Závěry z 6. Valného shromáždění sítě IMPEL

 

Závěry z 6. Valného shromáždění IMPEL

18. - 19.11. 2010 v Bruselu, BelgieSekce 1: Uvítání a prezentace

Předsedající: Jean-Pierre Janssens


Uvítání ministryní pro životní prostředí, energetickou politiku, obnovu měst a zdraví v regionu Brusel – Evelyne Huytebroeck


Bohužel se ministryně nemohla zúčastnit, ale zastoupil ji David Parmentier, který přečetl sdělení paní ministryně. Řekl, že aplikace práva životního prostředí je velmi důležitá. Popřál divizi inspektorátu BIME hodně štěstí a vyzdvihl roli IMPELu a EK a vyjádřil, že je velmi rád, že se 6. Valné shromáždění odehrává v Bruselu, v evropském hlavním městě, a doufá, že jednání Valného shromáždění bude úspěšné.


Schválení programu, Gerard Wolters

Program byl schválen


 1. Prezentace generálního ředitele BIME, Jean-Pierre Hannequart


Jean-Pierre identifikoval tři hlavní rizika a příležitosti pro budoucnost týkající se lepší implementace a prosazování legislativy životního prostředí.

Rizika:

 1. příliš mnoho nové legislativy EU

 2. příliš mnoho flexibility při její transformaci

 3. nová agentura EU zaměřená pouze na jeden aspekt legislativy

Příležitosti:

 1. znovu obnovit proceduru „lepší regulace“

 2. EU školení na všech úrovních

 3. ustavit Evropskou inspekci životního prostředí

Podpořil také společný NEPA a IMPEL dotazník a návrh, že by měl být využíván šířeji na již existující legislativu k zajištění toho, aby lépe odpovídala svému účelu a návrh pro možné právní hodnocení rizik vyplývající z legislativy bude zvažován Clusterem 3. Také nás seznámil s akcemi Belgického předsednictví týkající se 7. Akčního plánu životního prostředí, další jednání se bude konat 25. - 26. listopadu. Více informací je možno nalézt na: http://www.aepdebate.org/en


Prezentace Vlámské Vysoké rady pro prosazování a politiku životního prostředí, Michael Faure


Michael seznámil IMPEL s přehledem práce Vlámské vysoké rady a její strukturou. Popsal práci Rady na programu prosazování práva životního prostředí, jak je sestavován a jak jsou vysvětlovány aktuální priority. Vzhledem k velkému zájmu z řad členů IMPELu o tuto problematiku, bylo oznámeno, že Zpráva o prosazování práva životního prostředí bude publikována v AJ na začátku roku 2011.


Sekce 2: Spolupráce mezi IMPEL a EK

Předsedající: Gerard Wolters


Prezentace, Hans Lopatta


Hans nám přednesl krátký přehled posledních aktivit IMPEL a EK a zdůraznil poslední jednání se Soledad Blanco a komisařem ŽP Potočnikem a podepsání Memoranda o porozumění mezi IMPEL a EK 15. září 2009. Také vyjádřil zájem EK účastnit se jakékoli práce IMPEL zaměřené na nařízení o přepravě odpadů a směrnici o skládkách odpadů vzhledem k tomu, že tyto dvě oblasti jsou i prioritami Generálního ředitelství pro životní prostředí. Dále byl představen Marco Loprieno z Generálního ředitelství pro klimatické akce. K rozdělení Generálního ředitelství došlo v únoru 2010 a toto byla první příležitost k pozvání pracovníka z nového Generálního ředitelství na Valné shromáždění. Hans bude pokračovat v práci se sítí IMPEL, ale pozvánky bude předávat Marcovi a Generálnímu ředitelství pro klimatické akce. Terry Shears poděkoval Hansi Lopattovi za pomoc při organizování semináře EK + IMPEL. Jan Teekans seznámil Valné shromáždění s průběhem společného semináře IMPEL + EK, více informací můžete nalézt na webových stránkách sítě IMPEL.


Sekce 3: Přehled zpráv z jednotlivých clusterů

Předsedající: Jean-Pierre Janssens


Zprávy z jednotlivých clusterů zahrnovali práci vykonanou v roce 2010, schůzky, shrnutí průběhu projektů. V případě clusteru 1 a Clusteru TFS byl přednesen krátký přehled víceletých plánů a byly zdůrazněny klíčová témata a cíle se kterými clustery budou pracovat v nadcházejících letech. Zprávy byly schváleny bez komentářů.


 1. Cluster 1 - zpráva včetně prezentace Víceletého plánu, Isabel Santana

 2. Cluster TFS - zpráva včetně prezentace TFS víceletého pracovního plánu, Nancy Isarin

 3. Cluster 3 - zpráva, Jan Teekens


Sekce 4: IMPEL konference Malta 2012

Předsedající: Gerard Wolters


Zpětná vazba a diskuse, Ed Eggink


Ed informoval o schůzce přípravné skupiny, která se konala 16.11. 2010 a oznámil, že příští schůzka přípravné skupiny se bude konat ve stejném týdnu jako Valné shromáždění, aby se snížily náklady na účast. Ed a Sergei Golovkin dali účastníkům 20 minut, aby mohli odpovědět na otázku – Která témata by se měla objevit na příští konferenci v roce 2012? Každý účastník napsal 5 návrhů a ty byly odevzdány přípravné komisi.


Sekce 5: Zprávy o ukončených a probíhajících projektech

Předsedající: Jean-Pierre Janssens


Zprávy byly přijaty bez jakýchkoli otázek a komentářů


Cluster 1


 • Energetická efektivnost při povolování a inspekcích – Gisela Holgraefe

 • IRI Slovinsko – Bojan Pockar

 • Podpora pro nové IRI – Will Fawcett

 • Spojení rámcové směrnice o vodách a směrnice IPPC – Christof Planitzer

Jean-Luc se zeptal, zda by se do projektu mohla zahrnout také role půdy, ale Christof vysvětlil, že projektový tým nechce rozšiřovat rámec projektu, vzhledem k tomu, že by mohl být rámec příliš široký. Vyřídí to však projektovému týmu ke zvážení 2. fáze projektu. Zprávy o projektech byly přijaty


 • Rezoluce o konfliktech v ŽP řešených sousedským dialogem (část 4) – Gisela Holzgraefe

 • Vývoj snadného a flexibilního nástroje pro hodnocení rizik jako součásti plánování inspekcí (EasyTool) – Kristina Rabe


Cluster TFS

 • IMPEL TFS zpráva z konference – Nancy Isarin

 • Export evropského elektronického odpadu – Nancy Isarin

Nancy vysvětlila, že dokončení tohoto projektu bylo odloženo na příští rok. Zpráva bude dokončena do příštího Valného shromáždění v Budapešti 2011.


Cluster 3

 • Běžný regulační cyklus – Catherine Person


Sekce 6 – nové návrhy projektů

Předsedající: Gerard Wolters


Cluster 1


 • IRI Lotyšsko – Vilis Avotins


Projekt byl přijat bez připomínek. Dánsko by si přálo být členem hodnotícího týmu IRI review.


 • IRI Chorvatsko – Josipa Blaževič-Perušič


Projekt byl přijat bez připomínek. Dánsko si přeje být členem hodnotícího týmu a také Itálie (ARPA Lombardie) a Norsko.


 • Srovnávací program o implementaci a prosazování standardů kvality ovzduší v průmyslově znečištěných oblastech, fáze 2 – Jan Teekans


Projekt přijat bez připomínek


 • Shoda s legislativou zajištěná skrze manažerské systémy podniků – Paul Meerman a Han de Haas

Markku Hietamaki z Finska podpořil projekt a navrhl, že namísto dvou případových studií zaměřených na nadnárodní firmy by se měl projekt zaměřit na domácí, národní firmy. Kristina Rabe podpořila Finsko a uvedla, že firma by mohla být z Německa, pokud bude součástí projektu i EMAS. Toto bylo podpořeno také Hansem Lopattou. Projekt byl přijat, ale předsedající byl požádán , aby vzal v úvahu připomínky Finska, Německa a EK.


 • Vývoj snadného a flexibilního nástroje pro hodnocení rizik jako soušásti plánování inspekcí (EasyTools), fáze 2 – Kristina Rabe


Projekt byl přijat bez připomínek


 • Energetická efektivita při povolování a inspekcích – fáze 2 – Gisela Holzgraefe

Markku nabídl podporu a vyjádřil, že se chce projektu účastnit a Finsko nabídne finanční podporu na tento projekt. Projekt byl přijat bez připomínek.


 • Stanovit inspekční cíle a monitoring – Jan Teekans


Podporu vyjádřily tyto státy: Finsko, Itálie (ISPRA, která se chce účastnit i práce v projektové skupině), Polsko, Česká republika, Norsko, Španělsko, Švédsko, Francie, Německo, Rumunsko, Rakousko, Velká Británie, Malta, Slovinsko, Kypr, Chorvatsko, Estonsko. EK také vyjádřila přání vyslat účastníka na tento projekt. Projekt byl přijat.


 • Vyvinutí kvantitativních a kvalitativních hodnotících nástrojů k hodnocení činnosti inspekcí ŽP v EU – Will Fawcet

  Portugalsko podpořilo projekt. Podpora a požadavek na účast v projektovém týmu přišla z: Belgie, Norska, Nizozemí a EK. Podpora a požadavek účastnit se workshopu: Polsko, Malta, Finsko, Německo, Švédsko, Španělsko, Turecko a Itálie. Projekt byl přijat.


 • Zlepšení povolování a inspekcí IPPC farem prasat – praktická příručka – John Visbeen


Projekt byl přijat bez připomínek. Slovinsko si přeje účastnit se workshopů v rámci projektu.


 • Lekce získané z havárií: konference v Marseille 2011 – Jean-Luc Perrin


Projekt byl přijat bez připomínek.


 • Spojení/Vazba implementace rámcové směrnice o vodách a směrnice IPPC, fáze 2 – Florence Elzinger


Stejná připomínka Francie jako u sekce 5, projektový tým rozváží zda je možné do projektu zahrnouti i dopad na půdu, proběhne diskuse v rámci projektového týmu. Francie podpořila projekt, také Itálie si přeje být v projektovém týmu. Projekt byl přijat.


 • Strategie prosazování – podobnosti, rozdíly a nejlepší praxe – Marianne Ripka


Lotyšsko vyjádřilo podporu projektu a také Slovinsko se zúčastní workshopu. Projekt byl přijat


 • Implementace EIA na základě příkladů – Guenter Dussing


Projekt byl přijat bez připomínek


Cluster TFS


TFS projekty byly přijaty bez připomínek, Slovinsko vyjádřilo přání účastnit se workshopů v rámci projektů.


 • IMPEL TFS výměnné dny 2011 – Nancy Isarin

 • Využití dotazníku praktičnosti a prosaditelnosti při hodnocení nařízení o přepravě odpadů (společná aktivita clusteru TFS + clusteru 3) – Nancy Isarin

 • IMPEL TFS konference 2011 – Nancy Isarin

 • Dělání správných věcí pro inspekce přeshraniční přepravy odpadů – Nancy Isarint

 • Evropské prosazovací akce – společné inspekce přepravy odpadů – část II – Nancy Isarin

 • Spolupráce v prevenci před nelegální přepravou odpadů se zeměmi, které nejsou členy OECD v Asii – Nancy Isarin

 • IMPEL TFS – africká spolupráce následný projekt – Nancy Isarin

 • Zařízení k ukládání odpadů – Nancy Isarin


Cluster 3


 • Zkoumání využití a efektivity doplňujících přístupů k inspekcím pro zajištění shody s legislativou – Neil Davies

Podpora a žádost o účast v projektovém týmu byla registrována od Velké Británie, Itálie, Malty, Belgie, Španělska, Nizozemí a Portugalska. Projekt byl přijat.


 • Zapojení stakeholderů do prioritních oblastí implementace legislativy EU na roky 2012 a 2015 – Neil Davies


Německo, Itálie a Finsko se vyjádřily, že bychom neměli do našich projektů zapojovat stakeholdery. Bylo řečeno, že tyto záležitosti by se měly řešit uvnitř IMPELu a neměly by být financovány z prostředků určených na projekty. Robert Baert se zeptal, kteří stakeholdeři by měli být zapojeni do projektu a jaké jsou priority a zda je potřeba hledat další možné stakeholdery mimo tradičních stakeholderů IMPEL, kteří se již účastní projektů, jako například EK, členské státy, NEPA atd.. Nizozemí vysvětlilo, že pohled na implementaci z širší perspektivy by mohl být pro IMPEL užitečný a samozřejmě členské státy IMPEL budou i nadále hlavními účastníky IMPEL projektů. Dále padla otázka, zda je nutné mít konzultanta v rámci tohoto projektu. Neil odpověděl, že konzultant pomůže s organizací jednání, bude moderovat diskuse, připraví zprávu a shromáždí veškeré připomínky od členských států IMPEL. Konzultant nebude dělat závěry z výsledků projektu. Padl rovněž návrh, aby byl projekt realizován na bázi semináře, stejně tak jako byl organizován seminář EK + IMPEL 17.11.2010, což by mohla být alternativní cesta jak získat informace.

Podpora projektu: Velká Británie, Portugalsko, Francie, Švédsko, Nizozemí, Česká republika, Rumunsko, Malta, Belgie. Projekt byl schválen.


Sekce 7 : Organizační záležitosti

Předsedající: Gerard Wolters


Michael nás seznámil s tím, že dvě organizace se chtějí stát členy IMPEL, s aplikací na LIFE+ a přehledem financí.

V tomto roce se nevyužili všechny finanční prostředky vzhledem k tomu, že byly zajišťovány levnější lety a workshopů se účastnilo méně účastníků, než bylo předpokládáno. Také byl odložen projekt Clusteru 3 o využití dotazníku.

Michael oznámil, že potřebuje více a detailnější informace k tomu, aby mohl podat aplikaci na LIFE+. Zvláště potřebuje znát spoluhrazení z jednotlivých zemí, které zašlou IMPELu na projekty v roce 2011. Toto je velmi důležitá informace, protože to má vliv na to, kolik finančních prostředků můžeme požadovat od EK z LFIE+. Pokud je příspěvek vyplacen přímo na daný projekt, v tom případě nemůžeme žádat o další příspěvek z LIFE+. Jestliže je příspěvek vyplacen IMPELu a následně je stejná částka předána na konkrétní projekt, potom IMPEL může žádat o peníze z LIFE+. Michael kontaktuje projektové manažery a národní koordinátory a připraví další příručku pro návrhy projektů.Volba nového předsedy a místopředsedy , Gerard Wolters


Gerard Wolters připomenul, že se budou muset konat volby předsedy a místopředsedy dle pravidel sítě IMPEL do konce dubna 2011. Rada IMPEL napíše národním koordinátorům jak budou volby probíhat.


Strategické záležitosti IMPEL, Gerard Wolters


Požadavky na členství v síti IMPEL:

 • Provincie Utrecht, Nizozemí

 • Vlámská vysoká rada pro prosazování životního prostředí , Belgie

Obě organizace byly jednomyslně přijaty


Členství v síti IMPEL pro země, které nejsou v EU ani v EEA


Obdrželi jsme požadavky na členství od Švýcarské agentury životního prostředí – Federální kanceláře pro životní prostředí (FOEN). Švýcarsko není členem EU ani EEA, proto proběhla diskuse:

 1. zda by se mělo rozšířit Valné shromáždění o další členy

 2. jak velká může být síť, aniž by to narušilo její hlavní roli jak je uvedena ve statutu a jaký vliv to může mít na financování z LIFE+

 3. jaká další kritéria by měla být brána v úvahu pro členství v síti


Každá změna, která se týká členství musí být schválena Valným shromážděním, protože je to uvedeno v pravidlech sítě IMPEL a ve statutu. Proto bylo odsouhlaseno, že Rada IMPEL vypracuje pozici a k rozhodnutí dojde na příštím Valném shromáždění v Maďarsku.


Sekce 8: Spolupráce s ostatními organizacemi

Předsedající: Terry Shears


INECE aktivity, Terry Shears – 9. mezinárodní konference INECE


Terry Shears oznámil, že příští konference INECE se bude konat 18. - 24. června 2011 . INECE rezervovalo 36 míst pro členy sítě IMPEL – je nutné se přihlásit do 14.2.2011. Témata wokshopů:

 • shoda s legislativou a strategie prosazování

 • výzvy v přeshraničním prosazování

 • zlepšení implementace legislativy životního prostředí

 • netradiční přístupy

 • institucionální záležitosti

 • podpora spolupráce při plnění požadavků, které se vztahují ke klimatu

Jakékoli dotazy prosím směřujte na INECE sekretaritát: inece@inece.org.


RENA aktivity, Ike van der Putte


Ike nás seznámil se vznikem sítě RENA, jejími cíli a přístupy. Seznámil nás také s prací pracovních skupin (WG l: Strategické plánování a investice, WG 2: Klimatické změny, WG 3: Přeshraniční spolupráce a multilaterální dohody v životním prostředí, WG 4: Spolupráce v rámci ŽP a prosazovací síť pro přistupující země – ECENA). Vyzdvihl spolupráci sítí RENA a IMPEL.
OECD a REPIN aktivity, Angela Bularga


Angela informovala Valné shromáždění o aktivitách OECD včetně workshopu (březen 2010), na kterém byl diskutován návrh zprávy o indikátorech hodnocení shody s legislativou a závěrečná zpráva byla schválena v červnu 2010 jako Environment Working Paper No. 18. a dále byl prezentován návrh zprávy o monitoring a prosazování ve víceúrovňovém systému řízení.

Schůzka expertů o mechanismech k zajištění národní konzistence prosazování práva v ŽP je plánována na 16.-17. prosince 2010. Závěrečná zpráva bude k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2011.

Angela informovala také o spolupráci s Čínou a představila nám publikace sítě REPIN.

Seznámila nás o budoucí práci OECD včetně: projektu o strategiích a instrumentech pro regulaci a zajištění shody se zákonem u středně velkých podniků v zemích OECD, rozvoj nejlepší praxe – příručka jak implementovat ručení za škody na přírodních zdrojích v zemích EECCA. a projekt o roli a vlivu finančních instrumentů k zajištění shody se zákony v životním prostředí – pokuty, poplatky za znečištění a kompenzace škod (pod záštitou sítě REPIN).


GreenForce aktivity, písemná zpráva


  M. Baranyai poslal písemnou zprávu Valnému shromáždění. K činnosti sítě bylo uvedeno, že byly zpracovány závěrečné zprávy ze zasedání GreenForce, které se konalo v Praze v březnu 2009 a ze zasedání z Pamplony z června 2009 a také ze strategické diskuse, která byla věnována pracovnímu plánu na příští tři roky. Všechny tyto zprávy budou diskutovány na 5. plenárním zasedání sítě. Všechny plánované akce na rok 2010 byly zrušeny, vzhledem k limitovaným finančním zdrojům. Příští plenární zasedání by mělo prodiskutovat fungování sítě od roku 2006 a možné zlepšení její činnosti do budoucnosti. EK bude diskutovat základní rámec sítě GreenForce na svém každoročním zasedání ředitelů ochrany lesa a přírody na podzim. V listopadu 2010 bude založena nová síť pro nelegální kácení a zločiny v životním prostředí (navrhovaný název je THEMIS). Bude založena jako neformální síť národních úřadů odpovědných za management přírodních zdrojů a pro ochranu, rozvoj, implementaci a prosazování práva životního prostředí v zemích jihovýchodní Evropy (SEE) (Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo, Černá Hora a Srbsko. Chorvatsko a Turecko se budou účastnit práce sítě jako pozorovatelé. Síť bude spolupracovat v partnerství s INTERPOLem a bude provádět expertízy pro aktivity v rámci Víceletého pracovního programu (MAP), a bude spolupracovat se Světovou bankou, EK, FAO, INECE a GreenForce. Konference sítě se bude konat v Budapešti ve dnech 24 – 25 listopadu 2010. Organizátoři sítě pozvali reprezentanta sítě GreenForce do Budapešti.Sekce 9: Ostatní aktivity

Předsedající: Gerard Wolters


shrnutí závěrů, Michael Nicholson


Michael shrnul hlavní závěry valného shromáždění


Příští valné shromáždění v Maďarsku, Pal Varga


Pal pustil krátké video propagující maďarské předsednictví. Také představil Valnému shromáždění IIdiko Babscany, která se stane na příštím Valném shromáždění národním koordinátorem Maďarska. Příští Valném shromáždění se bude konat 13. - 25.5. 2011 v Budapešti.


Ukončení Valného shromáždění, Gerard Wolters


Gerard ukončil Valné shromáždění a popřál všem bezpečnou cestu domů a řekl, že doufá, že všechny opět uvidí na příštím Valném shromáždění v Maďarsku.Zveřejněno: 14.12.2010 –Lenka Doubková ; Přečteno 2209 x
Vytisknout