říjen 2009

ŘÍJEN

10/2009

Měční přehled projednávané legislativy ES - životní prostředí

Z jednání Rady EU pro životní prostředí

Dne 21. října 2009 se v Lucemburku uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro životní prostředí. Delegaci ČR vedl ministr životního prostředí Ladislav Miko

Program Rady

1. Přijetí předběžného pořadu jednání

2. Schválení seznamu bodu „A“

3. Postoj EU pro kodaňskou konferenci o klimatu (7.–18. prosince 2009) – přijetí závěru Rady

4. Směrem k ekologicky účinné ekonomice – přijetí závěru Rady

5. Sdělení Komise o strategii EU pro zlepšení postupů demontáže lodí - přijetí závěrů Rady

6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - politická rozprava

7. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – politická rozprava

8. Jiné záležitosti

a) Zasedání na vysoké úrovni: Vize pro biologickou rozmanitost po roce 2010 – lidé, ekosystémové služby a klimatická krize (Strömstad, Švédsko, 7.– 9. září 2009) - informace předsednictví

b) Ochrana lesů, ochrana biologické rozmanitosti a boj proti lesním požárům - informace španělské delegace, jimž vyjádřily podporu řecká, francouzská, italská, kyperská, portugalská a slovinská delegace

c) „Polévka z plastu“: problém mořského plastového odpadu v oceánech – informace nizozemské delegace

d) Kombinace účinků různých chemických látek – expozice dětí mnohočetným endokrinním disruptorům - informace dánské delegace

e) Životní prostředí - Příprava druhého zasedání poradní skupiny ministrů nebo jejich zástupců na vysoké úrovni o mezinárodní správě v oblasti životního prostředí (IEG) (Řím, 26. až 29. října 2009) - informace italské delegace

f) Fórum zastánců zelené ekonomiky (Praha 6. a 7. října 2009) - informace české delegace

g) Certifikace dovážených biopaliv - informace francouzské delegace

Průběh jednání

Postoj EU pro kodaňskou konferenci o klimatu – přijetí závěrů Rady

Zasedání Rady předcházela společná večere ministrů a zástupců velvyslanců členských států při EU. Během ní se švédskému předsednictví (SE PRES) podařilo najít všeobecně přijatelný kompromis ke všem částem závěrů Rady kromě odstavcu 15 (Dlouhodobý cíl redukce emisí), 19 (Emise z námořní a letecké dopravy) a 36-37 (Režim jednotek přiděleného množství emisí – AAU).

Na základě výstupů večere připravilo SE PRES před jednáním Rady nový kompromisní návrh ke všem zbývajícím problematickým bodům a vyzvalo k vystoupení jen ty delegace, které nemohou s navrženým kompromisem souhlasit.

V diskusi o podpoře cíle redukce emisí ve skupině rozvinutých zemí o 80-95 % oproti roku 1990 (para 15) navrhla část delegací použití IS WILLING TO CONSIDER místo SUPPORTS. Naopak jiné delegace se ostře ohradily proti dalšímu rozvolňování textu a podpořily kompromisní znění. ČR k tomuto odstavci nevystupovala. V diskusi o vyjednávací pozici EU pro COP 15, která obsahuje podporu globální redukce emisí v leteckém sektoru o 10 % a v sektoru námořní dopravy o 20 % do roku 2020 oproti roku 2005 (para 19) se několik delegací vyjádřilo proti příliš ambicióznímu redukčnímu cíli pro námořní dopravu. Navrhovaly buď posun referenčního roku z 2005 na 2007, nebo snížení cíle na 15 %, případně změkčení up to -20 per cent. Mnohé delegace naopak kompromisní text tohoto odstavce podpořily (zejména základní rok 2005 a výši redukce emisí). ČR k tomuto odstavci nevystupovala. Nejostřeji diskutovaným bodem závěrů byla dohoda o režimu jednotek AAU (Assigned Amount Unit), a to pouze pro účely jednání s partnery na mezinárodní úrovni (para 36 a 37). Ta stojí na tom, že s přebytkem jednotek AAU, který vznikl jako důsledek nižších emisí než určených v Kjótském protokolu, je nutné nakládat tak, aby nebyla ohrožena environmentální integrita budoucí dohody. Část delegací navrhla odstranění odkazu na AAU v odstavci 37 a úpravu undermine/affect a doplnění odkazu na relevantní mechanismy nové dohody v odstavci 36. Většina delegací se vyjádřila k přílišnému oslabování textu kriticky a označila návrh SE PRES jako nejzazší možný ústupek.

Česká republika na jednání Rady vystoupila s tím, že návrh SE PRES podle ní představuje vyvážený kompromis. V principu by sice souhlasila s maďarským požadavkem na odstranění odkazu na AAU v odstavci 37, ale uvědomuje si, že pro dosažení kompromisu musel každý někde ustoupit. Navíc den po krachu jednání Rady ECOFIN k financování opatření souvisejících se změnou klimatu je podle ČR naprosto zásadní dosáhnout dohody, a vyslat tak jasný signál mezinárodnímu společenství. Co se týče metody započítávání LULUCF (para 34), podpořilo ČR spolu s dalšími státy následující deklaraci Rakouska týkající se metody započítávání LULUCF.

Evropská komise dále předložila deklaraci ke znění odstavce 14 (příprava srovnání úrovně závazku jednotlivých zemí pro adekvátní určení konečného závazku EU); obě deklarace jsou součástí záznamu z jednání Rady. Na základě vystoupení ministrů SE PRES navrhlo vedle akceptace technické připomínky EK k para 36 jedinou zásadní úpravu textu, a to nahrazení undermine/affect the environmental integrity v para 36 s tím, že u odstavců 15 a 19 vidí svůj původní návrh jako jediný vyvážený kompromis. S takto navrženými závěry mohly všechny delegace souhlasit ještě před zahájením oběda. Během uzavřeného oběda se tak ministři mohli věnovat výměně informací o proběhlých mezinárodních jednáních a rozpravě o tom, jak dále komunikovat před prosincovým jednáním v Kodani s jednotlivými mezinárodními partnery.

Závěry Rady vymezující postoj EU pro kodaňskou konferenci o klimatu byly jednomyslně přijaty v upraveném znění. Finální text závěrů je k dispozici na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/110634.pdf. Některými nedořešenými aspekty pozice EU (obzvlášť z oblasti financování opatření v rozvojových zemích) se zabývala i Evropská rada 29.-30. října 2009. Text jednomyslně podpořený lídry všech členských zemí je k vidění na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/CS/ec/110893.pdf. Jediným tématem, na jehož řešení se členské státy EU dosud nedokázaly shodnout, zůstává otázka vnitřního sdílení břemene (IBS). Proto byla k tomuto bodu po jednání Evropské rady ustavena zvláštní pracovní skupina. Nejdůležitější body těchto dvou textů jsou shrnuty v samostatném článku Základní kameny pozice EU pro klimatický summit v Kodani.

Na aktuální vývoj před zahájením kodaňského summitu budou moci ministři životního prostředí EU reagovat při rozpravě na mimořádném zasedání Rady k tomuto tématu 23. listopadu. Hlavy států a předsedové vlád zemí EU posoudí aktuální vývoj na svém zasedání 10.-11. prosince s cílem přijmout nutná rozhodnutí s ohledem na počáteční fázi kodaňské konference.

Směrem k udržitelnému rozvoji: ekologicky účinná ekonomika – přijetí závěrů Rady

Na jednání Coreperu se podařilo vyřešit všechny sporné body kromě odstavce 5 a první odrážky odstavce 6 (otázky zdanění a fiskální reformy). V diskusi na Radě Evropská komise uplatnila výhradu ke specifikaci budoucího akčního programu pro životní prostředí (the/a future envirnmental action plan a předložila stanovisko do záznamu z jednání Rady). Delegace Slovinska upozornila na podporu spojení Lisabonské strategie a Strategie udržitelného rozvoje a rovněž předložila stanovisko do záznamu z jednání Rady. Některé delegace podpořily text závěrů s výjimkou první odrážky odstavce 6, jiné delegace odmítly závazky stanovené v odstavci 5 (požadovaly např. Analýzu dopadu, případně odkaz na závěry Rady z roku 2007, případně na závěry Evropské rady z roku 2008). Značná část delegací podpořila text závěrů Rady v předloženém znění. SE PRES předložilo nové kompromisní znění odstavce 5 a první odrážky odstavce 6 (úprava podpory přechodu k eko-efektivní ekonomice v členských zemích v odstavci 5 a odstranění odkazu na zdanění uhlíku v první odrážce odstavce 6) a dále doplnění dvou nových odstavců týkajících se nákladově efektivních metod redukce skleníkových plynů. Kompromisní návrh SE PŘES byl delegacemi akceptován.

Česká republika ve svém vystoupení ocenila, že SE PRES zapracovala naše připomínky už na pracovní úrovni, a proto jsme mohli vyjádřit s navrženým (a posléze i upraveným) zněním závěrů souhlas. Vzhledem k provázanosti tematik ČR současně prezentovala informaci o průběhu a výstupech „Green Economy Ambassadors Forum“, jež se uskutečnilo v Praze 7. října 2009. ČR vyzvala budoucí předsednictví, aby na úspěšnou iniciativu ČR a Švédska navázali i v příštím roce. Španělsko poděkovalo za zajímavý podnět a přislíbilo, že o tom s Belgií bude jednat. Pokud by se další obdobná konference příští rok konala, Španělsko uvítá předání zkušeností s pořádáním takové akce.

Závěry Rady k ekologicky účinné ekonomice byly jednomyslně přijaty v upraveném znění. Finální text závěru je k dispozici na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/110627.pdf.  Členské státy se tak shodly na tom, že dosažení ekologicky účinné ekonomiky by mělo být základním prvkem nové Lisabonské strategie pro období po roce 2010. Dále zdůraznily, že ekologicky účinnou ekonomiku lze podpořit změnou příjmové základny vnitrostátních rozpočtů, kdy se namísto zdanění práce a podniku zdaní využívání zdrojů a energie, jakož i negativní dopady na životní prostředí. Rada proto vyzvala členské státy, aby zvážily reformy, které tuto změnu usnadní. Zároveň uznala, že některé členské státy docílily zdaněním emisí oxidu uhličitého nákladově účinné snížení emisí skleníkových plynů. Rada rovněž vyzvala Evropskou komisi, aby prioritně přezkoumala odvětví po odvětví podpory, jež mají značný negativní dopad na životní prostředí a jsou v rozporu s udržitelným rozvojem, a to s cílem postupně tyto podpory odstranit v souladu se strategií EU pro udržitelný rozvoj a nedávnou výzvu skupiny G20.

Sdělení Komise o strategii EU pro zlepšení postupu demontáže lodí – přijetí závěrů Rady

SE PRES na úvod uvedlo, že cílem závěrů je poslat politický vzkaz odhodlanosti EU řešit problém demontáže lodí. Asi 40 procent světové obchodní flotily totiž patří evropským společnostem. Po ukončení jejich životnosti jsou často rozebírány v rozvojových zemích metodami, které škodí jak životnímu prostředí, tak zdraví pracovníků. Při jednání Rady trvala jedna delegace na své připomínce k odstavci 18 – proti dalšímu odkladu řešení problému do další konference smluvních stran Basilejské úmluvy. SE PRES proto navrhlo doplnění odkazu do odstavce 18, ve kterém se EK vyzývá k předložení zprávy Radě o posuzování souladu mezi úmluvami a legislativou EU během roku 2010. Žádná z delegací nevznesla další připomínky a závěry Rady byly v tomto pozměněném znění jednomyslně přijaty. Finální text závěrů je k dispozici na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/110626.pdf

Schválený text důrazně vybízí členské státy EU, aby se prioritně zasadily o ratifikaci Hongkongské úmluvy a umožnily tak její brzký vstup v platnost a dosažení skutečných a účinných změn v praxi. Tato úmluva, přijatá v květnu 2009 na konferenci Mezinárodní námořní organizace (IMO), stanoví komplexní systém kontrol a vymáhání příslušných opatření v celém životním cyklu lodí a je významným krokem k postupnému ukončení nebezpečných a ekologicky škodlivých pracovních postupů, mimo jiné pokud jde o stávající praxi najíždění lodí s ukončenou životností na břeh (beaching).

ČR nemá v tuto chvíli v Námořním rejstříku zaregistrovanou žádnou loď a geografická poloha ČR vylučuje zřízení recyklačních pracovišť na území ČR – aktuálně se tedy tato problematika České republiky přímo nedotýká. ČR tak neměla se závěry Rady problém a k tomuto tématu nevystupovala.

Elektroodpad OEEZ a RoHS – politická rozprava

Po několika jednáních pracovní skupiny pro životní prostředí k revizi směrnic 2002/95/ES a 2002/96/ES se ukázalo, že rozsah těchto směrnic (tedy to, kterých elektrických a elektronických zařízení se mají týkat pravidla pro omezení nebezpečných látek, opětovné použití a recyklaci) je jedním z nejspornějších témat. Proto předsednictví navrhlo kompromisní znění obou návrhů (oddělení rozsahu působnosti na základě rozdílných právních základů, otevření rozsahů působnosti) a připravilo pro veřejnou rozpravu na Radě otázky, jež měly ukázat, zda ministři podporují směr vytyčený švédským předsednictvím. Oddělení rozsahu působnosti obou směrnic podpořily všechny vystoupivší delegace, a to především s poukazem na rozdílné právní základy předpisů a jejich rozdílné cíle. V diskusi k možnému otevření rozsahu u směrnice RoHS se odmítavě vyjádřila pouze delegace UK, ostatní delegace otevření rozsahu podpořily. V diskusi k návrhu OEEZ delegace LV/UK/CZ podpořily původní návrh Evropské komise s poukazem na nutnost zpracování analýzy dopadu případného otevření rozsahu směrnice. Otevření rozsahu směrnice podpořila většina delegací, delegace DK (s podporou delegace DE) navrhuje úplné otevření rozsahu směrnice a změnu kategorizace zařízení. Řada delegací ve svém vystoupení upozornila na problematické dosažení cílů sběru elektrozařízení navržených v projednávané směrnici. Evropská komise se k návrhu otevření rozsahu působnosti u směrnic vyjádřila skepticky (otevření působnosti rozsahu RoHS by mělo být doplněno definicí přesně stanovených výjimek – problematické, stejně jako definice výjimek pro zdravotnická zařízení a zařízení pro národní bezpečnost – dle EK neexistují spolehlivé informace o dopadech takovýchto výjimek a jejich posouzení by bylo časově velmi náročné). Otevření rozsahu předpisu proto musí dle EK předcházet pečlivá analýza dopadu, k jejímu urychlenému zpracování se nicméně EK nezavázala.

ČR ve svém vystoupení podpořila oddělení rozsahu působnosti obou směrnic s poukazem jak na odlišné cíle směrnic, tak na právní jistotu při posuzování shody výrobků na úrovni Společenství. Co se týče konkrétní podoby rozsahu směrnic, ČR se domnívá, že pro zodpovědné rozhodnutí potřebujeme mít k dispozici hlubší přezkum možných dopadů jednotlivých variant. Protože v tuto chvíli máme k dispozici jen oficiální hodnocení dopadů původních návrhů Evropské komise, požádali jsme Evropskou komisi o vypracování ad hoc analýzy dopadů dalších variant rozsahu. Obecně ČR širší a jednotný rozsah směrnice RoHS vnímá pozitivně jak z hlediska vyšší míry ochrany životního prostředí omezením nebezpečných látek ve vetší škále výrobků, tak s ohledem na právní základ směrnice. Měli bychom však mít jasně identifikováno rozšíření rozsahu, včetně typů zařízení, který by byly novou úpravou zahrnuty. S tímto také souvisí jasné vymezení negativního seznamu vyjmutých zařízení, jenž by měl být z hlediska právní jistoty pokud možno co nejobecnější a neměl by být měněn (například prostřednictvím komitologie). U rozsahu směrnice WEEE obecně preferujeme variantu odpovídající stávající legislativě, tedy minimální seznam elektrozařízení, který je možné členským státem rozšířit. Případná úprava rozsahu směrnice – tedy otevření rozsahu směrnice WEEE nebo změna počtu kategorií elektrozařízení vymezujících rozsah působnosti směrnice – musí respektovat především hledisko sběru a zpracování širšího okruhu potenciálních elektrozařízení a připravenost zpracovatelských kapacit.

Na základě rozpravy ministrů, jejíž záznam je možné zhlédnout na http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=2533&lang=EN, může nyní projednávání obou předpisů v Radě pokračovat s oddělenými rozsahy působnosti. Jednání pracovních skupin se nyní mj. zaměří na další problematické body (cíle sběru, definice výrobce, zahrnutí či vyloučení dalších látek). Evropský parlament se kvůli červnovým volbám návrhy ještě příliš nezabýval – hlasování ve výboru ENVI je předběžne plánováno na duben 2010 a hlasování v plénu na kveten 2010.

Další výstupy z Rady

V rámci bodu “A” Rada bez rozpravy jmenovala zástupce Řecka a Španělska do Výboru regionu. V rámci bodu „Různé“ mimo jiné Španělsko informovalo o problematice ochrany lesů, zachování biologické rozmanitosti a boji proti lesním požárům. Dánsko informovalo o kombinaci účinku různých chemických látek s důrazem na expozici dětí četným endokrinním disruptorům a švédské předsednictví přislíbilo, že pro jednání Rady pro životní prostředí 22. prosince připraví k tomuto tématu návrh závěrů Rady.

Zveřejněno: 13.11.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2503 x
Vytisknout