březen 2010

   

BŘEZEN

3/2010

 

Měsíční přehled projednávané legislativy EU

- životní prostředí

Rada EU pro životní prostředí 15.3. 2010

 

Program

Biologická rozmanitost pro roce 2010

-    přijetí závěrů Rady

Směrnice o zřízení rámce pro ochranu půd

-    zpráva o pokroku

Sdělení  EVROPA 2020

-    prezentace Komise, výměna názorů

Změna klimatu

-    přijetí závěrů Rady

Nařízení o snižování emisí CO2 z lehkých užitkových    vozidel

-    politická rozprava

Jiné záležitosti

a)    Zpráva Komise – přeprava odpadů - prezentace Komise

b)    Unie pro středomoří – informace předsednictví

c)    Konference o biodiverzitě – informace předsednictví

d)    Konference o nedostatku vody a sucha - informace předsednictví

e)    Konference o recyklaci bioodpadu - informace předsednictví

f)    Strategie ke rtuti - informace Komise a švédské delegace

g)    Uplatňování norem EURO V/VI – informace nizozemské delegace

h)    Revize směrnice o pitné vodě - informace německé delegace

i)    Partnerství v oblasti Černého moře – informace rumunské delegace

j)    Revize rámcové směrnice o vodách – informace dánské delegace

 

Schválení A bodů

V rámci A bodů Rada mimo jiné schválila mandát pro Evropskou komisi na jenání o revizi Göteborgského protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší, upravila na základě lednových dohod s Norskem a Faerskými ostrovy kvóty pro lov jednotlivých druhů ryb v roce 2010 a přijala postoj v prvním čtení (před LS označovaným jako „společný postoj“) k návrhu nařízení o nových potravinách.

 

CO2 z lehkých užitkových vozidel

Návrh nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla  - politická rozprava

 

Předmětem rozpravy byla stanoviska členských států ke stanovení dlouhodobého cíle redukce emisí skleníkových plynů, dále k dostatečnosti navržených flexibilních mechanismů a k navržené výši poplatků za překročení limitů. Rozprava byla veřejná, záznam je k dispozici na http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=2816&lang=EN.

Dle prezentace EK jsou cíle návrhu nařízení splnitelné a realistické, návrh je zásadní součástí opatření směřujících k naplnění závazku EU ke snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020. Dle EK je třeba při projednání návrhu nařízení zohlednit strmý růst emisí v sektoru dopravy od roku 1990, probíhající iniciativy k redukci uhlíkové náročnosti dopravy a už stanovená opatření k redukci emisí skleníkových plynů v oblasti průmyslové výroby.

Většina delegací návrh redukce emisí z lehkých užitkových vozidel obecně podpořila, delegace AT/SI/NL/DK považují předložený návrh za zásadní pro dosažení cíle EU v redukci emisí skleníkových plynů mimo sektor EU ETS. Delegace RO/SK/IT/PL/SK vyjádřily pochybnosti o dosažitelnosti navrženého dlouhodobého cíle ve výši 135 g/CO2 (cíl je příliš ambiciózní, je třeba pečlivé zhodnocení jeho ekonomické a technické dosažitelnosti); dle delegace DK je třeba naopak navržený cíl posílit a rozšířit rozsah nařízení. Většina delegací nicméně podmínila vstup dlouhodobého cíle v účinnost v závislosti na provedení důkladné analýzy dopadů či dle delegací PT/IE zahrnutím revizní klauzule. Delegace UK/BE stanovení dlouhodobého cíle zejména s ohledem na nastavení jistoty pro podnikatele podpořily.

Většina delegací rovněž podpořila navržené flexibilní mechanismy jako dostatečné a potřebné a deklarovala zejména podporu ekoinovací a použití superkreditů (dle delegací IE/SE jsou navržené flexibilní mechanismy nadhodnocené a jejich použití nesmí vést k růstu emisí). Dle delegace DE je třeba prozkoumat navržený s limit pro malovýrobce.

Většina delegací rovněž uvedla, že může akceptovat navrženou výši poplatků za překročení stanoveného limitu emisí (odmítá např. delegace SK/IT). Řada delegací (např. delegace RO/IT/UK/CZ/FR/SK/DE) požaduje prodloužení období pro zavedení limitu (phasing in) na 4 roky. Delegace FR/UK/SK doplnily, že stanovení limitu i phasing in musí odpovídat délce životního cyklu LUV, dle delegace lze UK uvažovat i o posunu zahájení phasing in.

Delegace ČR uvedla, že stanovený dlouhodobý cíl může akceptovat, pokud se prokáže jeho technická a ekonomická dosažitelnost. Dále ČR uvedla, že může akceptovat navrženou výši poplatků pouze v případě, že phasing in bude prodloužen na 4 leté období. V případě kratšího phase-inu se ČR byjádřila pro nižší maximální poplatky na úrovni 95 €/g CO2/km.

Závěr jednání: ES PRES zohlední výstupy rozpravy ministrů v kompromisních návrzích, jež předloží v další fázi projednávání návrhu nařízení. První čtení bude pokračovat i v EP, kde je hlasování ve výboru ENVI předběžně plánováno na 22.6.2010.

 

Půda

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy – zpráva o pokroku

 

Ministrům byla předložena zpráva o pokroku k návrhu rámcové směrnice pro ochranu půd. Výměna názorů byla veřejná, záznam je k dispozici na  http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=2822&lang=EN.

ES PRES připomnělo dosavadní proces projednávání a také přetrvávající neshodu mezi členskými státy. Komisař pro životní prostředí J. Potočnik podtrhl důležitost ochrany půdy také v kontextu mezinárodních jednání o degradaci půdy. Delegace UK/DE/AT/NL/FR/MT upozornily, že řada členských zemí EU již má vlastní strategie a politiky k ochraně půdy, proto by tyto delegace uvítaly koordinaci politik v rámci nezávazné strategie. Naproti tomu delegace CZ/EL/SK/BE/PT/LU/IE/IT podpořily pokračování projednání návrhu rámcové směrnice, jelikož se jedná o jednu z nejdůležitějších složek životního prostředí. Nezbytné je v tomto kontextu dosáhnout rovnováhy mezi finančními náklady a přínosy v této oblasti, a dosáhnout jednotného postupu. Delegace SK navrhla přípravu nového zjednodušeného návrhu. Delegace FI upozornila na různorodé cesty k dosažení cílů (ne pouze rámcová směrnice).

Delegace ČR návrh ES PRES podpořila. ČR se domnívá, že společná legislativní úprava ochrany půdy na úrovni EU je nezbytná, a proto podpořila další projednávání návrhu v Radě s cílem dosažení kompromisního znění k tomuto pro ochranu životního prostředí důležitému návrhu.

Závěr jednání: Rada vzala zprávu o pokroku připravenou ES PRES na vědomí. Evropský parlament své pozměňovací návrhy schválil už v roce 2007, pokračování projednávání návrhu v 1. čtení bude nyní záviset na iniciativě dalších předsednictví či na vzniku případných nových návrhů z dílny Evropské komise.

 

Klima

Závěry Rady

Změna klimatu: Opatření navazující na kodaňskou konferenci – přijetí závěrů Rady  

 

Otázka budoucího postupu EU při mezinárodních klimatických jednáních byla nejprve diskutována při uzavřeném obědě ministrů:

Dle informace ES PRES byla obědová část jednání Rady pro životní prostředí zahájena prezentací Sdělení Evropské komise k mezinárodní situaci v politice ochrany klimatu v období po jednání v Kodani. EK deklarovala záměr aktivního a postupného (stepwise approach) přístupu k jednání o budoucí dohodě o ochraně klimatu s vizí dosažení konečné dohody o právně závazném nástroji na jednání smluvních stran UN FCCC v Jihoafrické republice v roce 2011. Zásadní je dle EK zahrnout do vyjednávání o nové dohodě o ochraně klimatu implementaci Kodaňské dohody a co nejdříve naplnit závazky redukce emisí skleníkových plynů deklarované dle Kodaňské dohody.

Zásadními problematickými body v jednáních o ochraně klimatu je dle výsledku diskuse ministrů právní podoba nové dohody o ochraně klimatu – některé členské státy připouští možnost druhého kontrolního období dle Kjótského protokolu (pravděpodobně kratší než první období končící v roce 2012), nicméně všechny státy se shodují, že redukční závazek by neměly mít pouze strany Kjótského protokolu. Všechny členské státy EU dále zdůrazňují, že Evropská unie by neměla na mezinárodní úrovni vystupovat jako země odmítající pokračování Kjótského protokolu (Killer of the KP).

K návrhu na přechod na vyšší cíl redukce emisí skleníkových plynů než 20 % není dle většiny členských států vhodná doba, dle některých členských států je třeba vyčkat na hodnocení Evropské komise, několik členských států ale deklarovalo připravenost k přechodu až na 30 % redukční cíl. Několik členských států také požaduje nastavení dlouhodobého redukčního cíle (do roku 2050). K otázce zahrnutí LULUCF do redukčních cílů a zachování jednotek AAU do dalšího kontrolního období se projevily rozdílné postoje členských států, k otázce úniku uhlíku je dle většiny členských států nutné postupovat dle pravidel nastavených v klimaticko-energetickém balíčku, rozhodující je zachovat konkurenceschopnost průmyslu EU.

Co se týče Závěrů Rady, ty byly přijaty v upraveném znění, finální znění je k dispozici na následující internetové adrese:

 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07562.en10.pdf

Rada v nich mj. vyzvala Evropskou komisi, aby ve spolupráci s členskými státy posoudila srovnatelnost závazků EU a ostatních zemí, jež se v rámci kodaňské dohody přihlásily ke snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020.

 

Biodiverzita

Závěry Rady

Biologická rozmanitost po roce 2010: EU a globální vize a cíle a mezinárodní režim pro přístup a sdílení přínosů – přijetí závěrů Rady

Legislativní akty

 

Další

 

Další projednávaná legislativa

 

RoHS

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - RoHS

Popis problematiky

Nejistota týkající se oblasti působnosti směrnice, nedostatečná jasnost právních ustanovení a definic, jakož i rozdíly v přístupu členských států k prokazování shody výrobků a případná duplicita postupů prováděných současně podle jiných právních předpisů EU, jako je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, vedou ke zbytečným administrativním nákladům.

Rozsah působnosti směrnice je v návrhu stanoven přílohou I (Kategorie elektrických a elektronických zařízení spadajících do oblasti působnosti této směrnice) a přílohou II (Závazný seznam výrobků, které spadají do kategorií uvedených v příloze I), přílohy byly vyjmuty ze současné směrnice OEEZ (přílohy IA, IB).

V zájmu přínosu pro životní prostředí a zdraví plynoucího ze snížení používání nebezpečných látek ve lékařských přístrojích a kontrolních a monitorovacích přístrojích byly tyto kategorie poprvé začleněny do působnosti směrnice. Začlenění bude postupné, aby se zabránilo nepříznivým  sociálním a hospodářským dopadům.

Byl doplněn mechanismus pro zákaz používání daných látek v souladu s metodikou REACH (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006), aby se zajistila soudržnost a maximalizovaly synergie práce prováděné podle právních předpisů týkajících se chemických látek. V souladu s REACH byla stanovena maximální lhůta platnosti výjimek v délce 4 let s cílem podpořit snahy o náhradu, zajistit právní bezpečnost a přesunout důkazní břemeno na žadatele. Články 6-8 jsou nové a zavádějí požadavky na posuzování shody a mechanismy dozoru nad trhem v souladu s balíčkem opatření k uvádění výrobků na trh.

Aktuální vývoj jednání

 Tento předpis byl diskutován pouze na jednom jednání pracovní skupiny na počátku února. Základní problém nastavení rozsahu působnosti směrnice se doposud nedaří vyřešit, konsenzu brání zejména nastavení řady návrhů vyjmutí z rozsahu v čl. 2 a přístup k definici elektrozařízení v čl. 3 a nepřehledná situace co se týče interpretace jednotlivých výjimek.

Co se krajních řešení týče, na jedné straně stojí skupina delegací, které stojí za absolutním otevřením rozsahu působnosti (včetně zahrnutí jakékoliv části jakéhokoliv výrobku, který nemusí být elektrozařízením, a jehož byť jen malá část je závislá na elektrickém proudu). Ne všichni s touto podobou souhlasí. Existují názory, které jsou pro uzavřený rozsah a výjimky dle původních návrhů Evropské komise.

U ostatních návrhů jsou patrné různé druhy nastavení výjimek. Situaci doposud nevyřešila ani analýza dopadů k otevřenému rozsahu působnosti zadaná Dánskem, kterou ne všechny delegace přijaly pozitivně.

Více informací

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197710

WEEE

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ

Popis problematiky

Předmětem navrhované směrnice 2002/96/EC o OEEZ je harmonizace implementací mezi členskými státy, snížení administrativní zátěže a další dosud nadbytečné náklady. Navrhuje se, aby se do oblasti působnosti směrnice o nebezpečných látkách (RoHS), která vychází z článku 95 Smlouvy, zařadily přílohy IA a IB směrnice, které popisují obsah působnosti směrnice. K této oblasti působnosti bude ve směrnici o OEEZ na základě článku 175 Smlouvy učiněn odkaz. Navrhuje se objasnit rozdělení OEEZ z domácností (B2C) a OEEZ mimo domácnosti (B2B), a to tím, že zařazení budou postupem projednávání ve výborech zařazena do tříd B2C nebo B2B.

Úroveň sběru OEEZ je stanovena na 65% (včetně B2B), která je vypočítána na základě průměrného množství EEZ uvedených na trh v předchozích dvou letech. Původně stanovené cíle byly shledány jako nedostačující pro dosažení účinného efektu z hlediska ochrany životního prostředí. Aby se podnítilo opětovné požití celých OEEZ, navrhuje se zařadit použití celých spotřebičů do zvýšeného cíle o 5% pro recyklaci v kombinaci s opětovným použitím.

Za účelem snížení administrativní zátěže v souvislosti s uplatňováním směrnice o OEEZ se navrhuje mezi vnitrostátními registry výrobců harmonizovat povinnosti výrobců v oblasti registrace a předkládání zpráv, včetně zajištění interoperability těchto registrů. Na základě rozsáhlého množství OEEZ, které se nezpracovává v souladu se směrnicí či nelegálně vyváží, zavádí návrh směrnice o OEEZ rozšířenou odpovědnost výrobců.  Účelem tohoto opatření je zabezpečení účinnější kontroly toku odpadu od místa sběru z domácností až po jeho konečné zpracování.

Aktuální vývoj jednání

Španělské předsednictví upozornilo na zveřejnění zprávy zpravodaje Evropského parlamentu K. H. Florenze, která byla představena na jednání ENVI výboru EP dne 23. února 2010. Dle doplnění ES PRES je termín pro představení pozměňovacích návrhů dne 3. března 2010. Hlasování v ENVI výboru EP se předpokládá dne 4. května 2010 a hlasování v plénu v polovině června 2010.   

ES PRES dále upozornilo na úpravy v předloženém kompromisním textu, kde byly upraveny články 3, 7, 9, 10, 11, 12, 16 a Příloha IA.

Pracovní skupina projednala články 1 – 11 kompromisního návrhu ES PRES a dle SE PRES bude výsledek jednání zohledněn v upravené verzi kompromisního textu. Další jednání pracovní skupiny k tomuto návrhu se uskuteční pravděpodobně dne 17. března 2010.

Stejně jako u předpisu k RoHS je i u OEEZ jedním z hlavních problémů otázka rozsahu směrnice. Dle upozornění ES PRES nebyl do kompromisního textu dosud zahrnut návrh na otevření rozsahu směrnice dle požadavku řady delegací, a to zejména z důvodu řady implikací a zásadního nesouhlasu Evropské komise.

Více informací

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197711

Biocidy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání

Popis problematiky

Návrh nařízení vychází ze  zprávy předložené Komisí Evropskému parlamentu a Radě o pokroku desetiletého pracovního programu hodnocení účinných látek používaných v biocidních přípravcích uvedených v čl. 16 odst. 2 směrnice a o provádění směrnice v souladu s jejím čl. 18 odst. 5. Z této zprávy vyplynulo, že stávající legislativní rámec k biocidní problematice neumožňuje efektivně řešit zařazování účinných látek do příloh směrnice 98/8/ES a to ani při využití zjednodušujících procedur týkajících se zejména látek s nízkým rizikem. Rovněž byla identifikována řada dalších nedostatků týkajících se v neposlední řadě povolování a registrací biocidních přípravků, které zatěžují průmysl náklady neúměrnými přínosu plynoucímu zejména ze zvýšené ochrany zdraví a životního prostředí. Negativní vliv na zavedení harmonizovaných podmínek pro uvádění biocidů na trh má v neposlední řadě nejednotný způsob traspozice směrnice a dohodnutých postupů do jednotlivých národních legislativ. Stávající návrh řeší zmíněné problémy např. zjednodušením procedury povolování biocidů, posílením funkce vzájemného uznávání povolení biocidů, zavedením povinného sdílení údajů z testů prováděných na obratlovcích, zlepšením ochrany údajů a dalšími opatřeními. Sjednocení podmínek pro uvádění biocidů na trh v jednotlivých státech vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o přímo použitelný předpis.

Aktuální vývoj jednání

Jednání pracovní skupiny během února pokračovalo v projednávání textu předsednictví článek po článku. Podařilo se podrobně projednat články 4 – 21 a další dvě jednání se plánují na měsíc březen.

K nejvíce diskutovaným článkům zatím patří Článek 4 – Podmínky pro zařazení, Článek 5 – Kritéria pro vyjmutí, Článek 9 – Účinné látky označené za kandidáty na nahrazení, Článek 15 – Uvádění na trh a použití biocidních přípravků a Článek 16 – Podmínky pro udělení povolení.

Více informací

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=198337

Různé

 

Mandáty

Během února se na pracovní skupině pro životní prostředí v Radě EU diskutovalo několik důležitých mandátů pro vyjednávání EU s dalšími partnery na blížících se mezinárodních jednáních. Všechny mandáty dále přejdou ke schválení na úroveň Coreperu.

Jednalo se jednak o mandátu v rámci přípravy na 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES CoP 15), které se koná v Doha (Katar) ve dnech 13.-25. 3. 2010. Hlavními okruhy v tomto vyjednávání byly otázky ohledně slonů a slonoviny, medvěda ledního a tuňáka obecného.

Další mandát souvisel s přípravou Evropské unie na meziroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC), které se bude konat 2. – 5. března 2010 v St. Peterburgu, Florida, USA. Hlavním tématem by měla být otázka možného navýšení kvót pro domorodý lov pro obživu.

Na pracovní skupině se rovněž diskutoval návrh rozhodnutí Rady k účasti Evropské unie na mezinárodním vyjednávání právně závazného nástroje ke rtuti, který obsahuje návrh Mandátu pro vyjednávání nové globální úmluvy ke rtuti po celou dobu mezivládního vyjednávacího procesu (INC) svolávaného na základě rozhodnutí Řídicí Rady UNEP č. 25/5 z 20. února 2009. Toto téma se bude řešit i v souvislosti s aplikací nové Lisabonské smlouvy a rozdělením pravomocí mezi členskými státy a Evropskou komisi.

Dále byl na pracovní úrovni představen návrh rozhodnutí Rady k participaci Evropské komise při vyjednávání změn Göteborského protokolu v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. Revize Göteborského protokolu se zaměřuje na stanovení národních emisní stropů pro rok 2020, aktualizaci technických příloh protokolu, především emisních limitů a požadavků na výrobky, aktualizaci směrných dokumentů k redukci emisí amoniaku v zemědělství, rozšíření působnosti protokolu o polétavých prach PM2,5 a další úpravy textu protokolu směřující jak k zvýšení počtu ratifikací zeměmi mimo EU tak na zlepšení implementace stávajícími stranami Protokolu.

Plán Komise

·    17.2. Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Community with regard to certain proposals submitted to the 15th meeting of the Conference of the Parties (COP15) to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Qatar, January 2010

·    17.2. oddělení DG CLIM od DG ENV

·    únor – Zelená kniha o ochraně lesů

·    3.3. Sdělení ke Strategii EVROPA do roku 2020

·    2. pol. března – pracovní program Komise Barroso II

·    březen/květen - Sdělení o politickém hodnocení výstupů COP 15 v Kodani

 

Zveřejněno: 26.05.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 2545 x
Vytisknout