Závěry z 30. plenárního zasedání sítě IMPEL 28.-30.11.07 v Lisabonu

Sekce 1 Uvítání a prezentace – předsedá: Portugalsko

Uvítání

Uvítal nás pan Humberto Rosa, státní sekretář na Ministerstvu životního prostředí, územního plánování a regionálního rozvoje.

Přijetí programu

Byly provedeny následující změny v programu:

5.12 Zkušenosti získané z havárií III  - návrh závěrečné zprávy – zdržení

5.14 IRI Skotsko – návrh závěrečné zprávy – zdržení

6.1 Předsedá Portugalsko

6.6 ToR Srovnávacího programu organizace a zdrojů, které potřebují kompetentní úřady k implementaci IPPC - zdržení

6.12 ToR EU Obchodování s emisemi – zdržení

7.6 AOB: seznámení se s návrhem informačního bulletinu IMPELu

Plenární zasedání odsouhlasilo program a navrhované změny.

1.1    Prezentace prezidentského státu: „Národní strategie  udržitelného rozvoje od teorie k praxi“ – profesor Antónie Concalves Henriques, Portugalská agentura životního prostředí

Sekce 2  paralelní workshopy – předsedá: EK

Workshop l – IMPEL konference 2009

Cílem workshopu bylo nalézt vhodné nápady a cíle pro příští konferenci IMPELu, která se bude konat v roce 2009. Předsedajícím byl Edd Eggink z Nizozemí.

Workshop 2  se zabýval projekty zaměřenými na doporučení o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí (RMCEI).

V rámci workshopu byly diskutovány výsledky dokončených projektů IMPELu, které se věnovaly doporučení 2001/331/EC o minimálních kritériích pro inspekce ŽP:

 • vklad IMPELu pro další vývoj RMCEI
 • Dělání správných věcí II – vývoj praktické příručky pro plánování inspekcí ŽP

Předsedal pan Hans Lopatta z EK

2.1 Zpráva z workshopu 1 – konference IMPELu v roce 2009

Reportér: paní Mihaela Beu (RO)

Účastníci workshopu přišli s mnoha nápady, které byly zaznamenány a pomohou výrazně přípravné skupině s další přípravou konference. Worskhopu se zúčastnilo 30 účastníků a soustředili se na 2 otázky: „ Jakého vývoje bylo ve vaší zemi v oblasti politiky životního prostředí, povolování, inspekcí a prosazování?“ a „Jaká témata byste rádi viděli na programu konference?“. Padlo mnoho návrhů, které budou rozpracovány dále vedoucím přípravné skupiny v následujících měsících a budou připraveny jako podklady pro příští schůzku přípravné skupiny, která se bude konat ve dnech 27.5 a 28.5. v Lublani.

2.2 Zpráva z workshopu 2 – RMCEI/Dělání správných věcí II

Reportér: pan Tony Liebregts z Nizozemí a Anna Karamat z EK

Během první části workshopu byla prezentována příručka  o plánování inspekcí v ŽP krok za krokem. V souladu s Doporučením o minimálních kritériích pro inspekce ŽP by měly být veškeré inspekční aktivity plánované předem. Lidé z praxe vyjádřili žádost, že by jim  pomohl návod nebo příručka v implementaci doporučení. Příručka se setkala se zájmem a podporou členských států. Dále byl prezentován návrh projektu, zaměřený na implementaci příručky. Návrh projektu získal podporu mnoha členských států. Školení se bude konat v 1. fázi v roce 2008 a bude otevřené pro všechny členské státy. 2. fáze, podpůrný program, proběhne v roce 2009. Členské státy vyjádřili projektu podporu.

Anna Karamat shrnula aktivity, které se konaly během projektu IMPELu  „IMPEL přínos IMPELu pro další vývoj minimálních kritérií. Bylo konstatováno, že Doporučení o minimálních kritériích pro inspekce ŽP (RMCEI)  nebylo plně implementováno ve všech členských státech. Třebaže, revize RMCEI bude nezbytná a závazné požadavky inspekce by měly být taktéž v  odvětvové legislativě. Revize RMCEI by měla být zaměřena na vyjasnění rozsahu (co do pokrytí veškeré významné legislativy ŽP) a důležitých definic. Další vývoj kritérií pro plánování inspekcí a nového systému podávání zpráv. V textu navržený projekt, další návrhy jsou – udělat změny týkající se kvalifikace a školení inspektorů a ve spolupráci mezi členskými státy.

Závěrečný návrh vyplývající z revize RMCEI je plánován na konec roku 2008 nebo začátek roku 2009. Do té doby by EK měla pokračovat v práci se sítí IMPEL na určení indikátorů pro inspekční systém, výměnu nejlepší praxe , zprávách pro veřejnost a na přístup k informacím.

2.3 Diskuse

Německo se dotázalo jak bylo načasováno a harmonizováno spojení obou projektů a na jejich výsledky. Tony Liebregts zdůraznil, že příručka pro plánování inspekcí ŽP bude dostupná pro členy IMPELu již v roce 2008.

Sekce 3 – Budoucnost IMPELu I – Diskuse o právní subjektivitě – předsedá: Portugalsko

3.1 Prezentace

Pan Jan Teekens, spolu předsedající pracovní skupiny „právní subjektivita IMPELu“ nás seznámil s výsledky práce pracovní skupiny. Vysvětlil návrh statutu, návrh pracovního plánu a rozvrh akcí, které je potřebné udělat pro transformaci IMPELu s právní subjektivitou.

Pracovní skupina vzala v úvahu všechny komentáře a připomínky, které dostala od jednotlivých členských států. Složitý úkol je uspokojit různé potřeby, které vyjádřily ČS a zároveň být v souladu s požadavky s aplikovanou belgickou legislativou. Pracovní skupina vypracovala návrh statutu tak, aby umožnila všem členským státům být členy IMPELu s právní subjektivitou.

S ohledem na budoucí financování z EK – LIFE +  poukázal na to, že EK bylo navrženo financování alespoň na současné úrovni. Když vezmeme v potaz rok 2006 jako referenční rozpočet byl 400000,- €. Z LIFE + a jeho operačních grantů by bylo možno získat více prostředků. Přesto je potřeba v nadcházejících měsících diskutovat s EK o přesné částce na podporu IMPELu. To pomůže IMPELu odhadnout jaké další prostředky bude pro svůj provoz potřebovat. Tyto prostředky se budou získávat od jednotlivých ČS prostřednictvím dobrovolných dárců. Vyjednávání s EK bude úkolem pro provizorní výbor a pracovní skupinu pro právní subjektivitu.

Pracovní skupina navrhla, aby plenární shromáždění rozhodlo o těchto bodech:

 • Transformace IMPELu do mezinárodní asociace
 • Konečný návrh statutu a vysvětlujících poznámek, jak je navrhla pracovní skupina
 • Návrh pracovního plánu jak byl navržen pracovní skupinou
 • Návrh klíčových bodů pro revizi vnitřních pravidel jak bylo navrženo pracovní skupinou
 • Pracovní jazyk asociace

Dvě alternativy navržené pracovní skupinou:

Jak je navrženo ve statutu (čl. 18):

„Pracovním jazykem asociace je AJ, s výjimkou schůzek valného shromáždění, kde budou pracovními jazyky AJ, FJ a NJ.“

Alternativní návrh k diskusi:

„Pracovním jazykem asociace bude AJ. Na schůzkách valného shromáždění může být používán jiný jazyk než AJ, jestliže to bude některý členský stát, popř. více členských států požadovat, ale v tomto případě si tento ČS nebo tyto členské státy musí uhradit náklady spojené s překladem.„

6. Členský poplatek

Pracovní skupina podala vysvětlení (čl. 8):

Členský poplatek by neměl být bariérou pro připojení se k asociaci. Z toho důvodu by měl být členský poplatek pouze symbolický. Pracovní skupina navrhla, aby členský poplatek činil 500,- € za rok. Aby byly podpořeny všechny organizace, které by se chtěly stát členy, členský poplatek byl stanoven na 300,- € v případě, že bude chtít být více organizací členem za jeden členský stát. Na dobrovolné bázi mohou ČS platit vyšší členský poplatek.

7. Postupné kroky

Pracovní skupina  navrhla následující akce a kroky:

prosinec 2007 – květen 2008:

 • žádost členským státům o získání (dobrovolných) dárců
 • oficiální ustavení asociace
 • nominace kandidátů do prvního výboru
 • dokončení pracovního plánu
 • návrh ročního pracovního programu na rok 2009
 • jednání s EK o grantech z LIFE +, návrh aplikace
 • jednání s EK o budoucí spolupráci
 • návrh vnitřních pravidel

květen 2008 – Slovinsko:

 • poslední plenární zasedání IMPELu
 • jmenování prvního výboru
 • rozhodnutí o:
  • pracovním programu na rok 2009
  • pracovním plánu
  • aplikaci grantů z LIFE+
  • vnitřní pravidla
  • návrh smlouvy o spolupráci s EK

květen 2008 – prosinec 2008:

 • předložení aplikace grantů z LIFE+
 • podepsání smlouvy s EK o spolupráci
 • zřízení sekretariátu

1.  leden 2009:

 • Asociace IMPEL je funkční
 • granty z LIFE + jsou schváleny

8. Mandát provizornímu výboru

Pracovní skupina navrhla následující úkoly pro provizorní výbor:

 • ustavení asociace
 • diskuse s EK a ostatními dárci o finanční podpoře
 • diskuse o spolupráci s EK
 • pomoc od sekretariátu a pracovní skupiny

9. Další mandát pro pracovní skupinu

„S ohledem na již zmíněný postup, pracovní skupina navrhuje, aby Plenární zasedání IMPELu dalo mandát pracovní skupině k pokračování v její práci a podpoře provizorního výboru  v přípravě všech potřebných dokumentů a kroků, které musí být udělány pro zřízení Asociace.

10. Možné oblasti budoucí spolupráce s EK

Pracovní skupina navrhla, aby následující oblasti byly uvedeny ve smlouvě o budoucí spolupráci s EK:

 • pravidelná výměna informací mezi IMPELem a EK
 • vzájemné konzultace mezi IMPELem a EK o projektech IMPELu a jeho aktivitách a o otázkách týkajících se implementace a prosazování
 • sladit pracovní plány IMPELu s prioritami EK
 • určit pracovníky EK jako kontaktní osoby
 • účast EK na konferencích-, plenárních zasedáních-, clusterech- a projektech
 • EK povede některé projekty

11. Pokračování ve stávajícím financování do konce roku 2008 a prodloužení fungování sekretariátu do konce roku 2008 z prostředků členských států

 • část cestovních nákladů účastníků schůzek v rámci projektů a účasti na plenárních zasedáních bude hradit EK
 • pokračování v provizorním fungování sekretariátu do konce roku 2008, sekretariát bude hrazen z prostředků členských států

Pan Hans Lopata uvedl možné klíčové oblasti, ve kterých by mohla pokračovat spolupráce mezi EK a Asociací a rovněž nás seznámil s formátem a úrovní budoucí možné spolupráce. Formát dokumentů ještě není definován, mohlo by to být Memorandum o porozumění, výměna dopisů nebo jiná adekvátní forma. Uvedl, že EK nemůže být součástí nebo členem asociace a co se týká financování z EU, nemůže dát zatím žádný příslib pro dlouhodobé financování.

Rakousko položilo otázku, zda EK je schopna financovat IMPEL v krátkodobém termínu. EK uvedla, že bude financovat v krátkodobém termínu, tak jak je uvedeno v pracovním plánu.

Německo poukázalo, že výměna materiálů není solidní formou podpory, bude důležité prokázat jednoznačnou podporu.

Hilda Farkas seznámila plenární zasedání s dalšími detaily a obsahem návrhu pracovního plánu a hlavními body vnitřních pravidel IMPELu.

V její prezentaci byly zdůrazněny tyto body:

 • členský poplatek – rozhodnutí musí padnout na plenárním zasedání
 • granty z LIFE+ a částka vybraná od dobrovolných dárců
 • otázka sekretariátu
 • počet zaměstnanců, platy zaměstnanců sekretariátu

3.2 Diskuse

Švédsko dává přednost hlasování kvalifikovanou většinou, pokud se týká důležitých rozhodnutí – např. o rozpočtu, pracovních plánech, vnitřních pravidlech a politikách, přijímání nových členů. Švédsko podporuje angličtinu jako pracovní jazyk pro generální shromáždění a překlad do dalších jazyků by měl být hrazen státy, které tyto překlady vyžadují. FYROM souhlasil s navrhovanou částkou pro členský poplatek 500,- € a shledává návrh newsletteru jako dobrou metodu pro propagaci IMPEL u veřejnosti a je ochotno přeložit konečnou verzi do makedonského jazyka.

Slovinsko podotklo, že statut pozorovatele není dostatečně popsán a požaduje další vyjasnění. Také podporuje angličtinu jako jediný pracovní jazyk sítě IMPEL. Slovinsko se také otázalo plenárního shromáždění: Jak bude probíhat finanční podpora a pomoc sekretariátu při plenárním zasedání v květnu 2008?

Řecko vyjádřilo obavu, že by se mohly členem nové asociace stát i nevládní organizace, které nemají stejný cíl a mohly by způsobovat problémy. Kritéria pro členství jsou dána velice zeširoka, přestože bylo navrženo, aby se členy staly pouze ministerstva a další organizace, které budou nominovány jednotlivými ministerstvy. Dále, Řecko poukázalo, že další fondy jako např. strukturální fondy jsou použitelné pro národní účely členských států, možná by mohly způsobit konflikt s financováním z LIFE+ pro IMPEL, což je mezinárodní spolupráce. Řecko požádalo, zda by EK mohla být členem asociace.

Francie podporuje vznik asociace s právní subjektivitou a bude pokračovat v podpoře a financování sekretariátu v roce 2008. Co se týká pracovního plánu, bylo navrženo začít  s diagramy, které umožňují větší přehlednost situace, limit nákladů a hlavní potřeby. K otázce jazyků Francie podporuje stávající systém, který zajišťuje, že se v rámci EU bude hovořit více jazyky a nesouhlasí s argumenty, že překlad v rámci plenárního zasedání stojí extra náklady a namítla, že překlad musí hradit pořádající země a  není hrazen z rozpočtu IMPELu. Dále poukázala, že čl. 20 Statutu není dost jasný.

Belgie se dotázala, zda v prezentovaný návrh Statutu je zvažován jako konečná verze. Dále podpořila Francii v otázce, týkající se jazyků.

Španělsko požaduje vyjasnění práv a role IMPELu.

EK vysvětlila, že nemůže být členem asociace, která bude financována ze zdrojů EK, bylo by to proti finančním pravidlům EU. Vyjádřila uspokojení s tím, jak důležitý pokrok byl dosažen na cestě k právní subjektivitě, která je jedinou možnou alternativou pro další fungování IMPELu. Asociace bude partnerem EK, ale poukázala, že IMPEL by měl zajistit co největší počet členů, včetně stávajících členských států. Co se týká financování z LIFE+, potvrdila, že by mohl být hlavním zdrojem financování  asociace v budoucnosti. Předpokládaná výše podpory je cca 350.000,- € za rok, s žádným dalším navýšením není počítáno. Bylo zdůrazněno, že rozpočet na rok 2006 by měl být považován za průměrný, pokud se odečtou náklady na konferenci v Rize. Formát podpory by měly být přímé granty operačního typu, přímé granty jsou také použitelné, ale potřebují doporučení.

Velká Británie podpořila Švédsko, že u důležitých rozhodnutí by mělo docházet k rozhodování kvalifikovanou většinou. Členský poplatek byl ustanoven na úrovni pro všechny přijatelné, ale členské státy by měly zvážit možnost podpory IMPELu prostřednictvím financí získaných od dobrovolných dárců.

Portugalsko podporuje myšlenku tří pracovních jazyků.

Hilda Farkas, v odpovědi Řecku, zdůraznila, že  princip financování z EU nevylučuje, že organizace může použít více typů fondů EK na pokrytí různých účelů a aktivit.

Sekce 4 Budoucnost IMPEL II – Rozhodnutí – předsedá: Portugalsko

4.1 Diskuse pokračuje

Itálie souhlasí se Švédskem, co se týká hlasování v případě základních rozhodnutí a podporuje pouze AJ jako pracovní jazyk. V Itálii jsou za organizace ŽP považovány pouze ty na regionální úrovni. Není jasné, zda také mohou být členy Asociace podle Statutu.

Chorvatsko podpořilo vznik asociace s právní subjektivitou a potvrdilo svojí účast v Asociaci. Akceptuje členský poplatek 500,- € a otázalo se, co znamená pozorovatelský statut. Také vyjádřilo, že rozdíl mezi národním koordinátorem a národním reprezentantem není jasně vysvětlen. Chorvatsko podpořilo tři pracovní jazyky a vyjádřilo, že ministerstva by měla hrát vedoucí roli v IMPELu.

Co se týká čl. 9 odstavec 4-5 Statutu, Bulharsko požaduje vyjasnění otázky, v kterých oblastech by se mělo rozhodovat kvalifikovanou většinou a v kterých prostou většinou. 

Rakousko se připojí k asociaci. Chápe přílohu čl. 11 tak, že se na práci clusterů budou moci podílet experti z regionálních úrovní. Rakousko souhlasí se členským poplatkem, pouze by měl být vyšší, a to přesto, že budou požádáni dobrovolní dárci o finanční podporu. Rakousko potvrdilo, že se bude podílet na hrazení sekretariátu v roce 2008. Co se týká jazykové otázky, souhlasí, že při použití AJ jako jediného pracovního jazyka se ušetří prostředky, ale zdůraznilo, že by se měly vyčlenit prostředky na překlady závěrečných zpráv projektů. V návaznosti na pracovní plán, Rakousko poukázalo, že v případě nákladů  pro budoucí podporu IMPELu by se mělo počítat i z náklady na zřízení webové stránky a jejího zabezpečení,   což dosud hradila a zařizovala EK.

Řecko navrhlo revizi čl. 1 odstavce 4,  že členy mohou být národní a regionální ministerstva a nominované organizace těmito ministerstvy.

Španělsko podporuje právní subjektivitu, ale nyní nemůže říci, zda bude moci být členem, musí počkat na souhlas vlády.

Polsko nesouhlasí s výkladem Řecka ohledně čl. 4.1,  že by to ztížilo možnost stát se členem Asociace a prodloužilo proces, pokud by se s ministerstvy musely prodiskutovat všechny tyto otázky. Poukázala, že národní koordinátoři by měli nominovat členy.

Finsko poukázalo na to, že IMPEL je neformální sítí, která by měla mít právní subjektivitu, ale systém hlasování by neměl být komplikovaný. Jinak budeme stát před velkým problémem, co se týká  přijímání rozhodnutí.

Nizozemí souhlasí s právní subjektivitou, bude členem a zdůraznilo potřebu konečného rozhodnutí. Podpořilo Finsko ve snaze udržet síť IMPEL tak neformální, jak jen to bude možné a souhlasilo se zjednodušením, ale myslí si, že některé otázky jsou nutné vyřešit kvalifikovanou většinou. Co se týká jazyků, požádalo Francii o hrazení nákladů na překlady. Nizozemí vyjádřilo přesvědčení, že bude nalezeno řešení pro další fungování sekretariátu.

Itálie nesouhlasila v návrhem Řecka, co se týká členství a nemyslí, že by se ministerstva měla účastnit schůzek IMPELu. Je jasné, že nevládní organizace nemohou být členy IMPELu, protože to nejsou kompetentní organizace. Mělo by být jasné z pracovního plánu, že nebude možné, aby IMPEL finančně podporovaly  nevládní organizace.

Irsko se stane členem a podporuje Nizozemí v myšlence, udržet IMPEL tak neformální, jak jen to půjde. Irsko navrhuje přidat do článku 3  - a další důležitá práce IMPEL TFS.

Co se týká článku 4.1 b Belgie vysvětlila, že inspektorát je součástí ministerstva, ale přeje si být členem, aniž by musela žádat o souhlas ministerstvo.

Bulharsko navrhlo, že by měly být vyjasněny případy ve kterých je potřebný konsensus a případy, kdy stačí při hlasování prostá většina.

Pan Jan Teekens v odpovědi řekl, že pracovní skupina zvažovala návrhy ze Švédska o přijímání některých rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Došla však k závěru, že by to zkomplikovalo přijímání rozhodnutí. Jelikož však většina států podpořila Švédsko, bude uvedeno ve statutu v jakých případech bude docházet ke schvalování dvoutřetinovou většinou.

Vysvětlil, že mezinárodní asociace je termín pro název nově založené organizace a pochází z belgického práva, ale název IMPEL zůstane nezměněn.

Dále poukázal na to, že podle statutu nevládní organizace nemohou být členy Asociace. Mohou se stát pozorovateli, ale pouze po schválení valným shromážděním. Toto rozhodnutí je zcela na valném shromáždění.. Potvrdil, že budeme pokračovat v běžné praxi, kdy pouze organizace jako OECD a sítě jako GreenForce, ECENA a REPIN se budou moci stát pozorovateli. Pozorovatelům zůstává stejný statut jako dosud, mohou se účastnit plenárních zasedání a mají poradní postavení.

Vysvětlil také, že organizace, zabývající se ochranou ŽP musí jmenovat národního koordinátora. Mohou, pokud si to přejí také jmenovat národního reprezentanta IMPELu. Národní reprezentant by měl být vysoce postavený úředník. Národní reprezentant nebo národní koordinátor IMPELu budou reprezentovat svoji zemi na valných shromážděních. Jednotlivá země může  národního reprezentanta obsadit do role prvního mluvčího na schůzkách valného shromáždění a národní koordinátor IMPELu může vykonávat každodenní práci a udržovat kontakty s ostatními národními koordinátory Asociace. Všechny tyto funkce, ale může zastat pouze národní koordinátor sám, v těchto případech není potřeba jmenovat národního reprezentanta.

Dále uvedl, že podle statutu všechny organizace zabývající se ochranou ŽP, včetně regionálních organizací,mohou být členy asociace. To by v žádném případě nemělo být výsadní právo ministerstev.

Zdůraznil ještě jednou, že statut by měl umožnit, aby se všichni, kteří jsou účastníky plenárního shromáždění se budou moci připojit k nové Asociace jako zakládající členové. Vysvětlil, že již pracovní skupina diskutovala s belgickými kolegy jak zajistit členství, které bude vyhovovat jejich specifickým potřebám.

Pokud by se objevila potřeba přidat další dodatek, je připraven o tom diskutovat. Jan Teekens souhlasil s návrhy Irska a Rakouska o přídavku ke statutu.

Magda Gosk, předsedkyně organizačního výboru navrhla, aby TFS sekretariát mohl reprezentovat cluster na výboru jako permanentní člen, protože předsednictví v clusteru funguje v rámci rotačního systému.

ECENA vyjádřila, že bude ráda pokračovat ve spolupráci s IMPELem jako pozorovatel.

Španělská vláda chce, aby se pokračovalo v práci IMPELu. Belgie naléhala, že je nutné, aby nový text týkající se členství byl formulován v rámci plenárního zasedání, ještě před rozhodnutím o sestavení provizorního výboru.

Předsedající navrhla, že ti, kdo jsou ochotni, mají pracovat společně s pracovní skupinou a prodiskutovat tuto otázku a před závěrem plenárního zasedání je nutné vypracovat přídavek týkající se členství. Další diskuse by mohla pokračovat další den.

4.3 Zajištění sekretariátu od 16.5.2008

Denní náklady sekretariátu budou placeny některými členskými státy po dobu jednoho roku, jak bylo rozhodnuto v Espoo. Tato dohoda končí k 15.5.2008. Přijmout další rozhodnutí je nezbytné, aby se překonalo období do zřízení asociace, která bude schopná převzít sekretariát. Toto dočasné řešení může vyřešit dobrovolná finanční podpora.

Po několika komentářích a příslibech, předsedající uvedla, že Velká Británie, Francie a Nizozemí podpoří sekretariát a Rakousko je ochotno také sekretariát podpořit.

Jako závěr této sekce předsedající uvedla, že všichni souhlasí s tím, aby byla založena asociace s právní subjektivitou.

Sekce 5 Zprávy a závěrečné zprávy – předsedá: EK

 5.1  Přehled práce sekretariátu – Hilda Farkas (IMPEL sekretariát)

Plenární zasedání vzalo na vědomí zprávu o přehledu práce sekretariátu

5.2    Cluster 1 – Zlepšování povolování, inspekcí a prosazování – zpráva o pokroku – Gisela Holzgraefe

Plenární zasedání  vyslechlo zprávu o práci clusteru 1

5.3    TFS cluster zpráva o pokroku – Magda Gosk

Plenární zasedání  vyslechlo zprávu o práci clusteru TFS

5.4    Cluster 3 – Better Regulation – praktičnost a prosaditelnost – zpráva o pokroku – Terry Shears

Plenární zasedání  vyslechlo zprávu o práci clusteru 3

5.5    Obchodování s emisemi III – budoucí vývoj obchodování s emisemi – závěrečná zpráva – Lesley Worswick

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a bude publikována na webových stránkách.

5.6    Neformální řešení konfliktů v ŽP prostřednictvím dialogu II – příručka pro navázání dialogu – závěrečná zpráva – Kristina Rabe

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a bude publikována na webových stránkách.

5.7    IMPEL příspěvek pro další rozvoj doporučení o minimálních kritérií pro inspekce ŽP – závěrečná zpráva – Anna Karamat

Rakousko podotklo, že by se mělo vzít v úvahu, že ne všechny členské státy se zúčastnily projektu.  Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a bude publikována na webových stránkách.

5.8    Dělání správných věcí II – vývoj praktické příručky pro plánování inspekcí v ŽP – závěrečná zpráva – Tony Liebregts

Turecko se vyjádřilo,že jsou ve zprávě použita dvě slova, která znamenají totéž inspekční rozvrh a inspekční program.

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a bude publikována na webových stránkách.

5.9    Inspekční praxe a prosazování v instalacích pod IPPC – závěrečná zpráva – Andreas Wasielewski

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a bude publikována na webových stránkách

5.10  IRI Norway – závěrečná zpráva – Bjørn Bjørnstad

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a bude publikována na webových stránkách.

5.11 TFS databáze odpadů – závěrečná zpráva – Niekol Dols

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a bude publikována na webových stránkách.

5.12 Nahodilé úniky z průmyslových podniků – závěrečná zpráva – Marianne Lindström

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a bude publikována na webových stránkách

Sekce 6 – Budoucnost IMPELu – právní subjektivita II  - předsedá: Portugalsko

4.2 Rozhodnutí o různých aspektech týkajících se transformace IMPELu na síť s  právní subjektivitou

6.1 Schválení provizorního výboru (předsedy a místopředsedy)

Jan Teekens oznámil, že pracovní skupina spolu s dobrovolník dosáhla shody, co se týká udělování členství ve statutu. Návrh nového znění článku 4 je:

1.    Členem Asociace může být organizace zabývající se ochranou ŽP nebo sdružení těchto organizací, které:

a.    jsou v:

i)    členském státu EU

ii)    přistupující nebo kandidátské  zemi EU, nebo

iii)    země EEA

b.    je, podle národní legislativy země zvážit, právní subjektivitu nebo částečnou právní subjektivitu. Ve druhém případě, žádost o členství proběhne jménem organizace s právní subjektivitou.

2.    V derogaci se článkem 4, paragrafu 1b, člen může být  také právnická osoba, která je součástí organizace zabývající se ochranou životního prostředí, která poté, co bude přijata za člena, bude reprezentována touto organizací.

Navržený text je akceptovatelný pro všechny, kteří měly problémy s předešlou verzí. Navrhl, aby plenární shromáždění schválilo tento přidaný text.

Následně navrhl, že by pracovní skupina měla udělat nějaké další změny, a tyto změny budou schváleny písemnou procedurou. Změny by měly brát v úvahu rozhodnutí, které bylo přijato, co se týká pracovního jazyka a  zahrnout návrhy, které učinily členské státy týkající se:

·    hlasovací procedury

·    členství v clusterech

·    týkající se IMPEL TFS ve článku 3

Co se týká pracovního jazyka, několik států navrhlo, aby se rozhodnutí učinilo ihned na plenárním zasedání. Předsedající vyzval státy k hlasování: 17 hlasů bylo pro AJ, jako jediný pracovní jazyk. A proto bylo rozhodnuto,že ve statutu bude uveden alternativní text.

Francie uvedla, že jestliže se má platit za překlad v průběhu zasedání, Francie bude potřebovat peníze na překladatele a nebude možná schopná hradit sekretariát. Francii by zajímalo, zda je nějaký jiný stát ochoten hradit sekretariát. Nebyla učiněna žádná další nabídka.

Předsedající nakonec shrnula závěry takto:

1.    Plenární zasedání dalo konečný souhlas s ustavením nové asociace

2.    Co se týká statutu a vysvětlujících poznámek: Plenární zasedání schválilo navržený text  týkající se členství a odsouhlasilo, že další změny statutu budou schváleny písemnou procedurou, jak bylo navrženo zpravodajem za pracovní skupinu. Písemná procedura by měla proběhnout do 1 měsíce od plenárního zasedání.

3.    Co se týká pracovního plánu: Plenární zasedání v principu odsouhlasilo plán a požádalo pracovní skupinu o další dopracování plánu, s tím že přihlédne ke komentářům a připomínkám a předá plán ke schválení na plenárním zasedání v Lublani.

4.    Co se týká členského poplatku: Plenární zasedání souhlasilo s návrhem pracovní skupiny (500,- € ročně, členský poplatek může být 300,- € v případě, že členem IMPELu bude více organizací z jednoho státu.

5.    Plenární zasedání schválilo pracovní postup

6.    Plenární zasedání odsouhlasilo s pracovní skupinou, že forma žádného dokumentu o budoucí spolupráci s EK by se  neměl  v žádném případě zabývat záležitostmi navrženými ve vysvětlujících poznámkách.

7.     Plenární zasedání požádalo pracovní skupinu, aby pokračovala v práci a podporovala provizorní výbor.

8.    Plenární zasedání udělilo mandát jmenovanému provizornímu výboru k podniknutí všech potřebných akcí k ustavení nové asociace.

9.    Plenární zasedání odsouhlasilo, že sekretariát by měl pokračovat ve své práci na EK do roku 2008 a potřebný rozpočet na jeho fungování zajistily FR, UK, NL a AT.

Národním koordinátorům byl zaslán dopis o nominaci kandidátů provizorního výboru. Plenární zasedání odsouhlasilo návrh dopisu a jmenovalo předsedou provizorního výboru pana Gerarda Wolterse a místopředsedou pana Terry Shearse. Plenární zasedání také odsouhlasilo, že dalšími členy provizorního výboru budou vedoucí clusterů a členové TROIKA.

Sekce 6 nové návrhy projektů – předsedá: EK

Nové projekty byly prezentovány státy, které je povedou a následují rozhodnutí byla přijata:

6.2 Seznam II pro IPPC revizi – Peter Roeters

návrh projektu byl přijat. Účastnit se ho bude: UK, PT, COM, ES, SE, PL, FI, LV a IT. Projekt podpořilo také Maďarsko a Kypr.

6.3 Revize IRI – Jan Teekens

Návrh projektu byl přijat. Účastnit se ho bude: BE, UK, NL, SE, NO, RO, FR, DE, IT a AT podporuje projekt, ale nemůže se ho zúčastnit. OECD by bylo rádo informováno o výsledcích projektů.

6.4 Dělání správných věcí III – Implementace příručky pro plánování inspekcí ŽP – Tony Liebregts

Návrh projektu byl přijat. Účastnit se ho bude: PT, UK, NL, IT, ES, PL, SI, DE, FI, AT, LT, BU, SK, CZ, HU, IE, HR a TK. ECENA by ráda konzultovala a spolupracovala s projektovým týmem, protože připravuje podobný projekt. OECD požádalo o povolení k použití některých školících materiálů pro své projekty, vidí je jako velmi užitečné.

6.5 Brainstorming pro vývoj indikátorů v ŽP – Anna Karamat

Návrh projektu byl přijat. UK se nabídla, že bude dobrovolně pomáhat s vedením projektu. Projektový tým bude tvořit COM, UK, IE BE a DE. Účast nabídlo: PT, SI, NL, FR, CZ, FI, TK, SE, PL, IT a AT. Kypr a Slovensko projekt podporují. OECD by rádo sdílelo informace o nalezených indikátorech a účastnilo se projektu.

6.7 Zprávy pro veřejnost týkající se monitoringu a povolení

BE vyjádřila přání, aby byl projekt více zaměřen na prosazování. Švédsko vyjádřilo přání, aby se projekt více soustředil na Aarhuskou konvenci a poprosilo, aby byl návrh projektu předělán a dán ke schválení na clusteru 1. V odpovědi pan Hitemaki řekl, že by to znamenalo nejméně půlroční odklad, což pro něj není akceptovatelné. Nizozemí  nabídlo pomoc při přepisování projektu a navrhlo, aby byl přijat  v písemné proceduře. Všichni odsouhlasili, že návrh projektu byl přijat v principu a po požadovaných změnách bude dán ke schválení v písemné proceduře. Svou účast v projektu nabídly: AT, LV, IT, CY, MK, NO, PL, NL, SI, SE, UK, PT, CZ, FR a DE. Španělsko potvrdí možnost své účasti později.

Na základě požadavku zástupce GreenForce byla prezentace o aktivitách sítě přednesena přednostně.

7.2 GreenForce – Marin Baranyai

Význam této sítě spočívá v  možnosti sdílení zkušeností a prezentace „úspěšných  příběhů“. Síť umožňuje také prodiskutovat problémy a existující možnosti řešení potenciálních konfliktů mezi požadavky vyplývajícími ze směrnice Natura 2000, lesnickou politikou a praxí. Sdílení zkušeností dovoluje účastníkům učit se z inovačních řešení ve věcech jako je koordinace, zapojení vlastníků a vývoj win-win situace na všech úrovních, která pomůže nalézt pragmatické a flexibilní přístupy.

Byly prezentovány výsledky třetího workshopu Greenforce, který se konal 20.-22.6.2007 v Madridu a týkal se implementace požadavků směrnice o stanovištích (92/43/EEC) do lesních hospodářských plánů  na lokalitách Natura 2000. Soustředil se zvláště na články 6.1, 6.3 a 6.4 směrnice o stanovištích a na výměnu  praktických zkušeností. Workshop ukázal, že je zde velký závazek pro účastníky, kteří uvádějí síť Natura 2000 (síť chráněných území v Evropě v souladu se směrnicí o ptácích a směrnici o stanovištích) do praxe, a bude vyžadovat ještě hodně úsilí a dalších akcí. Přestože bylo požadováno více ukázek řešených případů a příkladů z praxe, účastníci vyhodnotili seminář v Madridu jako užitečný a požádali o více takovýchto workshopů, které budou věnovány výměně zkušeností a zaměřené na konkrétní téma. V Madridu proběhla výměna názorů týkající se spolupráce mezi sítěmi GreenForce a IMPEL, obdobně jako o začlenění ochrany lesa a přírody do doporučení 2001/331/EC o minimálních kritériích pro inspekce ŽP, ale na tomto workshopu nebylo přijato žádné rozhodnutí. Bylo dohodnuto, že formální diskuse o těchto problémech proběhne na plenárním zasedání GreenForce na konci roku 2007.

Čtvrté jednání expertů v rámci sítě Greenforce se konalo 4.-7.9.2007 ve Stirlingu (UK) a týkalo se dosažení cílů ochrany v chráněných území s podporou a s účastí klíčových statutárních a nestatutárních subjektů. Na konci týdne se účastníci shodli na  následujících závěrech vedoucích podpoře tzv. dobrovolného přístupu :

·    Důkladné porozumění přínosů jasného přístupu k zapojení všech subjektů

·    Znalosti získané z několika praktických příkladů, kde byl praktikován otevřený přístup k zapojení subjektů a znalosti získané z těchto příkladů

·    Znalosti o různých kategoriích subjektů

·    Znalosti o různých přístupech a technikách, které by měly být aplikovány při zapojování subjektů a jak se dovědět ještě více informací o těchto přístupech

Více informace o aktivitách sítě GreenForce lze nalézt na webových stránkách sítě:

http://ec.europa.eu/environment/greenforce/index_en.htm

6.9 TFS kontrolní akce II – Peter Wessman a Niekol Dols

Peter Wessman nás informoval a výsledcích a důležitosti 1. TFS kontrolních akcích. Niekol Dols nás informovala, že je nutné udělat změnu v části rozpočtu návrhu projektu. Projektový tým byl požádán o uskutečnění  těchto změn a poté zaslat sekretariátu novou verzi.

Návrh projektu byl přijat. Účastnit se ho bude: PT, BE, AT, MK, PL, SI, SE, HU, IE, UK, BU, RO, DE, FR, LU, HR a NL. Další státy – IT, LT a SK vyjádřily projektu podporu.

6.8 TFS kontrolní dny TFS – Niekol Dols

Návrh projektu byl přijat. Účastnit se ho bude: MK, PT, BE, AT, PL, SI, IE, UK, DE a NL.

6.10 TFS konference 2008 v Bulharsku – Nancy Isarin

Nancy Isarin uvedla, že je potřeba učinit změnu v části rozpočtu návrhu projektu. Projektový tým požádal o začlenění příslušné změny a zaslání nového znění sekretariátu.

Návrh projektu byl přijat. Zúčastní se : MK, PT, BE, AT, PL, SI, CZ, IE, UK, BU, DE a NL.

6.11 TFS vývoz elektronického odpadu z Evropy – Terry Shears

Terry Shears oznámil, že vzhledem k limitovanému rozpočtu na příští rok, projektový tým zajímá, zda se budou moci uskutečnit obě schůzky v rámci projektu. Projektový tým byl požádán, aby učinil potřebné změny a poslat novou sekretariátu. Návrh projektu byl přijat. Účastnit se ho bude: MK, PT, BE, AT, SI, IE, UK, BU, DE a NL.

Vedoucí jednotlivých projektů byly požádání, aby zaslali detaily o nutných opatřeních, které se musí udělat v rámci přípravy projektů sekretariátu, aby mohl zahájit přípravu práce k uskutečnění jednotlivých schůzek v rámci projektů.

Sekce 7 – Zprávy o činnosti dalších sítí – předsedající: Portugalsko

7.1 Aktivity EK – Hans Lopata

Písemný dokument koloval během plenárního zasedání, byly v něm uvedeny všechny detaily o aktivitách EK v poslední době. Přesto Hans Lopata shrnul nejdůležitější body:

·    Tematická strategie o ovzduší

·    Směrnice IPPC

·    Rámcová směrnice o odpadech

·    Trestní právo ŽP

·    Směrnice o obchodování s emisemi

·    Revize doporučení o minimálních kritériích pro inspekce ŽP

·    Revize schématu eko-nálepek EU

·    Informační systém pro ŽP

7.3 INECE – Gerard Wolters

Gerard Wolters shrnul poslední aktivity sítě INECE, speciálně zdůraznil důležitost    8. konference INECE, která se bude konat v Kapském městě v Jihoafrické republice ve dnech 5.-11.4. 2008. Bude zaměřena na shodu s právem ŽP, posílení role práva a podporu dobrého vedení na národní, regionální a internacionální úrovni. Specifická pozornost bude věnována klimatickým změnám. Gerard Wolters požádal národní koordinátory, aby nominovali účastníky konference a program konference je možné nalézt na webových  stránkách INECE.

7.4 ECENA – Mihail Dimovski

Víceletý program ECENA byl schválen a 2. plenární zasedání proběhlo ve dnech 17.-18. září v Bruselu.

ECENA, úspěšný nástupce AC-IMPELu, spoléhá na úzkou spolupráci se sítí IMPEL. Potřebná spolupráce mezi oběma sítěmi byla uznána jako klíčová jak EK, tak několika plenárními zasedáními a to jak sítě ECENA , tak i IMPEL. Na 2. plenárním zasedání sítě ECENA  byla prezentované úspěšné implementování víceletého programu. Implementace programu na rok 2007-2010 je podpořena z CARDS regionálního programu a PHARE.

ECENA pozvala experty ze sítě IMPEL k podpoření následujících aktivit:

·    pomoc při organizování školících programů v členských státech EU, co se týká povolování a prezentování národních zkušeností.

·    účast ve školících programech ECENA a prezentováním nejlepší praxe při implementaci IPPC, Seveso II a směrnice o skládkování.

·    prezentování IMPEL projektů a nejlepší praxe a výměnných programů

·    sdílení zkušeností TFS clusteru a organizací školení o kriminálních činech v ŽP

·    poskytnutí nejlepší praxe, případových studií a zpráv potřebných pro vývoj multimediálního školícího manuálu pro inspektory a ty, se zabývají povolováním

S účastí expertů sítě IMPEL je počítáno v rozpočtu víceletého programu na rok 2007-2010.

7.5 REPIN – Angela Bularga

Angela Bularga informovala, že v roce 2007 byl dokončen a implementován druhý dlouhodobý pracovní program. Dva důležité dokumenty byly vypracovány na základě čtyřleté regionální spolupráce. (i) regionální zhodnocení souladu plnění a zabezpečení systémů v zemích východní Evropy, Kavkazu a centrální Asie. A (ii) principy pro efektivní povolování v ŽP. Podpora spojená s finančními příspěvky dárců  a školením, včetně  pracovníků, kteří zajišťují povolení ve všech EECCA zemích.

Následující rozhodnutí byly přijaty na Ministerské konferenci v Bělehradu, sekretariát OECD ve spolupráci s EECCA sestavily předběžný návrh závěrů pro možný EAP pracovní programu na příští 4 roky a pro rok 2008. Návrh zahrnuje aktivity ve dvou oblastech: politika ŽP a vodní zásoby a sanitace. REPIN projekty, které jsou postaveny na prioritách – prosazování a soulad s legislativou, instituční rozvoj a financi v ŽP. Pracovní program byl prezentován a bude prodiskutován na příští schůzce, která se bude konat 8. února 2008.

Také Angela Bularga prezentovala vývoj při implementaci projektu OECD, který prověřuje systematickou cestou rozsah shody s legislativou a prosazovací systémy, aby se identifikovali úspěšné přístupy a nejlepší praxe. První fáze projektu  (2007-2008) zahrnovala organizace ŽP v šesti členských státech OECD a  ve dvou významných ekonomikách.  Dnes jsou zpracovány studie ve Velké Británii, USA a Francii a studie Japonska a Číny bude hotova do konce roku 2007. Studie týkající se Finska je rozpracována a studie týkající se Nizozemí a Ruska jsou plánovány na první kvartál roku 2008. Hlavním výstupem těchto projektů bude dobrá praxe v zajištění souladu s legislativou ŽP, která bude shrnuta v komparativních analýzách. Data specifická pro danou zemi budou shrnuta do krátkého profilu dané země a mohou být prezentována jako přílohy hlavní zprávy projektu. Budou vedeny rozhovory s dalšími zainteresovanými stranami z každé země, a tím se získá další pohled na to, jak  jsou implementovány a rozvíjeny strategie pro zajištění shody s legislativou ŽP.

Předběžné výsledky komparativních analýz budou prezentovány na 8. konferenci INECE v Kapském městě v dubnu 2008. Závěry vyplývající ze zprávy budou diskutovány na mezinárodní konferenci v listopadu 2008 v Paříži.

7.6 Datum příštího plenárního zasedání

31. plenární zasedání IMPELu se bude konat 28.-30.5.2008 v Lublani, ve Slovinsku.

7.7 Závěry

Sekretariát dokončí návrh závěrů ze zasedání a zašle je národním koordinátorům ke schválení.

Zveřejněno: 01.09.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2385 x
Vytisknout