listopad 2009

LISTOPAD

11/2009

Měční přehled projednávané legislativy ES – životní prostředí

Nově projednávaná legislativa

CO2 z lehkých užitkových vozidel

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

Popis problematiky

Komise přijala první strategii Společenství na snižování emisí CO2 z automobilu v roce 1995. Tato strategie byla založena na třech pilířích: dobrovolných závazcích automobilového průmyslu snížit emise z osobních automobilů, zlepšení informovanosti spotřebitelů a daňových opatření. Evropská komise navrhla 20. 12. 2007 legislativní rámec pro emisní limity CO2 z osobních automobilů a zároveň metodiku výpočtu CO2 z těchto vozidel. V prosinci 2008 bylo přijato kompromisní znění, které bylo v letošním roce zveřejněno v Úředním věstníku EU jako Nařízení č. 433/2009. V návaznosti na toto Nařízení EK připravila podobný návrh pro emisní limity CO2 z lehkých užitkových vozidel (dodávková vozidla známá jako N1 - LUV).

Návrh Nařízení stanoví průměrné emise CO2 pro LUV ve výši 175 g CO2/km od roku 2014, přičemž je tento požadavek stupňován - v roce 2014 – 75 %, v roce 2015 – 80 % a od roku 2016 – 100 % nově registrovaných vozidel u každého výrobce. Nařízení se týká vozidel kategorie N1 o referenční hmotnosti nepřesahující 2 610 kg a na vozidla na než je schválení typů rozšířeno podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), která jsou ve Společenství registrována poprvé a která nebyla předtím registrována mimo Společenství („nová lehká užitková vozidla“). Rozšíření podle nařízení 715/2007 se týká vozidel kategorie M1, N1, N2 a M2, u kterých bylo na žádost výrobce schválení typů rozšířeno na vozidla s referenční hmotností nepřevyšující 2 840 kg. Jako dlouhodobý cíl bylo navrženo 135 g CO2/km od roku 2020. Nejpozději v roce 2013 bude vyhotovena dopadová studie hodnotící možnosti jeho dosažení.

Pokuty za překročení emisního limitu (175 g CO2/km) od roku 2014 do roku 2018 - výrobce musí zaplatit pokutu za překročení emisí za každé registrované LUV. Výše pokuty je navržena 5 € za první, 15 € za druhý, 25 € za třetí a 120 € za každý další g CO2/ km překročení. Od roku 2019 každý g CO2/km překročení bude ve výši 120 €. Bude možné využít tzv. super-kredity za vozidla s velmi nízkými emisemi (50 g CO2/km a nižší), kdy jedno takovéto LUV se bude počítat jako 2,5 vozidla v roce 2014, jako 1,5 vozidla v roce 2015 a 1 vozidlo od roku 2016. Podobně jako u osobních vozidel, i v této kategorii budou

započítávány eko-inovace, a to do výše 7 g CO2/km. Nezávislý výrobce, který registruje méně než 22 000 LUV za rok, může také požádat Komisi o stanovení individuálního cíle průměrných emisí pro svá vozidla. Zároveň musí členské státy dle tohoto Nařízení shromaždovat údaje o registracích vozidel kategorií N2 a M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg a o vozidlech, na než je schválení

typu rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, a podají o nich zprávu. Vývoj jednání Návrh byl poprvé představen na jednání pracovní skupiny v listopadu. Komise vystoupila s prezentací a delegace přednesly své předběžné postoje. Poté byla představena prezentace Evropské komise ke studii dopadu k tomuto návrhu. Delegace ve svých vystoupeních především upozornily na současnou ekonomickou situaci, která je kvůli ekonomické krizi odlišná od situace, ve které byla vypracována studie dopadu Evropské komise. Dále vznesly dotazy týkající se některých aspektů studie dopadu, např. analýzy dat, použití parametrů, doby vstupu v platnost, dlouhodobého cíle, atd.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=198768

Další projednávaná legislativa

WEEE Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ

Popis problematiky

Předmětem navrhované směrnice 2002/96/EC o OEEZ je harmonizace implementací mezi členskými státy, snížení administrativní zátěže a další dosud nadbytečné náklady. Navrhuje se, aby se do oblasti působnosti směrnice o nebezpečných látkách (RoHS), která vychází z článku 95 Smlouvy, zařadily přílohy IA a IB směrnice, které popisují obsah působnosti směrnice. K této oblasti působnosti bude ve směrnici o OEEZ na základe článku 175 Smlouvy učinen odkaz. Navrhuje se objasnit rozdělení OEEZ z domácností (B2C) a OEEZ mimo domácnosti (B2B), a to tím, že zařazení budou postupem projednávání ve výborech zařazena do tříd B2C nebo B2B.

Úroveň sběru OEEZ je stanovena na 65% (včetne B2B), která je vypočítána na základě průměrného množství EEZ uvedených na trh v předchozích dvou letech. Původně stanovené cíle byly shledány jako nedostačující pro dosažení účinného efektu z hlediska ochrany životního prostředí. Aby se podnítilo opětovné požití celých OEEZ, navrhuje se zařadit použití celých spotřebičů do zvýšeného cíle o 5% pro recyklaci v kombinaci s opětovným použitím. Za účelem snížení administrativní zátěže v souvislosti s uplatňováním směrnice o OEEZ se navrhuje mezi vnitrostátními registry výrobců harmonizovat povinnosti výrobců v oblasti registrace a předkládání zpráv, včetně zajištění interoperability těchto registrů. Na základě rozsáhlého množství OEEZ, které se nezpracovává v souladu se směrnicí či nelegálně vyváží, zavádí návrh směrnice o OEEZ rozšířenou odpovědnost výrobců. Účelem tohoto opatření je zabezpečení účinnější kontroly toku odpadu od místa sběru z domácností až po jeho konečné zpracování.

Aktuální vývoj jednání

Dne 16. listopadu 2009 byl pracovní skupině představen nový návrh k recastu směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, který byl připraven na základe předchozích debat skupiny a rovněž říjnové Rady ministrů. Delegace v rámci jednání podpořily směr, kterým se ubírá švédské předsednictví (SE PRES) v přípravě pozice Rady. V rámci debaty k rozsahu působnosti opět několik delegací upozornilo na jejich požadavek na otevření rozsahu působnosti k zahrnutí všech EEZ. V otázce stanovení 5 kategorií EEZ většina vystoupivších delegací toto rozdělení podpořila. Debata také proběhla k výši cílu sběru, kde zatím většina delegací vyjádřila obavy o realističnost tohoto cíle. Dle SE PRES je pravděpodobné rozčlenění cílů sběru a případný postupný náběh. Dále je zřejmé, že bude muset dojít k vyjasnění některých definic a znění výjimek z rozsahu. Zbývající části předpisu budou projednány na dalším jednání pracovní skupiny začátkem prosince 2009.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197711

RoHS Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - RoHS

Popis problematiky

Nejistota týkající se oblasti působnosti směrnice, nedostatečná jasnost právních ustanovení a definic, jakož i rozdíly v přístupu členských států k prokazování shody výrobků a případná duplicita postupů prováděných současně podle jiných právních předpisů EU, jako je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, vedou ke zbytečným administrativním nákladům.

Rozsah působnosti směrnice je v návrhu stanoven přílohou I (Kategorie elektrických a elektronických zařízení spadajících do oblasti působnosti této směrnice) a přílohou II (Závazný seznam výrobků, které spadají do kategorií uvedených v příloze I), přílohy byly vyjmuty ze současné směrnice OEEZ (přílohy IA, IB). V zájmu přínosu pro životní prostředí a zdraví plynoucího ze snížení používání nebezpečných látek v lékařských přístrojích a kontrolních a monitorovacích přístrojích byly tyto kategorie poprvé začleněny do působnosti směrnice. Začlenění bude postupné, aby se zabránilo nepříznivým sociálním a hospodářským dopadům. Byl doplněn mechanismus pro zákaz používání daných látek v souladu s metodikou REACH (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), aby se zajistila soudržnost a maximalizovaly synergie práce prováděné podle právních předpisů týkajících se chemických látek. V souladu s REACH byla stanovena maximální lhůta platnosti výjimek v délce 4 let s cílem podpořit snahy o náhradu, zajistit právní bezpečnost a přesunout důkazní břemeno na žadatele. Články 6-8 jsou nové a zavádějí požadavky na posuzování shody a mechanismy dozoru nad trhem v souladu s balíčkem opatření k uvádění výrobků na trh.

Aktuální vývoj jednání Skupina pro životní prostředí na svém jednání k návrhu směrnice o nebezpečných látkách obsažených v elektrickém a elektronickém zařízení dne 17. listopadu 2009 projednala oblasti spojitosti směrnice RoHS a nařízení REACH a problematiku definice elektrozařízení. Na začátku jednání vyzvalo švédské předsednictví (SE PRES) právní servis Rady k podání informace o případných změnách v rámci přijetí Lisabonské smlouvy. Právní servis v reakci pouze poukázal na změnu názvu – spolurozhodování bude nahrazeno termínem „řádný legislativní postup“ (ordinary legislative procedure), v rámci komitologie pak právní servis upozornil na jednání, která probíhají mezi Radou, EK a EP co se týče vyjasnění procedur ve čl. 290 LS, který se týká otázek přenesení pravomocí na EK. Dle právního servisu zatím princip fungování zůstává zachován. SE PRES dále upozornilo, že na Radě pro životní prostředí bude představena zpráva o pokroku v jednání o RoHS a dále informovalo o existenci návrhu zprávy Evropského parlamentu - výboru ENVI (dle SE PRES má EP zhruba 75 pozměňovacích návrhů).

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197710

Biocidy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání

Popis problematiky

Návrh nařízení vychází ze zprávy předložené Komisí Evropskému parlamentu a Radě o pokroku desetiletého pracovního programu hodnocení účinných látek používaných v biocidních přípravcích uvedených v čl. 16 odst. 2 směrnice a o provádění směrnice v souladu s jejím čl. 18 odst. 5. Z této zprávy vyplynulo, že stávající legislativní rámec k biocidní problematice neumožňuje efektivně řešit zařazování účinných látek do příloh směrnice 98/8/ES a to ani při využití zjednodušujících procedur týkajících se zejména látek s nízkým rizikem. Rovněž byla identifikována řada dalších nedostatků týkajících se v neposlední řade povolování a registrací biocidních přípravků, které zatěžují průmysl náklady neúměrnými přínosu plynoucímu zejména ze zvýšené ochrany zdraví a životního prostředí. Negativní vliv na zavedení harmonizovaných podmínek pro uvádění biocidů na trh má v neposlední řade nejednotný způsob traspozice směrnice a dohodnutých postupů do jednotlivých národních legislativ. Stávající návrh řeší zmíněné problémy např. zjednodušením procedury povolování biocidů, posílením funkce vzájemného uznávání povolení biocidů, zavedením povinného sdílení údajů z testů prováděných na obratlovcích, zlepšením ochrany údajů a dalšími opatřeními. Sjednocení podmínek pro uvádění biocidů na trh v jednotlivých státech vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o přímo použitelný předpis.

Aktuální vývoj jednání Pracovní skupina dne 10. listopadu 2009 projednala návrh Švédského předsednictví (SE PRES) na kompromisní znění vybraných článků nařízení. Návrhy předsednictví byly obecně přijaty pozitivně, přesto se však objevila řada požadavků delegací na vyjasnění některých pojmů a další úpravy vzhledem k rozsahu působnosti odstavců a stanovování jednotlivých kritérií. Jako více problematická se v tomto směru jeví část týkající procesu povolování, role ECHA v ní, a systém poplatku (čl. 65, 70(1) a (2)), kde obecně delegace požadují upřesnění systému udělování povolení a rolí jednotlivých aktéru (členských států, žadatelů, ECHA, atd.) a teprve poté stanovování výše a míry možné harmonizace poplatků. Delegace CZ během vystoupení upozornila na parlamentní výhradu k přezkumu.

Obecně CZ podporuje úpravy SE PRES, avšak nesouhlasí se zkracováním lhůt stanovených v návrhu EK. SE PRES také představilo pracovní skupině harmonogram projednávání v Evropském parlamentu, kde se předpokládá hlasování výboru ENVI ve dnech 6.-7. dubna 2010 a hlasování na plénu v květnu 2010. Do té doby by na lednovém zasedání výboru ENVI měla proběhnout debata nad návrhem zprávy a v březnu (zřejmě 15. – 17.3.) by měla proběhnout debata nad pozměňovacími návrhy. K nařízení se také bude vyjadřovat výbor IMCO. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční 1. prosince 2009 kde plánuje SE PRES projednat otázku ošetřených materiálů a výrobků s nízkým rizikem. Skupině také bude představen návrh otázek pro debatu ministrů na Radě pro životní prostředí, která se uskuteční dne 22. prosince 2009.

Více informací http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=198337

Příprava na Radu ministrů

Závěry Rady k Baltské strategii

Návrh závěrů Rady předložilo předsednictví v návaznosti na předchozí přípravu na jednání WP IEI (Horizontal dne 30. 9. 2009), kde byl projednán přehled současného vývoje v EU ohledně ochrany mořského prostředí. Pozornost je věnována zejména vztahu celkové politiky EU v oblasti vod a regionálních smluv v oblasti moří. První návrh závěrů Rady byl projednán na WPE dne 12. 11. a 26. 11. 2009. Po projednání na CRP1 dne 9. 12. bude návrh závěru předložen ke schválení Radě pro životní prostředí dne 22. prosince 2009. ČR obecně podporuje kroky vedoucí k ochraně mořského prostředí. Jako vnitrozemský stát se na ochraně vod v Baltském moři podílí především prostřednictvím implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku (Water Framework Directive) v horní části povodí Odry jako jednoho z přítoku Baltského moře, na zhruba 6 % rozlohy povodí celé Odry. ČR zároveň spolupracuje se sousedními ČS (DE/PL) v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry.

Závěry Rady ke kombinovaným účinkům chemických látek

Švédské předsednictví předkládá pracovní skupině Rady revidovaný návrh Závěrů k otázce dopadů a kombinace účinku různých chemických látek s cílem schválit Závěry na Radě ENVI 22. prosince 2009. Původní návrh byl zpracován na základě požadavku, který předložila delegace DK na jednání Rady pro životní prostředí dne 21. října 2009.

V rámci EU chemické legislativy REACH existující postupy hodnocení rizik zatím neberou v úvahu kumulativní/kombinované účinky působení chemických látek, nicméně v návrhu nařízení k pesticidům je již uvedeno, že musí být provedeno také hodnocení rizik zahrnující synergistické a kumulativní působení pesticidů metodami, které umožňují vyhodnotit dopad těchto účinků na lidské zdraví. Návrh závěrů Rady je zaměřen na nutnost prohloubení výzkumu kombinovaného působení chemických látek, předpokládá zdokonalení právního rámce pro zahrnutí kombinovaného účinku chemických látek do hodnocení jejich rizika a ukládá Evropské komisi vypracování návrhu právní úpravy řešení problematiky kombinovaných účinků chemických látek. ČR považuje problémy spojené s kombinovaným působením chemických látek na zdraví a životní prostředí (zejména „endocrine disruptors“) za velmi významné a souhlasí s nutností jejich brzkého řešení v EU. Podporujeme návrhy na nezbytnost zdokonalení právního rámce pro zahrnutí kombinovaného účinku chemických látek do hodnocení jejich rizika a souhlasíme s návrhem dát Komisi mandát k vypracování návrhu právní úpravy řešení problematiky kombinovaných účinků chemických látek.

Závěry Rady k biodiverzitě

Závěry Rady připravilo SE PRES jako přípravu na debatu o biodiverzitě po roce 2010. Úvodní paragrafy v preambuli obsahují obecná prohlášení o alarmujícím úbytku biodiverzity a ekosystémových službách, antropogenním tlaku a možných důsledků těchto trendů na ekonomickou a sociální prosperitu.

Zdůrazňují ochranu, zachování a respektování biologické rozmanitosti a skutečnost, že ekosystémy jsou limitovány co se týče produkce ekosystémových služeb; důležitost ochrany biodiverzity jako předpoklad úspěšných mitigačních a adaptačních opatření v boji s negativními důsledky změny klimatu; důležitost udržitelného využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství s odkazem na některé mezinárodní úmluvy a dohody; podtrhují význam mezinárodního roku biodiverzity a upozorňují na skutečnost, že současný cíl 2010 nebyl naplněn; zdůrazňují nutnost zvýšení aktivit k úspěšnému dokončení mezinárodního režimu ABS v roce 2010 v neposlední řade připomínají potřebu vytvoření dlouhodobé vize a krátkodobých cílů po roce 2010.

Prováděcí paragrafy pak upozorňují na nutnost zachování politické debaty o biodiverzitě po roce 2010 a zvýšení úsilí k implementaci CBD. Dále zdůrazňují nutnost vytvoření Strategického plánu CBD a toho, že cíle post 2010 by měly obsahovat dlouhodobou vizi, doplněnou o střednědobý cíl a dále pak další krátkodobé cíle vyhodnotitelné na základě indikátorů a vědeckých poznatků. Dlouhodobá, ambiciózní vize by měla být přijata na nejvyšší politické úrovni.

Dále zdůrazňují potřebu zlepšení monitoringu a hodnocení pro biodiverzitu, dále potřebu vytvoření IPBES do roku 2010, kde EU slibuje aktivní zapojení a využití poznatku z IPCC-like modelu.

Závěry Rady oceňují přínos iniciativy TEEB a očekávají závěrečné výsledky této studie, jež zdůrazňují ekonomický význam biodiverzity a ekosystému a jejich služeb. Dále potvrzují význam agrobiodiverzity a vyzývají k intenzivnější implementaci Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství (ITPGRFA); nutnosti úspěšných dokončení vyjednávání o finančních otázkách, zejména doplnění prostředků na mezinárodního fondu GEF; potřebu cílených zásahů a aktivit pro efektivní ochranu lesních ekosystémů na globální úrovni; zdůrazňuje významnou roli mitigačního a adaptačního potenciálu přírodně blízkých území, a důležitost zachování konceptu ekosystémového přístupu (ecosystem based approach). Poslední část se věnuje hlavním strategickým principům pro cíle po roce 2010 dlouhodobá vize musí být formulována tak, aby zvýšila zapojení veřejnosti a sdělila možnosti, jak také oni mohou přispět k naplňování; jak by dlouhodobé, tak krátkodobé cíle měly přispět k zakomponování ekonomické hodnoty ekosystémových služeb do ekonomických systémů a národního účetnictví, krátkodobé a střednědobé cíle by měly být rozděleny a zakomponovány na národní úrovni do ostatních odvětví, pro které by měly poskytnout jasné návody pro jejich plnění.

Dlouhodobá vize by měla být založena na tom, že zdravé ekosystémy jsou důležité pro zajištění udržitelné ekonomiky a sociálního rozvoje. Měřitelné musí být to, jak jsme schopni dosáhnout střednědobých cílů. Strategický plán a globální vize a cíle by měly být formulovány procesně a směřovat k překonání překážek v jejich implementaci a zároveň by měly vytvářet dostatečnou flexibilitu k přizpůsobení různých opatření na místní podmínky.

Revize cílů a indikátoru by měla být založena na nejnovějších vědeckých informacích a základech.

Program nadcházející Rady

Rada ministrů životního prostředí se bude konat 22. prosince v Bruselu. Vedoucím české delegace bude ministr Jan Dusík.

1. Přijetí pořadu jednání

NELEGISLATIVNÍ ČINNOSTI

2. (příp.) Schválení seznamu bodu „A“

3. Výsledek 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (Kodaň 7. až 18. prosince 2009) a navazující opatření - výměna názorů

4. Mezinárodní biologická rozmanitost pro roce 2010 - přijetí závěrů Rady

5. Regionální přístupy k péči o vodní a mořské prostředí, včetně provádění strategie EU pro oblast Baltského moře - přijetí závěrů Rady

6. Kombinované účinky chemických látek - přijetí závěrů Rady

PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH AKTU

(veřejné jednání podle čl. 16 odst. 8 Smlouvy o EU)

7. (příp.) Schválení seznamu bodu „A“

8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání. - politická rozprava

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

9. a) Výsledek druhého zasedání poradní skupiny ministrů nebo jejich zástupců na vysoké úrovni o mezinárodní správě v oblasti životního prostředí (IEG) (Řím, 26. až 29. října 2009)

- informace italské delegace

- informace předsednictví

b) Kritéria udržitelnosti pro biomasu - informace belgické a nizozemské delegace

c) Geneticky modifikované organismy v evropském zemědělství a výrobě potravin, mezinárodní konference (Haag, dne 26. listopadu 2009) - informace nizozemské delegace

d) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracování) - informace předsednictví

e) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracování) - informace předsednictví

f) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel - informace předsednictví

g) Pracovní program nastupujícího předsednictví - informace španělské delegace

Zveřejněno: 04.02.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 3034 x
Vytisknout