Závěry z 3. Valného shromáždění sítě IMPEL v Praze, 3.-5.6.2009

Sekce 1 – Uvítání a prezentace – Předsedající: ČR

Ministr životního prostředí Ladislav Miko přivítal všechny zúčastněné a připomněl své začátky v síti IMPEL, kterou započal přípravou ustavení sítě AC-IMPEL na zasedání v Luxemburku a dále pak pokračoval jako národní koordinátor AC-IMPEL za Českou republiku.

Pogratuloval IMPELu k nalezení cesty pro pokračování v práci navzdory strukturálním změnám a změnám ve financování, která proběhly v uplynulém období a  zdůraznil důležitost pořádání GA pro ČR , stejně jako možnost diskutovat o tématech, které jsou prioritní v politickém programu ČR.

Ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová zdůraznila, jak je pro ČR důležité členství v síti IMPEL a popřála všem plodný a příjemný meeting.

Odsouhlasení programu – bez komentářů

Prezentace ČIŽP

Eva Tylová ve své prezentaci popsala význam soft metod (měkkých metod) a důležitost komunikace s veřejností a ostatními institucemi.  Dále zdůraznila, že IMPEL dává cennou možnost pro výměnu zkušeností a přeje si, aby se ČIŽP aktivně podílela na jeho aktivitách.  Účastníci se zejména ptali na otázky týkající se nezávislého postavení Inspekce a na rozsah Inspekčních aktivit (pravomocí).

Prezentace CENIA

Prezentace velmi působivě znázorňovala různé úrovně informování, které je možné použít při komunikaci s veřejností. Byl zdůrazněn  význam kvalitních informací pro práci orgánů ochrany životního prostředí.

 

Sekce 2 – Přehled o činnosti clusterů – Předsedající: EK

2.1. Přehled práce Clusteru 1 - Prezentující - Gizela Holzgraefe, naposled jako předsedkyně Clustru 1.

Poslední meeting Clustru 1 se uskutečnil 2-3.4.2009 v Bruselu. Novou předsedkyní byla schválena Isabela Santana. Práce Clusteru 1 pokračuje ve víceletém pracovním programu. 

Aktualizace probíhala v následujících projektech: Srovnávací program pro dohled a kontrolu skládek odpadů, Pokyny pro kontroly cementárenského průmyslu, Podávání zpráv veřejnosti o kontrolách životního prostředí, ENVTARIFFS, Projekt porovnávání povolení a kontrol IPPC při výstavbě prasečích farem, Vývoj nových IRI návrhů, IRI projekt v Portugalsku, Poučení se z havárií, Dělání správných věcí III – Pokyny krok za krokem pro plánování inspekcí v oblasti životního prostředí, Rozvoj výkonnostních indikátorů pro kontrolní orgány.

Diskuse byla doprovázena prezentacemi, byl představen nápad projektu identických kontrol, inspirovaný diskusí o nezávislém statutu ČIŽP.

2.2. Přehled práce Clusteru 2 – TFS

Prezentace předsedy Johna Burnse shrnula Cluster 2 za trvání jeho mandátu.

Výroční konference Clustru se konala ve Švédsku.  V současné době má Cluster 24 členů a probíhá v něm osm projektů ve víceletém pracovním programu.  Aktualizace probíhala v následujících probíhajících i dokončených projektech: Prosazování činností EU, Inspekční výměnné dny, E-waste, Spolupráce EU-Afrika, Výroční konference 2009, IMPEL TFS website, IMPEL TFS – SBC MOU, Setkání vrcholného managementu. Od července je Rainer Werneburg novým předsedou Clusteru. Především bylo zmíněno, že Světová celní unie se zajímá o rozšíření spolupráce s IMEPELem a TFS.

2.3. Přehled práce Clusteru 3 – Prezentující Jan Teekens

Poslední Cluster meeting se konal 13. března ve Stockholmu. Ed Mitchell byl potvrzen jako spolupředsedající Clusteru 3.

Práce Clusteru byla prezentována na semináři Evropského institutu veřejné správy v Maastrichtu, stejně tak i na meetingu “Zájmové skupiny pro lepší právní úpravu sítě Předsedů Agentur ochrany životního prostředí”(NEPA BRIG) v Londýně. NEPA s Clusterem diskutovaly na téma bližšího propojení (spolupráce).Cluster s NEPA BRIG Group se dohodly na vytvoření verze sloučené ze dvou P&E dotazníků a dále se dohodly na formě další spolupráce mezi IMPELem a NEPOu. Reprezentanti Clusteru navštívili konferenci sítě SKEP ve Stockholmu, kde se diskutovalo o možných oblastech budoucí spolupráci.

Sekce 3 – Zprávy z dokončených projektů – Předsedající: EK

3.1. TFS WEEE projekt (UK)

John Burns představil projekt a zprávu o účinnosti navrhované přepracované WEEE směrnice, který byl následovně přijat na meetingu. Bylo navrženo, že zpráva by mohla být prezentována významným partnerům jako jsou Evropská Komise a Evropský Parlament, a mohla by být vydána v tiskové podobě.

3.2. Řešení environmentálních konfliktů prostřednictvím dialogu

Gizela Holzgraefe prezentovala zprávu a zpráva byla přijata na meetingu.V další fázi projektu se zvažuje i překlad zkrácené verze pravidel do němčiny.

3.3. TFS IMPEL Konference 2009 Östersund

TFS IMPEL konference se konala 18-20. března v Ostersundu ve Švédsku. Sešli se zde reprezentanti 27 zemí a reprezentanti sekretariátu Basilejské úmluvy, Světové celní unie, Evropské komise, Ministersva ochrany životního prostředí Číny, a další delegace z Asie a Japonska (Asijská síť) a Thajska, Interpolu a RILO/regionu Asijského tichomoří. Na začátku státní zástupce prezentoval zkušenosti a případy trestního stíhání ilegální lodní přepravy odpadů. Konference byla zakončena sekcí, kde zástupci průmyslu a nevládních organizací vyjádřili svůj pohled na vynucování (zavádění) práva. Následovala panelová diskuse.

 

Na žádost Johna Visbeena, byla do programu zahrnuta také  prezentace projektu IPPC – prasečích farem. John prezentoval projektové činnosti se speciálním zaměřením na tři navštívená místa v Lotyšsku, Německu a Itálii. Účastníci vzali na vědomí zprávu o projektu a závěrečná konference se bude konat 10.-12. června v Utrechtu.

3.4. Implementační konference v Rumunsku

Ed Egging a Mihaela Beu prezentovali poslední verzi programu, stejně tak organizační aspekty pro Konferenci o zavádění a prosazování environmentálních právních předpisů: Pracujme společně pro lepší životní prostředí, která se uskuteční 23-25. září v Sibiu (Rumunsko).

Sekce 4  - Organizační záležitosti – Předsedající: EK

4.1. Informace ze sekretariátu

Lukrecija Kireta prezentovala o svém prvním měsíci působení na sekretariátu IMPELu. Aktivity se točily zejména kolem zařizování nové kanceláře a zasedací místnosti IMPElu a představování IMPELu dalším sítím.

4.2. Pracovní plán

Sekretariát IMPELu informoval o využití grantů z LIFE+, včetně důsledků, jaké to bude mít na plánování rozpočtu a činností.

Byl předložen celkový přehled implementace pracovního plánu schváleného Valným shromážděním v Paříži. Dále je nezbytné sladit pracovní program s rozpočtem, vycházejícím ze smlouvy s LIFE+. V červenci, poté co vedoucí projektů předloží finanční zprávy, bude zpracována aktualizace celkového finančního přehledu.

4.3. Memorandum porozumění s Evropskou komisí

Terry Shears informoval na meetingu o slavnostním podpisu naplánovaném na 7. července v Bruselu. Memorandum bude podepsáno Gerardem Woltersem za IMPEL a generálním ředitelem generálního ředitelství ochrany životního prostředí Karlem Falkenbergem.

4.4. Diskuse o členských poplatcích

Bylo navrženo že minimální členský poplatek by měl být 2000 EUR.  Představitelé několika zemí prohlásily, že nejsou schopny o výši poplatku okamžitě rozhodnout. Většina hlasovala ve prospěch rozhodnutí, že členské poplatky zůstanou 5000 EUR s minimem 2000 EUR. Nižší členské poplatky mohou být vyjednány s vedením IMPELu s podporou sekretariátu. V souladu s tím budou upraveny vnitřní předpisy.

4.5. - Návrh nové komunikační strategie IMPELu

Jan Teekans připomněl na Valném shromáždění, že na meetingu v Paříži bylo rozhodnuto o nutnosti mít vlastní komunikační strategii a prezentoval návrh. Návrh byl schválen a implementace začne hned jak to bude možné, s přihlédnutím k dostupným zdrojům.

Sekce 5 - Další organizace a sítě

5.1. Aktualizace aktivit EU

Hans Lopatta mluvil o činnostech EU a ohlásil Ad Hoc meeting expertní skupiny, který se bude konat 3.července v Bruselu. 

5.2. INECE

Gerald Wolters informoval o činnostech sítě INECE.

5.3. ECENA

Mihail Dimovski informoval o činnosti sítě ECENA.

5.4. REPIN

Z REPINu dána zpráva v písemné formě.

5.5. GreenForce

Martin Baraniay informoval o činnosti sítě GreenForce.

Sekce 6 – Workshop

6.1.-6.2. - Workshop – budoucnost IMPELu

Dvě paralelní skupiny diskutovaly o organizaci a typech budoucích IMPEL projektů, stejně tak o prioritních oblastech.

Sekce 7 – Budoucnost IMPELu

7.1. Doporučení  vyplývající z workshopů a formulování opatření, která mají být přijata

Hlavní doporučení:

- Státy navrhly vznik projektů, které by umožňovaly spolupráci s dalšími státy, možná by byla i forma společného řízení

- Dotazníky budou zaslány Národním koordinátorům, budou zaměřené k hledání cest, jak by se jednotlivé země mohly zapojit aktivněji. Dotazníky budou zaslány během deseti dnů od Valného shromáždění a odpovědi budou zaslány zpět během čtyř týdnů. Státy, které nebudou moci zaslat vyplněné dotazníky v dané době, informují sekretariát.

- Zvážit  možnosti a navrhnout  projekty, které by mohly napomoci zmírnění klimatických změn

7.2.

Terry Shears seznámil účastníky s dopisem konzultantské firmy, která zpracovává studii proveditelnosti o možnosti založení  Agentury pro implementaci odpadové legislativy.. Bylo odsouhlaseno, že informace budou dány členskými státy IMPELu, ale bylo upřesněno, že tato studie nebude představovat stanovisko IMPELu, který bude mít úlohu pouze zprostředkovatele.

Sekce 8 – Ostatní aktivity

8.1.

Bylo prezentováno závěrečné shrnutí, které bylo doprovázeno diskusí. Účastníci přijali toto celkové shrnutí jako základ pro vypracování závěrů.

8.2.

Inga Birgitta Larsson seznámila účastníky o místě konání dalšího Valného shromáždění v prosinci 2009.

Závěry prezentované na Valném shromáždění IMPELu v Praze

Sekce 3: zprávy z ukončených projektů

    Zpráva z TFS WEEE projektu (UK) bude prezentována všem zúčastněným stranám, včetně EK a EP, a bude vytvořena tištěná pododa

Sekce 4: Organizační záležitosti

    Zpráva o financování bude zpracována Sekretariátem IMPELu v průběhu července, z této zprávy bude patrné jak aktuální pracovní plán koresponduje s rozpočtem včetně prostředků, které byly  použity z LIFE+, a současně budeme moci zjistit, kolik finančních prostředků bylo použito z jednotlivých rozpočtových kapitol  K vytvoření této zprávy je nutné, aby vedoucí projektů  předložili  detailní finanční zprávu o stavu financování  jejich projektů, včetně možných finančních přebytků datovaných ke konci června..

    V roce 2010 zůstává výše členského poplatku od 2000 EUR do 5000 EUR. Nižší výše poplatků musí být schválena vedením a sekretariátem.

Další možností by bylo zjistit jakým způsobem by mohly  jednotlivé země zasílat příspěvky do rozpočtu IMPELu, aby se zajistilo navýšení limitu spolu-financování od EK z LIFE +.

    Mimořádné Valné shromáždění se uskuteční 16. října 2009, aby bylo umožněno včas předložit materiály pro použití LIFE+ v roce 2010. Hned jak to bude možné budou předloženy všechny důležité dokumenty.

    V roce 2010 se uskuteční dvě Valná shromáždění a načasování musí být v souladu s harmonogramem LIFE+.

    Realizace komunikační strategie začne brzy. Finanční prostředky jsou zajištěny, ale plánování činností by mělo být provedeno s přihlédnutím na omezené lidské zdroje. Všechny příspěvky jsou vítány.

    Vzhledem k tomu, že bude zanedlouho zvolen nový Evropský parlament. IMPEL by chtěl brzy připravit setkání s novými představiteli Výboru pro životní prostředí.

Sekce 6 : Budoucnost IMPELu

    Při navrhování projektů by měly země, které projekty navrhují zvážit možnosti spolupráce s  dalšími zeměmi, například ve formě společné

ho vedení projektu.  Dotazníky budou zaslány Národním koordinátorům a  zaměří se na  hledání cest, jak by se jednotlivé země mohly zapojit aktivněji. Dotazníky budou zaslány během deseti dnů od Valného shromáždění a odpovědi budou zaslány zpět během čtyř týdnů. Státy, které nebudou moci zaslat vyplněné dotazníky v dané době, informují sekretariát.

    Měly by být navrhovány projekty zaměřené na problematiku klimatických změn.

Zveřejněno: 01.09.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2526 x
Vytisknout