Závěry z 4. Valného shromáždění sítě IMPEL ve Stockholmu, 2.-4.12.2009

Sekce 1: Přivítání

Kerstin Cederlof  ze Švédské agentury ochrany životního prostředí přivítala zúčastněné.

Kristen Cederlof zdůraznila důležitou roli IMPELu v poskytování zpětné vazby politikům při prosazování osvědčených postupů ochrany životního prostředí. Pro účinné provádění právních předpisů je práce IMPELu nezbytná, neboť tato práce je založena na vizi, schopnostech, zkušenostech, důvěře a úsilí svých členů.

1.bod jednání: Přijetí programu

2. bod jednání: Prezentace Švédského ministerstva životního prostředí

Susan Gerland představila švédský systém ochrany životního prostředí a roli Ministerstva životního prostředí v rámci tohoto systému. Právní služba v této oblasti zahrnuje dohled, kontrolu a inspekci.

Hlavními prioritami Švédského předsednictví jsou: Klimatická změna, eko-efektivní ekonomika, biologická rozmanitost a mořské prostředí.

3. bod jednání: Představení Švédské agentury ochrany životního prostředí

Maria Agren nás informovala o 16 environmentálních cílech, které byly ustanoveny před deseti lety švédským parlamentem. Těchto cílů má být dosaženo v roce 2020. Při prosazování těchto cílů je spolupráce s IMPELem velmi důležitá.

4. bod jednání: Představení Švédského inspekčního systému

Ingela Hiltuda představila Švédský inspekční systém a poskytla informace o životním prostředí. Byla zmíněna úloha Švédské agentury při tvorbě obecných pokynů pro plánování inspekcí.  

Sekce 2: Zpráva z mimořádného Valného shromáždění IMPELu

1. bod: Pracovní program 2010, aplikace LIFE+, Výbor IMPELu

Terry Shears informoval o úspěchu Mimořádného Valného shromáždění IMPELu, které bylo organizováno sekretariátem v Bruselu. Úspěšně bylo schváleno 16 projektů, které budou financovány pomocí aplikaceč LIFE+. Dále poděkoval Lukreciji Kiretě za dobrou práci, kterou odvedla při předkládání aplikace LIFE+ 27.11.2010, a to i vzhedem k okolnostem, že některé dokumenty od členů stále chyběly – obzvláště formuláře A6, týkající se placení členských příspěvků.  

Sekce 3: Zprávy z jednotlivých Clusterů

1. bod: Cluster 1

Předsedkyně Clusteru 1 Isabela Santana informovala o posledním zasedání Clusteru 1, které se uskutečnilo v Bruselu. Zejména se zaměřila na vývoj projektu o skládkách.

Projekt byl iniciován EK kvůli nedostatkům v implementaci. Zahájen byl v lednu 2008 ve Vídni za účasti více než 20 zemí, kde byl vytvořen dotazník. V červnu 2009 se uskutečnil workshop v Miláně a posléze byl projekt kvůli nepředvídaným okolnostem zastaven.

Vedoucí projektu požádal Valné shromáždění, aby byl projednám návrh na dokončení tohoto projektu, kdy by se v červnu 2010 konal poslední workshop – náklady by činily cca 25 000 EUR.

Další jednání je plánované na 11/12 března ve Vídni.

Jednání v září by mohlo pořádat Norsko – bude potvrzeno.

Během diskuze o projektu o skládkách, bylo objasněno, že o průběhu (dokončení) tohoto projektu se bude jednat až na základě vyřízení žádosti LIFE+ na rok 2010, která neobsahuje financování tohoto projetu.

Nicméně zpráva z tohoto projektu byla přijata a byla nalezena alternativa pro financování dokončení tohoto projektu. Jedná se o použití finančních prostředků nevyčerpaných již z dokončených projektů.

2. bod: Cluster/TFS

Edgar Freund předseda řídícího výboru Clusteru TFS presentoval svoji zprávu.

V červnu se konalo zasedání k projednání nové struktury Cluseru, role různých aktérů, význam řídícího výboru ve vztahu k národním kontaktním místům, jakož i způsob výběru projektů, které mají začít v rámci clustru. Nová demokratičtější struktura bude navržena ke schválení řídícímu výboru, jejíž cílem je dosažení širšího zastoupení zemí v řídícím výboru a střídání zemí, a to nejen předsedů. Návrh byl, že každá země by vyslat svého zástupce, který by se podílel na volbě řídícího výboru. Tato nová struktura je předmětem diskusí a doufejme, že bude přijata v Basileji.

Řídící výbor na říjnovém zasedání projednával nové projekty a organizační záležitostí konference v Basileji.

Cluster byl zastoupen na zasedání ECENA a jednání sekretariátu Basilejské úmluvy a obě tyto sítě mají zájem o pokračování ve spolupráci.

E-waste projekt bude mít poslední workshop v lednu 2010.

EU Afrika projekt se bude konat poslední týden. Výměna zkušeností je důležitá jako pomoc Africkým státům, které jsou zatíženy problémy vznikajících v Evropě.

V budoucnosti řídící výbor vyšle své reprezentanty do asijských sítí – přeshraniční pohyb nebezpečného odpadu.

3. bod: Cluster 3

Jan Teekens, předseda Clusteru 3 prezentoval zprávu.

Poslední zasedání Clusteru proběhlo v září v Bruselu.

Byly projednávány nejdůležitější události projektů v průběhu roku zejména workshop, kde se diskutovalo o předběžných výsledcích projektu Praktické uplatňování zásad lepší regulace ve zlepšování účinnosti a efektivnosti orgánů pro životní prostředí" v Berlíně.

V průběhu zasedání Clusteru každý z účastníků informoval o  uplatňování Better Regulation ve svých zemích. Zpráva byla podána i Evropskou komisí, representovanou Hansem Lopatou.

Cath Preston z SEPA nastínila na zasedání clusteru první pracovní verzi dokumentu propojující kontrolní seznamy (checklist) IMPELu a NEPA. V této verzi byly některé otázky sloučeny. Uspořádání bylo podobné jako v předchozích. Bylo plně odsouhlaseno, že v této fázi musí dojít v propojení checklistů pouze k minimálním změnám.

Bylo projednáváno společné vlastnictví seznamu. IMPEL a NEPA by měly mít na tomto dokumentu obě svá loga.

Mělo by být podporováno široké využití tohoto seznamu. Jako nový název byl schválen Checklist zlepšení právní úpravy. V budoucnosti by mihlo dojít využití i webových nástrojů.

Klíčové otázky tohoto projektu:

Jak by mohly IMPEL a NEPA spolupracovat v použití společného seznamu?

Jak by měl vypadat společný pracovní program?

Jaké oblasti evropského práva budou prioritní?

Jak se máme rozhodnout, které oblasti by měly být sledovány?

Potřebu pružného zadání – přizpůsobení tohoto přístupu

Diskuse bude pokračovat na příštím zasedání.

- možnost použití seznamu včas prostřednictvím zkráceného  řízení.
- porovnání společného právního rámce v členských státech.

Zasedání přijalo správu.

Sekce 4: Zprávy z ukončených projektů

1. bod: Srovnávací program tarifů pro povolení a inspekce životního prostředí

Místo vedoucího projektu Alfreda Pini měla prezentaci Alessandra Burali.

Účastníci zasedání přijali zprávu, která bude publikována na webu.

2. bod: Srovnávací program povolování a inspekcí IPPC prasečích farem

Vedoucí projektu John Visbeen začal svou prezentaci ukázkou krátkého filmu ze společných kontrol v Lotyšsku. Dále se zmínil o svých zkušenostech jakožto vedoucího projektu, kde se zmínil o výhodě provádět všechny činnosti v první polovině roku, aby se předešlo problémům s časovým rozvrhem.

3. bod: INSPECTEM – pokyny pro inspekce v cementárnách

Riccardo Quaggiato prezentoval zprávu, která byla přijata a bude publikována na webu. Předseda tohoto projektu vybídl účastníky k podpoře výsledků IMPEL projektových zpráv na národní úrovni.

4. bod: Vývoj  nového schématu IRI

Will Fawcett prezentoval zprávu a poukázal na to, že je zde rostoucí zájem zemí zúčastnit se nových IRI. Zpráva byla přijata a bude umístěna na web.

5. bod: Zprávy z kompletních projektů

Praktické použití zásad lepší regulace ve zlepšování efektivnosti a účinnosti práce úřadů zabývajících se inspekcemi v oblasti životního prostředí

Vedoucí projektu Louse Wolfenden přednesl zprávu, která byla přijata a bude umístěna na web.

6. bod: Zprávy pro veřejnost o dodržování předpisů o povolování v oblasti životního prostředí

Markku hietamaki prezentoval zprávu, která byla přijata a bude umístěna na web.

7. bod: Dělání správných věcí III: implementace knihy krok za krokem na plánování inspekcí v oblasti životního prostředí

Tony Liebregts prezentoval zprávu, která byla přijata a bude umístěna na web.

8. bod: IRI v Portugalsku

Isabela Santana prezentovala zprávu. V rozhovoru o implementaci výsledků řekla, že byli předloženy všem inspektorům a závěry a doporučení by měly být implementovány rychle, vzhledem k tomu, že je zajištěna podpora od vrcholového managementu.

Ostatní členové IRI týmu poukázali na to, že když bylo plánováno toto IRI, byl součastně vyvíjen nový dotazník.

Zpráva byla přijata a bude prezentována na webu.

9. bod: Prezentace o závěrech konference v Sibiu – Implementace a prosazování práva v životním prostředí. Pracujme společně pro lepší životní prostředí, 23-25.9.2009

Mihaela Beu presentovala zprávu z konference, která je nyní k dostání i v tištěné podobě, a požádala  všechny o šíření závěrů.

V probíhající diskusi o některých bodech zprávy bylo řečeno, že je příliš brzy hovořit o vzniku Clusteru o změně klimatu.

V souvislosti s otázkou (ne)účasti členů Evropského parlamentu na Konferenci, vznesené Finskem, předseda IMPELu Gerard Wolters řekl, že zpráva obsahuje mnoho nápadů pro budoucí práci IMPELu, ale je stále moc čerstvá a bude se o ni tudíž diskutovat až v budoucnu. Bude volen nový parlament a IMPEL by rád navázal užší kontakty, speciálně s Výborem pro životní prostředí. O tomto se bude jednat na příštím zasedání Výboru IMPELu. 

10. bod: IMPEL – TFS Prosazovací akce II, Prosazování nařízení o přepravě odpadů v EU

Zpráva byla přijata a bude prezentována na webu.

Evropská komise má za to, že tato práce je velice důležitá a užitečná, a doufá, že tyto projekty budou pokračovat. Evropská komise by si dále přála, aby IMPEL zvážil možnost podobné práce i v oblasti skládek.

Sekce 5: Přehled práce sekretariátu

1. bod: Na úvod přehledu práce sekretariátu Terry Shears řekl, že práce IMPELu jako „právnické osoby“ je stále více efektivnější, ukazuje to počet nových projektů a iniciativ představených na Valném shromáždění. Nový sekretariát začal fungovat 1. května a bylo nutné ho zařídit, zapojit telefon a internet.

Lukrecija Kireta informovala o své práci během posledních šesti měsíců, která se zaměřila nejvíce na zařizování nové kanceláře a řešení organizačních záležitostí daných projektů.

Vybavování kanceláře jakožto i zasedací místnosti bylo opravdu složité, ale vše by mělo být hotové do konce roku 2009. Každý z účastníků byl vyzván, aby poslal nějakou výzdobu do zasedací místnosti.

Reimbursment byl vnímám jako jeden z hlavních důvodů neúčasti v projektech, kdy se účastníci setkávali s problémy jako jsou: pozdní start (dva měsíce poté, co začal fungovat nový sekretariát) kvůli bankovním formalitám, dlouhá doba od ukončení projektu k zaslání potřebných dokumentů, kompletování všech potřebných dokumentů bylo pro účastníky složité a pomalé. Do konce listopadu bylo uhrazeno 85% všech poplatků. Všechny zbylé dokumenty musí být zaslány sekretariátu nejpozději do 15. prosince, protože všechny platby se musí uskutečnit do konce roku.

Systém reimbursmentu se v budoucnosti již používat nebude a bude nahrazen přímými platbami, což umožní lepší organizaci projektů.

IMPEL blízce spolupracoval se sítí ECENA a jeho zástupci se účastnili i jejich zasedání.

Vedoucí jednotlivých projektů poděkovali Lukreciji za účast a pomoc při projektech.

Pokračují práce na:

-    úhradách, které musí být dokončeny do konce roku

-    nákup vybavení kanceláře, který musí být dokončen do konce roku

-    pomoc při uzavírání rozpočtu

-    příprava dokumentů pro audit

-    příprava závěrečné zprávy pro EK, která má být představena do konce března

Schůze přijala zprávu sekretariátu.

2. bod: Aktualizace plánu činnosti a finanční záležitosti

Terry Shears informoval o přehledu plánu činnosti.

Pro rok 2009 bylo nutné, aby komise schválila přijetí pomocníků do sekretariátu, kteří byli placeni z přebytečných peněz z projektů. Pro rok 2010 bylo placení pomocníků již začleněno do programu LIFE+, takže schválení komise již nebude nutné.

Přeceňování čerpání rozpočtu je následkem přeceňování cen hotelů a letenek a hlavně je zde rozpor mezi plánovaným počtem účastníků a počtem, který se skutečně projektů zúčastní a dále i účast na projektech, kdy se reimbursment nežádá.

Nové finanční řízení bylo přijato výborem v říjnu a bude v plné verzi aplikováno od 1. ledna 2010. Jeho hlavním rysem je, že reimbursment je nahrazen přímými platbami a výjimky by měly být oznámeny co nejdříve, aby měl sekretariát potřebný čas na vyřízení. Očekávaným přínosem bude větší finanční jistota a možnost přerozdělit zbylé peníze, které již nebudou na daný projekt potřeba. Všechny platby budou uskutečněny před nebo těsně po skončení projektu. Tento nový systém přináší i nižší administrativní zátěž pro vedoucí projektů a účastníky.

V následné diskusi byly objasněny tyto body:

- Pravidla pro přerozdělování peněz jsou následující: Až 20% z každé rozpočtové položky může být přidělena bez nutnosti dodatku. Vše nad tento limit vyžaduje písemný souhlas Komise a změnu smlouvy.

- Peníze pocházející z členských poplatků budou moci být převedeny z minulého roku a budou sloužit k pokrytí nákladů sítě, dokud nepřijdou peníze z LIFE+.

3. bod: Pravidla IMPELu – aktualizace, změny, výklady

Předsednictvo informovalo o připomínkách k interním a finančním pravidlům IMPELu, které kolovaly před Valným shromážděním.

Návrhy, které rada předložila byly schváleny a vyplývá z nich:

 - Ve smlouvě, která se pořizuje s tajemníkem sekretariátu bude přesně stanovená doba trvaní s tím, že bude zároveň umožněna větší flexibilita.

- přijaté řešení rozpočtu a obchodního plánu je to, které předložil Výbor MPELu před tímto Valným shromážděním

- finanční postupy nebudou zahrnuty do pravidel, ale zůstanou v samostatném dokumentu, což umožní větší změnu

- v roce 2010 se uskuteční dvě Valná shromáždění

Dohodnuté změny ve vnitřních předpisech budou rozeslány po Valném shromáždění.

4. bod: Memorandum o porozumění mezi komisí a IMPELem

Gepard Wolters informoval o slavnostním podepsání Memoranda o porozumění mezi Komisí a IMPELem, které se konalo 15. září v prostorách generálního ředitelství pro životní prostředí. Komise byla zastoupena generálním ředitelem Karl Falkenberg a IMPEL jeho předsedou Gerardem Woltersem. Dalšími zúčastněnými byli: Pia Bucella, Julio Garcia Burgues, Anna Karamat jménem Komise and Terry Shears, Jan Teekens and Lukrecija Kireta jménem IMPELu.

5. bod: Prezentace webu a komunikační strategie IMPELu

Jan Teekens informoval o práci na nové komunikační strategii a Rob Kramers informoval o nových internetových stránkách IMPELu, na nichž již práce byla započata a měly by být v provozu od poloviny ledna.

Zasedání přijalo prezentaci.

6. bod: Organizační záležitosti

Lukrecija Kireta prezentovala výsledky vyplývající z dotazníku, který byl zaměřen na změnu v aktivní účasti členů IMPELu. Dotazník byl navržen během Valného shromáždění v Praze a zatím ho zpět na sekretariát poslalo 19 zemí. Je obtížné říci, zda názory představují převládající pohled všech členských zemí IMPELu, ale mohou být dobrým základem pro diskusi.

Valné shromáždění vzalo na vědomí výsledky průzkumu s uznáním. Doporučení, vyplývající z dotazníku, budou dále diskutovány v všech 3 Clusterech a Výbor se bude zabývat pouze obecnějšími otázkami.

7. bod: Nový členové

Valné shromáždění formálně schválilo členství ARPA Lombardia a přivítalo nového člena. Francesco Bafundi, zástupce ARPA Lombardia se krátce zmínil o důležitosti účastnit se zasedání a  důležitost že se stanou členy IMPEL.

Zasedání též přivítalo Island jako hosta Valného shromáždění IMPELu ve Stockholmu. Kristin Árnaóttir, reprezentant Islandské Epy poděkovala Výboru za pozvání a doufá, že formální žádost o členství bude již brzy poslána IMPELu.

Sekce 6:  Projekty aplikace Lifu+ 2010

1. bod: IMPEL IRI – Slovinská inspekce životního prostředí a územního plánování

Předseda informoval, že Slovinsko se sice nemohlo zúčastnit tohoto zasedání. Slovinsko tudíž požádalo předsedu, aby informoval na Valném shromáždění , že se na tomto projektu se již pracuje a je již ustanoven organizační tým. Země, které se tohoto projektu zúčastní jsou : Británie, Belgie, portugalsko, Německo, Rumunsko, Řecko a dva pozorovatelé ze sekretariátu IMPELu a Makedonie.

Rakousko i Lotyšsko též vyjádřily zájem o tento projekt.

ARPA Lombardia rovněž vyjádřili zájem, a řekli, že uvažují o hostování IRI. Informace budou předány Tatjaně Bernik – Národní koordinátor Slovinska.

2. bod: IMPEL IRI v Národní inspekci životního prostředí Rumunska a regionální Commisariat Cluj

Zájem projevily následující státy: Finsko, Nizozemí, Velká Británie, Maďarsko. Terry Shears uvedl, že zkušenosti ukazují, že je zapotřebí více než jeden zpravodaj, a navrhl, že projektový  manažeři by měli uvažovat o 2 zpravodajích v projektovém týmu.   

3. bod: Podpora nového IRI

Následující státy projevily zájem: Portugalsko, Německo, Rumunsko, Francie, Švédsko

4. bod: Rezoluce o konfliktech v rámci životního prostředí řešených sousedským dialogem (4. část)   

Následující státy projevily zájem: Nizozemí, Slovensko, Francie, Rakousko, Velká Británie

5. bod: Energetická efektivita při povolováních a inspekcích 

Následující státy projevily zájem: Velká Británie, Turecko, Itálie, Švédsko, Řecko, ČR

6. bod: Rozvoj snadná a flexibilní nástroj pro hodnocení rizik jako součást plánování inspekce životního prostředí s evropským právem životního prostředí a RMCEI
spojeny   

Projektu se zúčastní následující státy: Řecko, Portugalsko, ČR, Makedonie, Rumunsko, Velká Británie (EPA a SEPA), Turecko, Nizozemí, Itálie, Polsko, Maďarsko, Švédsko

Státy, které se zúčastní pouze workshopu: Finsko, Estonsko, Kypr, EK

7. bod: Srovnávací program k implementaci a prosazování standardů kvality ovzduší v členských státech IMPELu   

ČR – co-leader projektu

Státy , které se zúčastní projektu: Italíe (ARPA Lombardie), Španělsko, Polsko, Kypr, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Finsko, Makedonie, Portugalsko

8. bod: Spojení/vazba implementace rámcové směrnice o vodách na implementaci směrnice o IPPC   

Následující státy se zúčastní projektu: ČR, Francie, Řecko, Portugalsko, Makedonie, Německo, Rumunsko, Bulharsko, Velká Británie, Turecko, Lotyšsko, Itálie, Kypr, Polsko, Maďarsko, Španělsko, Švédsko

9. bod: Připrava konference  IMPELu 2012    

10. bod: IMPEL-TFS – Společné kontroly přepravy odpadů II

Následující státy se zúčastní projektu: Polsko, Makedonie, Německo, Finsko, Velká Británie, Slovinsko, Turecko, Polsko, Belgie, španělsko, Švédsko, Francie, Řecko, Rakousko, Estonsko

11. bod: IMPEL-TFS – konference

Zúčastní se všechny státy IMPELu.

12. bod: IMPEL-TFS – výměnné dny

Následující státy se zúčastní projektu: Itálie, Turecko, Makedonie, Portugalsko, Řecko, Švédsko, Polsko, Velká Británie, Rakousko, Finsko, Německo, Belgie

13. bod: IMPEL-TFS – spolupráce s Afrikou

Následující státy se zúčastní projektu: Španělsko, Švédsko, Velká Británie

14. bod: Spolupráce a zvyšování povědomí k zabránění nelegálnímu obchodu s odpady v asijských zemích, které nejsou členy OECD

15. bod: Mnohonásobné využití IMPEL dotazníku v roce 2010

16. bod: Srovnávací projekt – Obecný regulační rámec

Následující státy se zúčastní projektu: Francie, Malta, Cluster 1, Švédsko, Španělsko, Finsko, Německo, Rakousko, EK

Sekce 7: Spolupráce s dalšími organizacemi a sítěmi

1. bod: aktivity EU

2. bod: Zpráva z INECE

3. bod: Zpráva z ECENA

4. bod: Zpráva z GreenForce

5. bod: Zpráva z OECD

6. bod: Zpráva z ECHA

Sekce 8: Různé aktivity

1. bod: Celkové zhodnocení:

2. bod: Následující Valné shromáždění

 

Zveřejněno: 19.03.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 2669 x
Vytisknout