Zpráva o internetovém obchodu a národních omezeních prodeje zakázaných chemických látek

Internetový obchod představuje nové výzvy pro ochranu spotřebitelů a životního prostředí. V posledních letech regulátoři pozorovali rušný obchod s chemickými látkami přes internet. Tento typ obchodu a nedovolený/neopatrný prodej může vést k situacím, kdy neoprávněné osoby mohou získat nebezpečné látky. Tento druh obchodu s chemickými látkami po Internetu nemohou také dostatečné zvládat samotné jednotlivé regionální nebo národní orgány, protože obchodníci se mohou nacházet  po celé EU,  a dokonce i po celém světě. Proti Internetovému obchodování s chemickými látkami je možné úspěšně bojovat pouze na bázi mnohostranné spolupráce a zapojení  prosazovacích orgánů na mezinárodní úrovni.  CLEEN (Evropská  síť pro prosazování chemické legislativy) monitorovala protiprávní obchod s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky na internetových aukcích, internetových obchodech a podobných  platformách, relevantních pro konečné spotřebitele  a vedla projekt v této oblasti, jehož závěrečná zpráva  je nyní publikována. Kampaň zahrnovala chemické látky, jako jsou: toxické a vysoce toxické látky, které poškozují ozonovou vrstvu, zakázané pesticidy, látky zakázané přílohou XVII nařízení REACH a prekurzory výbušnin. V období dvou let orgány 8 zúčastněných evropských zemí odhalily téměř 1300 nelegálních nabídek na platformách, zablokovaly jejich prodej a uložily různá opatření  prodejcům, od jednoduchých rad až po pokuty v soudním řízení v závislosti na okolnostech jednotlivých případů. Na základě získaných výsledků zpráva uvádí, že nezákonné transakce vzhledem k neznalosti nebo úmyslnému porušení právních ustanovení, která platí pro chemické látky, jsou široce rozšířeny. Nicméně, úřady  často čelí obtížím při přijetí účinných opatření proti přeshraničnímu prodeji z důvodu nedostatečného právního základu a pracných postupů, které jsou požadovány pro provádění mezinárodní správní pomoci. Tato zpráva se vydává jako doporučení pro zlepšení souladu s legislativou v tomto odvětví  internetového obchodu a je adresovaná Evropské komisi, vnitrostátním orgánům, internetovým prodejcům a internetovým platformám. Doporučená opatření zahrnují harmonizaci legislativy, posilování internetového dohledu a prosazování  převzetí odpovědnosti  provozovatelů platforem pro zajištění  obchodu, který je plně v souladu s legislativou, na  internetových stránkách.

Zveřejněno: 06.04.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 625 x
Vytisknout