únor 2010

ÚNOR

2/2010

Měční přehled projednávané legislativy EU - životní prostředí

Příprava březnové Rady EU

Program Biologická rozmanitost po roce 2010 - přijetí závěrů Rady

Směrnice o zřízení rámce pro ochranu půd - zpráva o pokroku

Sdělení EVROPA 2020 - prezentace Komise, výměna názorů

Změna klimatu - přijetí závěrů Rady

Nařízení o snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel - politická rozprava

Jiné záležitosti

a) Zpráva Komise – přeprava odpadů - prezentace Komise

b) Unie pro středomoří – informace předsednictví

c) Konference o biodiverzitě – informace předsednictví

d) Konference o nedostatku vody a sucha - informace předsednictví

e) Konference o recyklaci bioodpadů - informace předsednictví

f) Strategie ke rtuti - informace Komise a švédské delegace

g) Uplatňování norem EURO V/VI – informace nizozemské delegace

h) Revize smernice o pitné vode - informace nemecké delegace

i) Partnerství v oblasti Černého more – informace rumunské delegace

j) Revize rámcové směrnice o vodách – informace dánské delegace

Klima

Závěry Rady

ES PRES připravilo návrh závěrů, který formuluje pozici EU k průběhu a výsledkům prosincové kodaňské konference (COP15/CMP5), především k textu hlavního výstupu jednání – Kodaňské dohody. Závěry vedle reakce na základní prvky Kodaňské dohody stanovují kroky, které je třeba v souvislosti s výsledkem jednání v Kodani uskutečnit, a navrhují další postup EU k vyjednávání v roce 2010. Očekává se, že klima bude i předmětem debaty ministrů během obědové části.

Biodiverzita

Závěry Rady

ES PRES připravilo závěry Rady k dlouhodobé vizi a střednědobému cíli pro biodiverzitu na úrovni EU po roce 2010 a k problematice přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení benefitů z jejich využívání (ABS). Jednotlivé návrhy dokumentu byly diskutovány na WP IEI Biodiversity 3.2.2010, WP Environment 3.2.; 10.2.; 16.2. a 18.2.2010 a Coreperu 26.2.2010.

Úvodní paragrafy v preambuli obsahují odkazy na mezinárodní rok biodiverzity, závěry Rady k biodiverzitě přijaté 22. prosince 2009, studii TEEB, upozorňují na nesplnění současných cílů 2010, propojenost biodiverzity se sociální a ekonomickou prosperitou lidí a nutnost ochrany a udržitelného využívání biodiverzity. Prováděcí paragrafy se týkají biodiverzity EU, globální a rovněž problematiky ABS. Jsou zde návrhy dlouhodobé vize a střednědobého cíle EU, ustanovení o nutnosti zapojení ostatních resortu a zainteresovaných subjektu do této problematiky, odkaz na vytvoření realistických podcílů a nutnost stanovení referenční úrovně k měření úbytku biodiverzity. Zároveň je dán úkol EK k předložení komplexní Strategie EU k biodiverzitě po roce 2010 ještě do konce tohoto roku. Dále je zmíněna důležitost chráněných území, potřeba řešení globální ekologické stopy a podpora opatření k ochraně biodiverzity ve třetích zemích. Závěry odkazují na možnost stanovení podobných dlouho- a střednědobých cílů i na globální úrovni a nutnosti přijmout je na nejvyšší politické úrovni. Jedno z ustanovení řeší otázky financování a mobilizace finančních zdrojů a potřeby inovativních finančních mechanismů ke zvýšení implementace přijatých rozhodnutí.

Legislativní akty

Z legislativních aktů projednávaných španělským předsednictvím se na Radě bude diskutovat nařízení k CO2 z lehkých užitkových vozidel (LUV) a směrnice o ochraně půd. K CO2 z LUV byl pro jednání Rady pro životní prostředí 15. března 2010 španělským předsednictvím k politické rozpravě ministrů navržen dokument obsahující dvě hlavní otázky, které projednaly delegace na pracovní skupině 17. února. Otázky se týkají dlouhodobých cílů, flexibilních mechanismů a výše pokut.

Ke směrnici o ochraně půd, která se projednává už od roku 2006, představí ES PRES zprávu o pokroku, jelikož se zatím stále nepodařilo odstranit blokační menšinu států odmítajících přijetí rámcové směrnice.

Další Na Radě se rovněž očekává prezentace a diskuze ministrů ke Sdělení EVROPA 2020, které Komise zveřejní 3. března 2010. Sdělení Evropské komise „Evropa 2020. Strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst“ je zpracováváno v návaznosti na připomínky vznesené ke konzultačnímu dokumentu vydanému Evropskou komisí 24. listopadu 2009. Sdělení je výchozím dokumentem, který by měl nahradit Lisabonskou strategii (jejíž časový horizont vyprší rokem 2010). Cílem je vytvořit strategii, která změní Evropskou unii na chytrou, zelenou a inkluzivní ekonomiku s vysokou mírou zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. K budoucnosti strategie proběhlo jednání na neformální Evropské radě dne 11. února a následně byla či bude budoucí strategie projednávána směrem k jarní Evropské radě příslušnými relevantními formacemi Rady: Radou pro vzdělávání, mládež a kulturu (15. února), Radou pro konkurenceschopnost (1.-2. března), Radou pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (8. března), Radou pro dopravu, telekomunikace a energetiku, pouze k energetickým aspektům (12. března), Radou pro životní prostředí (15. března), Radou pro ekonomické a finanční záležitosti (16. března) a konečně Radou pro všeobecné záležitosti (22. března).

Další projednávaná legislativa

RoHS Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - RoHS

Popis problematiky

Nejistota týkající se oblasti působnosti směrnice, nedostatečná jasnost právních ustanovení a definic, jakož i rozdíly v přístupu členských států k prokazování shody výrobku a případná duplicita postupu prováděných současně podle jiných právních předpisů EU, jako je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, vedou ke zbytečným administrativním nákladům. Rozsah působnosti směrnice je v návrhu stanoven přílohou I (Kategorie¨elektrických a elektronických zařízení spadajících do oblasti působnosti této směrnice) a přílohou II (Závazný seznam výrobků, které spadají do kategorií uvedených v příloze I), přílohy byly vyjmuty ze současné směrnice OEEZ (přílohy IA, IB).

V zájmu přínosu pro životní prostředí a zdraví plynoucího ze snížení používání nebezpečných látek v lékařských přístrojích a kontrolních a monitorovacích přístrojích byly tyto kategorie poprvé začleněny do působnosti směrnice. Začlenění bude postupné, aby se zabránilo nepříznivým sociálním a hospodářským dopadům.

Byl doplněn mechanismus pro zákaz používání daných látek v souladu s metodikou REACH (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), aby se zajistila soudržnost a maximalizovaly synergie práce prováděné podle právních předpisů týkajících se chemických látek. V souladu s REACH byla stanovena maximální lhůta platnosti výjimek v délce 4 let

s cílem podpořit snahy o náhradu, zajistit právní bezpečnost a přesunout důkazní břemeno na žadatele. Články 6-8 jsou nové a zavádějí požadavky na posuzování shody a mechanismy dozoru nad trhem v souladu s balíčkem opatření k uvádění výrobku na trh.

Aktuální vývoj jednání

Tento předpis byl diskutován pouze na jednom jednání pracovní skupiny na počátku února. Základní problém nastavení rozsahu působnosti směrnice se doposud nedaří vyřešit, konsenzu brání zejména nastavení rady návrhu vyjmutí z rozsahu v čl. 2 a přístup k definici elektrozařízení v čl. 3 a nepřehledná situace co se týče interpretace jednotlivých výjimek.

Co se krajních řešení týče, na jedné straně stojí skupina delegací, které stojí za absolutním otevřením rozsahu působnosti (včetně zahrnutí jakékoliv části jakéhokoliv výrobku, který nemusí být elektrozařízením, a jehož byť jen malá část je závislá na elektrickém proudu). Ne všichni s touto podobou souhlasí. Existují názory, které jsou pro uzavřený rozsah a výjimky dle původních návrhů Evropské komise. U ostatních návrhů jsou patrné různé druhy nastavení výjimek. Situaci doposud nevyřešila ani analýza dopadu k otevřenému rozsahu působnosti zadaná Dánskem, kterou ne všechny delegace přijaly pozitivně.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197710

 

WEEE Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ

Popis problematiky

Předmětem navrhované směrnice 2002/96/EC o OEEZ je harmonizace implementací mezi členskými státy, snížení administrativní zátěže a další dosud nadbytečné náklady. Navrhuje se, aby se do oblasti působnosti směrnice o nebezpečných látkách (RoHS), která vychází z článku 95 Smlouvy, zařadily přílohy IA a IB směrnice, které popisují obsah působnosti směrnice. K této oblasti působnosti bude ve směrnici o OEEZ na základě článku 175 Smlouvy

učiněn odkaz. Navrhuje se objasnit rozdělení OEEZ z domácností (B2C) a OEEZ mimo domácnosti (B2B), a to tím, že zařazení budou postupem projednávání ve výborech zařazena do tříd B2C nebo B2B. Úroveň sběru OEEZ je stanovena na 65% (včetně B2B), která je vypočítána na základě průměrného množství EEZ uvedených na trh v předchozích dvou letech. Původně stanovené cíle byly shledány jako nedostačující pro dosažení účinného

efektu z hlediska ochrany životního prostředí. Aby se podnítilo opětovné použití celých OEEZ, navrhuje se zařadit použití celých spotřebičů do zvýšeného cíle o 5% pro recyklaci v kombinaci s opětovným použitím.

Za účelem snížení administrativní zátěže v souvislosti s uplatňováním směrnice o OEEZ se navrhuje mezi vnitrostátními registry výrobců harmonizovat povinnosti výrobců v oblasti registrace a předkládání zpráv, včetně zajištění interoperability těchto registrů. Na základě rozsáhlého množství OEEZ, které se nezpracovává v souladu se směrnicí či nelegálně vyváží, zavádí návrh směrnice o OEEZ rozšířenou odpovědnost výrobců. Účelem tohoto opatření je

zabezpečení účinnější kontroly toku odpadů od místa sběru z domácností až po jeho konečné zpracování.

Aktuální vývoj jednání

Španělské předsednictví upozornilo na zveřejnění zprávy zpravodaje Evropského parlamentu K. H. Florenze, která byla představena na jednání ENVI výboru EP dne 23. února 2010. Dle doplnění ES PRES je termín pro představení pozměňovacích návrhů dne 3. března 2010. Hlasování v ENVI výboru EP se předpokládá dne 4. května 2010 a hlasování v plénu v polovině června 2010. ES PRES dále upozornilo na úpravy v předloženém kompromisním textu, kde byly upraveny články 3, 7, 9, 10, 11, 12, 16 a Příloha IA.

Pracovní skupina projednala články 1 – 11 kompromisního návrhu ES PRES a dle SE PRES bude výsledek jednání zohledněn v upravené verzi kompromisního textu. Další jednání pracovní skupiny k tomuto návrhu se uskuteční pravděpodobně dne 17. března 2010. Stejně jako u předpisu k RoHS je i u OEEZ jedním z hlavních problémů otázka rozsahu směrnice. Dle upozornění ES PRES nebyl do kompromisního textu dosud zahrnut návrh na otevření rozsahu směrnice dle požadavků rady delegací, a to zejména z důvodu rady implikací a zásadního nesouhlasu Evropské komise.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197711

 

Biocidy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání

Popis problematiky

Návrh nařízení vychází ze zprávy předložené Komisí Evropskému parlamentu a Radě o pokroku desetiletého pracovního programu hodnocení účinných látek používaných v biocidních přípravcích uvedených v čl. 16 odst. 2 směrnice a o provádění směrnice v souladu s jejím čl. 18 odst. 5. Z této zprávy vyplynulo, že stávající legislativní rámec k biocidní problematice neumožňuje efektivně řešit zařazování účinných látek do příloh směrnice 98/8/ES a to ani při využití zjednodušujících procedur týkajících se zejména látek s nízkým rizikem. Rovněž byla identifikována řada dalších nedostatků týkajících se v neposlední řadě

povolování a registrací biocidních přípravků, které zatěžují průmysl náklady neúměrnými přínosu plynoucímu zejména ze zvýšené ochrany zdraví a životního prostředí. Negativní vliv na zavedení harmonizovaných podmínek pro uvádění biocidů na trh má v neposlední řadě nejednotný způsob traspozice směrnice a dohodnutých postupů do jednotlivých národních legislativ. Stávající návrh řeší zmíněné problémy např. zjednodušením procedury povolování

biocidů, posílením funkce vzájemného uznávání povolení biocidů, zavedením povinného sdílení údajů z testů prováděných na obratlovcích, zlepšením ochrany údajů a dalšími opatřeními. Sjednocení podmínek pro uvádění biocidů na trh v jednotlivých státech vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o přímo použitelný předpis.

Aktuální vývoj jednání

Jednání pracovní skupiny během února pokračovalo v projednávání textu předsednictví článek po článku. Podařilo se podrobně projednat články 4 – 21 a další dvě jednání se plánují na měsíc březen. K nejvíce diskutovaným článkům zatím patří Článek 4 – Podmínky pro zařazení, Článek 5 – Kritéria pro vyjmutí, Článek 9 – Účinné látky označené za kandidáty

na nahrazení, Článek 15 – Uvádění na trh a použití biocidních přípravků a Článek 16 – Podmínky pro udělení povolení.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=198337

 

Různé

Mandáty Během února se na pracovní skupině pro životní prostředí v Radě EU diskutovalo několik důležitých mandátů pro vyjednávání EU s dalšími partnery na blížících se mezinárodních jednáních. Všechny mandáty dále přejdou ke schválení na úroveň Coreperu.

Jednalo se jednak o mandátu v rámci přípravy na 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy, volně žijících živočichů a rostlin (CITES CoP 15), které se koná v Doha (Katar) ve dnech 13.-25. 3. 2010. Hlavními okruhy v tomto vyjednávání byly otázky ohledně slonu a slonoviny, medvěda ledního a tuňáka obecného. Další mandát souvisel s přípravou Evropské unie na meziroční zasedání

Mezinárodní velrybářské komise (IWC), které se bude konat 2. – 5. března 2010 v St. Peterburgu, Florida, USA. Hlavním tématem by měla být otázka možného navýšení kvót pro domorodý lov pro obživu. Na pracovní skupině se rovněž diskutoval návrh rozhodnutí Rady k účasti Evropské unie na mezinárodním vyjednávání právně závazného nástroje ke rtuti,

který obsahuje návrh Mandátu pro vyjednávání nové globální úmluvy ke rtuti po celou dobu mezivládního vyjednávacího procesu (INC) svolávaného na základě rozhodnutí Řídicí Rady UNEP c. 25/5 z 20. února 2009. Toto téma se bude řešit i v souvislosti s aplikací nové Lisabonské smlouvy a rozdělením

pravomocí mezi členskými státy a Evropskou komisi.

Dále byl na pracovní úrovni představen návrh rozhodnutí Rady k participaci Evropské komise při vyjednávání změn Göteborského protokolu v rámci Úmluvy o dálkovém znečťování ovzduší přecházejícím hranice států. Revize Göteborského protokolu se zaměřuje na stanovení národních emisní stropů pro rok 2020, aktualizaci technických příloh protokolu, především emisních limitů a požadavků na výrobky, aktualizaci směrných dokumentů

k redukci emisí amoniaku v zemědělství, rozšíření působnosti protokolu o polétavých prach PM2,5 a další úpravy textu protokolu směrující jak k zvýšení počtu ratifikací zeměmi mimo EU, tak na zlepšení implementace stávajícími stranami Protokolu.

Plán Komise • 17.2. Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Community with regard to certain proposals submitted to the 15th meeting of the Conference of the Parties (COP15) to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Qatar, January 2010

• 17.2. oddělení DG CLIM od DG ENV

• únor – Zelená kniha o ochraně lesů

• 3.3. Sdělení ke Strategii EVROPA do roku 2020

• 2. pol. března – pracovní program Komise Barroso II

• březen/květen - Sdělení o politickém hodnocení výstupů COP 15 v Kodani

Zveřejněno: 13.04.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 2710 x
Vytisknout