leden 2010

   

Měsíční přehled projednávané legislativy EU - životní prostředí

 

Program španělského předsednictví

Obecně

Trio předsednictví (ES-BE-HU) si za hlavní priority v oblasti životního prostředí stanovilo změnu klimatu, energetiku a ochranu biodiverzity. Mezi hlavní priority španělského předsednictví v oblasti životního prostředí patří ochrana klimatu, ochrana biodiverzity, ochrana vody a mořského životního prostředí a kvalita životního prostředí (tj. kvalitní legislativa v oblasti ochrany ŽP).

V oblasti změny klimatu se ES PRES soustředí na implementaci dohody z Kodaně z prosince 2009 a přípravě pozic EU na další významná mezinárodní jednání včetně Summitů EU s třetími zeměmi. V oblasti ochrany biodiverzity bude ES PRES usilovat o stanovení cíle EU pro období po roce 2010, který naváže na EU cíl k zastavení úbytku biodiverzity do roku 2010 a dále a také k přípravě pozice EU pro zasedání Konference smluvních stran úmluvy o ochraně biodiverzity. ES PRES dále připraví závěry Rady k ochraně a péči o lesy, připraví úpravu pozice EU k režimu ABS a mandát pro účast EU na zasedání smluvních stran CITES (bude schválen jako bod „A“ na kterémkoli jednání Rady EU nejpozději na začátku března 2010.

K přípravě strategie EU do roku 2020 připraví ES PRES na jednání Rady EU pro životní prostředí výměnu názorů (založenou na prezentaci dokumentu Evropské komise) a především diskusi na jednání Evropské rady (25.–26. března 2010 a 17.–18. června 2010). 

V oblasti ochrany vod usiluje ES PRES o schválení závěrů Rady k nedostatku vody a sucha, diskusi o strategii ochrany vod ve středozemní oblasti, rozšíření spolupráce se zeměmi Latinské Ameriky dle programu a hodnocení implementace směrnice o ochraně mořského životního prostředí.

V legislativní oblasti bude ES PRES pokračovat v projednání stávajících legislativních návrhů: (1) směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, (2) směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, (3) nařízení o redukci emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel, (4) nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh, (5) směrnice o ochraně půd a zahájí druhé čtení směrnice o integrované prevenci znečištění (IPPC). Připraví také mandát pro mezinárodní jednání o omezení používání rtuti a v případě včasného předložení návrhů Evropskou komisí zahájí jednání o návrhu k bioodpadům a k demontáži lodí.  

Program Rad za ES PRES

Dle informace ES PRES se řádné zasedání Rady pro životní prostředí uskuteční dne 15. března 2010 v Bruselu a 21. června 2010 v Lucemburku.

Na programu březnového jednání Rady EU pro životní prostředí bude politická debata k nařízení o redukci emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel a pravděpodobně politická shoda k návrhu směrnice o ochraně půd. Březnová Rada EU pro životní prostředí  bude mít dále na programu schválení závěrů Rady ke změně klimatu a k ochraně biodiverzity, na základě prezentace Evropské komise proběhne výměna názorů ke Strategii Evropské unie do roku 2020 a Evropská komise bude prezentovat návrh k demontáži lodí.

Na programu červnového zasedání Rady EU pro životní prostředí bude v rámci legislativního procesu zařazena politická debata k návrhu nařízení o biocidech, a případně politická shoda k návrhu směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, nařízení o redukci emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. V případě včasného zveřejnění návrhu Evropskou komisí plánuje ES PRES také výměnu názorů k návrhu nového předpisu o bioodpadech. Španělské předsednictví dále plánuje na červnovém zasedání Rady pro životní prostředí schválení závěrů Rady ke změně klimatu, ochraně biodiverzity, biologické bezpečnosti, nedostatku vody a suchu a dále ochraně a péči o lesy. Na program jednání bude pravděpodobně zařazena i výměna názorů ke stavu mořského životního prostředí.

Neformální jednání ministrů životního prostředí se uskutečnilo ve dnech 15. – 17. ledna 2010 v Seville, bylo zahájeno společnou večeří dne 15. ledna 2010 s ministry energetiky. Na programu jednání byla především problematika změny klimatu a dále eko-inovace a nové technologie.

Konkrétněji k jednotlivým prioritám

Problematika změny klimatu bude během ES PRES soustředěna do čtyř základních oblastí: (1) transformace stávajícího energetického modelu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice; (2) implementace dohody z Kodaně z prosince 2009 (v současné době nelze blíže specifikovat, bude pravděpodobně diskutován právní základ i forma vyslovení případného souhlasu s Kodaňskou dohodou, v této souvislosti je očekávána prezentace Sdělení EK o politickém hodnocení výstupů z COP 15 v Kodani; (3) regionální spolupráce v oblasti ochrany klimatu a posílení role EU jako globálního hráče; (4) adaptace na změnu klimatu, především s ohledem na problematiku ochrany vodních zdrojů.

V prioritní oblasti ochrany biodiverzity předpokládá ES PRES schválení závěrů Rady ke stanovení EU cíle pro ochranu biodiverzity po roce 2010, dále schválení závěrů Rady ke strategickému plánu Úmluvy o ochraně biodiverzity a k režimu přístupu a sdílení genetických zdrojů (ABS) a nakonec schválení závěrů Rady k ochraně lesů. 

Projednání směrnice o ochraně půdy bude dle ES PRES na úrovni pracovní skupiny Rady EU vycházet z návrhu PT PRES (dle vysvětlení ES PRES byl tento návrh nejblíže dosažení shody mezi členskými státy). Sekretariát Rady EU proto delegacím v nejbližší době rozešle příslušnou verzi návrhu, delegace byly vyzvány k zaslání písemných připomínek, návrhů a komentářů ještě před zahájením jednání pracovní skupiny dne 21. ledna 2009.   

Projednání nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh bude v lednu 2010 pokračovat dle systému, který zahájilo SE PRES (projednání dvou zbývajících kapitol), v únoru 2010 pak bude zahájeno systematické projednání návrhu článek po článku.

Dne 20. ledna 2010 bude na jednání pracovní skupiny předložen upravený návrh Společného postoje Rady EU ke směrnici o integrované prevenci znečištění (modifikace komitologie), v případě souhlasu se předpokládá následné schválení na jednání Coreperu a Rady EU tak, aby Evropský parlament mohl zahájit druhé čtení dne 18. února 2010.

Plány Evropské komise na první půlrok 2010

Evropská komise informovala o odložení prezentace návrhu novelizace směrnice 99/94/ES (značení CO2) a revize směrnice o národních emisních stropech (směrnice 2001/81/ES).

V oblasti ochrany biodiverzity připravuje EK sdělení o vizi a cílech ochrany biodiverzity po roce 2010 (schválení dne 19. ledna 2010) a zelenou knihu o ochraně lesů EU (únor 2010). Ve druhém čtvrtletí 2010 předpokládá EK předložení návrhu revize směrnice o pitné vodě. Mezi další iniciativy Evropské komise v roce 2010 patří sdělení/doporučení k bioodpadům, revize zákazu kadmia ve směrnici o bateriích, zpráva o vztahu mezi IMO úmluvou, Basilejskou úmluvou a směrnicí o přepravě odpadů.

Evropská komise dále připravuje sdělení k akčnímu plánu o ekoinovacích, sdělení o naplňování nařízení ES č. 850/2004 o persistentních organických látkách a revizi doporučení 2001/331/ES o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí. Revize směrnice o ochraně před hlukem v životním prostředí zatím není plánována.

Projednávaná legislativa

CO2 z lehkých užitkových vozidel

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

Popis problematiky

 

Návrh nařízení, který Evropská komise přijala dne 28. října 2009, určuje emisní limity CO2 z lehkých užitkových vozidel (dodávková vozidla známá jako N1 - LUV). Návrh je dalším krokem strategie Společenství na snižování emisí CO2 z automobilů a navazuje na nařízení ES č. 443/2009, které stanoví legislativní rámec pro emisní limity CO2 z osobních automobilů. 

Návrh stanoví průměrné emise CO2 pro LUV ve výši 175 g CO2/km od roku 2014, přičemž je tento požadavek stupňován - v roce 2014 – 75 %, v roce 2015 – 80 % a od roku 2016 – 100 % nově registrovaných vozidel u každého výrobce. Týká se vozidel o hmotnosti menší než  2 610 kg. Jako dlouhodobý cíl bylo navrženo 135 g CO2/km od roku 2020. Nejpozději v roce 2013 bude vyhotovena dopadová studie hodnotící možnosti jeho dosažení.

Předpis stanoví také výši poplatků, které musí výrobce zaplatit za překročení emisního limitu (175 g CO2/km) za každé registrované LUV od roku 2014 do roku 2018. Dle návrhu bude možné využít tzv. super-kredity za vozidla s velmi nízkými emisemi (50 g CO2/km a nižší) –jedno takovéto LUV se bude počítat jako 2,5 vozidla v roce 2014, jako 1,5 vozidla v roce 2015 a 1 vozidlo od roku 2016. Dále bude umožněno započítávání eko-inovací, a to do výše 7 g CO2/km. Nezávislý výrobce, který registruje méně než 22  000 LUV za rok, může požádat Komisi o stanovení individuálního cíle průměrných emisí pro svá vozidla.

Aktuální vývoj jednání

Dle ES PRES se v první polovině předsednictví uskuteční pouze dvě jednání pracovní skupiny k tomuto návrhu (další jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 17. února 2010, následovat bude orientační debata ministrů na jednání Rady EU pro životní prostředí; otázky pro řízení diskuse ministrů budou projednány na jednání pracovní skupiny dne 17. února 2010 a následně schváleny na jednání Coreperu I, pravděpodobně dne 24. února 2010).

Zpravodajem návrhu v Evropském parlamentu byl ustanoven Martin Callanan (UK). V EP zatím nebyl stanoven pevný harmonogram jednání, hlasování v plénu EP se předpokládá až na podzim 2010. Dle doplňující informace ES PRES bude problematika mustistage vehicles projednána na zvláštním jednání (termín jednání i úroveň zastoupení delegací bude upřesněna).

ES PRES následně představilo úpravy v článku 13 (změny v souvislosti se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy). Dle informace Právní služby Rady došlo dle LS k úpravě regulační komitologické procedury s parlamentní výhradou, v každém projednávaném předpise je třeba rozlišit případ od případu zda bude aplikován článek 290 či 291 Lisabonské smlouvy (tedy delegace pravomocí na EK či příprava implementačních opatření). Dle shrnutí ES PRES bude v projednávaném návrhu řádný legislativní postup aplikován dle článku 12(4.1), 12(5) a 12(7). Regulatorní procedura dle článku 13(2) návrhu nařízení bude aplikována na článek 7.(9), 8(3), 10(7) a 11(2). Delegování pravomocí dle článku 13a bude aplikováno na článek 7(9), 12(1), 12(4) a 12(6).

K oslabení role Evropského parlamentu v proceduře delegování pravomocí uvedla Evropská komise, že stále probíhají diskuse k interinstitucionální dohodě o detailním uspořádání této procedury. Některé delegace v této souvislosti upozornily, že vzhledem k úvodní fázi projednání návrhu je možné ponechat otázku komitologie otevřenou a vrátit se k ní až ve fázi, kdy zejména jednání k interinstitucionální dohodě pokročí natolik, že je bude možné jednoznačně aplikovat. Dále delegace upozornily rovněž na problém čl. 12 odstavec 4 (čtvrtá odrážka), dle které je delegována pravomoc rozšíření rozsahu směrnice, jež by měla být upravena řádnou legislativní procedurou (dle CLS už existuje precedens podobné úpravy ve stávající legislativě a je proto akceptovatelný). Dle shrnutí ES PRES není nutné diskusi k úpravě komitologie uzavřít, bude proto zařazena na jednání pracovní skupiny až s ohledem na výsledek interinstitucionální dohody.

Více informací

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=198768 

 

 

RoHS

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - RoHS

Popis problematiky

Nejistota týkající se oblasti působnosti směrnice, nedostatečná jasnost právních ustanovení a definic, jakož i rozdíly v přístupu členských států k prokazování shody výrobků a případná duplicita postupů prováděných současně podle jiných právních předpisů EU, jako je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, vedou ke zbytečným administrativním nákladům.

Rozsah působnosti směrnice je v návrhu stanoven přílohou I (Kategorie elektrických a elektronických zařízení spadajících do oblasti působnosti této směrnice) a přílohou II (Závazný seznam výrobků, které spadají do kategorií uvedených v příloze I), přílohy byly vyjmuty ze současné směrnice OEEZ (přílohy IA, IB).

V zájmu přínosu pro životní prostředí a zdraví plynoucího ze snížení používání nebezpečných látek ve lékařských přístrojích a kontrolních a monitorovacích přístrojích byly tyto kategorie poprvé začleněny do působnosti směrnice. Začlenění bude postupné, aby se zabránilo nepříznivým  sociálním a hospodářským dopadům.

Byl doplněn mechanismus pro zákaz používání daných látek v souladu s metodikou REACH (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), aby se zajistila soudržnost a maximalizovaly synergie práce prováděné podle právních předpisů týkajících se chemických látek. V souladu s REACH byla stanovena maximální lhůta platnosti výjimek v délce 4 let s cílem podpořit snahy o náhradu, zajistit právní bezpečnost a přesunout důkazní břemeno na žadatele. Články 6-8 jsou nové a zavádějí požadavky na posuzování shody a mechanismy dozoru nad trhem v souladu s balíčkem opatření k uvádění výrobků na trh.

Aktuální vývoj jednání

Dne 14. ledna projednala skupina pro životní prostředí návrh směrnice o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). Na začátku jednání informovalo ES PRES o průběhu jednání v Evropském parlamentu. Hlasování ke směrnici RoHS v ENVI výboru proběhne 7. dubna 2010, hlasování v EP pak v květnu 2010 (hlasování u směrnice WEEE ve výboru ENVI bude spíše až v květnu 2010). Dále ES PRES informovalo, že delegace obdrží zprávy Evropského hospodářského sociálního výboru a obdržely zprávu vypracovanou delegací DK k rozsahu působnosti. Projednávání směrnic by mělo být zhruba 1x měsíčně, další zasedání pro skupiny by se měla uskutečnit 2.(WEEE) a 3.(RoHS) února 2010 a poté zřejmě 10. března 2010.

ES PRES vidí několik oblastí, nad kterými je třeba dosáhnout shody v rámci jednání Rady. Zejména mezi tyto patří shoda nad výjimkami z rozsahu, metodologii a vztahu s REACH, atd. Jelikož byl předložený text obsahově totožný s textem projednávaným v prosinci 2009, delegace obecně zachovaly všechny poznámky pod čarou a během jednání došlo ke zopakování či upřesnění těchto pozic. ES PRES by mělo na příští zasedání skupiny připravit novou verzi dokumentu, bude však záležet na vnitřní koordinaci ES.

K hlavním problémům nadále patří rozsah působnosti, prevence, adaptace příloh na tehcnický pokrok a otázka výjimek.

Více informací

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197710

 

WEEE

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ

Popis problematiky

Předmětem navrhované směrnice 2002/96/EC o OEEZ je harmonizace implementací mezi členskými státy, snížení administrativní zátěže a další dosud nadbytečné náklady. Navrhuje se, aby se do oblasti působnosti směrnice o nebezpečných látkách (RoHS), která vychází z článku 95 Smlouvy, zařadily přílohy IA a IB směrnice, které popisují obsah působnosti směrnice. K této oblasti působnosti bude ve směrnici o OEEZ na základě článku 175 Smlouvy učiněn odkaz. Navrhuje se objasnit rozdělení OEEZ z domácností (B2C) a OEEZ mimo domácnosti (B2B), a to tím, že zařazení budou postupem projednávání ve výborech zařazena do tříd B2C nebo B2B.

Úroveň sběru OEEZ je stanovena na 65% (včetně B2B), která je vypočítána na základě průměrného množství EEZ uvedených na trh v předchozích dvou letech. Původně stanovené cíle byly shledány jako nedostačující pro dosažení účinného efektu z hlediska ochrany životního prostředí. Aby se podnítilo opětovné požití celých OEEZ, navrhuje se zařadit použití celých spotřebičů do zvýšeného cíle o 5% pro recyklaci v kombinaci s opětovným použitím.

Za účelem snížení administrativní zátěže v souvislosti s uplatňováním směrnice o OEEZ se navrhuje mezi vnitrostátními registry výrobců harmonizovat povinnosti výrobců v oblasti registrace a předkládání zpráv, včetně zajištění interoperability těchto registrů. Na základě rozsáhlého množství OEEZ, které se nezpracovává v souladu se směrnicí či nelegálně vyváží, zavádí návrh směrnice o OEEZ rozšířenou odpovědnost výrobců.  Účelem tohoto opatření je zabezpečení účinnější kontroly toku odpadu od místa sběru z domácností až po jeho konečné zpracování.

Aktuální vývoj jednání

Skupina projednala dokument, přičemž delegace především zopakovaly své pozice vyjádřené na minulých který na závěru SE PRES připravilo předsednictví a který shrnoval pokrok učiněný v jednáních za posledního půl roku. Jednání 15. ledna se soustředilo na části předpisu, které byly pozměněny během SE PRES, a proto většina delegací pouze zopakovala svá stanoviska již prezentovaná na prosincové Radě. ES PRES plánuje předložit pracovní skupině nový kompromisní návrh, který by měl být připraven již pro příští jednání skupiny k problematice WEEE dne 2. února 2010, a který by odrážel pozice delegací, které byly vyjádřeny.

ES PRES nastínilo také vývoj projednávání v Evropském parlamentu. Zpráva zpravodaje bude předložena začátkem února 2010, diskutována 23. února 2010 a termín pro hlasování ve výboru ENVI je stanoven na 4. května 2010. Hlasování v Evropském parlamentu proběhne v červnu 2010. ES PRES zmínilo možnost dosažení politické shody.

Více informací

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197711

Zveřejněno: 18.02.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 2403 x
Vytisknout