Závěry z 29. plenárního zasedání IMPELu v Berlíně 30.5.-1.6.2007

Uvítání

Účastníky zasedání uvítal Dr. Rainer Sontowski, náměstek ministra ŽP, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti.

1.1  schválení programu

Byly navrženy následující změny:

4.2 IRI Skotsko závěrečná zpráva – vyškrtnuta

6.3 ToR TFS elektronický odpad – vyškrtnut

6.6 ToR TFS pokračování evropských prosazovacích akcí – vyškrtnuto

6.7 ToR TFS asijská síť  - vyškrtnuto

6.8 ToR srovnávací program tarifů pro povolení a inspekce – nový bod programu

7.6 a srbský požadavek členství  - bude diskutována AOB

7.6 b delegáti na jednání  výboru EP – bude diskutováno AOB

Zasedání schválilo program a souhlasilo s navrženými změnami

1.2  prezentace předsednictví: „Budování nového kodexu ŽP“ – Dr. Christof Snagenstedt

1.3  prezentace předsednictví: „Implementace směrnice 2002/49/EC týkající se hodnocení a zvládání hluku v ŽP v Severním Porýní-Vestfálsku“  - Dr. Stöcker-Meier

Sekce 2 – Budoucnost IMPELu – právní statut 1 – předsedá: Německo

2.1 právní statut – Výsledky práce pracovní skupiny

Pan Jan Teekans spolu předsedající pracovní skupiny nás seznámil s výsledky a doporučeními z pracovní skupiny pro právní statut IMPELu. Klíčové body byly tyto:

Klíčová otázka

Jak zachovat a udržet IMPEL funkční tak jako dosud, zvážit změny podmínek?

My chceme.....

 • udržet síť otevřenou a neformální
 • dále udržet fungování sekretariátu, který bude pomáhat s prací sítě
 • pokračovat ve speciálním vztahu s EK
 • zajistit financování z EK na projekty a sekretariát

Zajištění financování z EK na projekty a sekretariát

Změny podmínek, které by měly být zváženy:

 • EK nemůže podporovat od roku 2009  sekretariát IMPELu
 • EK není schopná platit cestovní náklady od roku 2009

Důsledek:

 • Není možné pod žádnou procedurou financovat IMPEL od roku 2009

Budoucí možnosti:

 • Je pouze jediná možnost – financovat IMPEL granty z LIFE +

Požadavky pro granty pod LIFE+ (srovnatelné s finančními regulacemi EK)

 • Aktivity IMPELu musí být vhodné pro financování z LIFE+
 • IMPEL musí mít právní subjektivitu
 • Pro přímé granty, IMPEL musí mít monopolní statut

Projektové granty versus operační granty:

IMPEL by měl usilovat o získání operačních grantů, které dovolují docela dobře financovat sekretariát. Operační granty jsou k dispozici pro organizace sledující cíle největšího evropského významu.

Upřednostňujeme: přímé operační granty

Vztah k EK když bude mít IMPEL právní subjektivitu:

Změny, které musí být zváženy:

 • EK nemůže spolu-předsedat plenárním zasedáním IMPELu
 • EK nemůže dále fungovat jako speciální pozorovatel

Důsledky:

 • Potřebujeme speciální uspořádání

Uspořádání pro budoucnost:

 • Memorandum o porozumění – ustaví povahu vztahu
 • Rámcová dohoda o spolupráci – finanční elementy spolupráce

Udržet charakter IMPELu otevřený a neformální

Možnosti do budoucna:

 • Asociace – demokratická, na míru
 • Mezinárodní nezisková asociace podle belgického práva snadno právně ustavitelná,
 • Budoucí struktura – by měla být co nejblíže struktuře současné

Udržet sekretariát, který bude pomáhat při organizaci aktivit sítě IMPEL

 • Členské země IMPELu – členský poplatek, přímé finanční příspěvky a granty
 • EK – přímé operační granty

Doporučené řešení pro 1.1.2009

 • IMPEL musí mít právní subjektivitu
 • Abychom mohli využít  přímé grantů EK
 • Musí být podepsáno Memorandum o porozumění mezi EK a IMPELem

Doporučené řešení pro rok 2008 – prodloužení současného dočasného řešení

 • Část nákladů na cestovné účastníků projektů a plenárních zasedání bude hrazeno EK
 • Podpora (ne finanční) sekretariátu EK byla prodloužena do konce roku 2008

2.2 Diskuse

Pan Garcia Burgues přivítal řešení předložené pracovní skupinou. Zajištění právní subjektivity udělá IMPEL viditelnější, flexibilnější a autonomní. Zdůraznil, že současná situace fungování sekretariátu bude prodloužena, ale může fungovat pouze do konce roku 2008. Ohledně úrovně a metod financování od EK uvedl, že není garantováno financování, ale bylo prezentováno, že úroveň podpory by v principu měla  být zachována z pohledu zvýšené důležitosti, která je dávána implementaci v poslední adaptované verzi střednědobé revize 6 letého akčního programu ŽP. EK by měla zůstat hlavním partnerem IMPELu. Když se podíváme na formy financování z EK, operační typy grantů by měly nabízet výhody, pod podmínkou, že IMPEL bude mít monopolní statut. Role EK by měla být předefinována po zřízení legálního statutu. Od této doby se EK nebude účastnit ve vedení sítě. Bude potřeba podepsat Memorandum o porozumění, které bude potřebné k definování pozice EK k síti IMPEL, zvláště co se týče projektů.

V roce 2008 bude dále fungovat současný model spolufinancování, ale EK zdůraznila, že není možné udržet současné uspořádání sekretariátu, to je možné pouze jako přechodné řešení. EK  je připravena hostit sekretariát IMPELu po celý příští rok, ale souběžně je třeba najít dodatečné financování sekretariátu od května  do konce roku 2008.

Charles Pirotte poukázal, že pro lepší porozumění finančních možností bychom neměli zvažovat pouze financování z LIFE+, ale také bychom se měli seznámit s finančním nařízením EK a jeho implementačních pravidel. V článku  162 implementačních pravidel jsou části, kde  jsou uvedeny úkoly největšího evropského význasmu na které by měly být operační granty přiděleny.

Předsedající otevřel diskusi. Rakousko potvrdilo, že se může připojit k občanskému sdružení, jak bylo prezentováno a vyjádřilo poděkování za práci, která byla vykonána pracovní skupinou k tomuto tématu. Švédsko se také bude moci stát členem organizace, ale nebude moci podepsat dlouhodobou smlouvu. Švédsko zdůraznilo, že je důležité, aby byla zajištěna i v rámci nových podmínek účast všech členských států na plenárních zasedáních IMPELu. Švédsko schválilo v principu náklady na sekretariát a zajištění plenárních zasedání. Španělsko poděkovalo pracovní skupině za skvěle odvedenou práci a zahájilo vnitřní diskusi s ministerstvem týkající se členství. Doufá, že bude moc odpovědět během plenárního zasedání v Lisabonu.

Velká Británie vyjádřila silnou podporu a zdůraznila, že je to cesta vpřed. Dále pan Terry Shears vysvětlil, že Irsko se nemohlo zúčastnit plenárního zasedání, ale zaslalo dopis, ve kterém souhlasí s myšlenkou právního statutu v principu. Navrhuje přidat článek 11 týkající se Clusterů: „Každý z Clusterů může  zřídit svoji soustavu managementu pod vedením předsedy clusteru“. Tento rámec musí být udržitelný pro potřeby specifických clusterů a toto musí být schváleno generálním shromážděním.

Nizozemí zdůraznilo, že má velké dilema: vybrat řešení, které by možná mohlo vést ke konci IMPELu, nebo vzhledem k novým finančním podmínkám ustavit právní subjektivitu. Pan Gerard Wolters připomněl účastníkům délku diskusí během předešlých plenárních zasedání, které se týkaly budoucnosti IMPELu a poukázal, že nyní bysme měli dojít k závěru, že právní statut je jediné řešení. Rodina  IMPELu si musí pomáhat navzájem, potřebuje flexibilitu a Nizozemí vidí budoucnost optimisticky.

Německo preferuje neformální charakter a není připraveno schválit účast v IMPELu s novou právní subjektivitou. Preferovalo by asociaci, ve které by členy byly národní vládní organizace.

Francie pogratulovala pracovní skupině k výsledkům a vyjádřila optimismus co se týká budoucnosti IMPELu. Francie zdůraznila, že IMPEL by měl pokračovat ve své práci. Itálie poděkovala pracovní skupině a oznámila, že členství Itálie je možné v principu a odpověď ministra ŽP brzy obdrží. Co se týká poplatku za členství, pouze symbolický poplatek by byl vhodnější. Alexandra Burali navrhla poslat dopis, který účastníci pracovní skupiny adresují  tvůrcům legislativy, vysvětlující naší situaci současně s prosbou o podporu. Takovýto dopis by pomohl národním koordinátorům při vyjednávání o účasti v síti IMPEL.

Belgie uvedla, že vzhledem ke speciální struktuře v Belgii, stojí před obtížemi, kdy se vládní orgány jako např.  Ministerstvo nemůže stát členem soukromých organizací. Další zvažování bude potřebné, aby bylo nalezeno optimální řešení.

Slovinsko vyjádřilo poděkování pracovní skupině za její práci. Členství není pro Slovinsko problém, ale samozřejmě dosud nebylo učiněno rozhodnutí o poplatku za členství. Slovinsko sdílí pozici Švédska s přáním přijatelného poplatku. Poplatek by měl být dost velký, aby pokryl základní aktivity a ty nebyly závislé na grantech.

Finsko podpořilo, že IMPEL potřebují více spolupráce.

Jan Teekens – spolu předsedající pracovní skupiny uvedl, že účast je otevřená pro všechny organizace zabývající se ŽP, nezávisle na tom jestli jsou členy nebo ne. Sdílí názor několika účastníků diskuse, že řešení by mělo být nalezeno pro všechny. V odpovědi pro Řecko zdůraznil, že IMPEL by měl být udržen tak neformální jak jen to je možné,  výsledky projektů nemohou reprezentovat oficiální názor národních vlád, ale výsledky práce účastníků projektů.

Předsedající uzavřel diskusi následovně:

 • IMPEL nemůže pokračovat ve své práci na té samé bázi jako nyní bez finanční podpory od EK. Bez právní subjektivity nemůže dosáhnout na financování z LIFE+
 • Proto bude dále pokračovat ve své práci pracovní skupina a vzít v úpvahu, že IMPEL charakter by měl být udržen neformální jak je to jen možné
 • Formulace potenciální právní subjektivity by měla být dále rozvíjena, aby bylo identifikováno řešení, které je akceptovatelné pro všechny členy IMPELu se speciálním zřetelem na členství a členský poplatek

Sekce 3 RMCEI  Budoucnost inspekcí ŽP – předsedá: Německo

3.1 RMCEI pokrok projektu – Anna Karamat EK

Anna Karamat prezentovala přehled práce projektové skupiny. 23 států odpovědělo na dotazník. 17 členských států IMPELu se účastnilo workshopu. Pracovní skupina byla celkově spokojená s RMCEI. Souhlasila s tím, že změny by měly být učiněny tam, kde je potřeba vyjasnit pojmy. Velmi mnoho změn by mohlo mít negativní dopad na nástroj s kterým se mnoho inspektorů již dobře obeznámilo.

V prezentaci bylo sumarizováno následující:

Doporučení – zabývá se inspekcemi

Součástí doporučení by mělo být:

Zprávy EK:

 • Krátká zpráva o implementaci RMCEI (doporučení o minimálních kritériích pro inspekce ŽP
 • Pravidelné zprávy o souladu s RMCEI
 • Projekty IMPELu k vytváření indikátorů pro efektivní inspekční systém

Kontroly na místě:

 • Přidat kritéria pro přípravu kontroly na místě
 • Kontrolovat soulad se zákony EK nebo/a národní legislativou
 • Ustavit jasné kompetence jestliže kontrolu vykonává více organizací
 • Odmítnutí vstupu považovat za vážný přečin

Inspekční plány:

Vyjasnění pojmů inspekční plán a program

Plán = vytýčení priorit – přístupný veřejnosti

Program = operační nástroj - aktivity, které plní inspekce

Další kroky: Druhý workshop se bude konat v září 2007. Bude prezentován návrh závěrečné zprávy.

Komentáře z pléna:

Řecko položilo otázku týkající se  zařízeních na zpracování odpadů, speciálně  mobilních. Je směrnice EIA jediným nástrojem který se zabývá zařízeními na zpracování odpadů. V Řecku mobilní zařízení na zpracování odpadů nejsou součástí EIA směrnice, jak budou povolení udělovány? EK by se měla vyjádřit o tomto typu povolení a relevance existující regulace. Nyní by měl být tento případ vyjmut z doporučení. Směrnice o odpadech 2006/12 (povolování se nezmiňuje o mobilních zařízeních výslovně).

Velká Británie: projekt obchodování s emisemi II revidoval RMCEI a shledal pro EU obchodování s emisemi, ale v doporučení by měly být zařazeny jasné věci, specificky , aby byly více relevantní.

3.2 Dělání dobrých věcí II zpráva o vývoji – Tony Liebregts (NL)

Cílem projektu je připravit krok za krokem příručku, která bude používána při plánování inspekcí.

Obsah:

 1. Cíl a výstup: příručka (určená ke zlepšení inspekcí). Musí být flexibilní, aby zahrnula různorodé potřeby a umožnila  členským státům dosáhnout souladu s RMCEI. Bude buď v papírové podobě nebo jako software.
 2. Organizace: projektový tým v Holandsku a IMPEL skupina
 3. Projektové fáze:    

    -    vyjasnění klíčových termínů a definic klíčových kroků

-    popis klíčových kroků

-    identifikování a další rozvoj klíčových kroků

-    výměna názorů v prvé řadě výsledků a dobré praxe

-    vytvořit krok za krokem příručku

 Projekt by měl být dokončen mezi březnem a listopadem 2007. IMPEL workshop se bude konat 26.-28. září.

3.1 Diskuse k RMCEI

Během diskuse bylo poukázáno na další body:

 1. rozsah a cíle
 2. definice
 3. podávání zpráv a přístup k informacím
 4. inspekce
 5. inspekční plány
 6. organizace a vykonávání inspekcí
 7. zprávy a závěry následující po kontrole
 8. vyšetření závažných havárií, nehod a případů nesouladu s legislativou

Řecko se vrátilo k předchozí diskusi a oznámilo že v případě mobilních zařízení na zpracování odpadu nemůže být aplikována směrnice EIA a zeptalo se jaký druh povolení by měl být dán v těchto případech.

Anna Karamat uvedla, že tato otázka byla diskutována a že povolení je podle rámcové směrnice o odpadech.

Náměty z diskuse týkající se bodů:

 1. rozsah a cíle – žádné náměty nebo otázky
 2. Definice – souhlas se závěry byl jednoznačný   - Itálie: Definice aktivní a   pro aktivní inspekce a termíny rutinní a nerutinní by měly být lépe specifikovány. Bude potřeba vyjasnění termínů jako inspekce versus kontrola. Řecko: EK by měla osvětlit definici mobilních zařízení, co je právním nástrojem k povolením? Jaké nakládání nebo zařízení potřebuje povolení uvedené v rámcové směrnici o odpadech.   
 3. podávání zpráv a přístup k informacím – důležitý bod, návrhy jsou vítány. Finsko: podávání zpráv veřejnosti je důležité a nízko nákladové.Pokud jsou limitované zdroje, veřejnost může pomoci s monitorováním. Celkové podávání zpráv členských států, EK, projekty a rozvoj nových indikátorů je velmi důležité. Itálie: Souhlasí s Finskem o roli veřejnosti v rámci monitorování. V Itálii je SEVESO a ostatní monitorování v rámci ŽP odděleno.  Nizozemí: Podávání zpráv o indikátorech EK samotných není správnou cestou. Švédsko připravuje návrh na základě workshopu, kopie bude k využitelná pro Annu Karamat a EK.
 4. Kritéria pro inspekce – Itálie navrhla v tomto kontextu  site visits a inspections. Detailní seznam je dosažitelný v příručce IMPELu z roku 1999, ta by se měla stát referenčním dokumentem.
 5. Inspekční plán – Dělání dobrých věcí II může informovat o tomto problému   
 6. Organizace a vykonání inspekce – Velká Británie navrhla zvážení návrhu TFS, aby tyto inspekce byly zařazeny do RMCEI, důležitý je moment překvapení, a aby nedošlo k varování předem. Itálie: site visist a inspections jsou dvě rozdílné věci? Anna Karamat: První termín je obecný, další je včetně spolupráce mezi členskými státy (spolupráce o výměně informací, možnosti připojit se i inspekci).
 7. podávání zpráv a závěry následující po inspekci – Termín mezi inspekcí a zprávou má být krátký, informace mají být poskytnuty veřejnosti. Směrnice ADO určuje z právního hlediska tento bod. Další komentáře jsou vítány. Výsledek: žádné
 8. vyšetření závažných havárií, nehod a případů nesouladu s legislativou – Litva: V tomto bodě je potřeba oddělit požadavky nesouladu od nehod a havárií, nesoulad s legislativou by měl být pod inspekcemi.

Sekce 4 zprávy o ukončených projektech – předsedá: EK

4.1 Revize vstupů k přehodnocení a aktualizace IPPC povolení  - závěrečná zpráva – Ed Eggink (Nizozemí)

Zpráva ukazuje jak členové IMPELu implementovali nebo jak implementují článek 13 (1) a (2) IPPC směrnice 1996/61/EC. Projekt je zpracován dle 24 odpovědí na dotazník ze 17 členských států IMPELu a Norska. Různé přístupy v různých členských státech a jejich organizacích mohou znamenat, že konečné výsledky (přísnost, rozsah a frekvence obnovovaných povolení)) a administrativní náklady mohou být  odlišné, s potencionálním lavinovitým efektem na úrovni ochrany ŽP a také na poli průmyslu. Ačkoli se studie nepokoušela hodnotit žádné takové faktory. V případě, přezkoumání IPPC podle článku 13(1) a (2), které se objeví ojediněle bude potřeba daleko více informací na bázi legislativních požadavků nebo o plánovaných nebo očekávaných úpravách bude důležitější  než informace z   praxe.

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu, která bude zavěšena na webových stránkách.

4.2 Workshop o povoleních na zařízení v oblastech se znečištěným ovzduším – závěrečná zpráva – Barbara Pucker (Rakousko)

Tento projekt měl za cíl přispět k výměně informací a zkušeností inspektorů a technických expertů z členských států IMPELu na poli povolování zařízení v závislosti na znečištěném ovzduší. Základem projektu byly informace a diskuse o nezávazných výjimkách, určení a hodnocení znečištěných oblastí, dalších nákladech a kompenzačních opatřeních. Navíc běžný přístup by mohl  minimalizovat nevýhody v konkurenceschopnosti.

Dotazník byl zaslán všem účastníkům předem s prosbou o vyplnění. 12 vyplněných dotazníků bylo zasláno projektovému týmu. Účelem dotazníku bylo na jednu stranu nabídnout účastníkům hlubší přípravu a na druhé straně poskytnout projektovému týmu detailnější náhled.

Účastníci byli rozděleni na tři pracovní skupiny, skupina A se zabývala povolovacím procesem na zařízení pod IPPC, skupina B povoleními pro parkoviště a skupina C na povolovací proceduru obecně.

Jako výsledek byly přijaty tyto závěry:

 • závazek na splnění limitních hodnot aplikovaný členskými státy bez ohledu na druh zařízení nebo projektu – článek 7 AQFWD
 • měl by být použit výkonný akční plán/program pro znečištěné zóny, kde by mělo být uvedeno jak by významní znečišťovatelé (napr. doprava, průmysl, zemědělství a domácnosti) měly snížit jejich emise.
 • Povolení je vhodné  pro zařízení v anebo blízko znečištěných oblastí, jestliže tam není významný příspěvek nebo tam jsou kompenzační opatření  a u IPPC zařízení, které se potřebují dostat nad BAT/BREF určenou emisní úroveň.
 • Účastníci poukázali, že významným znečišťovatelem v nejvíce znečištěných oblastech je doprava, z toho důvodu je naléhavě potřeba podporovat iniciativy ke snížení dopravy

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu, která bude zavěšena na webových stránkách

4.3  Obchodování s emisemi II – závěrečná zpráva – Lesley Ormerod (Velká Británie)

Zpráva je přehledem regulační praxe členských států. V tomto kontextu EU schématu obchodování s emisemi vytvořený předchozím IMPEL projektem, který byl prezentován v roce 2005:

 • Malé zařízení
 • Verifikace
 • Shoda a prosazování
 • Monitorování a podávání zpráv

Dále projekt představil čtyři zprávy dobré praxe – jednu na každou ze čtyř klíčových oblastí uvedenou výše. Zprávy vznikly na základě analýz a odpovědí z dotazníku vyplněném reprezentanty regulátorů členských států. Během projektu proběhly dva workshopy, první na kterém byl diskutován návrh dotazníku, zatímco na druhém byly diskutovány zjištění a analýzy.

EK oznámila, že DG ENV se zajímá  zprávu a prosí sekretariát, aby ji zaslal.

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a souhlasilo, že bude zavěšena na webových stránkách.

4.4  TFS konference – závěrečná zpráva – Nancy Isarin (TFS sekretariát)

Každoroční konference IMPEL – TFS clusteru se konala od 21. do 23. března 2007 v Paříži. Konference se zúčastnilo 80 účastníků z 24 zemí včetně účastníků z EK, Interpolu a Europolu. Hlavním úkolem konference bylo informovat účastníky o vynikajících aktivitách včetně vlivu, který měl IMPEL-TFS cluster na prosazení na nařízení o přepravě odpadů E.C. 259/93, výměny informací mezi regulátory v přední linii a diskuse o revidovaném nařízení o přepravě odpadů E.C. 1013/2006.

Jednotlivé skupiny diskutovaly  jednotlivých bodech, které jsou nové v revidovaném nařízení, jako jsou směsi v zeleném seznamu, role prostředníků a dealerů a o prozatímní regeneraci (obnově). Zpětná vazba v těchto oblastech bude dána zájmu a účasti EK a skupině korespondentů. Také byly představeny možnosti pro nový projekt o elektronických odpadech a bylo zvažováno využití zpravodajství. Dále účastníci podpořili aktivity řídícího výboru IMPEL-TFS k navázání kontaktů s zeměmi v Asii, kteří jsou příjemci odpadů.

Francie pochválila konferenci jako velmi užitečnou, protože byla pozitivním příkladem a výsledek je velmi pozitivní pro Francii. Také EK podtrhla význam TFS clusteru a vyjádřila podporu budoucnosti dalším aktivitám clusteru v budoucnosti. Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu, která bude zavěšena na webových stránkách.

4.5  Finský srovnávací program – závěrečná zpráva – Markku Hietamäki

V rámci projektu byla připravena zpráva o povolování a  kontrolách ve velkých zařízeních se speciálním důrazem na monitorování limitních hodnot a zprávy od operátorů. Zpráva identifikovala kvalifikaci, která je požadována od inspektorů v této oblasti a navrhla doporučení týkající se operačních modelů pro monitorování a povolování. U průmyslových odvětví včetně takových jako cementáren, papíren, spaloven nebezpečných odpadů a velkých spaloven odpadů.

Jedním z hlavních závěrů bylo, že podmínky k udělení povolení by měly být napsány jasně, jednoznačně a tak, aby byly  vynutitelné a aby bylo dosaženo vysoké kvality ŽP, rovné zacházení s operátory a efektivní využití administrativních zdrojů. Aby bylo dosaženo těchto cílů měla by probíhat dobrá spolupráce mezi těmi, kdo udělují povolení, inspektory a podporujícími  organizacemi například národními laboratořemi. Závisí to na místních podmínkách a národních zkušenostech.

Úsilí prezentovat příklady monitorování z průmyslu ve stejném formátu, aby nám dalo obrázek monitorovací praxe ve velkých průmyslových provozech v různých částech EU. Příklady bychom měly obdržet z mnoha různých zařízení a  zabývat se požadavky  povolování, stejně jako měřením a monitorovací praxí. Pět z nich bude vybráno jako reprezentativní pro jejich sektor.

EK oznámila, že oddělení DG ENV, které má na starosti směrnici IPPC by rádo obdrželo zprávu a prosí sekretariát IMPELu o její zaslání.

Plenární zasedání schválilo závěrečnou zprávu a požádalo pracovní skupinu o zaslání její zkrácené podobu, celá zpráva  spolu s přílohou bude publikována na webových stránkách.

4.2 IRI Skotsko – prezentace zprávy – Keir Mc Andrew  (UK)

Plenární zasedání vyslechlo prezentaci. Zpráva bude podána ke schválení na plenárním zasedání v Lisabonu.

Sekce 5 Přehled, zprávy o probíhajících projektech a konference v roce 2009 – předsedající: EK

5.1 Přehled o činnosti sekretariátu – Hilda Farkas (IMPEL sekretariát)

Plenární zasedání vyslechlo prezentaci o činnosti sekretariátu

5.2 Cluster I – Zlepšování povolování, inspekcí a vymáhání – Gisela Holzgraefe

Plenární zasedání vyslechlo zprávu o aktivitách clusteru I

5.3 TFS cluster – Edgar Freund (TFS řídící výbor)

Plenární zasedání vyslechlo zprávu o aktivitách clusteru TFS

5.4 Cluster 3 – Lepší regulování – proveditelnost a vymáhání – Will Fawcet (cluster sekretariát)

Příspěvek pana Burguese: Charles Pirotte odchází ze svého postu na jiný. Děkuje za přínos clusteru lepší regulování. Bude nahrazen od 1. června  kolegou Hansem Lopattou. Během schůzky clusteru 3 byla vyjádřena rezervovanost k možnému projektu zabývajícímu se návrhem směrnice o kriminálních činech v ŽP. Pan Burgues si nemyslí, že by to měla být relevantní práce pro síť IMPEL. Netýká se to inspekcí ŽP. Zpráva byla schválena plenárním zasedáním.

5.6 IMPEL konference 2009 prezentace ToR – Mihaela Beu (Rumunsko)

Pan Ed Eggink byl pozván jako spolu předsedající přípravné skupiny. Po prezentaci byly účastníci dotázáni zda jsou ochotni se účastnit práce ve skupině pro přípravu konference. Dobrovolníci jsou: B, LV, NL, NO, PL, SE, UK, DK, FR, DE a IMPEL sekretariát. Národní koordinátoři pošlou  nominaci dobrovolníků na práci v přípravné skupině sekretariátu IMPELu. Hostitel příštího plenárního zasedání – Portugalsko, bylo požádáno o zajištění první schůzky skupiny během příštího plenárního zasedání v Lisabonu.

Plenární zasedání schválilo ToR a požádalo Rumunsko o ustavení přípravné skupiny a rozvrhu její práce.

Sekce 6 Budoucnost IMPELu – Právní subjektivita II a Nové ToRs – předsedá: EK

6.1 Závěry o budoucnosti IMPEL s právní subjektivitou

Plenární zasedání IMPELu v Berlíně diskutovala tuto otázku a dospělo k následujícím závěrům:

·    Je prodlouženo dočasné řešení pro chod sekretariátu do konce roku 2008, je však potřeba vytvořit fond pro jeho hrazeni členskými státy IMPELu pro hrazení národního experta od května do prosince, což by mělo být provedeno na plenárním zasedání v Lisabonu

·    IMPEL nemůže pokračovat ve své práci v tom samém rozsahu bez podpory EK

·    Po zvážení mechanismů pro finanční podporu z EK je jasné, že IMPEL nemůže pokračovat ve své práci po roku 2008 ve své nynější podobě a že spolu financování z LIFE + vyžaduje, aby měl IMPEL právní subjektivitu. Myšlenka že IMPEL bude mít právní subjektivitu byla celkové podpořena.

·    Formulace potenciální právní subjektivity by měla být dále projednávána a mělo by být identifikováno řešení akceptovatelné pro všechny členy IMPELu

·    Charakter sítě IMPEL by měl být i nadále tak neformální jak jen to jde

·    Pracovní skupina k právní subjektivitě bude nadále pokračovat v práci a zajistí veškerou přípravu na ustavení asociace a předloží ji na plenárním zasedání v Lisabonu včetně

o    Přípravy finálního návrhu statutu, který bude brán v potaz požadavky na financování z LIFE+

o    Konkrétní návrhy na členský poplatek, včetně symbolického poplatku a revize vnitřních předpisů

o    Rozvíjet společně s EK rámec pro možnou spolupráci mezi IMPELem a EK

o    Příprava konkrétního rozvrhu pro založení asociace v roce 2008 (včetně formálních a praktických věcí)

·    V každém případě, na plenárním zasedání v Lisabonu musí padnout konečné rozhodnutí v otázce právní subjektivity IMPELu . Proto všechny členské státy by měly diskutovat s pracovní skupinou svojí pozici a postoj v mezičase mezi plenárními zasedáními. Členské státy by měly komunikovat s pracovní skupinou pokud jsou ochotny dobrovolně přispět finanční částkou na chod organizace

·    IMPEL ocenil vstřícný postoj EK vyjádřený během plenárního zasedání, ale považuje za nezbytné konkrétnější závazek finanční podpory a spolupráce. Proto předsednictví zašle dopis komisaři Dimasovi.

Plenární zasedání schválilo návrh dopisu komisaři Dimasovi, který předsednictví navrhlo.

Plenární zasedání souhlasilo se zasláním dopisu předsednictvím jménem IMPELu , který bude adresován ministrům ŽP členských států IMPELu s žádostí o podporu při transformaci IMPELu  na právní subjektivitu.

6.2 IRI v Rumunsku – Ioana Suteu (Rumunsko)

Ve skupině se budou účastnit následující členské státy: FR, NO, UK, DE. Plenární zasedání požádalo Rumunsko, aby byl změněna  část rozpočtu v ToRu a byly odděleny náklady EK od nákladů ČS.  Projekt byl schválen v principu a na základě dostupnosti financování by mohl začít již v roce 2007. Sekretariát připraví návrh rozpočtu.

6.4 Příručka pro inspekce ŽP v cementárnách – Alessandra Burali (Itálie)

V projektu se budou účastnit následující členské státy: FR, PL, PT, RO, SI, UK, BE, HR, DK, GR, DE, LV. Německo dobrovolně uspořádá první schůzku v rámci projektu. Rumunsko nabídlo uspořádat další schůzku s kontrolou a potvrdí tuto možnost co nejdříve. Některé členské státy navrhly rozšířit rámec projektu například o ETS, spalovny odpadů nebo přepsat projekt pro celý průmysl. Německo podpořilo návrh projektu a dalo by přednost rozšíření rámce projektu pouze o spalovny odpadů. Itálie v odpovědi uvedla, že Cluster 1 navrhl zúžení rámce projektu. Na  první schůzce projektu, projektová skupina rozhodne o možnostech rozšíření projektu.

Projekt byl schválen a může začít v roce 2007. Sekretariát zkontroluje rozpočet a navrhne zda první nebo i druhá schůzka by se mohla uskutečnit v roce 2007.

6.5 Srovnání metodologií používaných pro vyměření pokut – George Chronopolous

V projektu se zúčastní následující státy: NL, PL, PT, ES, UK, BE, BU, CZ, HU, DE, LV, EE, IT, IT a SE podpořilo projekt, ale nemůže nyní potvrdit svoji účast.

Plenární zasedání schválilo ToR a sekretariát zjistí zda je možné, aby první schůzka projektu proběhla v roce 2007.

6.8 Srovnávací program tarifů  za povolení v ŽP a inspekce – Alessandra Burali

Projektu se zúčastní následující státy: UK, FI, FR, GR, DE, NO, RO, ES, DK. Slovinsko projekt podporuje a zjistí možnost účasti.

Padl návrh na rozšíření rámce projektu, ale plenární zasedání schválilo projekt tak, jak byl navržen. Plenární zasedání schválilo ToR a požádalo sekretariát o zjištění , zda je možné v rámci letošního rozpočtu zorganizovat první schůzku projektu.

Sekce 7 ostatní sítě  - předsedající: Německo

Aktualizace aktivit EK

Následující legislativa byla rozeslána včetně aktualizace EK:

·    Tematická strategie o půdě

·    Tematická strategie ovzduší

·    Nařízení o přepravě odpadů

·    Rámcová směrnice o vodách

·    Směrnice SEVESO

·    IPPC

·    RMCEI (doporučení o minimálních kritériích pro inspekce ŽP)

·    Nařízení LIFE+

·    Směrnice o kriminálních činech v ŽP

Kypr se zajímal zda EK vyšetřila záležitost kotlů na spalování biomasy. Charles Pirotte řekl, že nyní není schopen na tuto otázku odpovědět. Itálie se v rámci probíhajících jednání o směrnici o kriminálních činech v ŽP zeptala, které organizace se účastní diskuse na navrhované směrnici, když organizace ŽP nejsou přímo účastny diskuse. Odpověď byla: ministerstva spravedlnosti členských států.

Vzhledem k organizačním problémům předseda navrhl změnu programu a dále se budeme věnovat srbská žádosti o členství v síti IMPEL

7.6 đrbská žádost o členství v síti IMPEL – Hilda Farkas (IMPEL sekretariát)

Hilda Farkas oznámila, že Srbsko podalo žádost o členství v síti IMPEL. Žádost byla rozeslána před plenárním zasedáním a diskutována na plenárním zasedání v Berlíně. Mezitím sekretariát připravil návrh odpovědi s tím, že IMPEL podporuje účast srbských expertů  na projektech, ale že ve shodě s vnitřními pravidly IMPELu, není nyní možno rozhodnout o žádosti. V dopise je zdůrazněno, že IMPEL nemůže zajistit finanční podporu srbské účasti na IMPEL projektech. Zasedání souhlasilo s vypuštěním posledního paragrafu a schválilo návrh dopisu a požádalo sekretariát o jeho zaslání předsednictví k podpisu.

7.2 Aktualizace aktivit sítě Greenforce – Martin Baranyai (CZ)

Martin Baranyai ve své zprávě uvedl, že poslední plenární zasedání sítě se konalo 15. prosince 2006 v Bruselu a návrh závěrečné zprávy projektu „Inspekční metodologie pro oblasti zahrnuté pod Natura 2000“ byl prezentován a schválen.Byla schválena změna názvu sítě na Greenforce a nový název začal platit od 31.1.2007. Byla zřízena nová webová stránka sítě (http://ec.europa.eu/environment/greenforce/index_en.htm), kde jsou uvedeny informace o aktivitách Greenforce. Byla schváleno posílení role Rady předsednictví v rámci sítě Greenforce a vedení  plenárních zasedání bylo svěřeno do jejích rukou. Návrh pravidel pro činnost sítě by prezentován a vešel v platnost 31.1.2007. Několik států prezentovalo návrhy na možné akce v období 2007-2008.

Plenární zasedání vyjádřilo poděkování za prezentaci a zdůraznilo důležitost spojení a výměnu informací  mezi sítěmi v budoucnosti.

7.3    Aktualizace činností sítě INECE (Velká Briátnie)

Plenární zasedání vyslechlo zprávu o aktivitách sítě INECE, které proběhly během roku 2006. Nejdůležitější událostí v rámci sítě INECE v blízké budoucnosti bude INECE konference, která se bude konat v Jihoafrické republice v roce 2008. Plenární zasedání vyslechlo prezentace a vyjádřilo přání dále pokračovat a rozvíjet spolupráci se sítí INECE:

7.4    Aktualizace činnosti sítě ECENA – Mihail Dimovski (ECENA sekretariát)

ECENA úspěšně implementovala projekt o nejlepší praxi a vývoji monitorování shody a prosazování, podpořený Světovou bankou. Bude připravena příručka včetně dalších přehledů nejlepší praxe a ECE indikátorů a regionální přehled nejlepší praxe. Byl uspořádán školící workshop o nejlepší praxi a vývoji monitorování v Maďarsku.

MAP implementace začala na plenárním zasedání v září. Spolupráce se sítí IMPEL byla shledána velmi důležitou.

Plenární zasedání vyslechlo prezentaci o posledním vývoj sítě a jejích aktivit

7.5    Aktualizace činnosti sítě REPIN – žádná prezentace

Plenární zasedání obdrželo psanou zprávu o činností sítě REPIN

7.6    b Schůzka s komisí ŽP Evropského parlamentu

Jan Teekans, národní koordinátor Nizozemí, zorganizuje na základě rozhodnutí Troiky schůzku s EP, komisí pro ŽP, kde bude prezentovat dva projekty IMPELu. Největší úspěch projektu týkajícího se námořních přístavů a seznamu legislativy vhodné pro revizi. Byl zaslán dopis s požadavkem svolání takové schůzky předsedovi komise, schůzka proběhne 27.6.07.. Zúčastní se jí delegace včetně dvou členů clusteru TFS, reprezentanti clusteru 3 a členové Troiky. Cluster 3 má za úkol zajistit finální složení delegace.

7.7    c Datum příštího plenárního zasedání

30. plenární zasedání se bude konat 28.-30. listopadu v Lisabonu, Portugalsko. 31. zasedání se bude konat ve dnech 28.-30. května 2008 v Lublani, Slovinsko.

7.7. Souhrnné závěry

Byly prezentovány závěry odsouhlasené plenárním zasedáním. Plenární zasedání schválilo závěry jako základ pro finální závěry. Sekretariát dokončí návrh závěrů a rozešle je k připomínkám.

 

Zveřejněno: 01.09.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2673 x
Vytisknout