Zpráva UNEP o odpadech

 
Až 90 procent světového elektronického odpadu  v hodnotě téměř 19 miliard amerických dolarů  se nelegálně obchoduje nebo ukládá každý rok podle zprávy vydané v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).
Každý rok elektronický průmysl - jeden z  nejvíce a nejrychleji rostoucích na světě - generuje až 41 milionů tun elektronického odpadu ze zboží, jako jsou počítače a chytré  telefony. Prognózy říkají, že číslo může dosáhnout 50 milionů tun už od roku 2017.
Ohromujících  60-90 procent tohoto odpadu se nelegálně obchoduje nebo ukládá, podle  zprávy UNEP Waste Crime – Waste Risks - Mezery a výzvy v odpadovém sektoru.
Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) odhaduje cenu tuny elektronického odpadu na přibližně  500,- USD.  Z tohoto výpočtu vyplývá, že hodnota neregistrovaného odpadu a odpadu s kterým je neformálně zacházeno, včetně nelegálně obchodovaného a  ukládaného elektronického odpadu je v rozmezí od  12,5 až  18,8 miliard ročně.
Díky posílené mezinárodní spolupráce a legislativní soudržnosti, silnějším  národním předpisům a vymáhání, jakož i většího povědomí a robustních  preventivních opatřeních můžeme zajistit, že nelegální obchod a ukládání elektronického odpadu skončí. Tím se vytvoří win-win situace, kdy jsou vzácné a drahé prvky bezpečně recyklovány a znovu používány, posílí se formální ekonomika,  pachatele budou zbaveni příjmů a sníží se zdravotní rizika pro veřejnost.
Inovativní řešení v boji proti nezákonnému  a neudržitelnému nakládání s elektronickým odpadem se objevují. Obnovení cenných kovů a dalších zdrojů ukrytých uvnitř elektronických výrobků, například, může snížit množství  produkovaného elektronického odpadu, ​​zmenšit tlak na životní prostředí, vytvořit pracovní místa a generovat příjmy.
Rostoucí objem elektronického odpadu, komunálního odpadu, potravinového odpadu a vyřazených chemických látek,  to vše přispívá ke zvýšení tlaku na životní prostředí. Zpráva také poukazuje na skutečnost, že každý rok, zhruba jedna třetina potravin určených pro lidskou spotřebu na celém světě - zhruba 1,3 miliardy tun v hodnotě více než 51 biliónů USD je ztracena z důvodu plýtvání.  
 V současné době jsou Evropa a Severní Amerika největšími producenty elektronického odpadu, i když asijská města je rychle dohánějí. Vývoz nebezpečného odpadu z členských zemí Evropské unie (EU) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)  do zemí mimo OECD je zakázána; proto není předmětem oznámení nebo povolování. Místo toho jsou tisíce tun elektronického odpadu  nepravdivě deklarovány jako použité zboží a jsou vyváženy z rozvinutých do rozvojových zemí, včetně odpadních bateriích falešně popsaných jako plasty nebo smíšený kovový odpad, a obrazovky a počítačové monitory jsou deklarovány jako kovový šrot. Obě techniky pašování  lze pozorovat v malém i velkém měřítku  po celém světě, od organizované kamionové dopravy po celé Evropě a Severní Americe k použití velkých pašeráckých uzlů v jižní Asii, včetně rozsáhlé kontejnerové přepravy po moři.
Afrika a Asie jsou klíčové cíle pro rozsáhlé přepravy nebezpečných odpadů k ukládání, a někdy i pro recyklaci. Ghana a Nigérie patří k největším příjemcům v západní Africe, ačkoli vysoký objem elektronického odpadu je také dopravován na Pobřeží slonoviny a Konžské republiky,  Asie, Číny, Hongkongu, Pákistánu, Indie, Bangladéše  a Vietnamu, kteří nesou hlavní nápor nelegálních zásilek elektronického odpadu.
Nesoulad v předpisech mezi zemí vývozu a dovozu - včetně toho, co je klasifikováno jako nebezpečný nebo kontaminovaný odpad - představuje výzvu k účinnému boji proti nezákonnému obchodování s odpady.
Technické pokyny týkající se kritérií používaných pro klasifikaci zařízení jako odpad nebo ne odpad jsou v současné době v jednání na mezinárodní úrovni. Závazné dohody o třídění odpadu prostřednictvím úmluv budou mít zásadní vliv na zamezení vývozu a ukládání odpadu v rozvojových zemích.  Nedostatečná kontrola nad odvozem odpadu je další mezerou využívanou zločinci, kteří si nechají zaplatit za bezpečnou likvidaci odpadu, který později uloží na skládku nebo recyklují nebezpečným způsobem.
Další zdroj příjmů z nelegálního nakládání s odpady pochází z recyklace určitých komponentů, jako jsou například  měď a zlato. Vyřazená  elektronika se recykluje v podmínkách, které jsou nebezpečné pro zdraví, a typicky vede k následnému ukládání většiny odpadu. Podpora bezpečné recyklace je nezbytná k lepšímu nakládání s odpady.

 

Zdroj: IMPEL 

 

Zveřejněno: 14.07.2015 –Lenka Němcová ; Přečteno 1555 x
Vytisknout