Závěry z 9. Valného shromáždění IMPEL

Zápis z 9. zasedání valného shromáždění IMPEL

7. – 8. června 2012,

Eigtveds Pakhus, Kodaň, Dánsko

Čtvrtek 7. červen 2012

1.    Sekce: Úvodní slovo předsedkyně IMPEL

 Předseda: Zofia Tucinska

Zofia přivítala účastníky 9. Valného shromáždění IMPEL a poděkovala dánským hostitelům za tvrdou práci s veškerými přípravami shromáždění. Popřála vše nejlepší k dvacátému výročí existence IMPELu a vyjádřila přání oslavit dalších dvacet let. Síť IMPEL se od svého vzniku v roce 1992 výrazně rozrostla a v současné době ji reprezentuje 45 členů z 32 zemí. Zofia uvedla, že implementace práva životního prostředí byla vždy naší prioritou a v současné době je zvláště důležitá vzhledem k přezkoumání 7. akčního programu pro životní prostředí a zaměření Evropské komise směrem k implementaci stávající legislativy.

Přivítání náměstkem ředitele, EPA Dánsko, Claus Trop

Claus Trap, náměstek Dánské agentury pro životní prostředí, přivítal účastníky Valného shromáždění IMPEL v Dánsku a pogratuloval jim k 20. výročí založení sítě. Zmínil se, že Dánská agentura životního prostředí oslaví v roce 2012 výročí 40. Od té doby, co vznikla dánská EPA v 70. letech, ekonomický růst nepříznivě ovlivnil životní prostředí, ekonomický růst a ochrana životního prostředí lze považovat za kontraproduktivní, přestože dánská vláda je přesvědčena o opaku. Nová vláda zavedla sérii programů, které mají za úkol posílit „zelený přechod“ – zelený růst a vytvořit zelenou ekonomiku a to nejen v oblasti politiky životního prostředí, ale ve všech oblastech politiky a ve všech odvětvích.

Claus řekl, že stávající finanční a ekonomická krize je propojením výzvy globálního klimatu a zdrojů. Rostoucí poptávka a konkurence způsobily, že během posledních 15 let vzrostly ceny materiálů o více než 150 % a nic nenasvědčuje tomu, že by se tato situace měla v nejbližší době změnit. Světová populace bude vzrůstat a stejně tak i poptávka po energii. Neexistuje řešení ekonomické krize, aniž by se obnovil hospodářský růst a tvorba pracovních míst, což je podmíněno růstem konkurenceschopnosti. Z toho vyplývá, že zvýšení konkurenceschopnosti se neobejde bez značného zvýšení efektivity využívání zdrojů. Lepší efektivita zdrojů bude mít kladný dopad nejen na konkurenceschopnost a zisk jak dánského, tak evropského byznysu, je to také cesta kupředu k udržitelnému managementu evropských přírodních zdrojů, kdy není řeč pouze o energii, nýbrž o zdrojích v širším slova smyslu, ve smyslu energie, materiálů, půdy, vzduchu, vody a biodiverzity.

Nové technologie jsou zelenou ekonomikou vyžadovány a cílem Dánska je demonstrovat tyto nové technologie. Finanční instrumenty, jako je stanovení správné ceny, lépe reflektují náklady životního prostředí. Měly bychom se vyhnout dotacím škodícím životnímu prostředí a dotacím na fosilní paliva, jež přináší nepřiměřené výhody environmentálně a klimaticky méně přátelským technologiím.

Dánsko si dalo za cíl pomoci podnikům a domácnostem myslet zeleně prostřednictvím změny daňové politiky a změny zadávání veřejných zakázek, aby byl umožněn „zelený přechod“ a budování s cílem, že do roku 2050 bude 100 % energie produkováno z obnovitelných zdrojů.

Dánská vláda také pracuje na Strategii využití zdrojů, přestože v současné době zaznamenala významný pokrok od skladování odpadu k jeho recyklaci, celkový objem užívaných zdrojů značně vzrostl a neoddělil se od ekonomického růstu. V oblasti přesunu od spalování odpadu k jeho recyklaci jsou stále zapotřebí silnější stimuly, ministr životního prostředí má v plánu zavést za účelem podpory těchto snah a prezentace jednoduššího přístupu k managementu zdrojů napříč jednotlivými sektory komplexní strategii „naše zdroje“. Tato strategie bude přispívat k implementaci Plánu zdrojově-efektivní Evropa, který byl zaveden Evropskou komisí a staví na dlouhodobé politické vizi, ale obsahuje silné zaměření na jednotlivé části, jako jednotlivé kritické zdroje (např. drahé kovy a zeminy, recyklaci a reorganizaci odpadu spalovacího průmyslu).

Dánské předsednictví podporuje uplatňování 7. akčního programu pro životní prostředí, stejně tak podporuje i evropské sítě, jako je IMPEL, jež fungují napříč členskými státy, za účelem zlepšení implementace a pomoci nastavit rovné podmínky. Sítě jako je IMPEL jsou velmi významné a my bychom je měli využívat za účelem šíření informací a příkladů dobré praxe.

Přijetí programu

Program jednání byl přijat se dvěma malými změnami. Zofia požádala nové národní koordinátory, aby se na konci první sekce představili, a v rámci  jedenácté sekce je připravena prezentace kyperských koordinátorů o následujícím Valném shromáždění.

Uvítání a představení nových národních představitelů

Jako noví národní koordinátoři IMPEL se představil pan Henk Ruessink z Holandska a pan Pirjo Korsen ze Švédska. Jako nový národní představitel se přestavil pan Goran Heeffer z Chorvatska. Namísto národních koordinátorů ze Slovinska, Irska, Španělska a Maďarska se dostavili jejich kolegové: pan Romana Sumak, pan Caoimhin Nolan, pan Daniel Martin-Montalvo Alvarez a paní Livia Vig (ve stejném pořadí). Z jednání se omluvilo Turecko, Makedonie, Bulharsko a Řecko.

2.    Sekce: Pohled DG Environment na budoucnost IMPEL

 Předseda: Zofia Tucinska

Řeč Marriane Wenning, ředitelky DG Environment, o budoucí spolupráci s IMPEL, Víceletém strategickém programu (MASP) a propojení se 7. akčním programem pro životní prostředí

Mariana započala svou řeč gratulací IMPELu k jeho 20. výročí. Poznamenala, že IMPEL prošel významným vývojem, stal se samostatnou asociací, zavedl vlastní Valné shromáždění a sekretariát atd. Dodala, že Komise používá výsledky IMPEL při tvorbě specifických legislativních změn a že komisař Potočnik si klade správnou implementaci legislativy za svoji hlavní prioritu a osvětluje ji Parlamentu a Radě. Marianne Wenning uvedla, že ochrana životního prostředí a lidské zdraví je velmi důležité, a proto je implementace existující legislativy zásadní. Komise si dala za cíl zlepšit implementaci nejen proto, aby se snížily výskyty jejího porušování, ale i proto, že jasná implementace vytváří regulační jistoty a rovné podmínky na interním trhu. Díky tomu bychom se mohli vyhnout dlouhodobým nákladům z náprav a ušetřit tak peníze – Marianne poukázala na nedávnou studii, jež říká, že neimplementování legislativy životního prostředí způsobuje náklady ve výši až 50 milionů € (COWI, 2011). Z toho důvodu bude 7. akční program pro životní prostředí zahrnovat i implementační agendu, jež je vymezena v Komunikaci o implementaci (COM (2012) 95). Tento plán řeší potřebu větší schopnosti reagovat a lepší znalostní základny (lepšího porozumění situaci), dále nedostatek informací o implementaci a potřebu více zainteresovat členy z evropských států a na národní úrovni. Marianne podotkla, že si potřebujeme být více jisti v informacích a ve vyplňování informačních mezer, právě to je oblast, ve které by mohl IMPEL pomoci s kontrolou informací. Vedle znalostí je nezbytná i vnímavost. Potřebujeme celou škálu opatření, abychom se vypořádali s výzvami, jako je zlepšení kontroly a dohledu, zlepšit vyřizování stížností a přístup ke spravedlnosti, vylepšit budování kapacit a práci se sítěmi jako je ombudsman a soudci.

Protože si Komise cení konzultací IMPELu k 7. akčnímu programu pro životní prostředí, požádala Marianne o další asistenci u Vodního plánu. Sekretariát IMPELu rozšíří na toto téma v nejbližší době další informace.

Marianne se odkázala na dopis, který poslala 31. května 2012 síti IMPEL, shrnula tento dopis tím, že IMPEL získal za 20 let velké zkušenosti s životním prostředím, nicméně jsou oblasti, které jsou mimo jeho rozsah nebo nejsou dostatečně rozvinuté, IMPEL by mohl užitečně zaměřit svou pozornost na ostatní oblasti, jako je ochrana vod a přírody, např. ilegální zabíjení ptáků a ilegální odčerpávání vody. Komise cítí, že pouhé zasahování není řešením problému, a doufá, že by pilotní projekt IMPELu v této oblasti mohl zlepšit situaci. Síť Greenforce již ukončila svoji činnost a EK není v pozici, kdy by mohla financovat více sítí s podobným zaměřením najednou, proto by ráda využila existující síť jako je IMPEL. Marianne řekla, že je důležité, aby byly nastaveny priority a začaly se dít změny, které by řešily zásadní politické priority, jako je příroda, odpad a voda. Komise vnímá kroky, které byly podniknuty v případech jako je kontrola průmyslových zařízení, a projekty easyTools, Doing the Right Things a IMPEL Review Initiative, které měly obzvlášť pozitivní vývoj. Nicméně by bylo v současné době důležité Komisi naznačit, aby zaměřila svůj pracovní program na další oblasti s cílem ujistit se, že naléhavé politické otázky řeší IMPEL.

Marianne také komentovala, že tvorba kapacit měla v několika oblastech pozitivní vývoj, ale v současnosti je nutné více mezi organizační spolupráce např. se sítí ombudsmana a prokurátorů. Je vyžadován lepší přenos informací mezi jednotlivými skupinami.

Na závěr tohoto zasedání byla Marianna pozvána, aby tuto část uzavřela. Řekla, že je důležitý strategičtější přístup IMPELu. Požádala, zda by se IMPEL taktéž mohl zaměřit na otázku kooperace mezi ostatními organizacemi, jak na národní, tak na internacionální úrovni, což je úkol národního koordinátora, a zeptala se, zda je možné pracovat více integrovaně. Za peníze, které Komise poskytla, očekává výsledky a viditelný dopad na implementaci. Dodala, že by bylo užitečné mít toto v psané formě, aby porozuměli změnám, zlepšením a pokroku, kterého členové IMPELu dosáhli. Nakonec volala po „šíření myšlenek a zaměření se na akci“, ne nezbytně po rozšíření pole působnosti IMPELu, spíše jeho znovu zaměření.

3.    Sekce: Víceletý strategický program

 Předseda: Zofia Tucinska

 

Prezentace Víceletého strategického programu, Aileen Kirmond

Aileen Kirmond podala aktuální informace o stavu Víceletého strategického programu. Předem poděkovala všem, kteří vynaložili úsilí a vyplnili dotazník, díky němuž jsme se dostali tak daleko. V současné chvíli je hlavní výzvou vybudovat jasný program napříč všemi klastry a zamyslet se nad strategickým přístupem.

Udělala shrnutí dosavadních rozvrhů a procesů:

·    Shrnutí od týmu pro Víceletý strategický program a Rady IMPEL (leden - únor)

·    Dotazník členským státům (březen – duben)

·    Valné shromáždění v Kodani – diskuze nad hlavními tématy a otázkami (květen)

·    Zveřejnění návrhu a konzultace (červenec/srpen)

·    Finální návrh Víceletého strategického programu (září)

·    Schválení jednotlivými clustery (říjen)

·    Valné shromáždění na Kypru (prosinec)

Aileen Kirmond řekla, že cílem je co nejdříve po tomto shromáždění předložit návrh Radě a vložit na Basecamp, aby mohly proběhnout další konzultace se členy a ostatními organizacemi a návrh mohl být předložen k finálnímu schválení Valnému shromáždění na Kypru. Shrnula hlavní témata, priority životního prostředí, legislativní priority, regulační kapacity, ostatní cíle IMPELu, způsoby práce a vyslovila několik dalších otázek ke zvážení.

Diskuse na téma Víceletého strategického programu (MASP)

Delegáti Valného shromáždění se rozdělili do menších skupinek, ve kterých diskutovali nad Víceletým strategickým programem. Aileen Kirmond navrhla každé skupině otázky, na které by se měli během jejich individuálních schůzích zaměřit.

1.    Jak MASP zajistí, že práce IMPELu bude mít jasné linie pohledu na cíle a priority EU/EK určené k implementaci?

2.    Jaká další témata s tím souvisí?

3.    Jaké jsou potřebné kapacity?

4.    Jakým způsobem by měl MASP pomoci k lepší regulaci pravidel?

Prezentace výsledků aktivit jednotlivých skupin na téma MASP

Elen Strahle z Anglie & Walesu prezentovala výsledky všech čtyř skupin. O čem a jak by měl rozhodovat IMPEL o prioritách, byly výsledky:

·    Jak se zaměřit na priority – jak priority stanovit? Měli bychom:

o    Využít Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) – Státní zprávy o životním prostředí

o    Spolupracovat s dalšími sítěmi

o    Spojit se s externími partnery (další sítě, EEA, Komise)

o    Vytvořit matici priorit

o    Integrovat zájmy členů do „přímé viditelnosti“

·    Šířit práci IMPELu (například prostřednictvím komunikačního plánu)

·    Požádat Komisi o jasnější zprávy

·    Pracovat více na průřezových projektech, méně na přímých specifických projektech

·    Lépe prezentovat výsledky projektů

·    Při rozhodování bychom měli nejdříve zvažovat dostupné lidské zdroje a zmapovat, kdo se zabývá „zelenými“ a kdo „hnědými“ tématy

·    Před spojením „zelených“ bychom měli zvážit sítě, které jsou více „hnědé“, jako jsou hasiči a bezpečnost práce

O soudržnosti:

·    Propojit s lepším aspektem regulace

·    Vyvinout jasný plán, kam chceme jít

·    Skupiny souhlasily, že stížnosti nemusí nutně vést k stanovení priorit v životním prostředí

·    IMPEL pomáhá implementovat směrnice, ale není kontrolní orgán

·    Zlepšit implementaci (například harmonizovat přístupy, pracovat s regulovaným průmyslem)

·    Zaměřit se na existující legislativu (v souvislosti s ní máme nejvíce zkušeností), ale také se zapojit do budoucí legislativy, v případě speciálních témat bychom se měli zaměřit i na nelegislativní programy.

O budování kapacit:

·    IMPEL by měl podporovat členy, aby využívaly nástroje, a ukázat jim benefity z jejich využívání

·    Poohlédnout se, kde byl IMPEL úspěšný, a na tom stavět (ohodnocení kvantitativní a kvalitativní)

·    Provést více společných kontrol

·    Využít naši odbornost v „hnědých“ odvětvích, abychom zlepšili implementaci na „zelené“ straně

·    Porovnat projekty z hlediska nových a revidovaných direktiv

·    Vyvinout průvodce a manuály

·    Identifikovat běžný přístup a vyškolit inspektory

·    Rozšířit členství mimo EU

·    Měli bychom podávat zpětnou vazbu Komisi o našich zkušenostech s  žádostí o kontrolu a přezkum nové směrnice

O lepší a důmyslnější regulaci:

·    Jaký je výsledek, kterého chceme dosáhnout – často se zaměřujeme na proces

·    Spolupracovat s regulovaným průmyslem, abychom zajistili, že náš přístup bude konsistentní a efektivní. Využívat zpětnou vazbu ke zlepšení legislativy.

·    Integrace s dalšími sítěmi

·    Alternativním přístupem jsou měnící se postoje a kultura, což by mělo být považováno za vlastní

·    IMPEL by měl vytvořit seznam nejlepších praktických příkladů a nástrojů, strategií a kampaní, aby bylo dosaženo lepšího výkonu v oblasti životního prostředí (dokázaný úspěch).

4. Sekce: Přehled zpráv o pokroku clusterů a ukončených projektech

Cluster i: Zpráva o průběhu zlepšování implementace evropského práva životního prostředí (povolení, kontroly, vymáhání a chytřejší regulace), Horst Buther & Simon Bingham

A.    Zpráva o vývoji

Zprávy o vývoji z následujících projektů doručili Horst Buther and Simon Bingham, předsedové Clusteru i:

·    IRI Itálie (Lombardie)

·    IRI Island

·    Implementace EIA na základě přesných příkladů

·    Inspekce průmyslových instalací v souladu se směrnicí o průmyslových emisích (IED)

·    IED – přechod k povolením IED a postupy jak se vypořádat s podstatnou změnou povolování zařízení

·    Nastavení kontrolních cílů a monitoring výkonnosti, fáze 2

·    Energetická efektivita povolení a kontrol, fáze 3

·    Propojení rámcové směrnice o vodách (WFD) a IPPC, fáze 3

·    Program na zlepšení kontrolních činností vzhledem ke skládkám jednotlivých členských států IMPELu, fáze 2

·    Zlepšení povolení a kontrol zakládání IPPC chovů prasat prostřednictvím praktického průvodce, fáze 2

·    Výběr správných zásahů spolu s kontrolami za účelem zajištění shody s legislativou a dosažení výstupů životního prostředí

B.    Zprávy o ukončených projektech:

Následující projekty byly schválené Valným shromážděním:

·    Vývoj jednoduchého a flexibilního nástroje pro vyhodnocování rizik jako součást plánování inspekcí spojených s evropským právem životního prostředí a RMCEI    (easyTools), fáze 2 (projekt 2011)

·    Program na zlepšení kontrolních činností vzhledem ke skládkám jednotlivých členských států IMPELu, zpráva Interim (projekt 2011)

·    Srovnávací program na implementaci a vymáhání standardů kvality vzduchu v souvislosti s průmyslovými emisemi, fáze 2 (projekt 2011)

·    Zkoumání kvantitativních a kvalitativních hodnotících nástrojů za účelem ohodnocení výkonu inspektorátů životního prostředí napříč EU (projekt 2011)

·    Lekce z nehod: konference v Aix-en-Provence 2011 (projekt 2011)

·    Zajištění souladu managementu podnikových systémů s legislativou (projekt 2011)

·    Zkoumání užívání a efektivnosti doplňkových přístupů ke kontrolám za účelem zajištění shody (projekt 2011)

Marianne se zeptala na potřebu seřadit top 5 nejlepších praxí v členských státech v projektu PIAQ. Zeptala se, zda bylo třeba mít tyto úvahy, když všechny země budou muset tak jako tak směrnici implementovat. Koen de Kruif, projektový manažer projektu, odpověděl, že stejně každý bude muset implementovat minimum požadavků, ale že mnoho zemí již dosáhlo vyšších standardů. Problém je, že spousta členských států doposud nedosáhla této úrovně, a proto vyvstává otázka úrovně rovných příležitostí. Byla navržena následná diskuze s členskými státy o tom, jak by mohly skrze akční programy dosáhnout vyšších standardů.

Hans Lopatta se také zeptal, proč projekt easyTools nebyl využít více zeměmi. Jean-Luc řekl, že to není proto, že si nevážíme zprávy nebo easyTools, je to z toho důvodu, že trvá dlouho rozšířit výsledky projektu. Některé země již mají IT nástroje k tomu, aby řídily kontroly a shromažďovali informace o 50 000 zařízeních vyžadující povolení jako např. ve Francii. EasyTool by měl být kompatibilní s existujícími nástroji a proto je vhodnější modernizovat naše současné nástroje. Markku řekl, že Finsko přezkoumává jejich IT systém a že podpořili tento projekt a že chtějí změnit IT systém, aby plně začlenili změny vyžadované pro easyTools.

Eugene Mazur z OECD řekl, že vývoj výstupních indikátorů v závěru projektu: „kvalitativních a kvantitativních hodnotících nástrojů k ohodnocení výkonu inspektorátů životního prostředí napříč EU“, je dobrý, co se týče závěrů učiněných v předchozích zprávách na toto téma. Marianne řekla, že musí být možné porovnat výkon různých inspekčních systémů: „Pokud popřeme, že toto srovnání je možné, jsme ztraceni. Nejlepší praxe sama v jednotlivých oblastech není dostačující.“ Marianne také řekla, že nevidí hodnotu některých výsledků „doplňkových přístupů“ projektu, zvažujíc že IMPEL je sít inspektorů a proto by předpokládala, že jejich hlavní aktivitou jsou kontroly. Zdůraznila, že produkce přehledu nejlepších praktik není dostačující. Simon na to reagoval tím, že IMPEL není pouze sít inspektorů. Řekl, že Skotská agentura na ochranu životního prostředí je agentura, jež má široké spektrum regulatorních úkolů a povinností, a že používají celou řad nástrojů, aby zajistili dodržování zákonů a výstupy životního prostředí. Řekl, že vstupy, jako jsou inspektoři  či uskutečněné kontroly, nemusí nezbytně zlepšovat dodržování legislativy či zlepšovat životní prostředí; co je důležité, je tvorba lepšího životního prostředí pro všechny a dosažení takového stavu s co nejnižšími náklady.

Zpráva o vývoji clusteru TFS, Kevin Mercieca

A.    Zpráva o vývoji

Zprávy o vývoji následujících projektů doručila Nancy Isarin ze sekretariátu Clusteru TFS:

·    Vymáhací činnost III

·    Spolupráce EU – Afriky 2012

·    Spolupráce EU – Asie 2012

·    Výměnné dny NCP 2012

·    Skládky, fáze 2

·    DTRT-TFS, fáze 2

·    Státní zástupci

·    Konference TFS 2012

B.    Zprávy o dokončených projektech

Následující projekty byly schválené Valným shromážděním:

·    IMPEL-TFS NCP výměnné dny 2011 (projekt 2011)

·    Využítí kontrolního seznamu proveditelnosti a vynutitelnosti IMPELu za účelem ohodnotit nařízení o přepravě odpadů (společná aktivita clusteru 2 a 3) (projekt 2011)

·    Kooperace a zvyšování povědomí za účelem předcházení nelegálního odpadu zemí Asie mimo OECD (projekt 2011)

·    Následné aktivity spolupráce IMPEL TSF a Afriky (projekt 2011)

Na Nancy byl vznesen dotaz ohledně projektu EU-Asia a co je EACEN. Nancy odpověděla, že AECEN se stává z orgánů zabývajících se dodržováním práva a  jeho prosazování zemí jako je Čína, Japonsko, Korea, Vietnam, Thajsko, Kambodža, Indonesie a Brunei. Více informací lze nalézt na www.aecen.org

Hank dodal, že některé podněty byly zformovány či jsou formovány v Africe, kde je prosazovací síť ve východní Africe a síť v západní Africe se začíná orientovat na E-odpad.

5. Zasedání: návrh nových projektů

Předseda: Zofia Tucinska

Cluster I: zlepšení implementace evropského práva životního prostředí (povolení, kontroly, vynucování a důvtipnější regulace), návrh projektu

Horst Buether krátce představil návrh projektu Francie Poučení získané z havárií  2013. Největší část diskuze, jež následovala k této prezentaci, se týkala procedurálních témat o schválení tohoto projektu a o dopadu na rozpočet IMPELu 2013.

Henk se zeptal, zda bude-li tento teď projekt schválen, budou ostatní projekty prezentované na Valném shromáždění v prosinci znevýhodněny, protože prostředky již budou rozděleny? Je tedy možnost získat výhodu tím, že bude projekt prezentovat dříve? Aileen uznala, že část projektů prezentovaných na Varšavském Valném shromáždění byla pozastavena, protože na ně nevyšel požadovaný rozpočet, a proto by bylo v rámci spravedlnosti vhodné tuto záležitost projednat. Jean-Luc uvedl, že projektoví manažeři chtěli začít připravovat tento projekt v červnu 2012, ale že náklady pro IMPEL by byly až v dalším roce, pokud by byl projekt schválen. Řekl, že projekt by přinesl snížení nákladů, kdyby byly hotelové pokoje včasně rezervovány (nebo kdyby alespoň mohli dát hotelu vědět, kolik pokojů budou potřebovat), aby získali slevu. Velmi by pomohlo, kdyby byl projekt financován IMPELem.

Kristina řekla, že tento projekt má velkou prioritu a že podporu Německa určitě dostane, nezáleží, jestli to bude teď či později. Armin Heidler z Rakouska řekl, že tento projekt také podporuje, a zeptal se, zda by Francie mohla být více flexibilní s náklady, které přispívají do projektu. Jean-Luc souhlasil. Helgi Jensson z Islandu řekl, že preferuje dodržování prosincového zasedání pro rozhodování o projektech. Caoimhin Nolan z Irska řekl, že Irsko projekt podpoří, nicméně bychom měli možná zdůraznit a požádat členy, aby projektové nápady prezentovali společně v budoucnu, aby bylo jednodušší plánování rozpočtu.

Projekt Lekce získané z havárií byl v zásadě Valným shromážděním podpořen, nicméně s varováním, že je závislý na dostupných zdrojích.

6. Sekce: členství

předseda: Zofia Tucinska

Žádost o členství od švédské Agentury pro námořnictví a vodní hospodářství, Rikard Janson

Rikard představil švédskou Agenturu pro námořnictví a vodní hospodářství. Řekl, že tato státní agentura vznikla před rokem a přebrala úkoly od švédské EPA a Národní administrativu námořních a vodních záležitostí. Budou koordinováni prostřednictvím švédské EPA a Národního koordinátora. Agentura byla jednomyslně přijata jako 46. člen IMPELu.

Potenciální kandidát Federální kancelář pro životní prostředí a přírodu (FOEN), Švýcarsko, Terry Shears

Terry Shears uvedl tento program jednání a rozdělil diskusi do dvou částí: návrh na změnu zákona s cílem umožnit zemím EFTA, aby se připojili k síti, a návrh potenciálních kandidátů z EU na připojení k IMPELu.

V rámci změny týkající se zemí EFTA prezentoval Terry Shears dopis od FOEN ze Švýcarska a řekl, že FOEN je již aktivní v Clusteru TF. IMPEL by měl zvážit nahrazení „EEA“ „EFTou“ ve stanovách, doporučil Hans, protože jsou to stejné státy. Na toto téma již nebyly žádné další připomínky a změna stanov, která umožní zemím EFTA připojit se k IMPELu, byla přijata. FOEN byl jednomyslně přijat jako 47. člen IMPELu.

V druhé části diskuse Terry poznamenal, že Komise výrazně podpořila IMPEL, aby povoloval Potenciálním kandidátům z EU vstupovat do sítě. Následovala diskuse o posledním Valném shromáždění ve Varšavě, Rada hledala aktivní příspěvky Komise, aby objasnila status potenciálních kandidátů, jak je popisován Generálním ředitelstvím pro rozšiřování, že termín v návrhu byl dostatečně zdůvodněný s ohledem na jazyk Evropské komise. Terry dodal, že členství žadatelů může být zvažováno v případě, že bude doručena žádost a musí souhlasit dvoutřetinová většina.

Alessandra projevila souhlas s připojením potenciálních kandidátů k IMPELu. Nicméně připomněla, že sice bude více účastníků, kteří se budou účastnit projektů, ale peněz více nedostanou. Zeptala se, zda by bylo možné získat více peněz z RENA či od Evropské komise. Hans odvětil, že se na tuto problematiku, zda mohou být v budoucnu peníze převedeny od RENA IMPELu na pomoc s náklady nově příchozích členů IMPELu, bude muset zaměřit.

Henk se zeptal, zda tito noví členové budou muset dodržovat stejná pravidla IMPELu týkající se členských poplatků a financí? Zofia Tucinska potvrdila, že pravidla se budou týkat všech členů.

Daniel řekl, že Španělsko není ochotné podpořit změnu Stanov kvůli definici „potencionálních kandidátů“.  Řekl, že by byl rád, kdyby bylo zaznamenáno, že Španělsko se bude distancovat od veškerého rozhodování o členech z těchto zemí.

Silviu řekl, že Rumunsko, společně s několika dalšími zeměmi, neuznává některé potenciální kandidáty a zdrží se hlasování o přijetí některých přihlášek do IMPELu. Chrystalla řekla, že Kypr nevznáší žádné námitky ke změně, protože terminologie dodržuje přesně to, co je stanoveno v  dokumentech Evropské komise. Ráda by dodala připomínku, aby IMPEL užíval řádnou a správnou terminologii s ohledem na rozhodnutí Spojených národů, v případě že Kosovo bude kdy žádat o členství – UNSCR 1244/99.

Kristina požádala sekretariát IMPELu, aby zahrnuli pozici Německa ohledně potenciálních kandidátů: Na základě písemného podání Radě na začátku roku 2012 Německo bere v úvahu, že pokud budou potenciální kandidáti přijati jako členové IMPEL, neměly by být učiněny žádné výjimky, včetně Kosova UNSCR 1244/99.

Zofia uzavřela debatu tím, že IMPEL byl založen, aby spolupracoval se zeměmi na odborné úrovni, aniž by byla zahrnuta politická sféra. Jakákoliv pozice zde (v IMPELu) by neměla předem soudit politický status těchto zemí. Jsme technická organizace, ne politická.

Valné shromáždění podpořilo změnu Stanov a pravidel, jak bylo navrženo Radou.

7. Sekce: Spolupráce mezi IMPELem a Evropskou komisí

Předseda: Zofia Tucinska

Prezentace Hanse Lopatty o DG Environment

Viz poznámky předložené Hansem Lopattou Valnému shromáždění.

8. Sekce: prezentace OECD na téma Regulace a dodržování práva pro SMEs

 

Prezentace Eugena Mazura na téma Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

 

Viz poznámky předložené Eugenem Mazurem Valnému shromáždění.

9. Sekce s partnery organizací

Předseda: Zofia Tucinska

 

Aktualizace aktivit INECE, Terry Shears

Terry řekl, že INECE měla poslední jednání managementu v Maastrichtu na jaře 2012. Řekl, že INECE zvažuje možnost změny na právnickou osobu a ustanovila finanční podvýbor, aby se tímto zabýval. Chris Dijkens (taktéž národní Zástupce IMPEL za Holandsko) byl zvolen jako více předseda. Taktéž proběhly diskuze o změně rozhodovací struktury INECE – vytvoření pracovní skupiny se 4-6 lidmi v řídícím orgánu spolupracující s radou všech členů INECE. Byly zaznamenány poznámky, aby byla ustanovena síť prokurátorů, jakož i přehled probíhajícího Seaport projektu, jež probíhá v tuto chvíli. Návrh zprávy je očekávána před létem a finální návrh na podzim.

Aktualizace aktivit RENA, Ike van der Putte

Ike shrnul zprávu, kterou předložil Valnému shromáždění. Komentoval, že Chorvatsko je blízko vstupu do EU a že aktivně pomáhají RENA ve sdílení informací a implementace pracovního programu. Zvláštní poznámky, které byly zdůrazněné, bylo dubnové školení vedené členy Clusteru TFS o nařízení o přepravě odpadů v Turecku a nadcházející společná silniční kontrola by se měla konat v červnu v zemích bývalé Jugoslávie na hranicích Makedonie a Srbska. Konečně, některé další zajímavé aktivity se uskuteční během kontroly přeshraničních chráněných přírodních oblastí mezi Makedonií a Albánií (říjen) a mezi Albánií a Černou horou (listopad).

Aktualizace aktivit NEPA, Will Fawcett

Will Fawcett provedl krátký přehled struktury vedení sítě EPA (38 členů představují vedoucí či ředitelé agentur) a zájmových skupin podobných Clusterům, které se zabývají tématy jako je např. lepší regulace, ukládání uhlíku, změna klimatu, adaptace geneticky modifikovaných organismů; přestože nebyly vyvinuty projekty v duchu IMPELu, byla vytvořena „názorová prohlášení“ a dopisy k ovlivnění politiky a informování tvůrců politiky. Will Fawcett informoval, že se v dubnu uskutečnilo v Londýně Plenární zasedání sítě (jako Valné shromáždění IMPELu), kde byla přijata rozhodnutí ohledně budoucího zaměření na oblast hluku a fluorovaných plynů, jakož i zformování zájmové skupiny na mezinárodní kooperaci s organizacemi mimo Evropu. Další plenární zasedání se bude konat v září v Bulharsku.

Pátek 8. Června 2012

10. Sekce: organizační záležitosti

Předseda: Zofia Tucinska

 

Zpráva Rady ohledně financí IMPELu, Terry Shears

    i.    Přehled výsledků za rok 2011

Terry prezentoval první ze tří zpráv Rady. Kristina usoudila, že pro stručnost předloží otázky písemně, aby mohly být vloženy do zápisu z jednání a zodpovězeny Radou.

    ii.    Aktivity uskutečněné IMPELem v roce 2012 a doporučení na příští aktivity za účelem zlepšení sítě managementu

Terry prezentoval druhou ze zpráv, tentokrát na téma doporučení Rady, jak zlepšit práci manažerských sítí.

Henry se zeptal, co znamenal poslední bod: „radikálně znovu zaměřit očekávání“. Terry odpověděl, že tento návrh se týká názoru, že IMPEL je v současné době velmi závislý na externích zdrojích financování např. LIFE+ a že pravidla pro tato financování ztěžují členům vlastní řízení aktivit. Návrh tedy zní, aby se spoléhalo na zdroje členů, což by znamenalo snížit rozpočet na úroveň příjmů z členských poplatků a dobrovolných příspěvků. Henk také navrhl, že vzhledem k tomu, že zasedací místnost v Bruselu není dost často využívána, měli bychom se ji zbavit.

Alessandra se zeptala, kolik IMPEL vlastně ušetří prostřednictvím pravidelných schůzek a kolik by účetní požadoval, pokud by dělal i měsíční finanční dohled. Michael Nicholson ze sekretariátu odpověděl, že nejsou žádná data, která by vyjadřovala přesně kolik času je při každém následujícím projektovém meetingu ušetřeno, kvalitativní evidence naznačuje, že někteří účastníci se dostavují na oba projekty, pokud se zabývají stejným tématem (např. odpad), což ušetří náklady na letenky stejně tak, jako čas. Co se týče vyšších poplatků za účetního, Michael potvrdil, že by to mohlo navýšit náklady IMPELu, ačkoliv když se bude daná aktivita vyskytovat častěji, bude mít účetní méně práce, čímž by se to mohlo vyrovnat.

Aileen řekla, že potřebuje lépe pochopit, kolik času a odhodlání je třeba, aby byly projekty IMPELu řádně řízeny. Řekla, že se potřebujeme ujistit, že management může poskytnout potřebnou podporu či čas pro zaměstnance, aby uskutečnily projekty IMPELu.

Kristina řekla, že pokud bude 2. Valné shromáždění později tohoto kalendářního roku, nebudou mít projektoví manažeři dostatek času, aby zjistili, co budou dělat příští rok, nebudou si jisti, zda jejich projekty byly schváleny či ne. Také navrhla, že by měl být pro každý projekt vybraný reportér, který by měl lepší dohled nad věcmi, jako je rozpočet, protože z německé strany je názor, že projektoví manažeři jsou přetížení. Alessandra řekla, že pokud budeme mít brzy schválené návrhy projektů, mohli bychom se později zklamat (jako na 2. Valném shromáždění), protože prostředky budou na další rok již dávno přerozděleny a tudíž nebudou dostupné. Isabel řekla, že pokud máme dvě Valná shromáždění za rok, bylo by dobré mít předběžnou zprávu o schválení a poté přizpůsobit financování – což by rozdělilo zatížení mezi jednotlivá zasedání. Jean-Luc Isabelu podpořil.

Alessandra také požádala o vysvětlení rozpočtového plánovacího procesu. Kristina řekla, že roční rozpočet není závislý na předchozím za předpokladu, že není přečerpán či nevyčerpán. Pokud je čerpání vyrovnané, rozpočet na následující rok není tím předchozím rokem ovlivněn. Pokud by byl přečerpán, pak budou částky nad rozpočet zapracovány do rozpočtu následujícího roku. Podobně, pokud bude výrazné podčerpání a bude povolen příkaz k inkasu z grantu Komise LIFE+, budou prostředky zapracovány do rozpočtu následujícího roku.

Hans potvrdil, že LIFE+ nebude v dohledné době navyšován.

Henk navrhl, aby si IMPEL zachoval možnost fondů v rozpočtu, aby bylo možné uskutečňovat změny v průběhu roku. Řekl, že se zdá, že není prostor k manévrování v případě neočekávaných výdajů během roku.

Třetí doporučení Rady nebylo podpořeno.

    iii.    Pohled do budoucnosti: možnosti pro aktivity v roce 2012 a pro dosažení krátkodobé a dlouhodobé finanční stability“. Diskuze o aktivitách nezbytných pro dlouhodobou a krátkodobou finanční stabilitu sítě IMPEL.

Rikard řekl, že podporuje návrh rezervního fondu, ačkoliv může trvat několik let ho vybudovat. Dodal, že IMPEL by pro měl udělat vše, co může pro to, aby snížil závislost na potřebě bankovních půjček.  Řekl, že Švédsko bude v budoucnu schopné nabídnout více prostředků jako doplňkový příspěvek.

Henk řekl, že Holandsko nemůže pokračovat v tak štědrém financování kvůli vnitřním záležitostem Holandska a otázal se, zda by členové nemohli zaplatit jeden z příplatků, řekněme ve výši 2-3 000 € za každého?

Alessandra řekla, že Ministerstro a ISPRA (Itálie) nemůže zaplatit členský příspěvek za rok 2013 v roce 2012. Luca Marchesi řekla, že APRA Lombardie by mohla zvýšit jejich příspěvek na 5 000 € a že by platba příspěvku mohla proběhnout dříve. Italský národní koordinátor si rovněž přál, aby Alessandra zdaraznila, že Itálie by se ráda vyhnula bankovním půjčkám a že pokud nedokážeme peníze zvýšit, pak bychom měli ušetřit náklady.

Isabela řekla, že dřívější platba příspěvků by pomohla při řešení problému s cash-flow. Dodala, že IMPEL by se také mohl podívat na výši příspěvku placených druhými a třetími členy s ohledem na jejich zvýšení v linii s prvním členem státu. Aileen řekla, že Anglie a Wales může zaplatit jejich příspěvky dříve. Armin potvrdil to samé a dodal, že by mohli zaplatit dodatečný příspěvek projektům v zájmu Rakouska. Také navrhl IMPELu, aby požádali o flexibilnější splátkové kalendáře ze strany dodavatelů za účelem zlehčení břemene cash-flow. Joanna řekla, že Polsko nemůže dát žádný extra příspěvek, ani zaplatit dříve. Chrystalla řekla, že Kypr již za rok 2013 přispěl a tedy nemůžou zaplatit už za rok 2014.

Rychlý průzkum naznačil, kdo může zaplatit příspěvek dříve, či už tak dokonce udělal a kdo z jakéhokoliv důvodu nemůže příspěvek zaplatit v požadovaném roce.

Kristina řekla, že Německo nemůže podpořit další návrh na získání další půjčky, s čímž souhlasí i Itálie.

Kristina požádala Radu, aby prošetřila možnost překážek ve smyslu založení peněžní rezervy. Je to možné, ačkoliv je IMPEL nezisková organizace registrovaná v Belgii? Zofia řekla, že Rada toto prošetří a  podá správu Národním koordinátorům.

Kristina navrhla, že jednou z cest, jak zvýšit příjem, by bylo požádat o dobrovolné příspěvky za možnost využívání nástrojů a produktů IMPEL. Aniž bychom vyvíjeli nějaký nátlak, mohlo by to některé přimět k tomu, aby darovali určitou částku na rozvoj sítě. Zofia řekla, že je to věc, na kterou bychom se měli podívat, vzhledem k tomu, že část peněz používaných na rozvoj pochází z fondů LIFE+,  měli bychom tuto záležitost pečlivě promyslet.

       iv.    Implementace pracovního programu 2012 – stav

Michael přednesl krátkou presentaci shrnující stav nákladů na pracovní program do 21. května 2012. Taktéž poskytl Národním koordinátorům a zástupcům některá klíčová data (finanční rok končí 14. prosince 2012 a uzávěrka pro potvrzení dokumentů je druhé Valné shromáždění roku 2012, 9. listopadu 2012) a požádal je, aby je distribuovali jejich kolegům.

11. Sekce: Prezentace Kyperského národního koordinátora o GA Kypr

Předseda: Zofia Tucinska

 

Chrystalla uvedla krátké video o kyperském předsednictví v Radě Evropské Unie. Zasedání se bude konat v Nicosii 5-6. prosince 2012.

12. Sekce: Závěry a ukončení meeting, předseda Zofia Tucinska

Předseda: Zofia Tucinska

 

Zofia uzavřela zasedání, poděkovala za plodné setkání a popřála všem šťastnou cestu domů.

 

 

Zveřejněno: 10.07.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 2023 x
Vytisknout