Zvýšené hodnoty polychlorovaných bifenylů (PCB) v Labi, stav k 1. 12. 2015

Na začátku července 2015 byla Povodím Labe zveřejněna tisková zpráva o zvýšených koncentracích polychlorovaných bifenylů (PCB) naměřených v sedimentovatelných plaveninách na měřící stanici Děčín v Dobkovicích viz http://www.crsusti.cz/tmp/aktuality/TZ_PCB_LABE_7_2015.pdf. V souvislosti s tím byla Povodím Labe zjištěna zvýšená koncentrace PCB také v povrchových vodách zejména v květnu 2015 ve Velkém Březně, dále v červnu 2015 v Dobkovicích a mírně v květnu v profilu Hřensko – Schmilka levý břeh. V profilu Hřensko – Schmilka byla dle německé strany zjištěna zvýšená koncentrace i v červnu 2015. Prostřednictvím Ministerstva životního prostředí byla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) požádána o prověření příčin zvýšených hodnot PCB s tím, že potenciální zdroj kontaminace by měl ležet v aglomeraci Ústí nad Labem.

Případ ČIŽP intenzivně šetří od července. Odebrala řadu vzorků v Labi i jejích přítocích a postupně je vyhodnocuje.

Inspektoři zjistili, že část znečištění PCB pochází ze starého nátěru železničního mostu z 60. let minulého století. Při opravě mostu a odstraňování tohoto nátěru bylo použité abrazivo zachytáváno pomocí gumotextilií a plachet a průběžně odváženo, ale část materiálu se v podobě prachu dostala také do řeky Labe. ČIŽP v současné době vede za nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám správní řízení o uložení pokuty se subjektem, který prováděl odstraňování nátěru.

Na základě výsledků laboratorních rozborů sedimentů inspektoři také zjistili, že Labe obsahuje PCB i před tímto mostem proti proudu řeky. V tomto případě se látka mohla uvolnit z hlubších vrstev koryta řeky při četných prohrábkách plavební dráhy, které byly v letošním roce prováděny. Případ ještě není uzavřen. ČIŽP v současnosti čeká na výsledky laboratorních rozborů sedimentů, které byly odebrány z hlubších míst okraje plavební dráhy. Jakmile budou v případu známy nové skutečnosti, bude ČIŽP aktualizovat toto prohlášení.

Celý vývoj případu najdete v předchozím prohlášení ČIŽP viz http://www.cizp.cz/4195_Zvysene-hodnoty-polychlorovanych-bifenylu-PCB-v-Labi-stav-k-7-9-2015

Zveřejněno: 01.12.2015 – Jana Jandová ; Přečteno 694 x
Vytisknout