prosinec 2009

 

 

Měsíční přehled projednávané legislativy ES - životní prostředí

 

Z jednání Rady EU pro životní prostředí

 

 

Dne 22. prosince 2009 se v Bruselu uskutečnilo 2988. zasedání Rady EU pro životní prostředí. Delegaci ČR vedl ministr životního prostředí pan Jan Dusík.

Program Rady

 

 

NELEGISLATIVNÍ ČINNOSTI

2.    Schválení seznamu bodů „A“

3.    Výsledek 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (Kodaň 7. až 18. prosince 2009) a navazující opatření

- výměna názorů

4.    Biologická rozmanitost v mezinárodním měřítku po roce 2010

- přijetí závěrů Rady

5.    Regionální přístupy k péči o vodní a mořské životní prostředí, včetně provádění strategie EU pro region Baltského moře

- přijetí závěrů Rady

6.    Kombinované účinky chemických látek

- přijetí závěrů Rady

PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ

(veřejné jednání podle čl. 16 odst. 8 SEU)

7.    Schválení seznamu bodů „A“

8.    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání.

- politická rozprava

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

9.    a)    Mezinárodní správa v oblasti životního prostředí (IEG):

i)    výsledek druhého zasedání poradní skupiny ministrů nebo jejich zástupců na vysoké úrovni (Řím 26. až 29. října 2009)

-    informace italské delegace

ii)  reforma systému: aktuální stav

-    informace předsednictví

b)    Kritéria udržitelnosti pro biomasu

-   informace belgické, lucemburské a nizozemské delegace

c)     Mezinárodní konference o geneticky modifikovaných organismech v evropském zemědělství a výrobě potravin

-    informace nizozemské delegace

d)    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracování)

-   informace předsednictví

e)    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) (přepracované znění)

-   informace předsednictví

f)    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

-   informace předsednictví

g)    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

-   informace delegace Spojeného království

(h)    Pracovní program nastupujícího předsednictví

    -   informace španělské delegace

Průběh jednání

 

Výsledek Kodaňské konference o změně klimatu a navazující opatření –  výměna názorů

Místo původně plánované rozpravy o ochraně biologické rozmanitosti po roce 2010 diskutovali ministři během uzavřeného oběda výstupy konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Kodani. Diskuse byla zaměřena na zhodnocení Kodaňské konference a nezbytná navazující opatření, které je nutné přijmout v nebližším období. Výsledný dokument, který mj. zdůrazňuje nutnost důkladné analýzy kodaňského jednání a potvrzuje dosavadní  závazky deklarované v již dříve přijatých dokumentech Rady EU, byl prezentován jako závěry předsednictví a je k dispozici na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/112067.pdf

Biologická rozmanitost v mezinárodním měřítku po roce 2010 – přijetí závěrů Rady

Z důvodu zrušení obědové debaty k biodiverzitě vyzvalo SE PRES delegace k zaslání písemných připomínek k otázkám, které byly původně k tématu biodiverzity určeny.

V rámci schválení závěrů Rady k tomuto tématu několik delegací upozornilo na neúspěch při naplňování cíle 2010 zastavení úbytku biodiverzity. Jedna z delegací vyzvala ke zintenzivnění spolupráce, která by zajistila kredibilitu EU pro další jednání. Jiná delegace vyzdvihla důležitost režimu ABS. Další delegace upozornila na důležitost dosažení mezinárodních cílů a podpořila specifické cíle zmíněné v závěrech. Zároveň tato delegace poukázala na iniciativu „Green Development Mechanism“, která je dle nich významným nástrojem financování aktivit v této oblasti. Závěry Rady podpořila ve svém vystoupení také EK, především vzhledem k nadcházejícímu COP10 v japonské Nagoji v roce 2010.

Připomínky ČR byly z velké části zohledněny na jednáních pracovních skupin Rady "International Environmental Issues" a "Environment" a následného Coreperu. ČR proto s kompromisním návrhem závěrů souhlasila.

Závěr jednání: Finální znění závěrů je k dispozici na

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/112041.pdf. V návaznosti na tento dokument lze čekat během ES PRES detailnější projednávání konkrétních cílů pro biodiverzitu po roce 2010 na úrovni EU a úrovni globální a přijetí konkrétních závěrů Rady v březnu 2010.

Regionální přístupy k péči o vodní a mořské životní prostředí, včetně provádění strategie EU pro region Baltského moře - přijetí závěrů Rady

SE PRES upozornilo na důležitost tohoto tématu, především při využívání makro-regionálních strategií pro další akce na úrovni EU. EK ve svém vystoupení podpořila přijetí závěrů Rady a podpořila baltské státy v další spolupráci. Během jednání Rady byla diskutována tři témata. Na požadavek jedné z delegací byl k odstavci 15 přidán odkaz na nakládání s chemickými zbraněmi, které byly vhozeny do moře. V odstavci 16 požádala jedna z delegací o ujasnění znění vzhledem ke stanovení baltského regionu pilotním projektem. Dle jiné delegace musíme posoudit jako pilotní projekty i další regiony (např. regiony jadranského moře) a do návrhu navrhla vložení „inter alia“. S touto úpravou byl návrh schválen. Dalším bodem byla úprava odstavce 19, která byla přijata se změnou navrženou jinou delegací (úprava and/or).

Z hlediska ČR byl hlavním předmětem diskuzí na pracovní úrovni nynější bod 19, týkající se požadavku na vyloučení/zákaz fosfátů. ČR spolu s dalšími státy prosazovala – vzhledem k existujícím národním předpisům, které zákaz neobsahují (viz vyhláška MŽP č. 139/2009 Sb. ze dne 11. května 2009 o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků) – požadavek, aby před vyloučením fosfátů či přijetím zákazu fosfátů v detergentech byla provedena analýza v rámci dopadové studie, která by doložila účelnost a proveditelnost takového opatření. Protože závěry Rady jsou schvalovány jednomyslně, reflektovalo švédské předsednictví tento požadavek v kompromisním návrhu, a ČR tak mohla se závěry Rady souhlasit.

Závěr jednání: Schválené závěry jsou k dispozici na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/112061.pdf

Kombinované účinky chemických látek – přijetí závěrů Rady

SE PRES stručně shrnulo význam závěrů Rady ke kombinovanému působení chemických látek, jejichž přijetí bylo navrženo na říjnovém jednání Rady EU pro životní prostředí dánskou delegací. Vzhledem k tomu, že hodnocení rizika kombinovaného účinku chemických látek – tedy v situacích, kdy množství každé jednotlivé látky je nižší, než je považované za nebezpečné, ale k negativním dopadům na lidské zdraví dochází kvůli kombinovanému účinku těchto látek – dosud není v legislativě EU zakotveno, ministři vyzvali Evropskou komisi, aby nejpozději počátkem roku 2012 předložila vyhodnocení stávající legislativy a návrh dalších kroků v této otázce. Evropská komise deklarovala význam a vysokou prioritu výzkumu a případné následné regulace kombinovaného působení chemických látek a jejich negativních důsledků na lidské zdraví a životní prostředí. Řada výzkumných projektů v této oblasti již probíhá a bude Evropskou komisí v připravovaných strategických dokumentech zohledněna.

Česká republika považuje problémy spojené s kombinovaným působením chemických látek za velmi významné a souhlasí s nutností jejich brzkého řešení na úrovni EU. ČR proto podpořila schválení závěrů Rady v navrženém znění.

Závěr jednání: Závěry byly schváleny bez připomínek. Jejich finální znění je k dispozici na

 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st17/st17180.en09.pdf

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání

– politická rozprava

Dle úvodní prezentace SE PRES měla debata poskytnout politický směr pro další vyjednávání během nadcházejícího ES PRES.

EK ve svém vystoupení podpořila svůj návrh, který by měl celkově zlepšit proces povolování. EK se vyslovila pro centralizované povolení, které by ulehčilo přístup na trh pro některé skupinu přípravků a podpořila zařazení environmentálních kritérií mezi kritéria na vyloučení. V úvodní fázi by se dle EK mělo u centrálního povolení jednat o přípravky s nízkým rizikem. Co se týče ošetřených výrobků a materiálů, EK podporuje jak ochranu zdraví, tak nutnost zachování kompatibility v rámci trhu se třetími státy. V tomto ohledu je třeba přistupovat k problematice opatrně, jelikož neznáme přesné množství přípravků, které v současné době vstupují na trh.

Všechny delegace podpořily centrální proceduru povolování biocidních přípravků na úrovni EU, především jako doplnění standardní procedury vzájemného uznávání. Většina delegací také podpořila omezení kategorií přípravků, přinejmenším v počáteční fázi. V případě centrálního povolení preferuje delegace NL zachovat možnost zásahů na národní úrovni, z důvodu omezení rizika některých přípravků. Delegace SK/FR podpořily centrální povolování zaměřené na nízkorizovké přípravky a nové látky. Delegace BE/HU chtějí zachovat dobrovolnost systému a postupný náběh pro jednotlivé kategorie látek. Jednou z hlavních obav delegací je výše poplatků (především ve vztahu k malým a středním podnikům) – např. delegace CY/SI/PL. Delegace IE upozornila na princip subsidiarity. Dle delegace LU je zatím přínos vytváření doplňující procedury na úrovni EU nejasný. Delegace UK požaduje přesnou definici nízkorizikových přípravků. Delegace AT požaduje tuto proceduru pouze pro přípravky, které jsou v celé EU. Delegace DK nepodporuje definici nízkorizikových prřípravků navrženou EK. FI navrhuje soustředit na výrobky, které mají v celé EU stejné použití/účinky (např. hygienické pomůcky). Delegace CZ/BE podpořily centrální povolování zaměřené na nízkorizovké přípravky. 

Kritéria pro vyloučení používání nejrizikovějších účinných látek byly také podpořeny všemi delegacemi. Dle delegací BG/RO by kritéria měla odpovídat nařízení REACH. Většina delegací podpořila rozšíření kritérií o environmentální kritéria. Delegace PL zmínila důraz na ochranu zdraví a bezpečnost. Delegace CZ vyzvala k opatrnosti při stanovování těchto kritérií.

Delegace dále podpořily ve vystoupeních zařazení ošetřených materiálů a výrobků do rozsahu nařízení. Delegace NL/BG/DE podpořily zahrnutí výrobků s vnitřním i vnějším účinkem. Dle delegace DE je však potřeba soustředit se především na implementaci současného systému povolování. Dále se delegace vyjádřily pozitivně k potřebě dohlížet na vývoz a dovoz takovýchto výrobků. Delegace BE podpořila posuzování výrobků, ve kterých již není biocidní produkt přítomen. Dle delegace AT by měly existovat limity na přítomnost biocidní látky ve výrobku. Delegace FR požaduje další upřesnění ze strany EK k praktickému provádění návrhu. Delegace LU podporuje posuzování produktů s primární biocidní funkcí. Delegace FI by se chtěla zaměřit spíše na účinné látky, než samotné výrobky. Delegace CZ nepodporuje vytváření samostatné povolovací procedury pro ošetřené materiály a výrobky.

Na základě článku 16 odst. 8 Smlouvy o EU byl bod projednáván veřejně. Záznam je k dispozici na

 http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=2697&lang=EN.

Závěr jednání: Většina delegací navíc zaslala nebo přislíbila zaslat k tématu písemné připomínky. Ministři obecně podpořili princip centrálního povolování přípravků na úrovni EU, zařazení kritérií pro vyloučení nejvíce rizikových látek a zahrnutí ošetřených materiálů a výrobků do rozsahu nařízení, z proběhlé debaty je však zřejmé, že práce na upřesnění jednotlivých aspektů návrhu budou dále pokračovat. Projednávání návrhu nařízení v 1. čtení nyní pokračuje i v Evropském parlamentu, ve výboru ENVI má být návrh projednáván 6.4.2010 a na plenárním zasedání 5.5.2010.

Další výstupy z Rady

V rámci diskuse k bodům jiné záležitosti podpořilo několik delegací společný návrh delegací BE/LU/NL na zpracování kritérií udržitelnosti pro produkci biomasy.

SE PRES dále stručně prezentovalo pokrok dosažený při projednání stávajících legislativních návrhů (RoHs, WEEE, redukce emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel). K návrhu nařízení na omezení CO2 z lehkých užitkových vozidel vystoupila jedna delegace s upozorněním na nutnost posouzení současné ekonomické situace. Jiné delegace podpořily ambicióznější podobu návrhu.

K výsledku druhého zasedání poradní skupiny ministrů na vysoké úrovni o mezinárodní správě v oblasti životního prostředí (IEG, Řím 26. – 29. října 2009), prezentovanému IT delegací, deklarovala delegace CZ podporu zahájenému procesu a zdůraznila nutnost reflektovat zkušenosti z kodaňské konference také v procesu mezinárodní správy životního prostředí. Delegace NL dále informovala o konferenci k problematice GMO, která je dalším příspěvkem k debatě na evropské scéně.

K otázce zákazu nelegální těžby dřeva deklarovala delegace UK (s podporou několika delegací) potřebu dosažení shody při zavedení zákazu uvedení na trh EU nelegálně vytěženého dřeva, který úzce souvisí také s redukcí emisí skleníkových plynů z odlesňování a degradace lesů (jiné delegace včetně ČR upozornily na podporu zavedení ochranných opatření dle dohody ministrů na jednání Rady pro zemědělství). Ostatní body různé byly projednány bez diskuse.

Nadcházející ES PRES dále stručně představilo program předsednictví, upozornilo na nutnost pokračovat v mezinárodních jednáních ke změně klimatu a na první neformální zasedání ministrů životního prostředí, které se koná 15. – 17. ledna 2010 v Seville. Dále mezi hlavní priority ES PRES patří biologická rozmanitost a kvalita životního prostředí.

Priority

ES PRES

v oblasti ŽP

Zastřešujícími prioritami programu všech tří předsednictví (Španělsko, Belgie, Maďarsko) v oblasti životního prostředí na následující 18-ti měsíční období jsou především změna klimatu, energetika a ochrana biodiverzity. Mezi hlavní priority španělského předsednictví (ES PRES, 1. leden – 30. červen 2010) v oblasti životního prostředí patří ochrana klimatu, ochrana biodiverzity, ochrana vody a mořského životního prostředí a kvalitní legislativa v oblasti životního prostředí.

V oblasti změny klimatu se ES PRES bude soustředit na implementaci dohody, která vzešla z konference COP 15 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, která se konala v dánské Kodani v prosinci 2009 a na přípravu pozic EU na další významná mezinárodní jednání včetně Summitů EU se třetími zeměmi.

V oblasti ochrany biodiverzity bude ES PRES usilovat o stanovení a strategické plánování nového cíle EU k zastavení úbytku biodiverzity pro období po roce 2010, který naváže na EU cíl stanovený do roku 2010 a ES PRES bude také připravovat společnou pozici EU pro zasedání Konference COP 10 Úmluvy o biologické rozmanitosti, která se bude zabývat výše zmíněným stanovením nového cíle po roce 2010, dále ochranou biologické rozmanitosti moří v chráněných oblastech a také souvislostí mezi změnou klimatu a biologickou rozmanitostí. ES PRES také připraví mandát pro účast EU na zasedání smluvních stran CITES a závěry Rady k ochraně a péči o lesy.

V oblasti ochrany vod ES PRES usiluje o schválení závěrů Rady k nedostatku vody a sucha, diskusi o strategii ochrany vod ve středozemní oblasti, rozšíření spolupráce se zeměmi Latinské Ameriky a hodnocení implementace směrnice o ochraně mořského životního prostředí.

legislativní oblasti bude ES PRES pokračovat v projednání stávajících legislativních návrhů: (1) směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, (2) směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, (3) nařízení o redukci emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel, (4) nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh, (5) směrnice o ochraně půd a zahájí druhé čtení směrnice o integrované prevenci znečištění (IPPC). Připraví také mandát pro mezinárodní jednání o omezení používání rtuti a v případě včasného předložení návrhů Evropskou komisí zahájí jednání o návrhu k bioodpadům a k demontáži lodí. 

Řádné zasedání Rady pro životní prostředí se uskuteční dne 15. března 2010 v Bruselu a dne 21. června 2010 v Lucemburku. (Pozn. Předběžný program těchto zasedání Rady EU pro ŽP je uveden v části této publikace nazvané Programy zasedání Rad EU.)

Neformální jednání ministrů životního prostředí se uskuteční ve dnech 15. – 17. ledna 2010 ve španělské Seville a na programu jednání bude především problematika změny klimatu, dále eko-inovace a nové technologie. Toto jednání bude probíhat společně s ministry pro energetiku.

 

Zveřejněno: 18.02.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 2538 x
Vytisknout