Závěry z 31.plenárního zasedání sítě IMPEL v Brdu - Slovinsko, 28.-29.05.2008

Seznam účastníků je přiložen: Španělsko a Malta se plenárního zasedání neúčastnily

Sekce 1 Uvítání a prezentace – Předsedající: Slovinsko

Uvítání

Účastníky uvítala paní Bojana Pohar, hlavní inspektorka Slovinského inspektorátu pro životní prostředí a územní plánování.

1.1    Odsouhlasení programu

Byly navrženy následují změny v programu:

5.4    není přítomen reprezentant sítě REPIN a zpráva v písemné podobě nebyla dodána- tento bod programu je zrušen.

Plenární zasedání odsouhlasilo program a souhlasilo s navrženými změnami.

1.2  Prezentace předsednictvní

“Ombudsman – je také strážce/ochrance životního prostředíl?” -  Dr Zdenka Čebašek Travnik,  Ombudsman lidských práv

1.3 Prezentace předsednictví

"Implementace mezi-regionálních přístupů ve Slovinsku" –  Dr Irena Rejec Brancelj, náměstkyně ministra, Ministerstvo životního prostředí a územního plánování

Sekce 2 Přehled o činnosti clusterů – Předsedající: EK

2.1 Přehled práce sekretariátu-  Hilda Farkas (IMPEL Sekretariát)

Během prezentace bylo poukázáno na to, že v roce 2008 bude organizováno 31 různých projektů, kterých se zúčastní kolem 600 účastníků. Dle přehledu rozpočtu, bude požadováno z EK 400000,- € na rok 2008, ale dostupná částka činí pouze 300000,- €. Jednotlivý projektoví vedoucí a sekretariát by měly využívat prostředky v rozpočtu hospodárně.

Jak bylo oznámeno, byly provedeny některé změny v  programu na rok 2008. Následující schůzky byly odloženy na rok 2009:

•    Srovnávací program pro inspekce a monitorování skládek – závěrečný workshop byl odložen na rok   2009

•    IMPEL IRI - Rumunsko – odloženo na rok 2009

•    TFS elektronický odpad – 2. workshop odložen na rok 2009

•    TFS prosazovací akce II – schůzka odsunuta na rok 2009

Těmito změnami se snížil rozpočet na letošní rok, ale zvýšil se rozpočet na rok 2009. Tyto změny byly zaneseny do pracovního programu na rok 2009.

2.2 Cluster 1 – Zlepšování povolování, inspekcí a prosazování  průběžná zpráva -  Gisela Holzgraefe (vedoucí clusteru)

Paní Gisela Holzgraefe informovala, že  Cluster se věnoval rozvoji víceletého pracovního programu Clusteru. Také informovala o tom, že byla zvolena členem Výboru. Paní Alessandra Burali byla jmenována  zástupcem. 

Paní Tricia Henton zdůraznila, že rozvoj víceletého pracovního programu na úrovni Clusterů je velmi důležitý.  Cluster 3 laskavě nabídl svou pomoc. Pan Terry Shears prezentoval aktualizované IRI projekty, a jelikož workshop k IRI byl nedávno, zpráva z projektu ještě není dopracována. 

2.3 TFS Cluster průběžná zpráva –  Nancy Isarin (Cluster TFS Sekretariát)

Paní Nancy Isarin podala zprávu o aktivitách clusteru. Zdůraznila důležitost externí spolupráce s Basilejskou úmluvou a s kompetentními čínskými úřady na poli přeshraničních odpadů. Cluster by také rád rozšířil spolupráci s Afrikou. Hlavním tématem „Zeleného týdne“ budou odpady, proto s pomocí IMPEL sekretariátu, sekretariát TFS zorganizuje doprovodné akce, kde budou prezentace týkající se práce clusteru. 

Cluster jmenoval členem Výboru pana Johna Burnse.

2.4 Cluster 3 – Better Regulation – praktičnost a prosaditelnost  průběžná zpráva -  Will Fawcett (Cluster 3 Sekretariát)

Po přehledu aktivit Clusteru, pan Will Fawcett oznámil, že byl přijat víceletý pracovní program, který byl rozeslán v rámci dokumentů pro plenární zasedání. Cluster by chtěl rozšířit spolupráci se sítí NEPA. Je plánován workshop s NEPA a EK – Zhodnocení evropské praktičnosti a prosaditelnosti legislativy EU s použitím seznamu IMPELu a NEPA. Cluster 3 jmenoval pana Jana Teekense jako reprezentanta Clusteru ve Výboru.

Sekce 3 Zprávy z ukončených projektů – Předsedající: EK

Následující závěrečné zprávy byly prezentovány:

3.1 IRI Skotsko závěrečná zpráva – Simon Bingham (UK)

3.2 TFS Konference 2008  závěrečná zpráva -  Nancy Isarin (TFS Sekretariát)

3.3 TFS prosazovací akce I závěrečná zpráva –  Jolanda Roelofs (NL)

3.4 Použití IMPEL seznamu k zhodnocení  návrhů EK vyplývající z revize  IPPC závěrečná zpráva –   Stan Smeulders (NL)

3.5 Poučení získané z havárií 2007 závěrečná zpráva –  Annick Bonneville (FR)

3.6 Srovnávací program pro stanovení pokut závěrečná zpráva - Mr George Chronopoulos– projektový manager (GR)

Všechny zprávy byly přijaty a budou umístěny na webových stránkách IMPELu.

Sekce 4 Nové návrhy projektů 2008 - Předsedající: EK

4.1 Schůzka na vysoké manažerské úrovni (TFS Sekretariát, EK) -  Ms Nancy Isarin

Co se týká účastníků projektu, předseda požádal národní koordinátory, aby kontaktovali příslušné vhodné účastníky a poskytli jim informace o této konferenci a její důležitosti.

Na projekt nebudou  požadovány prostředky z rozpočtu IMPELu. Návrh projektu byl přijat a projekt byl začleněn do pracovního programu na rok 2008

4.2 Hodnocení praktičnosti a prosaditelnosti legislativy EU a využití seznamu IMPELu a NEPA“ poučení a cesta kupředu – Jan  Teekens

EK vyjádřila, že tento projekt je velmi užitečný a vyzvala členské státy k účasti. Následně členské státy vyjádřily zájem k účasti: AT,SE,DE,UK,PL (účast potvrdí později), NL. Na projekt nejsou požadovány prostředky z rozpočtu IMPELu. Návrh projektu byl přijat a projekt byl začleněn do pracovního programu na rok 2008.

Sekce 5 Další sítě a uzavření plenárního zasedání - Předsedající: Slovinsko

7.1 Aktualizace činnosti práce Greenforce  –  Martin Baranyai (CZ)

Pan Baranyai nám podal informaci o 3. plenárním zasedání sítě Greenforce, které se konalo 4. prosince 2007 v Bruselu, kde byla schválena závěrečná zpráva o aktivitách v roce 2007. Byl schválen pracovní plán pro rok 2008. Byly přijaty návrhy Rakouska a Německa týkající se workshopu „Z papíru do praxe“. Na workshopu by se mělo jednat o minimálních standardech pro manažerské plány stanovišť Natury 2000, transparentnosti a praktičnosti, implementaci manažerských plánů pro stanoviště Natury 2000, míře ochrany a obnovy,  finančních nástrojích. Další návrh podalo Nizozemí, které navrhlo workshop, který by se měl konat v září nebo v říjnu a na kterém by proběhla diskuse „Jak dosáhnout politických cílů v legislativě ochrany přírody“ zhodnocení existujících pravidel,  programované prosazování“. Účastníci souhlasili s tím, že GreenForce by měl diskutovat o minimálních kritériích pro „zelené“ inspekce za účelem sladění  práce   paralelně se sítí IMPEL. V ideálním případě, by schůzka v Nizozemí v souladu s programy byla rozšířena o včlenění českého návrhu – vyvinout  minimální kritéria pro inspekce ŽP. EK je přesto připravena připravit a zorganizovat (přípravnou) schůzku v Bruselu, kde budou projednávána minimální kritéria pro inspekce ŽP a zajištění koordinace se sítí IMPEL.

7.2 Aktualizace činnosti sítě ECENA –   Mihail Dimovski (ECENA Sekretariát)

Síť pro shodu s legislativou a prosazování pro přistupující země (ECENA) uspořádala školení pro inspektory  ŽP a úředníky z ministerstev ŽP, které bylo zaměřeno na LCP,  Seveso II a EPER/E-PRTR. Během školení proběhly prezentace, plenární zasedání a malé pracovní skupiny, které umožnili diskusi o rozvoji, problémech a možností využít příležitosti učit se z praxe EU a jejích členských států. Byly zorganizovány 4 studijní cesty, jedna na LCP, dvě se týkaly Sevesa II a čtvrtá byla návštěvou Agentury ŽP Anglie a Walesu.

 Další školící program pro inspektory ŽP a úředníky z ministerstev ŽP se týkal rozvoje a  řízení EPER (European Pollutant Emission Register) a E_PRTR (European Pollutant Releases and Transfer Register) systémů. Hlavním účelem školení bylo seznámit účastníky s jejich úlohou, kterou by měli mít v budoucnosti, a která se týká úkolů, vyplývající z práce s registrem integrovaného znečištění, včetně návrhů opatření, politik, nebo rozvoje registrů a schopnosti přispívat k formování a implementaci operačních aspektů

7.3 Aktualizace činnosti sítě INECE –  Gerard Wolters (místo předseda INECE)

Pan Gerard Wolters shrnul činnost sítě INECE za poslední období. Speciální pozornost byla věnována 8. konferenci INECE, která se konala v Kapském městě v Jižní Africe ve dnech    5.-11. dubna 2008. Konference se zúčastnilo 200 účastníků ze všech kontinentů – 60 zemí.

Tématy  konference byly:

 • Strategický management shody s legislativou a prosazovací programy
 • Odhalování nesouladu s legislativou
 • Přeshraniční soulad s legislativou a prosazování
 • Biodiverzita, ekosystémy a prosazování
 • Klimatické změny a soulad s legislativou
 • Vytvoření a kultura souladu s legislativou

Konference se zabývala programy regionálních a tematických sítí, např. školícími programy, sítí Seaport, klimatickou změnou a ustavením Subsaharské africké sítě pro soulad s legislativou ŽP a prosazování.

Některé závěry a zprávy pro IMPEL:

Zde jsou uvedeny některé závěry a zprávy pro IMPEL::

 • Posílení soustředění se na celosvětovou naléhavost shody s environmentální legislativou a prosazování a akce směřující proti eko-kriminalitě.
 • Praktická INECE-IMPEL spolupráce/výměna by měla hrát důležitou roli, zejména v oblasti mořských přístavů a školících aktivit 
 • Další výzvou je rozvoj společné vize a operačních přístupů  související s klimatem C&E záležitostech.

5.4 Celkové závěry

Sekretariát dopracuje návrh závěrů a rozešle k možným připomínkám. 

5.6 Datum příštího plenárního zasedání

32. plenární zasedání IMPELu se bude konat ve dnech  3.-5. prosince 2008 v Clermont-Ferrand ve Francii.

1 Valné shromáždění IMPELu v  Brdu, 29. – 30. května 2008

Závěry

Sekce 1 – 1. Valné shromáždění IMPELu – Předsedá: Slovinsko

1.1 Odsouhlasení programu

Byly učiněny následují změny programu:

3.8    Návrh projektu o harmonizaci validace a sankcí, které ukládají kompetentní orgány v systému obchodování s emisemi EU nebyl dodán – byl vyškrtnut z programu 

1.2 Financování nové Asociace– Přehled situace – pan Jan Teekens, předseda  pracovní skupiny pro přípravu právní subjektivity IMPELu

Pan Jan Teekens nás seznámil z posledními novinkami – Federální správa spravedlnosti Belgie obdržela královský souhlas se založením Asociace IMPEL. Poté nám shrnul rozhodnutí, která udělalo Plenární zasedání v Lisabonu. Plenární zasedání schválilo transformaci sítě IMPEL na Asociaci s právní subjektivitou, odsouhlasilo konečný návrh statutu, odsouhlasilo v principu návrh pracovního plánu, rozhodlo o členském příspěvku a odsouhlasilo plán pro další akce. Zasedání diskutovalo a schválilo budoucí spolupráci s EK, byl zvolen předseda a místopředseda provizorního výboru. Výbor je pověřil  vykonáním nezbytných úkolů a požádal je o podporu práce pracovní skupiny k právní subjektivitě. Bylo učiněno rozhodnutí o dalším fungování sekretariátu do konce roku 2008 a zajištění příspěvků od členských států.

Referoval o práci vykonané po plenárním zasedání v Lisabonu:

 • Oficiální založení Asociace
  • Statut byl dokončen
  • Byl zaslán dopis zakládajícím členům
  • Statut byl podepsán
  • Následovala formální procedura
  • Členské státy byly pozvány
  • Byl navržen výbor
 • Příprava a žádost o LIFE+ 
  • Byly zjištěny další informace o LIFE+
  • Byl schválen monopolní statut
  • Byl potvrzen zájem EU o vznik nové sítě 
  • Byl připraven pracovní program na rok 2009 
 • Návrh vnitřních předpisů
  • Byl diskutován předložený návrh 
  • Byl předložen finální návrh
 • Další vývoj pracovního plánu
  • Očekávané výdaje a požadované finance na rok 2008 až 2009-2011 byly dále specifikovány
  • Sekretariát
  • Byla navštívena  místa pro možné umístění sekretariátu

Poté Jan Teekens sumarizoval pracovní plán, který byl sestaven na základě současné situace s některými změnami souvisejícími se vznikem nové Asociace.  (vlastní Sekretariát vně EK, výbor). Za současné situace by mělo ročně proběhnout 15-20 projektů a v sekretariátu by měli být asi tři pracovníci.

Výdaje IMPELu by měly být v tomto složení a na tyto činnosti: roční náklady na projekty; náklady na valné shromáždění; provozní náklady Asociace včetně sekretariátu.   A dále jsou zde konference jednou za tři roky.

 • Náklady na projekty včetně: úhrady ubytování a letenky pro experty; kancelářské práce, včetně lidských zdrojů potřebných pro práci na projektu; překlad závěrečných zpráv;
 • Náklady na schůzky na 1 rok: Schůzky výboru (4 x ročně  €25.000); schůzky clusterů (2 x ročně  každý Cluster  €140.000); Valné shromáždění (2 x ročně  €300.000).
 • Provozní náklady Asociace včetně Sekretariátu složené z (každoročních ročních nákladů):
 • Náklady na provoz kanceláře (nájem a další poplatky, např. pojištění, údržba úklid);
 • Provozní náklady ( materiál, reprezentace, amortizace, internet)
 • Sekretariát (platy + daně + sociální pojištění + náhrady za služební cesty ); běžné náklady Asociace (účetní; audit);
 • Výdaje výboru, náklady na schůzky, např. pojištění členů Výboru za odpovědnost, cestu a ubytování v případě schůzek mimo kancelář , denní náhrady, pokud nebudou placeny zaměstnavatelem atd..  

Pokud se týká účtů, přímých finančních příspěvků, ty jsou přímo doručovány Asociaci. Stanoví se celkový rozpočet asociace (další rozpočet IMPELu). Ten je tvořen příspěvky členských států, grantů z LIFE + nebo z ostatních zdrojů EK, finančních darů, naturální pomoci, darů a grantů, které mohou být od členských států, pozorovatelů atd..

Nepřímé finanční příspěvky (nejsou placené asociaci) od členských států, které budou hradit vedení projektu a účast expertů na schůzkách IMPELu (schůzky Clusterů, Valné shromáždění).

Pan Teekens zdůraznil, že je nutné dále pokračovat v práci pracovní skupiny, věnovat se rozvoji pracovního plánu a snažit se snížit výdaje na minimum, tím že se zajistí rovnováha mezi provozními a projektovými náklady a zachová se současná úroveň činnosti IMPELu.

 Zdůraznil, že alespoň jeden pracovník by měl zajišťovat práci sekretariátu, který by měl být umístěn v Bruselu. Podle schváleného rozvrhu by měla být Asociace IMPEL od 1.1.2009 plně funkční  a měla by čerpat granty z LIFE + a s EK by měla být podepsána dohoda o spolupráci.   Je nutné v rozmezí od července do prosince 2008 podat žádost o LIFE + a proto je nutné připravit ji nejpozději v září, měla by být podepsána dohoda s EK, měly by začít docházet a být formalizovány dobrovolné dary od členských států a zřízen sekretariát. Poukázal, že dobrovolné dary by měly krýt asi 130000,- €  a měly by pokrýt fungování sekretariátu umístěného v Bruselu. 

1.2    Jmenování výboru

Paní  Tatjana Bernik připomenula účastníkům, že jménem Troiky předsednictví byl zaslán dopis národním koordinátorům IMPELu, kde byly navrženi jako předseda pan Gerard Walters a místopředseda Terry Shears. Většina národních koordinátorů podpořila názor Troiky a nebyla navržena žádná jiná nominace, takže je výbor jmenován a složen z předsedy, místopředsedy, vedoucích clusterů a Troiky.

Pan Gerard Walters poděkoval za jmenování a předal slovo místopředsedovi Valného shromáždění

1.3    Nová přihláška členství

Paní  Hilda Farkas shrnula, že dosud obdržela 30 přihlášek  a čtyři další státy(TK,FI, EE a LU) oznámily, že zašlou přihlášku později. Seznam členů byl distribuován během Valného shromáždění. Byl učiněn závěr, že přišla alespoň jedna přihláška od každého bývalého členského státu s výjimkou Malty. Výbor bude kontaktovat maltského národního koordinátora

INECE, ECENA,  GreenForce a REPIN již oznámily, že by rádi pokračovali v jejich roli pozorovatelů v nové asociaci. REACH Fórum v Helsinkách také oznámilo, že by rádo začalo spolupracovat s IMEPLem. Cluster 1 byl požádán, aby Fórum kontaktoval a prozkoumal formát a úroveň možné spolupráce.

Osm zemí nominovalo své vysoké představitele: AT, HR, MK, DE, GR, LV, NL a UK.  Sekretariát zaktualizuje seznam členů, nominovaných vysokých reprezentantů a národních koordinátorů a zašle ho e-mailem. 

1.4 IMPEL Vnitřní předpisy 2009

Finální návrh vnitřních předpisů byl projednáván na několika úrovních, na clusterech a mnohokrát na schůzkách pracovní skupiny pro ustavení nové asociace. Byl zaslán k připomínkám národním koordinátorům před valným shromážděním. Paní Hilda Farkas požádala účastníky o připomínky.

Po připomínkách  členských států a EK, Valné shromáždění souhlasilo s následujícími změnami ve vnitřních předpisech 2009:

 1. Kapitola 3.3 – Evropská Komise: Kapitola bude zkrácena. Měla by obsahovat pouze jeden paragraf, který zdůrazní důležitost budoucí spolupráce a měl by obsahovat dohodu o spolupráci. Finální znění kapitoly bude dokončeno jakmile bude  dohoda o spolupráci dokončena a poté zapracována do kapitoly.  
 2. Kapitola 3.1 – první platba členského poplatku: bude vložen následující text: první členský poplatek za rok 2008 by měl být uhrazen co nejdříve, ne později než 1. srpna 2008.
 3. Kapitola 4.1 – účastníci: poslední věta bude nahrazena větou "maximálně dva účastníci z jednoho členského státu budou sedět u hlavního stolu, ale účastníci se mohou vystřídat.  
 4. Kapitola 4.1 – pracovní uspořádání a procedura rozhodování: další  věta by měla znít: Když bude valné shromáždění rozhodovat o nových návrzích projektů, pro  schválení projektu je potřebný souhlas minimálně 8 členských států, které se budou chtít projektu zúčastnit. Toto omezení nebude aplikováno pro IRI projekty.
 5. Kapitola 4.1 – pracovní uspořádání a procedura rozhodování 3. část  : odstranit: "Pokud všichni členové z jedné země nebudou platit členský poplatek za příslušný rok, měl by být tento členský stát vyloučen z procedury rozhodování“
 6. Kapitola 4.4 – Sekretariát – Úkoly: znění by mělo být následující:

Sekretariát provádí podporu výboru, clusterům, projektovým manažerům, národním koordinátorům a národním reprezentantům. Především se jedná o:

 • Návrhy programu a zápisů ze schůzek Valného shromáždění a výboru.
 • Když je to potřebné, podpora práce clusterů;
 • Návrhy výroční zprávy o činnosti ;
 • Pomáhá při přípravě, implementaci a aktualizaci vnitřních předpisů, ročního rozpočtu, ročního pracovního programu a víceletého pracovního plánu a předkládání a vedení účtů dle Statutu;
 • Podpora projektových manažerů finančně i organizačně a , když je to zapotřebí poskytnout i technické  zabezpečení.

Zvažované změny byly schváleny a vnitřní předpisy IMPELu byly přijaty.

1.6 Pracovní plán

Paní Hilda Farkas nás seznámila s hlavními body pracovního plánu. V principu je cílem, aby se uhradily projektové náklady a schůzky, které dříve hradila EK a pokryly se provozní náklady. Paralelní spolufinancování je nezbytné, zvláště zasedání Valného shromáždění a schůzky clusterů musí být spolufinancovány členskými státy. Spolufinancování nebude jako část rozpočtu IMPELu, ale bude uvedeno v ročním pracovním programu. 

Co se týká rozpočtu IMPELu jsou odhadovány náklady na projekty v roce 2009 na    450 000,- € , ty byly vypočítány na základě probíhajících projektů a navrhovaných projektů. Valné shromáždění a  schůzky Výboru budou stát okolo 75000,- € z rozpočtu IMPELu. Předpokládané provozní náklady jsou okolo 280 000,- € .  Celková výše rozpočtu je tedy kalkulována na 805 000,- €. Maximální příspěvek z LIFE+ IMPELu do rozpočtu by mohl být 70  %, což činí 560 000,- €. V tomto případě, by měli členové přispět do rozpočtu částkou 245.000,- €. Financování sekretariátu TFS-IMPEL je již zajištěno (100 000,- €)  na větší část roku 2009 příspěvkem  z NL, UK a IE. Musíme vzít v úvahu, že členské poplatky budou činit dohromady 15 000,- €, a tedy stále potřebujeme zbývajících 130 000,- € z členských států.

Paní Farkas nás seznámila s následujícím časovým rozvrhem:

2008:

červenec-srpen    příprava  aplikace

září        odevzdání aplikace

říjen – listopad       rozhodnutí EK

prosinec    podepsání smlouvy

2009:

leden    začne nové financování

únor-listopad    implementace programu

prosinec    finanční zpráva EK, konečná platba   

Na konci prezentace byly shrnuty nezbytné úkoly, které je potřeba vykonat jako je další rozvoj pracovního plánu“

 • Členské státy byly požádány o zajištění možných dobrovolných darů  (Tour de Table).
 • Valné shromáždění bylo požádáno, aby dalo mandát výboru k dokončení diskuse s EK o aplikaci LIFE + grantu.
 • Členské státy byly požádány o souhlas s uhrazením členského ročního poplatku,  aby mohly být pokryty náklady potřebné na druhé pololetí   (Tour de Table)
 • Valné shromáždění bylo požádáno, aby dalo mandát výboru, aby učinil nezbytné kroky k zahájení činnosti Asociace, a zajistil, aby byly zajištěny příslušné finance.   
 • Výbor bude prezentovat finální organizační a finanční uspořádání Valnému shromáždění ve   Clermont-Ferrand .

Během diskuse některé členské státy vyjádřily, že bude potřeba udělat ještě detailnější a jasnější přehled výdajů. Více členských států vyjádřilo, že hrazení vyššího členského poplatku by bylo výhodou, protože jim finanční pravidla nedovolují dávat dary mezinárodním organizacím.  

ČS byly požádány o dobrovolné dary – Tour De Table:

AT: 2008: již podporuje sekretariát částkou 10000,- €, pro rok 2009 počítá se stejnou částkou

BE: Bruselský region může podpořit sekretariát např. tím, že poskytne počítač, telefon atd.. Bruselský institute pro enviromentální management navrhne memorandum o porozumění s IMPELem za účelem této pomoci. Vlámský inspektorát životního prostředí navrhuje zvýšit členský poplatek.

BU: není možné dávat dary mezinárodním organizacím, navrhuje zvýšit členský poplatek,  schválení není požadováno

HR: podporuje zvýšení členského poplatku

CY: zvýšení členského poplatku a zjistí možný postup jeho zvýšení

CZ: zvýšení členského poplatku by bylo řešením

DK: vzhledem ke špatným finančním podmínkám nemůže přislíbit více

EE: vyjasnění okolo finančních možností bude učiněno v následujících týdnech

FI: stále probírá možnosti, navrhuje zvýšit členský poplatek

FR: nespokojená s rozhodnutím  týkající se oficiálního jazyka IMPELu, které bylo učiněno  v Lisabonu, bude pokračovat v podpoře na nižší úrovni. 2008 – 10000,- € 2009: podpora 10000,- €.

MK: prozkoumá možnosti dalšího příspěvku

DE: může hradit pouze symbolický poplatek a pokračovat v hrazení projektu Dialog III v roce 2009

GR: není možno dávat dary mezinárodním organizacím, zvýšení členského poplatku by mohlo být řešením. Řecko navrhuje, aby bylo uvedeno v interních pravidlech, že členský poplatek by měl být alespoň 500,- €, ale není nezbytné hradit více.

HU: zvýšení členského poplatku by mohlo být řešením. Maďarsko by rádo pokračovalo v hrazení služebního pobytu Hildy Farkas

IE: EPA 2009: podpora 5000,- € - potřebuje daňový doklad. Irské ministerstvo požádá o vyšší příspěvek

IT: žádné pověření není požadováno nyní, Itálie zkoumá další možnosti. Je možné, že Itálie bude moci přispívat na určité aktivity.

LV: zvýšení členského poplatku od příštího roku, protože prostředky na tento rok jsou již určené.

LT: žádné dary není možné dávat mezinárodním organizacím, zvýšení členského poplatku, podporuje návrh Řecka. Je potřeba daňový doklad.

LU: žádné dary není možné dávat mezinárodním organizacím, ale zvýšení členského poplatku je řešením. Potřebuje daňový doklad.

LU: žádné dary není možno dávat mezinárodním organizacím, zvýšení členského poplatku.

SI: zvýšení členského poplatku od příštího roku.

SE: zvýšení členského poplatku

NL: 2008: podpoří , ale v této chvíli nemohou říci přesnou částku, 2009: podpora ve výši 20000,- €

TK: není možno dávat dary mezinárodním organizacím, zvýšení členského poplatku by mohlo být řešením.

UK: 2008: podpora, ale v této chvíli nemohou říci přesnou částku, 2009: podpora 20000,- €

Po diskusi se přistoupilo k následujícím závěrům:

 1. Výbor byl požádán o zdokonalení způsobů placení příspěvků  členskými státy (forma, částka, podmínky)  při bilaterální diskusi.
 2. Pracovní skupina pro právní subjektivitu byla požádána o přípravu detailnějšího rozpočtu a to co nejdříve, ne později než v září.
 3. Text vnitřních pravidel bude změněn takto: (3.1 – práva a povinnosti členů):    “Členský poplatek by se neměl stát bariérou pro připojení k Asociaci, poplatek za rok 2008 bude činit 500,- € pro jednu organizaci za daný stát, pokud se připojí více organizací za jeden stát, bude každá další platit 300,- €. První členský poplatek   by měl být uhrazen do 1. srpna 2008. Poplatek v této částce není dostatečný na udržení dosavadních aktivit, proto bylo odsouhlaseno, že členský poplatek bude stoupat, s možností platit snížený poplatek pro ty země, kterým jejich pravidla neumožňují hradit vyšší poplatek.  Poplatek na rok 2009 by měl být 5000,- € (s tím, že minimální poplatek bude 500,- €) a každá další organizace z jedné země bude hradit poplatek 3000,- € (minimálně 300,- €). Poplatek za rok 2009 by měl být uhrazen do listopadu 2008.

1.7 Budoucí spolupráce s EK

Hans Lopata vysvětlil klíčové body spolupráce, které byly prezentovány a projednávány na clusteru 3 a rozeslány k připomínkám národním koordinátorům. Ze strany EK podepíše tento dokument Ř ŽP. Další vyjasnění je potřebné v souvislosti s formátem a procedurou potřebnou  k dohodě s generálním tajemníkem EK.   Plenární zasedání schválilo text návrhu. Výboru byl dán mandát k dokončení textu smlouvy a uzavření dohody. 

Sekce 2 zpráva o konferenci – předsedá: Výbor

2.1 IMPEL konference2009 zpráva přípravného výboru

Paní  Mihaela Beu, která předsedá přípravnému výboru nás informovala o schůzce přípravného výboru, která proběhla 27.5. a 28.5. ve Slovinsku, kde se sešlo 15 účastníků a pracovali na programu příští IMPEL konference , která se bude konat 23.9. –25.9.2009 (středa – pátek), buďto v Bukurešti nebo v Cluji v Rumunsku.

Hlavním úkolem schůzky bylo navrhnout rozvrh konference, rozdělit konferenci na plenární sekce, paralelní sekce, workshopy, plakátovou sekci a tržiště.

Rámec programu:

•    23. září:

–    ráno: plenární sekce

–    odpoledne: workshops, tržiště, plakátová sekce

•    24. září:

–    8 paralelních sekcí

•    25. září

–    ráno: plenární sekce

Témata paralelních sekcí:

 • Komunikace
 • Přístup podle/ na základě rizika
 • Indikátory
 • IPPC
 • Odpady
 • Sítě/spolupráce
 • Voda
 • Lepší regulování
 • Příští schůzka proběhne před plenárním zasedáním ve Francii, kde bude dokončen program. Prezentující budou pozváni v únoru, registrace začne v dubnu 2009.

Sekce 3 nové návrhy projektů 2009 – předsedající: Výbor

3.1 Poučení plynoucí z havárií (FR)  Annick Bonneville

Návrh projektu byl přijat a účastnit se ho bude: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, MK, DE, GR, IT, LV, PL, PT, SK, SE, NL, TK and UK.

3.2 Dělání správných věcí III fáze 2 (NL) –  Tony Liebregts

Návrh projektu byl přijat.Účastníky budou : HR, CY, CZ, DK, FI, DE, EE, HU, IE, IT, PL, PT, SK, SI, SE, TK and UK.

3.3 Srovnávací program IPPC prasečí farmy (NL)  Jan Teekens

Návrh projektu byl přijat. Účastnit se bude: AT (nabídlo, že bude hostitelem jednoho setkání), FR (nabídla, že bude hostitelem jednoho setkání), DE , FYRoM, DK, CY, CZ, GR, HU, IE, IT (chtějí být v přípravném týmu), LV (nabídla, že bude hostitelem jednoho setkání a chtějí být v přípravném týmu), LT, PL (chtějí být v přípravném týmu a nabídli, že mohou být hostiteli jednoho setkání), PT, SI, SE a UK (Skotsko se nabídlo, že může být hostitelem jednoho setkání).

GR připomenulo, že by se měl brát v úvahu nový zákon týkající se prasečích farem.

3.4 Rozvoj indikátorů ŽP (EK)  Will Fawcett

Byly prezentovány některé malé změny v projektu.  Vedoucím projektu bude EK a UK, která se dobrovolně nabídla, že bude vést projekt společně s EK. Výsledkem projektu by mělo být vybrání indikátorů ŽP, které jsou vhodné pro inspekce životního prostředí   Návrh projektu byl schválen. Účastnit se bude: BE, CY, FI, FR, EE, GR (nabídlo svůj systém), IE, IT, NO (navrhli, že by měla být jedna sekce na příští konferenci IMPELu věnována indikátorům), PL, PT, SE, NL a TK.

3.5 Praktická aplikace principu „better regulation (UK)  Terry Shears

Návrh projektu byl přijat. Účastnit se bude EK, IE, IT (připomněla, že by se měla brát v úvahu referenční kniha o inspekcích během projektu), LV, PL, SE, NL, BE, HR, CY a DE.

3.6 TFS Conference 2009 (SE)  Rikard Janson

Návrh projektu byl přijat:Účastnit se budou AT, CZ, FR, HU, IE, LV, LT, NO, PL, PT, SI, UK, HR, CY, EE, TK, a IT projekt podporuje.

3.7 TFS výměnný program pro inspektory II (NL)  Jan Teekens

Návrh projektu byl přijat. Účastnit se bude FR, FYRoM, PT, LT, SE, PL, SI, PL, IE, CZ, HR, BE, AT, TK a NL. FR požádala o vysvětlení jaký je rozdíl mezi tímto projektem a  TFS konferencí.  

3.9 TFS spolupráce s Afrikou (TFS Steering Committee)  Terry Shears

Návrh projektu byl přijat. Účastnit se bude: AT, IE, UK, SE, PT a NL.

Náklady na akce mimo Evropu nemohou být hrazeny z LIFE +. Francie připomenula, že pokud bude nutné přistoupit k snížení počtu projektů, mělo by to být na základě počtu přihlášených zemí. 

3.10 Přijetí nových návrhů projektů a roční pracovní program pro rok 2009  Hilda Farkas

Německo oznámilo,  že projekt týkající řešení konfliktů v ŽP prostřednictvím dialogu, který je spolufinancován Německem, není uveden v pracovní programu na rok 2009.  Hilda Farkas ve své odpovědi uvedla, že schůzka v rámci tohoto projektu by měla proběhnout již v roce 2008. ale pokud bude nutné vynaložit v rámci projektu další prostředky v roce 2009, požádala Německo o specifikaci nákladů, které budou ještě potřeba v rámci projektu. Sekretariát a projektoví vedoucí předělají návrhy projektů do nového formátu, jak je uvedeno ve vnitřních pravidlech IMPELu. Pracovní program na rok 2009 je přijat a poslouží jako základ pro aplikaci LIFE + .   

Sekce 4 Další aktivity a závěr zasedání – Předsedající: Slovinsko

4.1 Aktivity  EK  Hans Lopatta (EK)

Dokument popisující aktivity EK byl součástí balíčku dokumentů na plenární zasedání a byl rozeslán e-mailem, přesto podal pan Hans Lopata krátké shrnutí v následujících bodech: 

·    Tématická strategie ochrany půdy

·    Tématická strategie k znečištěnému ovzduší

·    IPPC směrnice

·    Rámcová směrnice o odpadech

·    Trestní právo ŽP

·    Směrnice o obchodování s emisemi

·    Revize o doporučení o minimálních kritériích pro inspekce ŽP

·    Komunikace EK  “Evropské výsledky  aplikování společné legislativy“

·    Sdílené informační systémy o ŽP

·    Národní emisní stropy

EK žádá experty z IMPELu, aby se zúčastnili internetové diskuse o minimálních kritériích pro inspekce ŽP.

4.2 Datum příštího Valného shromáždění  - prezentaceChristophe Merlin

2. Valné shromáždění se bude konat v Clermont-Ferrand, ve Francii ve dnech  3-5 prosince 2008.

4.3 Závěry a ukončení

Sekretariát dokončí návrh závěrů a rozešle je k připomínkám.

Zveřejněno: 01.09.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2611 x
Vytisknout