říjen 2008

ŘÍJEN 10/2008

Meční přehled projednávané legislativy ES

- životní prostředí

Z jednání Rady EU pro životní prostředí

Dne 20. října 2008 se v Lucemburku uskutečnilo 2898. zasedání Rady EU pro životní prostředí. Delegaci ČR vedl první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

Program Rady

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení seznamu bodu „A“

3. Legislativní balíček týkající se klimatu a energetiky Informace předsednictví o pokroku

4. Změna klimatu

Příprava 14. zasedání konference smluvních stran (COP 14) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a 4. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP 4) (Poznaň 1. až 12. prosince 2008), včetně financování boje proti změně klimatu

= přijetí závěrů Rady

= politická rozprava

= ústní prezentace sdělení o odlesňování Komise

5. Geneticky modifikované organismy - Politická rozprava

6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů - Politická rozprava

7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku - Politická rozprava, Přijetí závěrů Rady

8. Příprava evropsko-středomořské ministerské konference o vodě (Jordánsko 29. října 2008). Přijetí přílohy evropsko-středomořského prohlášení o vodě (Barcelonský proces: Unie pro Středomoří: projekty v oblasti vodní politiky, které jsou přílohou prohlášení)

9. Jiné záležitosti

a) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel – žádost nizozemské delegace

b) Sdělení a legislativní návrh týkající se opatření proti uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevních produktů na trh EU – informace Komise

c) Zasedání EU-Afrika o klimatu (Alžír 20. listopadu 2008) – informace předsednictví

d) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES – informace předsednictví

e) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (přepracování) (LA) – prezentace Komise

f) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování) (LA) – informace předsednictví

g) Kontrola stavu společné zemědělské politiky – informace předsednictví

h) Konference o evropských zámořských územích čelících změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, konaná na ostrove Réunion – informace předsednictví

i) Služby GMES (globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) – informace předsednictví

j) Výsledky konference o půdě a změně klimatu (Brusel 12. června 2008) – informace Komise

Během oběda ministrů byl diskutován klimaticko-energetický balíček a závěry Rady k prosincovému setkání smluvních stran UNFCCC a Kjótského protokolu v Poznani.

Průběh jednání

Body A Rada mimo jiné formálně odsouhlasila shodu s Evropským parlamentem ve druhém čtení u rámcové směrnice o odpadech. Návrh podpořily všechny členské státy až na Irsko, jež se zdrželo hlasování s vysvětlením, že operace spalování by měla podle jeho názoru být vždy považována za odstranění odpadu v souladu s odpadovou hierarchií. Tato směrnice má být transponována do národní legislativy do dvou let od zveřejnění v Úředním věstníku. Shodu s Evropským parlamentem ve druhém čtení ke směrnici o prioritních látkách ve vodách potvrdila Rada jednomyslně. Tato směrnice má být transponována do národní legislativy do osmnácti měsíců od zveřejnění v Úředním věstníku. Jednomyslně byla schválena také revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Konkrétně byl upraven článek 6 odstavce 2 specifikující, že problematické baterie a akumulátory, které byly před 26.9.2008 umístěny na trh, z něj nemusí být staženy. Klimatickoenergetický balíček Francouzské předsednictví stručně představilo dosavadní výsledky projednávání předpisu klimaticko-energetického balíčku (zejména s ohledem na výsledky jednání Evropské rady) a vyzvalo delegace k indikaci pozice k základním problematickým bodům pro jednání Rady (únik uhlíku, přidělování povolenek v sektoru elektroenergetiky, nakládání s výnosy z aukcí, možná podpora demonstrační fáze projektu CCS z rezervy pro nové provozovatele ETS) a vyzvalo delegace k indikaci jakýchkoli zásadních problematických bodů klimaticko-energetického balíčku. Dle úvodního stanoviska Evropské komise je v předloženém řešení úniku uhlíku zřejmé sbližování pozice Rady a Evropského parlamentu (dohoda o identifikaci kritérií, stanovení opatření). Evropská komise vyjádřila nesouhlas s předčasnou identifikací ohrožených sektorů (falešná jistota pro podnikatele), odmítla použití dynamického benchmarkingu pro ohrožené sektory. K otázce přidělování povolenek pro sektor elektroenergetiky trvá EK na 100 % aukci od roku 2013 (upozorňuje na promítnutí ceny povolenek do ceny energie, přestože byly přidělovány zdarma – windfall efekt, a upozorňuje na generování výnosu z aukcí pro členské státy; EK je ale připravena hledat přijatelné řešení (derogace) pro specifické podmínky členských státu). EK dále nepodporuje stanovení ochranných opatření proti volatilitě ceny uhlíku a v souvislosti s využíváním výnosu z aukcí upozorňuje na nutnost demonstrovat ze strany EU snahu mobilizovat prostředky použitelné na mitigační a adaptační opatření. Většina členských států podpořila kompromisní návrh FR PRES k řešení otázky úniku uhlíku (rada delegací nicméně stále preferuje dosažení mezinárodní dohody). Většina delegací odmítla použití dynamického benchmarkingu (narušení celkového stropu emisí, nejistota pro provozovatele). Většina delegací podpořila možnost přidělení povolenek zdarma pro ohrožené sektory až do výše 100 %, zohlednění nepřímých nákladů a emisí, případná hraniční opatření pouze v souladu s pravidly WTO. K otázce přidělování povolenek v sektoru elektroenergetiky požadovala část delegací postupný nárůst přidělení povolenek v aukci jako v ostatních sektorech (20 % v roce 2013 až 100 % v roce 2020) či specifickou derogaci (s odůvodněním specifického energetického mixu, izolovanosti energetického trhu a energetické bezpečnosti, specifikum Ingaliny v Litvě aj.), ostatní delegace tento požadavek odmítají (zejména s poukazem na windfall profit) a podporují původní návrh Evropské komise. Většina delegací odmítla stanovení závazného použití výnosu z aukcí, nicméně vyjádřila ochotu k dobrovolnému závazku použití alespoň části těchto prostředků v souvislosti s opatřeními proti změně klimatu. Valná většina delegací dále odmítla návrh financování projektu CCS z nevyužité rezervy pro nové provozovatele směrnice EU ETS dle pozměňovacího návrhu. Delegace obecně podporují zavádění této technologie, bez které není možné dosažení dlouhodobého cíle redukce emisí, nicméně zdroje financování je třeba hledat mimo systém EU ETS, a to na úrovni národní, komunitární, ale zejména na úrovni soukromé (provozovatelé). Většina delegací důrazně podpořila dosažení shody v projednání balíčku do konce roku 2008 a vyzvaly k zachování integrity a navržené architektury balíčku a zachování cílu stanovených Evropskou radou v březnu 2007. Rada delegací požaduje zároveň reflektovat specifické podmínky jednotlivých členských zemí ve snaze o dosažení co největší nákladové efektivnosti. Některé delegace požadují vedle zohlednění specifické situace také zohlednění už vynaloženého úsilí (zejména při přechodu na 30% redukční cíl), jiné delegace v této souvislosti upozornily na úsilí vynakládané před rokem 1990 a zejména výši emisí skleníkových plynů na obyvatele. Několik delegací upozornilo na možnost svolání neformálního jednání ministrů pro urychlení dosažení shody ještě do konce roku 2008.

Delegace České republiky ve svém vystoupení podpořila kompromisní návrh francouzského předsednictví k řešení otázky úniku uhlíku (ífázový přístup). Až 100% alokace zdarma (pomocí dynamického benchmarku) pro ohrožené sektory je podle ČR vhodným nástrojem pro eliminaci úniku uhlíku. ČR podpořila postupný náběh aukcí i pro elektroenergetiku a vyjádřila ochotu přistoupit na případnou derogaci avizovanou FR PRES. V otázce earmarkingu ČR trvala na tom, aby způsob využití výnosu z aukcí byl plně v rukou členských států, zároveň však neodmítla myšlenku využití výnosu z aukcí především na opatření související se změnou klimatu. Dále ČR odmítla návrh financování projektu CCS z nevyužité rezervy pro nové provozovatele směrnice EU ETS, jak navrhuje EP.

Dle shrnutí Evropské komise i FR PRES je třeba demonstrovat výsledky dohody nejpozději v polovině prosince 2008, finanční krize nesmí zastavit aktivity a závazky a ambice související s bojem proti změně klimatu. EK dále upozorňuje, že ze závěru ER z října 2008 jasně vyplývá podpora základní architektury balíčku (odkazem na závěry ER z března 2007 a 2008).

Změna klimatu

Příprava 14. zasedání konference smluvních stran (COP 14) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a 4. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP 4) (Poznaň 1. až 12. prosince 2008), včetně financování boje proti změně klimatu - přijetí závěrů Rady, politická rozprava, ústní prezentace sdělení o odlesňování Komisí

Stěžejní část diskuse k tomuto bodu proběhla během neformálního oběda, na kterém jednotlivé delegace prezentovaly pozice dle otázek FR PRES (zejmén v souvislosti s financováním aktivit souvisejících se změnou klimatu). Výsledky diskuse se částečně promítly do aktualizovaného znění návrhu závěru Rady. V diskusi ke kompromisní verzi závěru Rady (upraveny byly zejména body 9, 15 a 40) zopakovaly některé delegace své původní výhrady, finální text byl nicméně následně schválen.

GMO Politická rozprava

Předsednictví informovalo delegace o současném stavu v projednávání otázek GMO, které probíhá v ad-hoc pracovní skupině ustavené rozhodnutím CRP1 dne 2. 6. 2008. Jednotlivé delegace vyjádřily svá stanoviska k otázkám uvedeným v dokumentu, které se týkaly vymezení nových obecných pokynů k posuzování dopadu GMO na ŽP jako závazné normy, zohlednění socioekonomických aspektů v rámci schvalovacího řízení a ochrany citlivých nebo chráněných území. Evropská komise uvedla, že připravuje dopadovou studii k označování stopových úrovní a podle výsledků pak hodlá uvážit přípravu legislativního návrhu na označování minimálního obsahu. V březnu 2009 by měla být dokončena zpráva o pokynech. Poznatky o nových rizicích je možné vzít v úvahu, ale tyto poznatky by neměly vést k odkladu schvalovacího procesu. Zahrnutí socioekonomických kritérií by bylo obtížné z hlediska unifikované metodologie, dosud taková kritéria nebyla použita. Ohledne koexistence by měla EK připravit do konce roku svou zprávu. Ad-hoc pracovní skupina bude pokračovat ve své činnosti s cílem připravit návrh závěru Rady ke GMO na prosincovou Radu pro ŽP.

Tuleni Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s produkty z tuleňů (LA) − politická rozprava (veřejné jednání)

Ve stručné úvodní prezentaci upozornilo FR PRES s podporou EK na význam návrhu nařízení v kontextu ochrany volně žijících druhů zvířat a ochrany pohody zvířat (animal welfare), návrh pokládá za vyvážený (přísné podmínky, zohlednění vnitrního trhu, možnost derogací ve výjimečných případech, pozitivní efekt na metody lovu). Všechny delegace včetně delegace ČR ve svém vystoupení návrh nařízení uvítaly a podpořily dosažení shody v prvním čtení nejlépe během stávajícího volebního období EP. Dle delegace SE/FI/DK je třeba zajistit ochranu zvířat během lovu, nicméně je nutné zohlednit specifickou situaci zemí, kde tradiční lov tuleňů aktuálně probíhá. Delegace DE/NL/BE/CZ upozornily na existenci či přípravu národní legislativy zamezující dovozu výrobků z tuleňů, delegace DE/NL/BE/UK/HU vyjádřily podporu úplnému zákazu dovozu těchto výrobků do EU. Delegace RO upozornila na nutnost zohlednění vlivu změny klimatu na stanoviště a výskyt tuleňů. Většina delegací podpořila rozšíření rozsahu směrnice na všechny ploutvonožce. Delegace AT/HU/ES/CY upozornily na nutnost ověřování dodržení podmínek během lovu. Delegace CZ/LV/LT/EE/IT návrh podpořily v předloženém znění, je nutné vyvážení zákazu a umožnění derogací pro tradiční metody lovu za striktně stanovených podmínek.

Delegace ČR ve svém vystoupení podpořila návrh zákazu dovozu tuleních produktů, protože navrhovaná legislativa podle ČR významně přispěje k eliminaci kritizovaných praktik a excesu při lovu a zabíjení tuleňů. Zároveň se ale ČR vyjádřila, že plně chápe znepokojení těch členských států, které povolují omezený lov tuleňů (např. tradiční lov pro živobytí Inuitů), a proto podporuje nařízení ve znění navrženém Komisí. Na závěr ČR informovala, že v současnosti Parlament České republiky projednává vládní návrh zákona, jenž upravuje zákaz dovozu tuleních produktů na národní úrovni.

Dle shrnutí FR PRES existuje jasný mandát pro pokračování projednání předpisu a dosažení shody s Evropským parlamentem v prvním čtení.

Udržitelná spotřeba a výroba

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku − politická rozprava, přijetí závěrů Rady

Vzhledem k námitkám některých delegací byl tento bod vypuštěn z programu jednání. Přijetí závěru bude zařazeno na program prosincové Rady pro ŽP.

Evropskostředomořská ministerská konference o vodě

Předsednictví informovalo o postupu přijetí přílohy. Delegace nevznesly žádné připomínky.

Jiné záležitosti

Na žádost delegace Nizozemí byl na program Rady zařazen mezi body Různé návrh nařízení ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. Nizozemí ve svém vyjádření zdůraznilo velmi významný podíl automobilového průmyslu a dopravy na celkových emisích CO2 do roku 2020. Omezení emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel proto považuje za velmi vážný problém, jehož řešení nelze přesouvat na non-ETS sektor. Většina delegací v následné debatě zopakovala své postoje z předchozích jednání.

Delegace ČR se vyslovila pro stanovení dlouhodobého cíle na základě dopadové studie, pro postupný náběh nařízení s počáteční úrovní 60% v roce 2012 a přiměřenou výši pokut.

Evropská komise poté představila svůj legislativní návrh týkající se opatření proti uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevních produktů na trh EU ze 17. října a informovala o průběhu konference o půdě a změně klimatu (Brusel 12. června 2008), z jejichž výsledku mj. vyplynulo, že půda se významně podílí na absorpci emisí skleníkových plynů. Francouzské předsednictví poté velmi stručně shrnulo pokrok dosažený při projednávání rámcové směrnice o půdách a směrnice o průmyslových emisích. Delegace vzaly předložené informace na vědomí.

Další projednávaná legislativa

IPPC Smernice o průmyslových emisích (IPPC)

Popisproblematiky Integrovaná prevence je na celoevropské úrovni zavedena směrnicí 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečiště. Nutnost revize směrnice IPPC byla zmíněna ve sděleních EK z let 2003 a 2005. Samotný proces revize směrnice započal v roce 2006. EK zadala řadu studií k analýze stávajícího stavu, systému aplikování principů IPPC v členských státech a rozebírajících dopady dalších případných změn. Jako neformální orgán komise byla vytvořena Poradní skupina k revizi směrnice IPPC (IPPC Review Advisory Group). Jedním z hlavních úkolu revize mělo být snížení administrativní zátěže v souladu s principy „better regulation“ a zahrnutí tématických strategií. Návrh by měl lépe korespondovat s dalšími evropskými předpisy, sjednotit postupy uplatňované v rámci povolování v EU, rozšířit působnost IPPC na další průmyslové činnosti a zahrnovat několik dalších samostatných směrnic, konkrétně:

• Směrnici 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštedel při některých činnostech a v některých zařízeních,

• Směrnici 2000/76/ES o spalování odpadů,

• Směrnici 2001/80/ES o omezení emisí některých znečťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení,

• Směrnici 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého,

• Směrnici 82/883/EHS o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého,

• Směrnici 92/112/EHS o postupech harmonizace programu pro redukci a eventuální eliminaci zneční způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého.

Jmenované směrnice jsou včleněny do předmětného návrhu. Jejich rozsah je značně omezen zejména zrušením ustanovení, které jsou již pokryty obecnějšími ustanoveními vztahujícími se ke všem regulovaným zařízením. Nicméně např. emisní limity jsou ponechány (a zpřísněny proti stávajícímu stavu) jako tzv. minimální požadavky, které nelze v rámci povolovacího procesu nijak překročit. Zařízení regulované zahrnovanými směrnicemi jsou v naprosté většině případů také regulovány i stávající směrnicí IPPC a jejich požadavky jsou zahrnuty do příslušných integrovaných povolení – vzniká tedy nežádoucí zdvojení legislativy znepřehledňující orientaci v právních předpisech EU. Dalším důvodem pro revizi jsou deklarované nedostatky stávajícího stavuimplementace IPPC a možnosti jeho zlepšení, vyvozené zejména z provedených studií a reportingu členských zemí, zejména se jedná o:

• Nedostatečnou aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT). Při stanovování emisních limitů se v praxi u stávajících IPPC zařízení primárně vychází ze složkové legislativy a tudíž nedochází k očekávaným efektům v oblasti zlepšení ŽP a veřejného zdraví. Důvodem je nejasná formulace příslušných článku směrnice IPPC, které mohou být vykládány různě a umožňují se od hodnot BAT odchylovat.

• Ze stávající směrnice o integrované prevenci není rovněž zřejmý status referenčních dokumentů o BAT (BREF). V rámci EU se tak vyskytují různé postupy stanovování emisních limitů u IPPC zařízení, kdy některé země chápou BREF jako spíše závazné a jiné jako pouze doporučující. Dochází tak mimo jiné k poškozování konkurenčního prostředí.

• V rámci EU dochází k velkým rozdílům týkajících se přezkumu, kontroly a aktualizace vydaných povolení. Důsledky jsou analogické jako v předchozích bodech.

• Zdvojením legislativních nároků na některé průmyslové činnosti, monitoring a reporting se zvyšuje administrativní zátěž jak státní správy, tak provozovatelů.

• Nejasná formulace některých částí stávající směrnice IPPC umožňuje nejednoznačný výklad, znepřehledňuje povinnosti provozovatelů (např. zda jejich činnost spadá pod režim IPPC či nikoliv), komplikuje vyjednávání s nimi a v důsledku zvyšuje administrativní náklady. Rozdílnost výkladu v rámci EU mohla potenciálně poškozovat i konkurenční prostředí.

• Stávající směrnice IPPC nedostatečně korespondovala s tématickými strategiemi EU a může tak ohrožovat jejich plnění. Konkrétně jsou zmiňovány:

Lisabonská strategie,

6. Akční plán pro ekologické technologie,

Strategie udržitelného rozvoje,

Better regulation

Tematická strategie o znečťování ovzduší

Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

- Tematická strategie pro ochranu půdy

Vývoj jednání Toto téma bylo otevřeno stručne již za slovinského předsednictví, kdy se v květnu a červenci konala dvě úvodní jednání pracovní skupiny Rady pro životní prostředí, na kterých byl návrh prezentován a členské státy přednesly své obecné připomínky a pozice. Nově zveřejněný návrh prezentovala Evropská komise na pracovní skupině Rady poprvé na počátku května a byly vyslechnuty první reakce členských státu. Delegace přivítaly revizní proces, jeho šíři a zapojení členských státu, evropských institucí, nevládních ekologických organizací i zástupců evropského průmyslu.

Hlavními problematickými body návrhu se jeví:

-Návrh jako celek je díky množství křížových odkazů a nadbytečnému používání některých pojmů (napr. combustion plant x combustion unit) nepřehledný a navíc se objevují i definice, které zdvojují jinou legislativu EU (např. definice biomasy).

-Nový status BREF, návrh ve vztahu k emisním limitum nelze považovat za optimální. Navržený koncept přímého odvozování emisních limitu z BREF (čl. 16 odst. 2 návrhu) nelze v současnosti plně aplikovat hlavně z technických důvodu, zejména kvůli absenci některých referenčních podmínek a značnému rozptylu uváděných hodnot. Dalším faktorem, který musí být posouzen, jsou právní závazky členských zemí podle jiných právních předpisů.

-Možné rozšíření a změny v příloze I. Předpokládáme však, že případné návrhy na rozšíření budou podloženy detailnějšími odborně relevantními studiemi zaměřenými zejména na hodnocení enviromentálních, ekonomických a sociálních efektů s důrazem na národní úroveň.

-Otázka snížení prahové hodnoty z 50 na 20 MW u kategorie 1.1. přílohy I návrhu (uplatněno na 1WP). ČR nepovažuje za akceptovatelná nová úvodní ustanovení v příloze I, která se týkají nemožnosti sčítat určité typy spalovacích zařízení.

- Množství pravomocí delegovaných na EK. Související ustanovení mohou vést k zpochybňování toho, zda byl v návrhu dostatečně respektován princip subsidiarity . K na Radě diskutovaným otázkám patřily v minulém měsíci především témata ohledně spalovacích zařízeních (LCP), otázek monitorování a emisních limitů, povinností provozovatelů, rozsahu směrnice a některých technických příloh. Návrh byl zařazen i jako jeden z bodů říjnové Rady ministrů pro životní prostředí (viz níže)

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=196594

Zveřejněno: 20.05.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 3357 x
Vytisknout