workshop v rámci pojektů IED implementační projekt a Dělání správných věcí v povolování

Česká inspekce životního prostředí

 

 

Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Portugalsku

 

 

 

 

 

 

Účastníci: Tomáš Augustin (Ř-ČIŽP, OIA)

 

 

 

Datum konání cesty: 26. – 29. 9. 2017

 

 

Místo jednání: Lisabon, Portugalsko 

Účel cesty::  Účast na workshopu v rámci projektů IED implementační projekt a Dělat věci správně v povolování. Účast na jednání expertního týmu Průmysl a ovzduší

 

 

 

 

Cestovní zpráva předložena dne: 14. 11. 2017.

 

 

 

 

 

Podpisy účastníků:

 

 

 

 

 

Cestovní zprávu schválil:

 

 

 

 

 

 

Anotace:

Augustin T.: Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty v Portugalsku, 26. 9.  - 29. 9. 2017

Počet stran: 7

Ř – ČIŽP, OIA

Listopad 2017

 

Záznam ze společného workshopu sítě IMPEL v rámci projektů:

- Vzájemné společné návštěvy průmyslu inspektory a povolujícími orgány, za účelem dosažení rovných podmínek zavedení Směrnice o průmyslových emisích

a

- Dělat věci správně v povolování – DTRT - P

 

Workshop projektového týmu:

Projektový manažer IED implementačního projektu: Horst Buether, Německo

Projektový manažer DTRT-P: Tony Liebregts, Nízozemí

Workshop se uskutečnil v Lisabonu ve dnech 27. – 28. 9. 2017. Workshopu se zúčastnilo 45 zástupců členských států IMPEL. Za Českou republiku se zúčastnil Tomáš Augustin (IED implementační projekt) za ČIŽP a Helena Kameníčková (DTRT-P) za ČIŽP.


IED inspekce v Portugalsku

Pracovníci IGAMAOT ve své prezentaci popsali postup  IED inspekcí. V Portugalsku je 166 SEVESO zařízení, 865 IED zařízení a je zde 28 inspektorů. V roce 2016 bylo celkem provedeno okolo 700 inspekcí, z nich přibližně bylo 350 IED inspekcí. Inspekční program je sestaven na základě ročního plánu aktivit IGAMAOT se zohledněním: výsledků analýzy rizik, inspekční frekvenci uvedené v SEVESO a IED směrnici, obdržených stížností, specifických nebo vládních požadavků. Jako podpora pro provádění inspekcí slouží Průvodce pro environmentální inspekce. Environmentální zprávy jsou vyhotovovány v integrované databázi.

 

Povolování v Portugalsku

Portugalská agentura pro životní prostředí (APA) je veřejná organizace vytvořená v roce 2012 fúzí zahrnujícího devět různých institucí. APA je národní veřejná instituce, jejímž posláním je rozvíjet a sledovat řízení politik životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pracuje v úzké spolupráci s dalšími veřejnými, soukromými a nevládními organizacemi, aby zajistila vysokou úroveň ochrany ŽP a zlepšování environmentálních systémů. Hlavními oblastmi činnosti jsou ovzduší, voda, environmentální hodnocení, odpady, klima, chemické látky, hluk, účast veřejnosti, environmentální rizika, pobřežní ochrana, environmentální povolení a udržitelný rozvoj. APA sestává z ředitelství a pěti regionálních kanceláří a má cca 700 zaměstnanců.

Environmentálních povolení zahrnuje identifikaci zařízení, hodnoty E.L. (na základě závěrů o BAT), monitorování, ohlašovací povinnosti a dobu platnosti povolení. V rámci povolovacího řízení je k dispozici online dokumentace a veřejnost se může účastnit povolovacího procesu a připomínkovat dokumentaci online: v konečném povolení jsou zohledněny příslušné připomínky. Povolení jsou pro veřejnost dostupná online s krátkým shrnutím procesu povolování, výjimek a účasti veřejnosti.

 

Kombinovaná příručka 

Práce na příručce jsou v pokročilém stádiu, ale ještě není finalizována. Každý krok má jednu nebo dvě stránky a bude mít odkazy na informační přehledy, které poskytnou pokyny pro správné postupy pro konkrétní technické problémy. Příručka bude přístupná na webových stránkách IMPEL. Jako problémová oblast byly identifikovány nejasnosti v povolovacím procesu, některé problémy související s definicemi a některé s překladem dokumentů BREF do povolení. Účastníkům byla představena hlavní struktura příručky:

 

  1. Legislativa, tj. obecné povinnosti vyplývající ze směrnice o průmyslových emisích, tato část je určena především pro tvůrce politik
  2. Průběh povolování, tj. strategické, obecné a praktické operační kroky, tato část je určena pro povolující úředníky a povolující orgány
  3. Kontrolní proces, tj. strategické, všeobecné a praktické kroky, tato část je určena pro inspektory a kontrolující agentury 
  4. Hodnocení a zpětná vazba, tj. vhodné procesy pro vyhodnocování, určeno pro všechny cílové skupiny.

Jsou uvedeny odkazy na "informačními listy", které se zabývají konkrétními oblastmi implementace IED.


Příručka obsahuje mnoho užitečných informací a záměrem bylo, aby byly použity jako základ pro školení ve spolupráci s implementačním projektem k IED.

 

Workshop - pracovní skupiny

Workshop byl rozdělen do tematických skupin:

-  Definice

-  Společné inspekce

-  Priority pro povolování

-  Strategie pro povolování

-  Jiné než běžné provozní podmínky

-  Zajištění souladu

-  Postup při povolování

-  Hodnocení a zpětná vazba (v povolování)

-  Ekologické inovace

 

Výsledky z diskusí budou vyhodnoceny a zapracovány do příručky. Snahou při přípravě příručky pro rok 2018 bude získání prostředků pro vytvoření elektronické verze manuálu a jeho zveřejnění na internetových stránkách  IMPELu.

 

Společné inspekce

Před vlastním workshopem byly provedeny vybranými členy IED implementačního týmu společné inspekce na třech zařízeních:

-  Pšeničný mlýn

-  Chemický průmysl - Výroba akrylových vláken

-  Výkrm prasat

 

Pracovní skupiny v rámci IED implementačního projektu

Byla podána informace o stavu pracovních skupin:

-  Jít nad rámec BAT

-  Nástroje

-  Průmyslové odpadní vody

 

Ostatní:

-  Měla by být vypracována krátká zpráva zahrnující oba projekty, která by shrnula výsledky práce v průběhu roku, vč. společných inspekcí. Pro informační bulletin IMPELu bude vyhotoven krátký článek.

-  Předběžně bylo dohodnuto, že schůzky projektového týmu v roce 2018 se budou konat ve Španělsku, Finsku a Skotsku.

-  Chrystalla hovořila o práci, která byla učiněna ohledně horizontálních aspektů povolování. V plánu je, že by měla být předložena zpráva na příští schůzce projektového týmu, a z ní by byl vyhotoven informační list.

-  Ana García stručně informovala o iniciativě Evropské komise pro zajištění dodržování předpisů, která byla zahájena počátkem tohoto roku. IMPEL byl vyzváno, aby vypracoval návrh stanoviska, který přispěje k této iniciativě a poskytne vstupy pro akční plán.

 

Expertní skupina Průmysl a ovzduší

 

Záznam ze schůzky expertního týmu: Průmysl a ovzduší

 

Schůzka expertního týmu se uskutečnila v Lisabonu dne 29. 9. 2017. Jednání se účastnilo 25 zástupců členských států IMPEL. Za Českou republiku se zúčastnil Tomáš Augustin za ČIŽP.

 

 

Horst prezentoval 3 projekty v rámci ET Průmysl a ovzduší za rok 2017:

-  Poučení z průmyslových havárií

-  Nařízení k suchozemské těžbě ropy a plynu

-  Podporu implementace směrnice o průmyslových emisích 2017

 

Poučení z průmyslových havárií

Jedná se o projekt organizovaný společně 1 x za dva roky Francouzským ministerstvem ŽP a IMPELem. V pořadí 12. Seminář se uskutečnil 31.5.-1.6.2017 v Lyonu, Francie.

 

Různé případové studie nedávných průmyslových havárií na semináři prezentovali inspektoři, kteří poskytli technický popis a výsledky provedené analýzy hlavní příčiny; přijatá opatření a případné organizační, materiální nebo systémové selhání. Vypracovali také poučení získané z havárii a jejich vlastní zkušenosti během nebo po havárii. Všechno toto bylo shromážděno do brožury. Tato brožura je dostupná online na adrese https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_IMPEL2017_EN.pdf.
Tento projekt nebude pro rok 2018 navržen, protože tato akce je organizována každé dva roky.

 

Nařízení k suchozemské těžbě ropy a plynu

Horst informoval o vývoji tohoto projektu z důvodu, že projektový manažer se nemohl zúčastnit schůzky.

Projekt vedený Spojeným královstvím probíhá v souvislosti s přezkoumáním doporučení ES o zásadách pro regulaci plynu z břidlic, organizací TPS (Technická pracovní skupina), přezkoumání dokumentu BREF v oblasti odpadu z těžebního průmyslu a průběžné mezinárodního spolupráce.

Projekt je víceletým projektem, který byl zahájen v roce 2015. Mezi jinými v roce 2017 byl projekt zaměřen na získání úplnějšího obrazu osvědčených postupů v klíčových otázkách pro regulační orgány, lepšího porozumění proporcionální regulaci průmyslu a budování kapacit pro regulační orgány.

Projektový tým sestával ze 7 aktivních zúčastněných zemí hlavní téma pokryté v roce 2017 bylo monitorování emisí do ovzduší, vody a půdy včetně seismického sledování.

Proběhl workshop pro 21 účastníků v Bordeaux ve dnech 23. a 24. května a uskutečnila se návštěva společnosti Vermilion Onshore Oil.

 

Návrh na rok 2018:

-  1 klíčové téma plus návaznost na předchozí témata (navrhované téma pro rok 2018: Vyřazování z provozu, uzavření a odpovědnost - postupy pro uzavření a vyřazení vrtu z provozu)

-  Organizace projektu: 2 workshopy

 

Podporu implementace směrnice o průmyslových emisích 2017

V rámci pokračování projektu v roce 2017 byla zorganizována 2 x projektová schůzka, 1 x workshop a proběhla 5 x společná inspekce (elektrárna v Lombardii, Slévárna hliníku ve Slovinsku a farma pro výkrm prasat, chemické zařízení a pšeničný mlýn v Portugalsku

Byly představeny 3 nové přístupy zemí k implementaci IED (Lombardie, Slovinsko, Portuglsko).

Projekt pokračoval v práci v tematických pracovních skupinách za účelem definování příkladů dobré praxe pro překonání problémů při zavádění IED: Inspekční nástroje, definice, horizontální aspekty povolování, společné inspekce, BAT pro průmyslové odpadní vody, aplikace ust. Čl 18 IED (hodnoty emisních limitů a normy kvality ovzduší) a minimální kritéria rizika inspekce.

Dále pokračovalo doplnění IED implementačního průvodce (společně s DTRT projektem).

Workshop IED implementačního projektu společně organizovaný s projektem Dělat věci správně vypořádal témata jako Definice, Společné inspekce, Jiné než normální provozní podmínky, zajištění shody (IED) a priorit, Strategie, Povolující proces, Hodnocení a zpětná vazba.

Dlouhý seznam otevřených témat týkajících se IED čeká stále na řešení projektovou skupinu, jako např.: Koncentrační versus hmotnostní emisní limity, Změna povolení – co je významná změna, Aplikace BAT závěrů během 4 let, atd.

 

Cíle:

-  Inspekce: přejít k formálnějšímu "programu výměny inspektorů"

-  Pracovní skupiny: probíhající tematické okruhy a nová témata

-  Implementační příručka IED: další spolupráce s projektem DTRT

-  Výcvikový materiál: vývoj z příručky pro implementaci IED

-  Školení: První krok k iniciativě ECA

 

Organizace projektu v roce 2018: 2 schůzky projektu, 1 seminář, 3 společné inspekce, 1 školící sekce

 

Pozn.: převládá obecný pocit, že projekt se ubírá správným směrem a snaha o udržení otevřeného programu projektu, což je důležité pro členské země je správná cesta, jak pokračovat.

Návrhy projektů na rok 2018

Vedle výše uvedených projektů byl odprezentován návrh na projekt:

Podpora závěrů o BAT při výrobě cementu

 

Bylo rozhodnuto, že tento projekt bude spojen s IED implementačním projektem

 

Návrhy projektů na rok 2018:

-  IED implementační projekt (vč. sloučení s navrhovaným projektem na podporou závěrů o BAT při výrobě cementu)

-  Nařízení k suchozemské těžbě ropy a plynu

 

 

Evropská síť státních zástupců - Pracovní skupina znečištění ovzduší

Lorna Dempseyová - státní zástupkyně EPA Ireland - představila cíle a aktivity pracovní skupiny ENPE 3 - znečištění ovzduší.

ENPE - Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí - byla založena v roce 2012 jako síť státních zástupců pro ochranu životního prostředí a byla začleněna v roce 2016 jako mezinárodní nezisková organizace. Jejím cílem je zlepšit dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí řešením nerovnoměrné a neúplné implementace v členských státech prostřednictvím zlepšení účinnosti a efektivity státních zástupců a soudců v boji proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí (projekt LIFE-ENPE).

 

Cíle projektu jsou:

- vytvořit samostatnou síť evropských státních zástupců pro ochranu životního prostředí
- zlepšit schopnost a soudržnost státních zástupců a soudců v boji proti trestným činům v odpadovém hospodářství, na volně žijících rostlinách a živočiších, na znečišťování ovzduší

- zlepšit shromažďování a šíření informací o trestných činech v oblasti životního prostředí (zejména trestné činy týkající se odpadů, volně žijících zvířat a znečištění ovzduší).
Projekt zahrnuje 4 pracovní skupiny: trestné činy v odpadech, na volně žijících živočiších a rostlinách, znečištění ovzduší a praktiky trestního stíhání a sankcí.


Znečištění ovzduší představuje největší environmentální zdravotní riziko v Evropě a odpovídá za 436 000 předčasných úmrtí v EU v roce 2013

 

Závěry průzkumu:

-  Trestné činy znečištění ovzduší, nebyly řádně stíhány

-  Zápach nebyl v některých členských státech stíhán

-  Téměř všechny trestní stíhání na soudech prvního stupně - k odvrácení závažných trestných činů je zapotřebí odrazujícího trestu

-  Roztříštěná povaha prosazování v oblasti ochrany životního prostředí v některých státech - obtížné získat pro každý členský stát průkazné údaje

-  Potřeba pomoci IMPEL

 

Iniciativě Evropské komise pro zajištění dodržování předpisů a stanovisko IMPEL

Vychází z dřívějšího projektu Implementační výzva v roce 2014 a přezkumu tohoto projektu v roce 2017. Využit dotazník, který byl srovnatelný s dotazníkem v roce 2014, ale který byl podrobnější, a proto poskytl více informací. Bylo obdrženo 66 odpovědí na dotazník (v porovnání s 38 v roce 2014).

Pro průmysl a ovzduší byly největšími výzvami identifikovány vliv průmyslových emisí na kvalitu ovzduší (68%), následované aplikací nejlepších dostupných technik v povoleních (48%) a přizpůsobení povolení BAT / BREF (46%). Hlavním průmyslovým odvětvím, které způsobilo výzvy, byl intenzivní chov hospodářských zvířat (62%). Dále výroba energie (43%) a chemikálií (39%). Klíčovou výzvou při kontrole průmyslových emisí je jasnost požadavků na povolení (73%). Výsledkem bylo plánování / provádění inspekcí na základě rizik (55%), identifikace zdrojů znečištění (49%), pravidelné monitorování půdy a podzemních vod (33%) a dostupnost údajů o kvalitě ovzduší (29%).

Z projektu je zřejmé, že implementační organizace i nadále čelí mnoha výzvám. Nedostatek zdrojů zůstává největší bariérou a mnohé z výzev jsou podobné jako v předchozím průzkumu. Zemědělství je hlavním problémovým sektorem a intenzivní chov zvířat a používání hnojiv a jiných zemědělských látek jsou hlavními problémovými oblastmi. Je třeba učinit další kroky k podpoře dřívější práce IMPELu a pokynů, například pokud jde o chov prasat a znečištění dusičnany. 

 

Zpracoval: Tomáš Augustin
V Brně dne 14. 11. 2017

 

 

Zveřejněno: 22.11.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 196 x
Vytisknout