prosinec 08

Meční přehled projednávané legislativy ES

- životní prostředí

Z jednání Rady EU pro životní prostředí

Dne 4. prosince 2008 se v Bruselu uskutečnilo 2912. zasedání Rady EU pro životní prostředí. Delegaci ČR vedl ministr životního prostředí Martin Bursík. Program Rady

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení seznamu bodu „A“

3. Řešení celosvětových problémů souvisejících se rtutí: příprava 25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) (Nairobi 16. až 20. února 2009) -  přijetí závěrů Rady

4. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) (LA) -  informace předsednictví o stavu jednání

5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku

-  rozprava o dalším postupu

-  přijetí závěru Rady

6. Legislativní balíček týkající se klimatu a energetiky

a) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšíěit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (LA)

b) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů s cílem splnit závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (LA)

c) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č.1013/2006 (LA) -  informace předsednictví o stavu jednání

d) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpore využívání energie z obnovitelných zdrojů (LA) energie z obnovitelných zdrojů (LA) – informace předsednictví

7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (LA) -  informace předsednictví o stavu jednání

8. Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesu jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti -  přijetí závěru Rady

9. Geneticky modifikované organismy -  přijetí závěru Rady

10. Různé

a) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismů pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS (LA) -  informace předsednictví o stavu jednání

b) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie EU pro zlepšení postupu demontáže lodí -  prezentace Komise

c) Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii -  prezentace Komise

d) Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Směrem ke strategii Evropské unie pro invazivní druhy -  prezentace Komise

e) Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Evropská unie a arktická oblast -  informace Komise

f) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování práva Společenství v oblasti životního prostředí -  informace Komise

g) Odpad: pokles poptávky po recyklovaných materiálech -  žádost irské delegace

h) Evropsko-středomořská ministerská konference o vodě (Jordánsko 22. prosince 2008) -  informace předsednictví

i) Partnerství EU – Afrika v oblasti změny klimatu -  informace předsednictví

j) Závěry Rady (pro zasedání ve složení pro konkurenceschopnost ve dnech 1. a 2. prosince 2008) o globálním monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES): „Vývoj programu GMES“ - informace předsednictví

Během oběda ministrů byl diskutován klimaticko-energetický balíček.

Průběh jednání

Body A Rada mimo jiné jednomyslně přijala rozhodnutí o podpisu Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře jménem Evropského společenství.

Rtuť

Závěry Rady ke rtuti - příprava na 25. zasedání Řídicí rady UNEP

V rámci diskuze vyjádřila rada delegací poděkování za práci odvedenou na přípravě závěru a zdůraznila značný význam přijetí závěru Rady. Delegace vyjádřily uspokojení nad aktivitami EU a podporu dalšímu postupu na mezinárodní úrovni. Několik států vyzdvihlo důležitost mezinárodní dohody, přičemž podstatným prvkem je závaznost opatření pro redukci znečištění rtutí pro státy mimo EU. Nová úmluva by měla být uzavřena co nejrychleji, s možností pozdějšího zahrnutí dalších látek, těžkých kovů a organických látek. Dalším důležitým aspektem je synergie mezi novou úmluvou a ostatními existujícími úmluvami. Delegace ČR přivítala návrh závěrů a vyjádřila podporu globálnímu úsilí pro redukci emisí rtuti. ČR vysvětlila, že pro úspěch na 25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí pokládá za nezbytné a je připravena v průběhu svého předsednictví v Radě EU aktivně provádět bilaterální jednání s klíčovými hráči, jako jsou USA, Indie, Čína, Kanada, Brazílie či Ruská federace.

Závěr jednání: Závěry Rady byly přijaty jednomyslně.

IPPC

Stav prací na návrhu směrnice k IPPC

Předsednictví informovalo delegace o postupu projednávání návrhu směrnice. Klíčové body zahrnují otázky snižování administrativní zátěže, rozsah komitologie, roli BAT a Bref, inspekce, emisní limity pro velká spalovací zařízení (LCP) a rozsah působnosti nařízení. Evropská komise vyjádřila uspokojení nad dosaženým stavem a zdůraznila závazky členských států při implementaci směrnice. BAT a Brefs jsou ústředními dokumenty pro stanovení limitů, tento přístup musí podle EK zůstat zachován. Mnoho delegací vyjádřilo názor, že nově zaváděné limity na úrovni EU by měly být přijímány spolurozhodovací procedurou s uplatněním subsidiarity při rozhodování o implementaci pravidel EU na základě hodnocení rizik. Komitologie by měla být omezena jen na technické otázky. Uplatňování přísnějších limitů pro LCP v relativně krátkém časovém období do roku 2016 by vyžadovalo další vysoké náklady v období po dokončení nákladných investic do existujících zařízení. Termín pro tato zařízení by měl být proto posunut na rok 2020. Některé delegace přivítaly uplatňování zásad pro zjednodušování regulatorního rámce, upozornily na problém se stanovováním limitu bez žádoucí flexibility na straně kompetentních orgánu, což by mohlo vést až k negativnímu dopadu na bezpečnost dodávek energií, a doporučily upravit časový rámec pro uplatňování přísnějších limitů pro zařízení z hlediska účelného vynakládání finančních prostředků.

Závěr jednání: Projednávání směrnice bude pokračovat i v roce 2009.

Udržitelná spotřeba a výroba

Politická diskuze a závěry Rady ke sdělení EK k akčnímu plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku

Tento bod byl stažen z minulého jednání Rady pro ŽP a politická diskuze, která se předpokládala na minulém zasedání se přesunula na nynější zasedání. V diskuzi, která předcházela přijetí závěru Rady, uvedly delegace svá stanoviska k jednotlivým aspektům akčního plánu. Diskuze delegací byla strukturována na základě otázek, týkajících se priorit a cílů akčního plánu, životního stylu a chování spotřebitele a označování obsahu uhlíku na výrobcích. V rámci diskuze vyjádřily delegace všeobecnou podporu principum akčního plánu. Za hlavní priority označily delegace potřebu podpory ekoinovací a ekodesignu pro všechny důležité skupiny výrobků a účelnost rozvoje čistých technologií z hlediska konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Zlepšování povědomí veřejnosti o vlastnostech výrobků a ovlivňování chování spotřebitele považují delegace za důležitý aspekt při zajišťování udržitelné spotřeby a výroby. Ohledně označování obsahu uhlíku na výrobcích vyjádřily delegace svou převažující podporu, avšak zdůraznily zejména potřebu provázání s existujícími systémy označování výrobků, aby nedocházelo k nejasnostem z hlediska poskytování informací spotřebitelům.

Závěry Rady byly předloženy jako vyvážený soubor stanovisek k jednotlivým otázkám implementace tohoto plánu. Delegace Polska sice zmínila svou původní výhradu k bodu 37 z hlediska dopadu systému ETS na cenu energie, nicméně vzhledem k pokroku v projednávání svou poznámku stáhla v zájmu dosažení kompromisu. ČR stejně jako rada dalších delegací zaslala písemná stanoviska k jednotlivým otázkám předsednictví v rámci přípravy na předchozí zasedání Rady pro ŽP. Na jednání Rady ČR vyzdvihla důležitost této problematiky vzhledem k její bezprostřední blízkosti všem spotřebitelům a výrobcům. Delegace ČR deklarovala vůli dokončit za svého předsednictví projednávání jednotlivých předpisů – revize legislativy k ekoznačení, k EMAS, k ekodesignu a k energetickému štítkování.

Závěr jednání: Závěry Rady byly přijaty jednomyslně ve znění navrženém Coreperem.

Klimatickoenergetický balíček a CO2 z aut

Klimaticko-energetický balíček a nařízení ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů – obědové téma

Čtveřici základních legislativních návrhů klimaticko-energetického balíčku tvoří:

- návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se měsměrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Spolecenství

- návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020

- návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (CCS);

- návrh směrnice pro podporu využití energie z obnovitelných zdrojů

Dále byl diskutován návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel.

Tato témata byla diskutována jen během uzavřeného oběda ministrů, kde prědsednictví informovalo o průběhu projednávání předpisů klimatickoenergetického balíčku a o kompromisu k návrhu nařízení k omezování emisí CO2 z aut dosaženém v rámci neformálních trialogu. Jednotlivé delegace následně stručně shrnuly aktuální pozici k projednávaným návrhům.

Následný vývoj Ke shodě nad předpisy klimaticko-energetického balíčku, nařízení k CO2 z aut a návrhu směrnice o kvalitě paliv došlo po sérii neformálních trialogu mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem. Legislativními návrhy balíčku se zabývala na svém jednání i prosincová Evropská Rada. Evropský parlament pak schválil klimaticko-energetický balíček 17. prosince poté, co s ním vyslovily souhlas členské země právě na jednání Evropské rady.

Odlesňování

Závěry Rady k odlesňování

V rámci projednání návrhu závěrů Rady ke sdělení EK „Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesu jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti“ byly diskutovány zejména odstavce 21 a 25. V kompromisním znění odstavce 21 byl nakonec odkaz na Global Forest Carbon Mechanism v textu zachován a na požadavek rady delegací byl doplněn odkaz na potřebu další diskuze o nezbytné redukci emisí z odlesňování. V diskuzi k odstavci 25 uvedly některé delegace výhradu k předjímání opatření pro použití kreditu z odlesňování a podpořily zahrnutí kreditu až po roce 2020. Na základě této diskuze upravilo francouzské předsednictví znění odstavce.

Závěr jednání: Takto upravené závěry Rady byly schváleny.

GMO

Závěry Rady ke GMO

Evropská komise potvrdila, že členské státy by měly být zahrnuty do rozhodovacího procesu na základe spolupráce s EFSA. Z hlediska vyhodnocování environmentálních rizik považuje za nutné získat dostatek podkladu a informací o vlivu GMO s využitím dostatečného monitoringu. EK potvrdila záměr předložit nejpozději v polovině roku 2010 zprávu o dopadech uvolňování GMO včetně socio-ekonomických přínosu a rizik a podpořila omezování GMO v citlivých ekosystémech s využitím vědeckých podkladů EFSA. K navrženému znění závěru Rady mělo mnoho delegací výhrady. Na základě jejich připomínek navrhlo předsednictví upravit odstavce 7, 13, 16 a 18. V bode 7 je nyní uveden termín leden 2010, v bodě 13 je text přeformulován v části týkající se nejnižších prahových hodnot na znění „... thresholds must be set at the lowest practicable, proportionate and functional levels...“, v bode 18 je doplněn text doplnit text „in line with relevant national law“ na konec prvního řádku a do bodu 16 je doplněn text zdůrazňující možnost, ve shodě s legislativou Společenství, aplikovat na územích se specifickými podmínkami a na malých odloučených ostrovech specifická omezení včetně zákazu kultivace GMO.

Závěr jednání: Text závěru byl po těchto úpravách schválen.

Jiné záležitosti

Nejvíce diskutovanou otázkou v rámci sekce „Jiné záležitosti“ byla problematika snižování poptávky po recyklovaných materiálech, na kterou upozornilo Irsko v návaznosti na akční plán k udržitelné spotřebě a výrobě a ve vazbě na principy hierarchie nakládání s odpady podle rámcové směrnice o odpadech. Irsko vyzvalo Evropskou komisi, aby zpracovalo studii k možnostem řešení udržitelnosti recyklačního průmyslu včetně využití ekonomických nástrojů. Zároveň Irsko vyzvalo nadcházející předsednictví, aby zařadilo projednání souvisejících otázek jako prioritu do programu předsednictví. V rámci diskuze vystoupilo k tomuto bodu mnoho delegací, které podpořily návrh Irska, aby se EK touto otázkou prioritně zabývala, neboť rada členských států je skutečně zasažena krizí recyklačního průmyslu. Delegace zároveň uvedly některé náměty k další diskuzi, jako např. stimulaci trhu k využívání recyklovaných materiálů, dočasné ukládání recyklovaných materiálů pro pozdější použití, revizi recyklačních cílů přijatých na úrovni EU, projednání problematiky ve výboru k rámcové směrnici o odpadech a zařazení diskuze na Radu pro ŽP během CZ PRES. Delegace ČR potvrdila obdobné zkušenosti s odbytem druhotných surovin a doporučila, aby EK ověřila situaci na trhu s recyklovaným materiály.

Závěr jednání: Případné pokračování této diskuze během českého předsednictví by mělo proběhnout na základě podkladu EK. Komise potvrdila vůli podílet se na diskuzi během CZ PRES a připravit krátké vyhodnocení situace. Poté Evropská komise představila několik nedávno zveřejněných návrhů – např. zelenou knihu o bio-odpadech či sdělení k demontáži lodí. Francouzské předsednictví informovalo o Partnerství EU-Afrika ke klimatické změně a dalších iniciativách.

Prezentace priorit CZ PRES

Na závěr zasedání Rady prezentovala delegace ČR přehled hlavních priorit nadcházejícího předsednictví.

V mezinárodní oblasti to budou v návaznosti na klimaticko-energetický balíček příprava na mezinárodní jednání k dosažení dohody o režimu po Kjótu v prosinci 2009 v Kodani, ve vazbě na přijaté závěry Rady ke rtuti jednání Řídicí rady UNEP v únoru 2009 a bilaterální jednání klíčovými partnery. V rámci projednávání legislativy bude ČR pokračovat v zahájeném projednávání směrnice o IPPC s cílem dosažení politické shody na červnové Radě pro ŽP, v rámci akčního plánu k udržitelné spotřebě a výrobě se soustředí na finalizaci projednávání nařízení k ekoznačení a EMAS, zahájí diskuzi k zelené knize o bioodpadech a ke sdělení o invazivních druzích, má v úmyslu dokončit jednání k nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, bude pokračovat v hledání kompromisu ke směrnici o ochraně půdy a hodlá postoupit také v jednání o návrhu nařízení o obchodování s produkty z tuleňů.

 

Zveřejněno: 22.06.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2944 x
Vytisknout