soubor otázek k problematickým bodům návrhu. Těmi jsou čistota proudu včetně revize, procedura vydání povolení, přenos odpovědnosti, finanční záruka, připravenost zařízení na technologii CCS. Na další pracovní skupině pak členské státy projednaly ustanovení týkající se revize povolení (článek 8, 10, 18 návrhu), čistoty proudu CO2 (článek 12 návrhu), připravenost zařízení (článek 32 návrhu), přenos odpovědnosti (článek 11, 18, 19a návrhu) a poznámky pod čarou návrhu směrnice o zachytávání a ukládání CO2 do geologického podloží (CCS). Dle francouzského předsednictví se další jednání pracovní skupiny k tomuto návrhu uskuteční dne 10. října 2008 poté co proběhne schválení pozměňovacích návrhů v ENVI výboru dne 7. října 2008. Očekává se zahájení diskuse k pozměňovacím návrhum EP, návrh bude dále projednán na jednání Coreperu dne 3. října 2008 a Rady pro životní prostředí dne 20. října 2008. Mandát pro jednání neformálního trialogu bude pravděpodobně projednán na jednání Coreperu dne 17. října 2008.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=196656

Kritéria udržitelnosti biopaliv

Popis problematiky

Schválení kritérií udržitelnosti je základní podmínkou pro schválení revidované směrnice o kvalitě paliv (98/70/ES), jejímž cílem je především zpřísnění jakostních parametrů prodávaných motorových paliv (automobilových benzínů a motorové nafty) v souvislosti s vyšším uplatňováním biopaliv v dopravě za účelem snížení emisí skleníkových plynů z motorových paliv. Kritéria udržitelnosti (včetně systému verifikace dodržování techto kritérií) jsou součástí návrhu směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE). Na 2217. jednání CRP1 dne 22. února 2008 bylo potvrzeno ustavení ad hoc pracovní skupiny, která má vypracovat obecná základní kritéria udržitelnosti relevantní jak pro směrnici o kvalitě paliv, tak pro směrnici o podpoře obnovitelných zdrojů energie. V návrhu směrnice o OZE jsou stanoveny minimální požadavky na výši úspory skleníkových plynů z životního cyklu využití biopaliv a typ půdy, ze které mohou pocházet suroviny pro výrobu biopaliv. Nesmí se např. jednat o půdu „s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti“ – tj. např. les výrazně nenarušený lidskou činností, souvisle zalesněné oblasti, oblasti určené k účelům ochrany přírody nebo vysoce biologicky rozmanité louky ci mokřady. Výroba biopaliv musí být rovněž v souladu s požadavky a normami uvedenými v bodě A přílohy III nařízení Rady (ES) c. 1782/2003 pod položkou „Životní prostředí“ (tj. dle určitých článků směrnic o ochraně volně žijících ptáků, o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami, o ochraně vod před dusičnany ze zemědělských zdrojů a o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a v souladu s minimálními požadavky na dobrý zemědělský a ekologický stav definovaný podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení. Ad hoc pracovní skupina pro kritéria udržitelnosti biopaliv projednávala články 15, 16, 17, 19 a 20 a přílohu c. VII návrhu směrnice o OZE. Vývoj jednání Na jednání se postupně projednávaly zbylé poznámky členských států uvedené v kompromisním návrhu dokumentu. FR PRES vyzývalo státy uvedené v poznámkách, zda mohou svoje připomínky stáhnout, jelikož předsednictví chce na středečním Coreperu 10. října představit finální kompromisní verzi návrhu. Nadále ovšem existuje několik sporných bodů. Nejasnosti přetrvávají například ohledně definice biodiversity a kritérií pro její ochranu šíře. Co se týče samotné definice, většina státu souhlasí s Evropskou komisí, že by měla být založena na geografickém základě, nikoli na základě seznamu ohrožených druhů. Dále problémem zůstává i definice grasslands. Některé delegace představily vlastní návrhy. Požadují například zachování slova savannah ci alespoň formulace grasslands both temperate and tropical (návrh Komise), z důvodu, že právě tyto oblasti jsou možnými dopady pěstování biopaliv nejvýše ohroženy. Možností je i přesunutí do recitalu. Evropská komise ovšem upozorňuje, že zachování pouze savannah předem odsuzuje/odkazuje na některé státy. Několik delegací členských států vzneslo dotaz ohledně uvedení standardních hodnot pro fosilní paliv. PRES upozornilo, že Komise taková data dodá, avšak tato problematika by se měla řešit v rámci projednávání FQD (směrnice o kvalitě paliv), kde bude zohledněna. Několik států požadovalo vyřešení výpočtů emisí pro rašelinu a další. EK i PRES shodně uvádejí, že by se tyto výpočty měly upravit v rámci metodologie a problematika bude dále řešena komitologií.

Více informací k FQD a OZE

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=195322

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=196665

Kvalita paliv Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, o změně směrnice Rady 1999/32/ES a o zrušení směrnice

93/12/EHS (FQD)

Popis problematiky

Směrnice 98/70/ES stanovila ze zdravotních a environmentálních důvodů minimální specifikace pro benzin a motorovou naftu užívané v silniční dopravě a pro nesilniční pojízdné stroje. Návrh revize směrnice 98/70/ES má přispět ke snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů ze silničního a nesilničního využití paliva a při provádění strategií Společenství týkajících sekvality ovzduší a změny klimatu (nižší emise znečišťujících látek i skleníkových plynů, širší využívání biopaliv). Hlavní důvody přezkumu směrnice vyplývají z rozvoje technologie paliv a motoru a širšího využívání biopaliv, cíle Společenství v oblasti kvality ovzduší a potřeba snížení emisí skleníkových plynů. Potřeba přezkumu směrnice 98/70/ES je stanovena v článku 9, který uvádí, že v zájmu dalšího pokroku v oblasti emisí znečišťujících látek z vozidel, vývoje CO2, strategie automobilů a vývoje alternativních paliv bude třeba zvážit potřebu revize specifikací paliv. Návrh směrnice je zaměřen na omezení nebo alespoň zamezení růstu emisí nejvýznamnějších znečišťujících látek a odpovídá proto cílům uvedeným v tematické strategii na ochranu ovzduší, zároveň je zaměřen na snížení emisí skleníkových plynů. Cílem směrnice je rovněž dosažení cílů Společenství v oblasti biopaliv.

Vývoj jednání V rámci projednávání směrnice o kvalitě paliv se nyní řeší především články ke kritériím udržitelnosti biopaliv. Další vývoj je očekáván po jednání Rady ministrů pro životní prostředí.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=195322

Snižování emisí CO2 z osobních automobilu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

Popis problematiky

Nařízení stanovující emisní limity CO2 z osobních automobilů a zároveň metodiku výpočtu emisí CO2 z osobních vozidel zveřejnila Evropská komise 20. prosince 2007. Cílem návrhu je dosažení hranice 120 g CO2/km u nových osobních automobilu od roku 2012, přičemž prostřednictvím pokroku v oblasti technologií vozidel se má dosáhnout 130 g CO2/km u průměrného nového vozového parku a další snížení ve výši 10 g CO2/km má být dosaženo na základe jiných technických zlepšení (stanovení minimální účinnosti klimatizačních systémů, monitorovací systémy tlaku v pneumatikách, stanovení minimálního valivého odporu pneumatik) či zvýšeného používání biopaliv. (Část těchto doplňkových opatření je součástí čerstvého návrhu nařízení k bezpečnosti vozidel, který Komise zveřejnila 23. května 2008.) V návrhu je také stanovena penalizace automobilek, jež nesplní emisní limity. Pro rok 2012 je navrhováno 20 €, pro rok 2013 zvýšení na 35 €, pro rok 2014 na 60 € a od roku 2015 na 95 € za každý gram CO2, který bude nad limit za každý registrovaný nový automobil. Tyto poplatky mají být příjmem rozpočtu EU.

Vývoj jednání Francouzské předsednictví nechalo zpracovat dokument, ve kterém právní služba Evropské Rady porovnává právní základ nařízení (článek 95 x článek 175 smlouvy Evropského společenství). Evropská komise navrhla Nařízení podle čl. 95 ES (Dle tohoto článku mají zákonodárci Společenství obecnou pravomoc regulovat vnitrní trh. Opatření podle článku 95 ES musí mít za svůj skutečný cíl zlepšení podmínek pro zřizování a fungování vnitrního trhu, což umožní jednotné podmínky pro automobilky na celém území EU). Dle Právního servisu čl. 175 odst. 1 ES je vhodným a dostatečným právním základem pro přijetí diskutovaného návrhu nařízení. Podle jeho stanoviska je převládajícím cílem snaha snížit emise CO2 u nových automobilu v EU a přispět tak k ochraně životního prostředí. Některé ČS zastávají pozici EK, jiné podporují stanovisko právní služby. K dalším nejvíce sporným bodům, kde se liší stanoviska členských států patří například otázka parametru hmotnosti či stopy, otázka sklonu přímky (většina delegací v rozmezí 60-80%, některé členské státy pouze 20-30%), u navrhovaných pokut většina států nesouhlasí s jejich výší a zároveň doporučuje jejich využití na projekty spojené se snižováním emisí z osobních vozidel. Některé členské státy doporučují, aby pokuty šly do státních rozpočtu zemí dle registrací vozidel, nikoliv do rozpočtu EU. Diskutuje se také o otázce vstupu v platnosti, kde některé státy (včetně ČR) preferují spíše rok 2015. Co se týče otázky emisních limitů, dlouhodobé cíle emisních limitů doporučuje do návrhu Nařízení zapracovat většina ČS. Dne 25. září 2008 proběhlo zasedání výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Poté by se v Radě měla uskutečnit další schůzka pracovní skupiny, která by posuzovala návrhy tohoto výboru z hlediska pozic členských státu.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=196572

GMO Geneticky modifikované organismy: Cesta vpřed – výměna názorů

Popis problematiky

Z iniciativy francouzského předsednictví byla založena Ad hoc Working Party on GMO, která navazuje na diskusi zahájenou Francií na červnové Radě pro životní prostředí. Na zasedáních skupiny byla projednávána témata pěti okruhů obsažených v dokumentu předsednictví, které se týkají otázky harmonizace hodnocení GM plodin z hlediska dopadu na životní prostředí, GM plodin s rezistencí vůči hmyzím škůdcům - produkující insekticidní látky, GM plodin s tolerancí k širokospektrým herbicidům, dlouhodobého sledování vlivu GM plodin na životní prostředí a otázky jaké změny v monitoringu jsou žádoucí a lze je provést v rámci stávající legislativy. Záměrem je zlepšit efektivitu procesu posuzování GMO na úrovni EU a cílem Ad hoc skupiny je podle FR PRES připravit zprávu pro říjnovou Radu (20. 10. 2008), kde by měly být předloženy i některé otázky, návrh závěru by měl být projednán na prosincové Radě pro životní prostředí (4.- 5. 12. 2008).

Vývoj jednání V úvodní části byla diskutována souhra mezi Ad hoc skupinou a skupinou „Sherpa“ zřízenou předsedou Evropské komise (EK) J. Barrosem. Zástupce EK informoval o účelu této skupiny, která by měla prezentovat ČS na úrovni předsedů vlád, tedy nikoliv jednotlivých resortů. První jednání Sherpa Group proběhlo 17. 7. 2008. Na příštím zasedání Sherpa Group v říjnu budou pravděpodobně projednávána témata informování veřejnosti a spolupráce EFSA s národními experty. Obě skupiny by se měly doplňovat. Dále EK informovala o plnění akčního plánu Komise z roku 2006, o výstupech dubnové diskuse o GMO a o mandátu pro EFSA k aktualizaci a doplnění metodiky hodnocení rizika, která by následně mela být přijata ve formě právního předpisu komitologickou procedurou. Jedním ze závěrů prezentovaných EK po jednání Sherpa Group bylo neměnit stávající legislativu, ale hledat cesty ke zlepšení její implementace, zejména zrychlení rozhodovacího procesu založeného na důkladném hodnocení GM plodin. K otázce harmonizace FR PRES uvedlo, že většina členských státu podporuje harmonizaci, ale zároveň upozorňuje na nutnost zachování flexibility s ohledem na regionální podmínky. Byla vyslovena podpora mandátu a práci EFSA. Názory na právní závaznost metodiky se liší. V otázce herbicid-tolerantních plodin jsou významné příspěvky HU a ES. Pro oblast monitoringu je nutný jasný rámec, soulad se schvalovací procedurou. Otázkou zůstává, do jaké míry ovlivňuje odlišnost regionálních podmínek schvalovací proces (jak je brána v úvahu). Panují různé názory na to, zda monitoring má být periodický nebo průběžný. Z další diskuze vyplynulo, že většina ČS podporuje stanovení hranice na úrovni EU, mnoho ČS požaduje co nejnižší hranici. Otázka, zda má být stanoveno více hodnot pro různé plodiny, popřípadě pro konvenční a ekologické zemědělství, zůstává otevřená. Na dalším jednání skupiny se řešilo zohlednění socio-ekonomických hledisek. Jak ČS, tak instituce EU si uvědomují důležitost této otázky. Většina ČS se vyslovila pro zahrnutí socioekonomických aspektů do procesu hodnocení GM plodin, na druhé straně ovšem je třeba respektovat pravidla WTO, která jsou založena výhradně na hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí. Zazněly požadavky na vypracování metodologie a definování pojmu. EK by měla navrhnout rámec pro metodologii, MS dodat specifika. Inspirovat se lze například pravidly REACH pro chemické látky. Údaje o možných ekonomických přínosech GM plodin by měli žadatelé poskytovat dobrovolně. Co se týče případu chráněných území, bylo shrnuto, že stávající legislativa, a to jak v oblasti GMO, tak v oblasti ochrany přírody, poskytuje dostatečný prostor pro zohlednění specifických podmínek v chráněných / citlivých územích. Každý ČS by měl zvážit, jak stávajících možností využít. Delegace, které mají v této věci přetrvávající pochybnosti, by měly předložit otázky na příští zasedání.

Další projednávaná legislativa

Půda

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC

Popis problematiky

Evropská komise předložila v září 2006 na základe 6. akčního programu pro životní prostředí Tematickou strategii ochrany půdy (TS). Cílem strategie je ochrana a zajištění udržitelného využívání půdy. Předpokládá se, že plnění cílů strategie se bude hodnotit v rámci přezkumu 6. akčního programu pro životní prostředí v roce 2012. V návaznosti na Tematickou strategii ochrany půdy vypracovala EK návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se vytváří rámec pro ochranu půdy. Z návrhu směrnice plynou zejména závazky zajistit prevenci, identifikovat rizikové oblasti z hlediska ochrany půdy a přijmout programy opatření a národní strategie nápravných opatření. Na Radě EU pro životní prostředí dne 20. 12. 2007 proběhlo hlasování zástupců členských státu, nebylo však dosaženo politické shody. Proto projednávání přešlo do FR PRES (Slovinské PRES jednání neotevřelo) a pokračuje v 2. čtení.

Vývoj jednání Na základe posledního znění návrhu Směrnice z prosince 2008 zpracovalo FR PRES nový návrh, který předložily ČS dne 15. 9. 2008. Návrh obsahuje řadu významných změn, které však nebylo možno v době do zasedání odpovědně zpracovat a připomínkovat jednotlivými ČS. Návrh je značně otevřený, flexibilní, respektující principy subsidiarity, se snahou respektovat názory většiny ČS tak jak vzešly z minulých projednávání. Francouzské předsednictví předneslo hlavní změny v přehledném příspěvku. Jedná se zejména o CH III. Identifikace kontaminovaných míst by měla být součástí národní legislativy. Všichni účastníci procesu by měli mít k dispozici metodologii. = potřeba flexibilní metodologie, lepší aplikovatelnost.

- identifikace možných znečistěných oblastí,

- účast veřejnosti,

- remediace - je založena na okamžitých akcích a vhodných následných opatřeních na základe rizikové analýzy

- priority action programmes – státy by měly možnost prioritizace, aby bylo možno se zaměřit na důležité oblasti

Dále FR PRES vyzvalo jednotlivé členské státy, aby se k předloženému návrhu vyjádřily obecně – bez specifických komentářů k jednotlivým článkům. Podrobné projednávání po článcích se očekává až od října. I na základě obecných poznámek delegací a Komise je ovšem zřejmé, že dosažení politické shody v Radě bude obtížné, jelikož pozice státu jsou poměrně odlišné v několika základních bodech návrhu.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=194683

Tuleni

Návrh Evropské komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodu s výrobky z tuleňů

Popis problematiky

Cílem navrženého nařízení ES je zakázat prodej, dovoz, tranzit a vývoz výrobků z těch druhů ploutvonožců (tuleni, lachtani a mroži), které jsou loveny komerčně pro kůže aj. produkty, a to jak v rámci Společenství, tak ve vztahu k třetím zemím. Právní regulace obchodu s výrobky z ploutvonožců je rozšířením již existující komunitární právní úpravy, nicméně rozsah a předmět regulace je odlišný. Návrh nařízení obsahuje obecný zákaz obchodu, dovozu, vývozu a tranzitu výrobků z ploutvonožců a zároveň stanoví případy, na které se zákaz nevztahuje. Celosvětový lov ploutvonožců je v současnosti (data z roku 2006) asi 1 250 000 zvírat ročně, z čehož 60% (750 000) připadá na tři země: Kanadu, Grónsko a Namibii. Kromě toho loví tuleně také Rusko, Norsko, Island a USA (Eskymáci na Aljašce). Omezený lov v souladu se směrnicí 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je praktikován i v členských státech bud jako „tradiční“ nebo „sportovní“ lov pro lokální spotřebu (Švédsko, Finsko) anebo kvůli ochraně akvakultur mořských ryb (např. Skotsko). Zejména Kanada je po mnoho desetiletí kritizována veřejností a organizacemi na ochranu zvířat proti týrání kvůli excesům a nehumánním metodám zabíjení tuleňů kanadskými rybáři. Společenství na to reagovalo již v roce 1983 zákazem dovozu kožešin z novorozených mláďat dvou druhů tuleňů z Kanady (směrnice Rady 83/129/EHS). Začátkem 80. let také kanadská vláda omezila lov zejména z důvodu nejistoty ohledne ohroženosti tuleních populací nadměrným lovem. Kolem roku 2000 Kanada obnovila lov tuleňů ve velkém na základe vládních kvót pro rybáře. V roce 2006 bylo odloveno cca 380 000 tuleňů, z toho asi 346 000 mláďat do jednoho roku stáří. Novorozená mláďata a v období kojení se však již neloví. Tulení produkty Kanada vyváží hlavně do členských státu, Norska, Ruska a objevují se potenciální nové trhy v Číne aj. Trh USA je uzavřen kvůli zákazu dovozu tuleních produktů z 80. let. Členské státy jsou dnes nejvýznamnějším dovozcem kožešin tuleňů, které se zpracovávají hlavně jako luxusní módní zboží. Dalšími komerčními produkty z tuleňů jsou maso a tuk, používaný též jako zdroj preparátu Omega 3 do vitaminových doplňků.

Vývoj jednání Jednání v Radě bylo zahájeno půldenním zasedáním pracovní skupiny pro životní prostředí. Dle FR PRES bude návrh zařazen do obecné diskuse na jednání Rady pro životní prostředí dne 20. října 2008, kde proběhne orientační debata na základě dokumentu předsednictví obsahující otázky pro ministry. Tyto otázky budou projednány na Coreperu pravděpodobně 3. října 2008. FR PRES dále vyzvalo delegace k zaslání případných písemných připomínek. Co se týče diskuze na pracovní skupině, ta se týkala jednak právního základu nařízení, otázky rozsahu a výjimek ze zákazu a možností pozdějších úprav komitologickou procedurou. Zároveň bylo na úvod vyjasněno, že dle Evropské komise není přímý vztah mezi projednávaným návrhem a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže, protože obchod s nimi nebyl jasně regulován (výrobky např. nebylo možno identifikovat, jednalo se o produkty z domestikovaných zvírat). Produkty z tuleňů jsou naproti tomu jasně monitorované a jednoduše rozlišitelné od ostatních produktů, regulace proto probíhá na odlišném principu.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197286

 

Zveřejněno: 15.05.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 3261 x
Vytisknout