Zpráva z 1. etapy průzkumu následků povodní

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Ve dnech 27.-30.července 1998 prováděla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastní inspektorát Hradec Králové na základě vlastní aktivity ČIŽP a v dohodě s orgány řešícími následky povodní, terénní průzkum následků povodní v zasažených okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové.

Prověřila zatím celkem 27 lokalit - z toho 16 průmyslových podniků,     6 čistíren odpadních vod,    1 zemědělský podnik, 1 skládku, 1 kamenolom a 2 čerpací stanice pohonných hmot. Z hlediska ochrany před znečištěním, nedošlo u většiny prověřovaných objektů k větším škodám, jak vyplývá z následujícího přehledu.

Skládka Skuhrov nad Bělou - Debřece
Skládkování zde bylo ukončeno postupnou rekultivací již asi před třemi lety. V současné době je na skládku vyvážen veškerý odpadový materiál z celého povodí Bělé (Solnice, Kvasiny, Skuhrov). Převážně se jedná o bahno a kamení, vše se značným obsahem dřeva. Bylo zjištěno i ukládání velkoobjemových odpadů z domácností včetně kamen, sporáků a televizorů.
Byla podána ústní informace povodňové komisi a provedena fotodokumentace. Negativní ovlivnění životního prostředí nepředpokládáme.

Kamenolom Masty - Silnice Hradec Králové
V místě prostoru kanceláří, váhy a naftové nádrže byla hladina vody 3-3,5m nad terénem (kmen na střeše budovy šaten).
Sklad nafty - válcová ležatá nádrž o obsahu asi 15tis. litrů, pravděpodobně jednoplášťová, umístěná nad záchytnou vanou. V době povodně nebyla zřejmě plná, takže došlo k jejímu zdvižení a utržení téměř všech armatur. Po poklesu vody se usadila pouze o cca 10 cm stranou. Zda došlo k úniku nafty se nepodařilo zatím zjistit.
Vedoucí lomu nevěděl, kolik nafty v nádrži bylo. Obsah nafty bude odčerpán a ČS zrušena.
Vlastní lom je dosud zatopen.

Vánoční ozdoby KounovZpráva z 1. etapy průzkumu následků povodní
Provoz "foukárna" je stavebně porušen, ale nedošlo k úniku látek škodlivých vodám. Provoz "malírna" je stavebně neporušen, došlo k vyplavení provozu, kde se provádí barvení, malování a balení ozdob. Došlo k nevýznamnému úniku červené barvy, která se zachytila na stěnách budovy.
Hlavní sklad barev je situován asi 120 cm nad terénem, takže byl zasažen ve výši asi 5 cm. K úniku závadných látek nedošlo. Příruční sklad barev a odpadů byl vyplaven a zanesen bahnem. Došlo k drobnému úniku barev z vymývání plechovek a zbytků barev.

Josef Strnad, spol. s r.o., výroba usní Solnice
Tento závod je situován na levém břehu toku Bělá pod městem Solnice. Povodní bylo zasaženo nádvoří závodu, okolní pozemky, výrobní objekty, sklady chemikálií a barev. Ze závodu nedošlo k úniku škodlivých látek. Povodňová vlna se přehnala přes laguny (tři) s kaly z chromočinění - stará ekologická zátěž, jejichž obsah nebyl vyplaven. V závodě došlo k zatopení objektů rekonstruované ČOV. Závod měl v době povodně dovolenou, před kterou veškeré odpady odvezl.

J. Porkert a.s., slévárna a strojovna Skuhrov nad Bělou
Akciová společnost má na levém a pravém břehu řeky Bělé ve Skuhrově tři provozy, a to slévárnu, cínárnu a strojírnu, které byly zasaženy povodní. Došlo k zasažení skladu kyselin a olejů, uniklé množství nelze zatím zjistit (PC mimo provoz). Pokud však k dílčímu úniku došlo, jedná se o malá množství. Byla vyplavena neutralizační stanice na kyselé vody.

Solnické papírny, spol. s r.o. Solnice
Areál závodu je situován ve středu města na levém břehu řeky Bělé a sklady hotových výrobků se skladem ropných látek na břehu pravém. Povodeň na levém břehu řeky Bělé zasáhla nádvoří závodu, výrobní objekty a kotelnu na   lehké topné oleje (LTO). V kotelně závodu se skladem LTO nedošlo k úniku ropných látek. Sklad ropných látek na břehu pravém řeky Bělé byl zatopen a voda sahala jen do výše cca 15-2O cm, neboť jeho podlaha je zvýšena oproti stávajícímu terénu. Z tohoto skladu nedošlo k úniku ropných látek.

Čerpací stanice PHM firmy HDB Vamberk v Českém Meziříčí
Manipulační plochy a skladovací objekty nebyly povodní zasaženy.

Dobrušské strojírny a.s. Dobruška
Výrobní objekty, rozvody a kabelové kanály byly zatopeny do výše 4O cm. Mazutové a olejové hospodářství nebylo povodní zasaženo, je situováno výše nad výrobními objekty, kam povodňová vlna nezasáhla. V tomto závodě byla zatopena neutralizační stanice a kalová pole, k vyplavení nedošlo a likvidaci povodňového stavu provádí firma SIEF a.s. EKOSERVIS Broumov. Byla zatopena hala odpadového hospodářství a k úniku odpadů (sudy, kontejnery) mimo objekt nedošlo.

Port, spol. s r.o. Rychnov n. K., závod Dobruška - kovovýroba
Výrobní objekty zatopeny do výše 1,7 m včetně skladu hořlavin - bez úniku. Kapaliny ze strojového zařízení (několik desítek litrů řezné emulze) byly spláchnuty. Voda odnesla 11 sudů synthetické barvy, které jsou zachyceny bez úniku na polích mezi závodem a Pulicemi. Došlo k menšímu úniku ze skládky komunálního odpadu v závodě - poslední odpad odvezen v červnu t.r. na skládku do Křovic.

Stuha a.s. Dobruška, závod 21 (barevna) a závod 31 (leonská výroba)
Objekty závodu byly vodou zatopeny do výše 2O cm včetně skladů látek škodlivých vodám, ale k úniku závadných látek nedošlo, ani ze skládky odpadů.

Stuha a.s. Dobruška závod 41 Pulice
Závod nebyl povodní zasažen.

ČSAD, spol.s r.o. Rychnov n.K. - provoz Dobruška
Areál provozovny i vozový park byl zatopen, zaplavena byla čerpací stanice PHM - manipulační plocha (nadzemní skladovací nádrže), k úniku ropných látek nedošlo. Byla značně poškozena hydraulická zvedací plošina - vrchní část plošiny odplavena cca 2O m pod areálem provozovny a následkem toho byl únik hydraulické kapaliny (cca 20 l). Odplavena skládka tříděného odpadu v kontejnerech. Zaplaven lapač ropných látek a separační zařízení na mycí rampě. K žádnému většímu úniku škodlivých látek nedošlo, sklad upotřebeného oleje a fridexu byl zaplaven, ale k úniku skladovaných látek nedošlo.

Správa a údržba silnic Rychnov n.K. - středisko Dobruška
Zatopen byl vozový park, opravárenská dílna, sklad posypových solí, domovní ČOV, sklad LTO, který včetně záchytné vany a zastřešení uplaval a zachytil se na oplocení mezi tímto areálem a sousedním ČSAD, k úniku LTO nedošlo. Vlivem povodně došlo k částečnému úniku olejů (cca 70l) a posypových solí (množství nelze zatím určit). Na likvidaci po úniku olejů pracuje firmy EKOPART Vamberk.

DUO s.r.o. Opočno (dříve Tesla)
Závod je situován v těsné blízkosti Zlatého potoka. V nejnižší části byla dílna povrchových úprav a neutralizační stanice. V době povodně byla celozávodní dovolená, takže neutralizační jímky byly zcela prázdné a umístění galvanizovny a funkčních lázní vyloučilo jejich vypláchnutí. Škoda na technologickém zařízení je odhadnuta pojišťovnou na 1 milion Kč. Chemikálie ze skladu byly včas odvezeny. Provoz bude obnoven po 15.8.1998.

Zima a.s. Opočno (dříve Tesla)
Zatopeny výrobní haly, poškozeny el. rozvody, motory, zasažen sklad LTO, nebyla zatopena havarijní vana, k úniku LTO nedošlo. Celková škoda 1O mil. Kč. Obnovení provozu do 1O.9.1998.

Nutricia - Dairy & Drinks - mléčná výživa a.s. Opočno
Povodní poškozeno elektrické zařízení hrubého předčištění odpadních vod, škoda na výrobě 25.OOO,- Kč, na technologickém zařízení lO.OOO,- Kč, sanační práce 5O.OOO,- Kč. Zasažen sklad těžkých topných olejů (TTO) přeplněním havarijní jímky, přičemž došlo k úniku cca lOO l. TTO, který byl zachycen na norné stěně hrubého předčištění.

Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav - Kvasiny
Zatopena budova vývoje a prodejny náhradních dílů. Škoda 5O3.OOO,- Kč. K ekologickým škodám nedošlo, výroba nebyla přerušena.

Klečkov - pesticidní a herbicidní látky
Soukromý podnikatel zjistil před povodní uložení několika plastikových nádob (cca 5-lO l) s pesticidními a herbicidními látkami na svém pozemku, zřejmě zapomenuté pracovníky lesů. Po povodni tyto plastikové láhve zmizely zřejmě spláchnuty do jímky pro instalaci vodní turbíny, která byla zanesena bahnem a kamením.
Uloženo: hlásit nález při těžbě bahna z jímky referátu životního prostředí OkÚ v Rychnově n.Kněžnou.
Šetření v Klečkově bylo provedeno na základě dodatečného požadavku povodňové komise OkÚ Rychnov nad Kněžnou.

Drůbežářský průmysl - závod Opočno
Došlo k vyplavení závodu a k udušení většího množství kuřat. K úniku závadných látek nedošlo. Vytápění na LTO bylo před několika lety přebudováno na plynové.
Tanex - Treko Třebechovice p.O:
Hlavní závod, který je mimo provoz, nebyl povodní zasažen. Byl zasažen sklep výzkumné základny vzdálený cca 1 km od hlavního závodu. Voda kontaminovaná toluenem byla odvezena na skládku nebezpečných látek. Jednalo se o několik desítek m3 kontaminované vody (koncentrace cca 8 mg/l).

Detecha Olešnice - Rzi
Kontrolou bylo zjištěno, že skladové hospodářství nebylo zatopeno. V důsledku povodně nedošlo tedy k úniku závadných látek.

Čistírna odpadních vod (ČOV) v  Mokré
Objekt byl zatopen do výše 2O cm, ČOV je v provozu, ovšem je přítok značného množství balastních vod - část přepadem odtéká do povrchového toku.

ČOV Pohoří
Oxidační příkop s dosazovací nádrží a provozní budovou byl zatopen do výše cca 2,O m. ČOV je vyřazena z provozu, provádí se odbahňování, čištění a následně budou demontovány elektromotory. Předpoklad uvedení do provozu cca za 1 měsíc.

ČOV Opočno Žap VaK
Objekty ČOV nebyly zasaženy povodní, jsou vybudovány nad hladinou stoleté vody. ČOV nebyla dva dny v provozu, a to 23. a 24.7.1998 z důvodu odstaveného napájecího trafa, které bylo v zaplaveném území. Odstávka provozu ČOV se neprojevila na aktivačním procesu.

ČOV Dobruška - Pulice
Zaplavená ČOV byla dne 28.7.uvedena do částečného provozu (zprovoznění aktivačních nádrží), ale přítokové kanalizační potrubí bylo zaneseno pískem a dalšími sedimenty. Na dalším zprovoznění se pracuje.

ČOV Deštné
Kontrolou bylo zjištěno, že tento objekt nebyl vodou zatopen a pracuje normálně.

ČOV Třebechovice p.O.
Objekt nebyl při povodni zatopen.

Zpracoval Oblastní inspektorát ČIŽP v Hradci Králové dne 31.7.1998

Zveřejněno: 02.08.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 12546 x
Vytisknout