červen 2008

ČERVEN

6/2008

Meční přehled projednávané legislativy ES

- životní prostředí

Zasedání Rady

ministrů pro

životní

prostředí

Dne 5. června 2008 se v Lucemburku uskutečnilo 2874. zasedání Rady EU pro

životní prostředí. Delegaci ČR vedl první náměstek ministra životního prostěedí

Jan Dusík.

Program

jednání

• Legislativní balíček týkající se klimatu a energetiky

a) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění

směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve

Společenství (LA)

b) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských

států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky

Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku

2020 (LA)

c) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém

skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS,

96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES,

2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (LA)

d) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání

energie z obnovitelných zdroju (LA)

– zpráva o pokroku

– politická rozprava

• Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se stanoví

výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci

integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých

užitkových vozidel (LA)

– zpráva o pokroku

• Geneticky modifikované organismy

– výměna názoru

Jiné záležitosti

a) Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o schvalování typu

motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých

nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách

a údržbě vozidel (LA)

– informace předsednictví

b) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní

ochraně životního prostředí (LA)

– informace předsednictví / Komise

c) Deváté řádné zasedání Konference smluvních stran (COP 9) Úmluvy

o biologické rozmanitosti a čtvrté zasedání Konference smluvních

stran sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského

protokolu o biologické bezpečnosti (COP-MOP 4) (Bonn, 12. až 30.

května 2008)

– informace předsednictví / Komise

d) Čtvrté zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivu na

životní prostředí přesahující hranice státu (Bukurešt, 19. až 21.

května 2008)

– na žádost rumunské delegace

e) Pokrok v rámci balijské cestovní mapy

– informace předsednictví / Komise

f) Výsledek konference „Překlenutí rozdílu“ (Bridging the gap)

(Portorož, 14. až. 16. května 2008)

– informace předsednictví

g) Provádění akčního programu pro provádění územní agendy EU

-informace předsednictví

„Balíček“ Legislativní balíček týkající se klimatu a energetiky – zpráva o pokroku,

politická rozprava

Evropská komise zveřejnila dne 23. ledna 2008 soubor legislativních

návrhů a doprovodných dokumentů (tzv. klimaticko-energetický balíček), jež

povedou k naplnění záveěrů přijatých jarní Evropskou radou na jaře 2007 (mj.

rozdělení závazku dosáhnout do roku 2020 podílu 20 % obnovitelných zdrojů

energie na celkové spotřebe a snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o

20 %).

Základem pro diskusi ministrů byla zpráva o pokroku, kterou

vypracovalo slovinské předsednictví. Coreper ji schválil 28. května. Zpráva

obsahuje výčet základních problematických bodů jednotlivých návrhů předpisu

dle výsledků jednání pracovních skupin Rady EU, a dále informaci o stavu

projednání kritérií udržitelnosti biopaliv. Rada pro životní prostředí se zabývala

především revizí směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšíěil systém pro

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství,

návrhem rozhodnutí o úsilí členských státu, aby byly splněny závazky

Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, návrhem

směrnice o geologickém ukládání oxidu uhličitého a kritérii udržitelnosti

biopaliv. Návrh směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů

projednávala o den později Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku.

V rámci obecné diskuse vyjádřily všechny delegace jasnou podporu

přijetí předpisu klimaticko-energetického balíčku do konce roku 2008 a podporu

splnění stanovených cílu redukce emisí skleníkových plynů. Delegace dále

zdůraznily nutnost rozšíření flexibility v plnění stanovených závazku tak, aby

dosažení stanovených cílů bylo co nejefektivnější.

V rámci diskuse k návrhu revize směrnice o obchodování s emisemi

skleníkových plynů (2003/87/ES) a návrhu rozhodnutí o úsilí členských státu

snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 se podle stanovisek delegací jeví

jako problematické body především způsob přidělování povolenek (zejména

procento přidělování povolenek v aukci), zvýšení flexibility v plnění

stanovených cílu (zejména větší flexibilita v trajektorii redukce emisí, možnost

převodu závazku mezi členskými státy v sektoru mimo EU ETS, možnost

vyššího použití kreditu z mechanismu Kjótského protokolu, a to hlavně u zemí

s vyšším než 10% redukčním závazkem mimo EU ETS). Rada delegací

požaduje prokázání nákladové efektivnosti dosažení stanovených cílů pro

jednotlivé země při přechodu na vyšší než 20% redukční cíl. Delegace se dále

vyjádřily k rozšíření možnosti vyloučení malých zařízení ze systémů, k zahrnutí

dalších sektorů do EU ETS (námořní doprava, LULUCF), zohlednění už

vynaloženého úsilí a stanovení roku 1990 jako základního roku pro redukci

emisí a stanovení pravidel pro nakládání s výnosy z aukcí.

V rámci diskuse k návrhu směrnice o zachytávání a geologickém

ukládání oxidu uhliěitého se delegace vyjáděily k nutnosti zabezpečení rovného

přístupu k přenosovým sítím a k otázce přezkumu povolení vydaného členským

státem Evropskou komisí. Některé delegace vyjádřily požadavek na omezení

platnosti směrnice pouze po dobu průběhu demonstračních projektů a nutnosti

revize pro další období.

V rámci diskuse ke kritériím udržitelnosti produkce biopaliv vyjádřila

většina delegací zásadní podmínku podpory cíle 10% využití biopaliv pouze za

předpokladu stanovení a dodržování kritérií udržitelnosti produkce biopaliv.

Rada delegací požaduje plnění stejných kritérií udržitelnosti i při produkci a

využití biomasy.

Delegace České republiky ve svém vystoupení vyslovila požadavek

postupného nárůstu aukcí v energetickém sektoru podobně jako v sektorech

ostatních (stejný požadavek podpořily i další delegace). Česká republika dále

podpořila rozšíření možnosti vyloučení malých zařízení ze systému EU ETS a

podobně jako většina delegací podpořila zavedení opatření zamezujících úniku

uhlíku a ochranu energeticky náročného průmyslu EU. Dále podpořila rozšíření

flexibility plnění cíle redukce emisí skleníkových plynů v sektoru mimo EU ETS

rozšířením možnosti převodu závazku mezi jednotlivými členskými státy.

Evropská komise ve svém vystoupení deklarovala, že návrh klimatickoenergetického

balíčku v maximální míre zohledňuje princip rovnosti a solidarity

(především zohledněním HDP/obyvatele) i reálné možnosti jednotlivých

členských zemí. Stejně jako rada členských zemí proto odmítá návrh Maďarska

a dalších šesti zemí na stanovení redukčních závazku podle základního roku

1990. Komise indikovala ochotu řešit v energetickém sektoru specifické

problémy jednotlivých zemí, ale s plošným uplatněním požadavku postupného

růstu aukcí v energetickém sektoru nesouhlasí z důvodu vyloučení rizika

neoprávněných zisku a schopnosti adaptace energetického sektoru. V otázce

úniku uhlíku Komise usiluje společně s členskými státy o řešení problému

omezení rizik a vyjádřila ochotu k okamžitém zahájení stanovení kritérií pro

hodnocení rizik, ale vlastní analýza a návrh opatření muže proběhnout až po

uzavření nové mezinárodní dohody o závazcích na redukci emisí skleníkových

plynů v Kodani v prosinci 2009.

Dle shrnutí slovinského předsednictví bude pro další kolo jednání

pracovních skupin Rady EU připraven k projednání předpisu klimatickoenergetického

balíčku nový dokument s uvedením poznámek pod čarou.

Neformální jednání Rady pro životní prostředí a Rady pro energetiku, které se

uskuteční ve dnech 3.–5. července 2008 ve Francii, se bude zabývat

specifickými problematickými body klimaticko-energetického balíčku, zejména

riziky spojenými s únikem uhlíku.

CO2 z aut

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se stanoví

výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci

integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých

užitkových vozidel

Nařízení stanovující emisní limity CO2 z osobních automobilů a zároveň

metodiku výpočtů emisí CO2 z osobních vozidel zveřejnila Evropská komise 20.

prosince 2007. Cílem návrhu je dosažení hranice 120 g CO2/km u nových

osobních automobilu od roku 2012, přičemž prostřednictvím pokroku v oblasti

technologií vozidel se má dosáhnout 130 g CO2/km u průměrného nového

vozového parku a další snížení ve výši 10 g CO2/km má být dosaženo na

základě jiných technických zlepšení (stanovení minimální účinnosti

klimatizačních systému, monitorovací systémy tlaku v pneumatikách, stanovení

minimálního valivého odporu pneumatik) či zvýšeného používání biopaliv.

(Část těchto doplňkových opatření je součástí čerstvého návrhu nařízení

k bezpečnosti vozidel, který Komise zveřejnila 23. května 2008.) V návrhu je

také stanovena penalizace automobilek, jež nesplní emisní limity. Pro rok 2012

je navrhováno 20 €, pro rok 2013 zvýšení na 35 €, pro rok 2014 na 60 € a od

roku 2015 na 95 € za každý gram CO2, který bude nad limit za každý

registrovaný nový automobil. Tyto poplatky mají být příjmem rozpočtu EU.

Základem pro diskusi ministrů byla zpráva o pokroku, kterou

vypracovalo slovinské předsednictví a Coreper ji schválil 23. května. Zpráva o

pokroku identifikovala pět základních témat, k nimž se na jednání pracovní

skupiny Rady nepodařilo dospět ke shodě, a to ukazatel užitkové hodnoty

(hmotnost nebo stopa vozidla), sklon křivky limitních hodnot povolených emisí

CO2 pro nová vozidla v závislosti na tomto parametru, poplatek za překročení

emisí (sankce), časový rámec uplatňování nařízení a otázku vyčíslení

dlouhodobého cíle pro rok 2020.

Evropská komise uvedla ke zprávě o pokroku, že úroveň emisí 130 g

CO2/km od roku 2012 je dosažitelný záměr, že úroveň pokut s postupným

náběhem až do výše 95 EUR/g považuje za přiměřenou z motivačního hlediska,

a že stanovení odpovídající úrovně dlouhodobého cíle může být důležitou

součástí návrhu.

V rámci diskuze zopakovaly delegace svá stanoviska k návrhu nařízení.

Sklon přímky na úrovni 60 % mohou akceptovat 3 delegace, nižší sklon

preferují dvě delegace a vyšší sklon (80 %) pak delegace dvě, včetně

ČR. Německo však vyjádřilo svoji připravenost uvažovat o nižším sklonu

přímky, a to sice v zájmu dosažení kompromisu a brzkého schválení předpisu.

Dodržení časového rámce počátku platnosti nařízení v roce 2012 je důležité pro

pro několik delegací, naopak prodloužení termínu na rok 2015 či postupný

náběh pro dosažení stanovené úrovně emisí prosazují společně s ČR další dvě

delegace. Dále se projednávala výše pokut a kam by výnos z pokut měl

směřovat (např. i do programu na ochranu ŽP jako je LIFE+).

Delegace ČR ve svém vystoupení podpořila variantu výpočtu cílů emisí

CO2 založenou na hmotnosti vozidla, 80% sklon přímky, od níž se odvíjí výpočet

cílů emisí CO2 a postupné zavádění opatření v platnost (s plnou účinností až v

roce 2015). S navrhovanou výší pokut ČR vyjádřila souhlas za předpokladu, že

budou uplatňovány od roku 2015. Co se týče dlouhodobého cíle, ČR vyjádřila

názor, že je třeba ho definovat s takovým časovým předstihem před rokem 2020,

který umožní výrobcům osobních automobilů se včas adaptovat.

Návrh nařízení by měl být jedním z námětů nadcházejícího neformálního

jednání ministrů životního prostředí, které je plánováno na 3.-4. července

v Paříži.

GMO

Geneticky modifikované organismy: Cesta vpřed – výměna názorů

Diskuze byla zahájena prezentací dokumentů Francie, který byl podnětem pro

zařazení tohoto bodu na program zasedání. Evropská komise uvedla, že EFSA

nyní pracuje na přípravě metodických postupu a pravidel, která by měla potvrdit

dosavadní vysoký standard schvalovacích procedur. EK dále informovala, že její

předseda Barroso hodlá v otázce GMO uskutečnit neformální diskuzi se zástupci

členských státu k projednání politických aspektů schvalovací procedury.

Převážná většina delegací obecně přivítala iniciativu Francie a potvrdila,

že pokračování diskuse považují za důležitý prvek při sjednocování názorů zemí

EU v otázkách GMO. Delegace pokládají za nezbytné zvyšovat úroveň

vědeckých poznatků z hlediska vlivu GMO na biodiverzitu, včetně

dlouhodobých vlivu a kumulativních efektu, při stanovování prahových hodnot a

označování GM plodin a při posuzování bezpečného podílu GMO v běžných

plodinách.

Rada delegací zdůraznila potřebu zachování možnosti rozdílného

přístupu v jednotlivých zemích Unie podle odlišných regionálních podmínek,

včetně posuzování sociálně ekonomických dopadů a názorů veřejnosti. Některé

delegace oproti tomu zdůraznily nezbytnost uplatňování účinného a

transparentního rozhodovacího procesu a vyjádřily určité pochyby o vazbě na

sociálně ekonomické aspekty.

Delegace ČR deklarovala, že ČR považuje stávající právní a

institucionální rámec EU pro posuzování použití GMO za dostatečný, nicméně

se připojila k požadavkum na další zdokonalování jeho efektivity, objektivity a

transparentnosti. ČR dále podpořila hledání cest k tomu, aby členské státy měly

možnost upravit rozsah použití GMO na svém území s ohledem na specifické

přírodní podmínky v případech, kdy rozhodnutí jednotlivých členských států

nebude mít negativní dopad na státy ostatní.

Další diskuze k tématice GMO by měla pokračovat během FR

předsednictví, které předpokládá, že poznatky z diskuze CS budou předmětem

jednání říjnové či prosincové Rady pro ŽP.

Jiné

záležitosti

Slovinské předsednictví informovalo o stavu projednávání nařízení Euro

VI a směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Poté předsednictví

shrnulo výstupy květnových zasedání Konference smluvních stran Úmluvy

o biologické rozmanitosti, Konference smluvních stran Cartagenského protokolu

o biologické bezpečnosti a konference „Bridging the Gap“ a referovalo o

dosaženém pokroku v rámci cestovní mapy z Bali. Rumunsko informovalo o

závěrech Čtvrtého zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na

životní prostředí přesahující hranice státu.

Na nátlak některých členských států byl až v den jednání na program

Rady opětovně zařazen bod o přípravě balíčku týkajícího se udržitelné spotřeby

a výroby. V rámci tohoto bodu Evropská komise ujistila členské státy, že

balíček, včetně legislativních návrhu, bude přijat EK nejpozději do konce

července 2008.

Delegace vzaly předložené informace na vědomí.

 

Zveřejněno: 18.09.2008 –Jana Rambousková ; Přečteno 3519 x
Vytisknout