Závěry z 28. plenárního zasedání sítě IMPEL, které se konalo 6.-8.12. ve finském ESPOO

Sekce 1  přivítání a přehled – předsedá: Finsko

Proběhlo přivítání hostů panem Pekkou Jalkanenem, náměstkem ministra ŽP

1.1  Přijetí programu

Následující změny byly navrženy v bodech:

1.    V sekci 4:

4.1 Závěrečná zpráva z projektu REMAS II nebyla předložena, Martin Cheesbrough bude mít ústní prezentaci

1.    V sekci 5:

·    5.1 ToR Zjednodušený model pro hodnocení ohrožení je nahrazen ToRem TFS Revize IMPEL TFS manuálu

·    5.5 ToR IRI Rumunsko nebyl předložen

·    5.10 cestovní náhrady pro experta IMPELu účastnícího se práce v poradní skupině IPPC směrnice je nahrazen ToRem EU ETS III

·    Nový ToR: Lekce naučené z havárií III

Program byl odsouhlasen a schválen s navrhovanými zaměnami

1.2  Uvítací řeč – pí. Outi Krause, prorektorky Technické univerzity v Helsinkách   

Plenární zasedání vyslechlo prezentaci

1.3 Prezentace předsednictví „Soudní přehled povolení v ŽP“ – pan Jukka Similä, výzkumný pracovník, Finský institut životního prostředí   

plenární zasedání vyslechlo prezentaci

1.3  Výsledky konference v Rize – sl. Judite Dipane, Ministerstvo životního prostředí Lotyšsko

Plenární zasedání poděkovalo Lotyšsku za excelentní organizacei konference a vypracování závěrů a doporučení. Nizozemí poukázalo na to, že závěry a doporučení by měly být zaslány k připomínkám a komentářům členským zemím a návrhy změn by měly být zapracovány. Plenární zasedání souhlasilo s návrhem. Lotyšsko pošle k připomínkám poslední verzi: závazný termíny do 15.12.06. Švédsko požádalo reportéry z jednotlivých workshopů o zprávy. Lotyšsko je zašle ke komentářům Švédsku. Předseda poukázal na to, že v Rize Rumunsko nabídlo možnost pořádat příští IMPEL konferenci a poprosil Rumunsko o připravení ToRu, který v případě dodání, bude prodiskutován na příštím plenárním zasedání v Berlíně

Sekce 2 Víceletý pracovní program – předsedá: Finsko

Sekretariát nám prezentoval víceletý pracovní program – verzi 07

2.1  Diskuse

Komise nám oznámila, že finální text nařízení LIFE+ je v dohodovacím řízení, přijetí je předpokládáno v roce 2007. Víceletý program IMPELu je rámcový strategický dokument, který je dobrým základem pro roční programy IMPELu na příští 4 roky a předpokládá, že nástroj LIFE + bude aplikován. Komise oznámila, že právní statut sítě by mohl mít pozitivní efekt na čerpání prostředků z LIFE+.

Během diskuse Nizozemí poukázalo,že víceletý program může být excelentním základem pro budoucí práci a byla položena otázka zda by víceletý program byl akceptovatelný EK pro hrazení sítě IMPEL z LIFE+. Ve vysvětlení Nizozemí podtrhlo, že IMPEL udělal perfektní práci při zpracování programu jak bylo požadovány DG ENV, ale měli bychom také obdržet signál zda je s ním Komise spokojená. Nizozemí poprosilo sekretariát, aby kontaktoval oddělení LIFE na DG ENV, aby získal na tuto otázku odpověď. V odpovědi Komise vyjádřila své přesvědčení,že víceletý pracovní program pomůže k zajištění financování z LIFE+ a ujistila plenární zasedání, že je ve stálém kontaktu s oddělením LIFE+, ale v této chvíli není možné nalézt odpovědi na  všechny položené otázky.

Rakousko poukázalo, že strategický cíl VII ve víceletém plánu (mezinárodní prosazování a spolupráce při přeshraniční přepravě odpadů) je limitován pouze na aktivity TFS clusteru, ale tento úkol může být rozšířen o další aktivity, protože jiné IMPEL projekty jako EU ETS pokrývají také mezinárodní prosazování. Návrh by měl být změněn na „přeshraniční přepravu odpadů“¨na stránce 6 víceletého programu, další podrobnější seznam projektů by měl být vypracován pro možné projekty pod strategickým cílem 7. Irsko vyjádřilo podporu Rakousku v této věci. Plenární zasedání schválilo návrh a sekretariát udělá potřebné změny.

Nizozemí se otázalo Komise zda bude zajištěn přechodný rozpočet pro dobu kdy ještě nebude nástroj LIFE+ plně funkční. Odpověď na tuto otázku byla odložena na další diskusi pod bodem programu 3.2.

2.2  Schválení víceletého pracovního programu 2007-2010

Plenární zasedání schválilo víceletý program IMPELu.

Sekce 3 Budoucnost IMPELu – předsedá: Finsko

3.3 Sekretariát

Předsedající shrnul poslední činnost sekretariátu. Poukázal, že byl zaslán dopis národním koordinátorům a vedoucím clusterů o nemožnosti dále podporovat sekretariát IMPELu od 15. ledna 2007. Jedna z alternativních možností je zřídit neplacené místo pro národního experta u EK, jestliže Maďarsko prodlouží služební pobyt pro Hildu Farkas a krytí jejích nákladů, které již byly hrazeny předtím. Členské státy IMPELu by mohly uhradit denní náklady. EK také pokryje cestovní náklady nutné pro účast na schůzkách IMPELu pro Hildu Farkas.

Komise nás seznámila s problematickou situací na DG ENV vzhledem k probíhající reorganizaci. EK podporuje řešení bezplatného experta a byl zaslán dopis na Ministerstvo pro životní prostředí a vodu Maďarska podepsaný generálním ředitelem DG ENV, který zmiňoval tuto možnost.

Maďarsko oznámilo, že tuto záležitost prodiskutuje doma a prodlouží  služební pobyt podle podmínek uvedených výše.

Předsedající požádal členské státy o hrazení denních nákladů Hildy Farkas na dobrovolné bázi. Francie vyjádřila podporu, ale také vyzvala plenární zasedání, aby byl zaslán dopis EK. V dopisu by měl být vyjádřen silný protest proti rozhodnutí EK. Velká Británie nabídla 10000,- € na hrazení sekretariátu. Rakousko rovněž vyjádřilo zklamání a připomnělo, že na plenárním zasedání v Pörtschachu proběhla diskuse o nedostatečném obsazení IMPEL sekretariátu a byla vyjádřena potřeba rozšířit IMPEL sekretariát ještě o jednoho pracovníka. Rakousko ještě dodalo, že oznámení o rozhodnutí EK bylo oznámeno velmi pozdě. Rakousko se dotázalo EK jestli budou zajištěny potřebné zdroje a jaké bude řešení této situace v dlouhodobějším horizontu.

Irsko vyjádřilo také zklamání a zdůraznilo, že sekretariát je páteří sítě IMPEL a je pro fungování sítě důležitý. Irsko je rovněž ochotno podpořit IMPEL sekretariát, ale potřebuje informace o technickém řešení.

Nizozemí také vyjádřilo silné zklamání a poděkování Maďarsku za nabídku prodloužení pobytu Hildy Farkas a poukázalo na to, že toto řešení je pouze překlenovacím řešením a je možné ho využít  pouze po dobu 1 roku. V tomto případě je Nizozemí ochotné se podílet na úhradě nákladů, ale také potřebuje nejdříve znát technické detaily.

Finsko se zeptalo, jestliže je požadována podpora Komise, jak EK podpoří IMPEL. Finsko nabídlo 5000,- € na podporu sekretariátu. Slovinsko by rádo získalo více informací o dlouhodobějším řešení problému v tuto dobu nemůže podat konkrétní informace z ministerstva o možnostech podpory IMPEL sekretariátu.

Rumunsko vyjádřilo podporu, na základě oficiálního stanoviska ministerstva a zdůraznilo, že pokračování práce IMPELu je velmi důležité zvláště pro nové země EU. Chorvatsko také vyjádřilo podporu a ochotu se podílet na nákladech.

Lotyšsko se zajímalo o zajištění další práce sekretariátu a také nabídlo podílet se na nákladech, ale potřebuje také vědět technické detaily vyřízení podpory. Česká republika podepíše dopis adresovaný EK a slíbila podporu rozpočtu pro sekretariát, ale také potřebuje vědět jak a komu bude podpora zasílána. Slovensko vyjádřilo ochotu podepsat dopis a slíbilo finanční podporu. Také ale potřebuje nejdříve znát detaily procedury.

Itálie zatím nemůže slíbit podporu hrazení rozpočtu, ale podpoří protest a podepíše dopis na EK. Lucembursko také podpoří sekretariát, ale potřebuje znát technické detaily a vyjasnění procedury a je potřeba najít dlouhodobější řešení. Portugalsko nemůže finančně podpořit sekretariát, ale podpoří protest a podepíše dopis.

Předsedající v závěru vyjádřil spokojenost s tím, jak mnoho států by podpořilo rozpočet sekretariátu, ale je potřeba zjistit jak je možno peníze převést a komu. Jsou tu dvě možnosti. První je převedení skrze EK a druhé skrze Maďarsko.

EK vyjádřila poděkování Maďarsku a členským státům IMPELu na podporu práce sekretariátu a sdělila, že v žádném případě není možné převádět peníze skrze EK. Ohledně dlouhodobějšího řešení bylo řečeno, že zde není žádná možnost nyní vyřešit podmínky pro další období.

Předsedající shrnul, že jediné možné řešení je smlouva mezi Maďarskem a členskými státy. Ohledně dopisu EK podotkl, že bysme měli vyjádřit nejen nespokojenost s rozhodnutím EK, ale také bychom měli informovat EK o dobrovolném hrazení sekretariátu a měli bychom požádat o schůzku s EK, kde by se vyřešilo dlouhodobější fungování IMPEL sekretariátu.

Nizozemí zdůraznilo, že dopis by měl být zaslán komisaři DG ENV panu Dimasovi a kopie Peterovi Carlovi – generálnímu řediteli DG ENV. Francie navrhla, že dopis by měl mít přílohu se seznamem úřadů, které se účastní v práci sítě IMPEL. Sekretariát sesbírá informace potřebné k vypracování seznamu a zašle seznam předsednictví příští týden.

Další dopis bude zaslán Bulharsku vysvětlující naší podporu a Maďarsko bude požádáno, aby navrhlo možné finanční uspořádání. Bylo rozhodnuto, že finanční řešení bude daleko snadnější pokud potenciálních dárců bude co nejméně.

Následující konkrétní návrhy financování byly přijaty:

Německo:        10 000,- €

Francie:        10 000,- €

Nizozemí:        10 000,- €

Irsko:        10 000,- €

Velká Británie      10 000,- €

Finsko:      5 000,- €

3.2 Finanční záležitosti

EK podala přehled situace o možnosti financování. Finanční nástroj LIFE+ by měl být schválen v první polovině roku 2007. Do doby, než bude LIFE+ plně funkční, přechodný rozpočet s limitovanou částkou prostředků bude k dispozici. Na otázku Nizozemí zda bude k dispozici překlenovací rozpočet  a jak budou tyto peníze alokovány, EK sdělila, že to nemůže slíbit nyní, ale začátkem ledna EK bude informovat IMPEL jestli byl schválen překlenovací rozpočet a jak budou tyto prostředky využitelné.

Rakousko oznámilo, že 15 miliónů € bude dáno DG ENV na překlenovací rozpočet a požádalo EK, aby zajistila část z těchto prostředků pro síť IMPEL.

3.4 Právní statut

Velká Británie podala informaci o přehledu právních statutů. Dokument popisuje jak jsou jiné sítě funkční a přináší příklady fungování podle nizozemského práva. Plenární zasedání navrhlo snažit se o to udržet síť IMPEL neformální, jestli je to jen trochu možné. Nebyl čas prodiskutovat detailně konkrétní návrhy, ale byla ustavena pracovní skupina, aby našla možné řešení a představila svůj návrh na příštím plenárním zasedání. Členy pracovní skupiny jsou: NL, UK, A, FI a EK (Charles Pirotte byl nominován). Tato pracovní skupina bude pracovat pod clusterem 3.

Rakousko vyjádřilo názor, že   nalezení  možnosti pro právní statut sítě je velmi složité, je potřeba vyřešit mnoho otázek. Z toho důvodu se zdá nemožné najít dobré řešení do příštího plenárního zasedání.

EK zdůraznila, že je velmi důležité učinit rychlé rozhodnutí, protože nová struktura sítě musí být funkční již od roku 2008.

Sekce 5 – Nové ToRs – předsedá: EK

Byly prezentovány návrhy nových projektů a následující rozhodnutí byly přijaty:

5.1 TFS Revize IMPEL TFS manuálu – Edgar Freund (DE)

Sekretariát požaduje po projektovém týmu změnit bod 1.2 v ToR „navazuje na MAWP(víceletý pracovní plán IMPELu)“    na základě přijatých strategických cílů a po doplnění zaslat sekretariátu.

5.2. TFS databáze odpadů – Nancy Isarin (FR)

žádný komentář

5.3 TFS konference 2007 – Nancy Isarin (FR)

žádný komentář

5.4. TFS Rozšíření evropských odpadových prosazovacích akcí – Gerard Wolters (NL)

Vzhledem k vynikajícímu technickému a finančnímu uspořádání projektový tým vyjádřil svůj záměr pokračovat  v TFS evropských odpadových prosazovacích akcí, projektu, který byl schválen v písemné proceduře v červenci 2006. Tento projekt bude ukončen v první čtvrtině roku 2008 podle běžných podmínek.

Projektový tým zdůraznil ,že tento projekt má vysokou prioritu pro TFS cluster, ale nyní je ještě příliš mnoho nejasností ohledně projektu, proto byl ToR stažen z programu plenárního zasedání v Espoo a byl odložen a bude předložen znovu do června 2007.

V mezičase může projektový tým z odboru odpadů DG ENV může zjistit další detaily o podmínkách financování, jak zvýšit frekvenci inspekcí, jak zajistit účast všech členských států a účast EK. Nizozemí zdůraznilo důležitost mezinárodní spolupráce při inspekcích  přepravy odpadů, zvláště v kontextu na nelegální akce jako vývoz nebezpečných odpadů na Pobřeží slonoviny.

5.5 IMPEL IRI v Rumunsku

ToR nebyl dodán plenárnímu zasedání, projektový tým se těší na účastníky IRI. ToR bude prodiskutován na příštím plenárním zasedání v Berlíně.

5.6 IMPEL IRI v Norsku – Bjorn Bjornstad (NO)

Plenární zasedání uvítalo tento projekt. FR, UK, NL, RO souhlasily s aktivní účastní v IRI. Projektový tým byl požádán o doplnění těchto informací do ToR a zaslat finální verzi na sekretariát.

5.7 IMPEL příspěvek pro další rozvoj  minimálních kritérií pro inspekce ŽP – Anna Karamat

Plenární zasedání uvítalo tento nový návrh projektu a byla vyjádřena důležitost této iniciativy podporované EK, která  bude tento projekt také vést.EK zdůraznila důležitost účasti všech členských států IMPELu na projektu. V projektovém týmu se zúčastní UK,NL,EI.SE,FR. DE, FI,IT,GR,DT a CZ podpořily projekt a souhlasily s účastí. OECD také vítá tuto iniciativu a navrhlo zvážit vývoj nějakého doporučení adresovaného sousedním zemím například na frekvenci inspekcí.

Projektový vedoucí doplní ToR informací o projektovém týmu a zašle opravenou verzi sekretariátu.

5.8 Revize shody prosazování a inspekcí – IPPC – Gabriella Gerzsenyi (EK)

Litva navrhla změnu v titulu projektu následovně: Revize shody v prosazování, inspekční praxi a vymáhání u zařízení IPPC. Plenární zasedání s tímto návrhem souhlasilo.

Tyto členské státy vyjádřily ochotu účastnit se práce v projektovém týmu: UK,PT,DE,FI,NL,GR,IE a SE.

Velká Británie navrhla vložit odkaz na právní shodu s ISO 14001 v bodě 1.1 v podkladech.

Na otázku Rakouska, EK potvrdila, že zváží některé změny. Projektový vedoucí byl požádán o zapracování změn v ToRu a zaslání nové verze sekretariátu.

5.9 Srovnávací program pro inspekce a monitorování skládek – Waltraud Petek (A)

Rakousko prezentovalo novou iniciativu, která byla navržena EK – odpadovým odborem a Rakousko bylo požádáno o vedení projektu. Plenární zasedání shledalo, že projekt je zajímavý a užitečný. Členské státy vyjádřily vesměs podporu a DE,TK,RO,IT,UK,LT,IE,PL,HR,SI,PT a FI vyjádřily speciální zájem se účastnit projektu. TFS sekretariát nabídl pomoc při identifikaci typu a charakteru odpadů.

5.10 EU ETS II – Will Fawcett (UK)

Plenární zasedání přivítalo 3. fázi série IMPEL projektů o obchodování s emisemi. NL,IT,H,BZ,FI a DE by se rádi projektu zúčastnily.

5.11 Dělání dobrých věcí II – Tony Liebregts (NL)

Členské státy potvrdily, že první fáze projektu byla pro ně velmi užitečná. Proto také státy vyjádřily podporu projektu a následující státy potvrdily svou účast v projektu: SE,FR,PT,DE,FI,EE,NO,A,BU,UK,IT,GR,LT,PL,HU,HR,CZ,SI a TK.. Itálie navrhla vypracování IMPEL příručky pro inpekce.

5.12    Revize IPPC povolení – Gabriella Gerzsenyi (EK)

Následují členské sáty vyjádřily zájem o účast v týmu: LT,UK,NL,IE,FI. Velká Británie pravděpodobně přijme roli ve vedení projektu.

Po potřebných změnách projektový vedoucí pošle ToR sekretariátu.

5.13    Použití seznamu legislativy – Jan Teekens (NL)

ToR potřebuje základní doplnění, přesto byl projekt přijat v principu. ToR  bude revidován a bude schválen v písemné proceduře.

5.14    Použití finančních garancí – Terry Shears (UK)

Projektový tým pracuje na vypracování nového návrhu projektu a byla odloženo jeho dokončení  do června 2007.

5.15    Lekce naučené z havárií – Annick Bonneville

Hodně států vyjádřilo podporu a také ochotu zúčastnit se aktivně práce v rámci projektu: LT,A,RO,IT,BE,SE,PT,HR,UK,DE,CZ. EK  upozornila, že konference se bude konat ve stejném termínu jako plenární zasedání v Berlíně. Francie odpověděla, že konference je již zařízena a místo je rezervováno a bylo by velmi obtížné najít jiné místo pro tak velkou konferenci v Paříži. Na druhou stranu Francie poukázala na to, že konference je pro lidi z praxe, kteří se plenárního zasedání neúčastní. Francie ještě zjistí, zda je možné rezervovaný termín změnit.

Sekretariát upozornil projektový tým, že odbor civilní ochrany DG ENV navrhl spojit workshop o nejlepší praxí v inspekcích v rámci Sevesa a výměnou zkušeností mezi inspektory ŽP a bezpečnosti jak je napsáno ve víceletém plánu. Projektový tým shledal tuto informaci zajímavou a učiní kroky k získání kontaktů na inspektory bezpečnosti.

OECD navrhlo pozvat účastníky z Ruska na konferenci, návrh byl přijat projektovým týmem.

Po důkladné diskusi o ToRs plenární zasedání schválilo následující:

Tyto ToRs jsou přijaty a budu pozměněny dle komentářů:

1.    TFS Revize IMPEL TFS manuálu

2.    TFS databáze odpadů

3.    TFS konference 2007

4.    IMPEL IRI v Norsku

5.    IMPEL vklad pro další rozvoj minimálních kritérií pro inspekce ŽP (RMCEI)

6.    Revize shody prosazování a inspekcí – IPPC

7.    Srovnávací program pro inspekce a monitorování skládek

8.    EU obchodování s emisemi III

9.    Dělání dobrých věcí II

10.  Revize IPPC povolení

11.  Lekce naučené z havárií

12.   Použití seznamu legislativy

Všechny schválené ToRs budou zapracovány do ročního programu na rok 2007. Projekt pod číslem 12 je schválena v principu. Revidované ToRs budou schváleny v písemné proceduře. Projektoví manažeři byli požádání o zapracování navrhovaných změn v ToRs a jejich zaslání na sekretariát.

Další ToRs budou prezentovány na příštím plenárním zasedání v Berlíně v květnu 2007:

1.    TFS Rozšíření evropských odpadových prosazovacích akcí

2.    Použití finančních garancí

Rakousko položilo otázku jak se budou dávat jednotlivým projektům priority, pokud to bude nezbytné a rozpočet na první půlrok 2007 nebude stačit k pokrytí všech projektů. Priority by se měly podle Rakouska dávat jednotlivým projektům podle toho, kolik členských států se přihlásí k účasti na jednotlivých projektech. EK poprosila vzhledem k nedostatku času o neřešení  této otázky nyní, ale  počkat na rozpočet pro příští rok. Pokud bude velký rozdíl mezi požadavky pro projekty a rozpočtem, Sekretariát uspořádá písemné hlasování o prioritách pro jednotlivé projekty. Švédsko upozornilo, že některé projekty, například IRI v Norsku nepotřebují žádné prostředky z EK, a měly by být vyřazeny z hlasování o prioritách. Plenární zasedání odsouhlasilo řešení k určení priorit.

Sekce 6 Ostatní sítě, další aktivity a ukončení konference  předsedá: Finsko

6.1 Aktivity EK za poslední období – Charles Pirotte (EK)

Plenární zasedání vyslechlo zprávu EK

6.2 Aktivity sítě GreenEnforce – Martin Baranyai (CZ)

Pan Ladislav Miko, ředitel DG ENV nás seznámil s posledním vývojem sítě GreenEnforce, jejích hlavních úkolech a výzvách do budoucnosti. Je to síť pro inspektory ŽP pro výměnu informací a podporu rozvoje prosazovacích struktur a nejlepší praxe a měly by podporovat lepší spolupráci mezi „přírodní“ a „lesní“ částí inspekce. Je to neformální síť pro reprezentanty inspekcí, pokud možno ze všech  členských států EU a kandidátských zemí. Jak je to běžné v síti IMPEL, měly by být minimální kritéria pro inspekce ŽP vytvořeny také pro oblast přírody a určeny standardy inspekcí v oblasti přírody a lesa.

Dále Ing. Baranyai přednesl svou zprávu o prvním srovnávacím programu pro inspektory přírody, jejímž cílem bylo vyvinout metodologii pro stanoviště v rámci Natury 2000. Během projektu byly identifikovány  další oblasti  pro příští práci sítě, což je potřeba vyjasnění a harmonizace specifických aspektů. Plenární zasedání poděkovalo za prezentaci a vyjádřilo důležitost kontaktu a výměny informací mezi IMPELem a sítí GreenEnforce.

6.3 INECE – Angela Bularga (OECD)

Plenární zasedání vyslechlo zprávu o aktivitách sítě INECE během roku 2006 včetně práce v oblasti obchodování s emisemi, prosazování spolupráce v přístavech a indikátorů. Nejdůležitější událostí bude konference INECE, která se bude konat v Jihoafrické republice v roce 2008. Plenární zasedání vyslechlo prezentaci a vyjádřilo přání pokračovat ve spolupráci se sítí INECE.

6.4 ECENA – Anita Pokrovac Patekar (ECENA – HR)

Plenární zasedání vyslechlo zprávu o síti ECENA a posledním vývoji a aktivitách včetně Peer Review se speciálním zaměřením na implementaci směrnice IPPC a minimálních kritérií pro inspekce ŽP. IMPEL vítá budoucí práci se sítí ECENA a implementaci víceletého pracovního programu, kde je uvedena užší spolupráce se sítí ECENA, například ve školících a výměnných programech.

6.5 REPIN – Angela Bularga (REPIN-OECD)

Běžný pracovní program sítě REPIN je organizován o  tématech dle plánu a užívá nástroje politiky životního prostředí, vývoj strategií na zajištění regulované shody v ŽP a institucionální budování kapacit. REPIN podporuje dosažení kvalitativních cílu pod cílem 1 EECCA - Strategie partnerství v ŽP. Jak je požadováno EECCA zeměmi, sbližování jejich regulačního systému s principy acquis communautaire ŽP EU. Síť  pořádala 8. zasedání 12-13 června 2006 v Tbilisi. Povolování v ŽP bude dále hlavní oblastí práce v rozvoji nástrojů politiky ŽP. V oblasti reformy standardů ŽP byl započat projekt v Moldavsku na podporu sblížení se standardy  kvality povrchové vody s EU. REPIN bude pokračovat na aktivitách v rozvoji strategií na zajištění shody v ŽP a rozvoje institucionálního rámce pro zajištění shody v ŽP.

6.6 Datum příštího plenárního zasedání

Plenární zasedání se bude konat 30.5.-1.6. 2007 v Berlíně

6.8 Závěry

Závěry byly prezentovány. Plenární zasedání přijalo shrnutí závěrů jako základ pro závěry, které budou zaslány a schváleny v písemné proceduře. Sekretariát zašle závěry, pracovní program a rozpočet na rok 2007 národním koordinátorům.

Zveřejněno: 01.09.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2595 x
Vytisknout