Závěry z 27.plenárního zasedání sítě IMPEL v Pörtschachu 31.5.-2.6.2006

Účastníci byli přivítání pí Dr. Waltraud Petek, rakouskou spolu-předsedající zasedání, která zastupovala Federální ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství a Franzem Arnoldem starostou Pörtschachu.

Dr. Waltraud Petek přivítala jako nového člena IMPELu Makedonii a účastníci zasedání pozdravili makedonskou delegaci. V síti IMPEL jsou nyní zastoupeny delegace z 31 zemí.

 

1. Přijetí programu

Následující změny byly navrženy v navrženém programu:

1.    V sekci 1 bod u 1.2 a 1.4 bude prezentován společně s p. Juliem Garcíou Burguésem

2.    V sekci 2 byly krátce prezentovány tyto zprávy, které byly schváleny elektronickou formou – Parametry kvality pro inspekce životního prostředí a Návaznost směrnice IPPC na ostatní směrnice.

3.    Z důvodu nedodání písemné zprávy projektovým týmem nemohou být prezentovány výsledky z manažerské schůzky TFS.

4.    V sekci 3 workshop 1.a a 1.b bude spojeno, protože nebyl přihlášen dostatečný počet účastníky na oba workshopy

5.    Z důvodů závazků  p Julia Garcíi Burguése, spolu předsedajícího z EK, ho v této funkci zastoupil Charles Pirotte v sekci 4.

Program byl přijat a schválen se všemi změnami

1.1   Znečištění ovzduší – přes hraniční výzvy (Wolfgang Hafner  - správa Korutan a města Klagenfurtu) – prezentace

1.2   Pohled EK na budoucí spolupráci EK a IMPELu a

1.4  LIFE + Jaké zdroje je možné v budoucnu použít na financování sítě IMPEL

Následující návrhy byly předneseny EK ke zvážení během diskuse

1. je potřeba podpořit práce sítě IMPEL. Roste důraz na implementaci požadavku více spolupracovat s úředníky, kteří se zabývají implementací a prosazováním v členských státech

2. Struktura sítě IMPEL a pracovní metody jsou uspokojivé

3. zlepšení a prodiskutování situace je potřebné v těchto bodech

-    Komunikace mezi IMPELem a EK

-    Reflexe priorit EK do aktivit IMPELu

-    Program

-    Financování

Komunikace Evropské komise s IMPELem

-    sekretariát zajišťuje permanentní spojení mezi sítí IMPEL a EK

-    všechny příslušné oddělení DG ENV budou požádány o nominaci stálých „focal points“ (kontaktních osob)

-    EK zajistí, aby její priority byly brány v potaz při přípravě pracovního programu IMPELu

Priority

-    zaměřit se na implementaci doporučení o minimálních kritériích pro inspekce ŽP a podporovat jejich hodnocení jako hlavní úkol – je možné že bude  potřeba další revize

-    potřeba rozšířit práci sítě IMPEL o aktivity týkající se změn klimatu – např. monitoring emisí CO2

-    usměrnit a učinit činnost sítě více racionální sloučením Clusterů I a III

Program

-    sepsat víceletý pracovní program na rok 2007 – 2010 (v návaznosti na LIFE +)

-    sledovat hodnocení a zpětnou vazbu

-    strategii pro rozšiřování informací o projektech, výsledcích a činnosti sítě IMPEL

 

Financování

-    rozpočet na rok 2006 (370.000,- €)

-    Financování pro rok 2007 by mělo principiálně být prováděno z LIFE + (ačkoli jsou zde určité nejasnosti a možné zpoždění)

-    20% z celkového rozpočtu rezervovaného EK pro IMPEL stejně tak i pro ostatní sítě a je vhodný pro využití ve dvou případech

1)    finanční příspěvky na individuální projekty (formou grantů –  je nutno být formální sítí)

2)    celkový finanční příspěvek na IMPEL schůzky a projekty – 80%  prostředků je rezervováno přímo pro členské státy, je možné financovat specifické projekty – zřízení národních implementačních sítí atd..

 

Prezentace byla přednesena a byly dále projednání a prodiskutovány 1. června během sekce 3 na workshopu týkajícího se Budoucnosti IMPELu

 

1.3   Výstupy z jednání TROIKA o budoucnosti IMPELu

 

-    Rozsah působnosti a zaměření IMPELu: Jaké by měly být hlavní oblasti na které bychom se měli soustředit? Jak sestavit  pracovní program a určit jeho priority ?

-    Status: Měl bv IMPEL mít neformální status nebo by se měl stát formální sítí: Jaké jsou možnosti? Pro a proti

-    Organizace: Je současná organizace sítě účinná a dostatečná i po rozšíření členů a nové výzvy? Potřebujeme udělat nějakou změnu ve fungování clusterů?

-    Pracovní metody: Jak můžeme vylepšit víceletý pracovní program a strukturu projektů?

-    Výsledky IMPEL projektů: Jak je lépe distribuovat a propagovat ? Jak můžeme zrevidovat a zhodnotit efektivitu projektů ?

-    Financování aktivit: Jak můžeme využít prostředků z LIFE +? Jsou zde nějaké jiné možné zdroje financování?

Prezentace byla přednesena a proběhla diskuse 1. června v rámci sekce 3 workshopu  o budoucnosti IMPELu

 

Sekce 2:  Zprávy z dokončených projektů IMPEL

 předsedající – EK

Uvítací řeč přednesl p. Reinhart Rohr, krajský ministr ŽP a energetiky  Korutan

 

2.1 VOC workshop (těkavé organické látky) – Armin Heidler (A)

Workshop zabývající se použitím těkavých organických látek v průmyslových zařízeních proběhl 21.-23. září 2005 v Salzburgu, Rakousku. Hlavním úkolem tohoto projektu bylo získat informace o těkavých organických látkách – výměna informací mezi inspektory a technickými experty z členských států, EK a Švýcarska.

Zpráva byla schválena. Zpráva bude zaslána národním koordinátorům a zavěšena na stránkách IMPELu.

2.2 Parametry kvality pro inspekce životního prostředí – závěrečná zpráva – Gudmund Nielsen (DK)

V rámci projektu proběhl workshop k identifikaci a definování parametrů kvality pro inspekce životního prostředí., specificky parametrů, které jsou měřitelné a vhodné pro vzájemné  porovnávání inspektorátů  na národní i mezinárodní úrovni. Workshop proběhl v Kodani 8.-9. září 2005. 25 účastníků z 20 zemí  a sítě ECENA se workshopu zúčastnilo. Zpráva byla prezentována, protože již byla schválena písemnou procedurou v dubnu 2006. Byla zavěšena na IMPEL stránky.

2.3 INSPECTAN – závěrečná zpráva – Alessandra Buralli (IT)

Hlavní cílem projektu INSPECTAN bylo sestavit příručku pro inspektoráty na základě znalosti kožedělného  průmyslového cyklu  a jeho dopadů na životní prostředí. Zpráva  je koncipována jako nástroj pro orgány veřejné správy, které kontrolují a monitorují aktivity v kožedělném průmyslu v Evropské unii a jsou v ní shromážděny zkušenosti z několika evropských zemí ve kterých mají kožený a kožedělný průmysl. Švédsko poukázalo na excelentní práce, která byla udělána v rámci tohoto projektu, poděkovalo projektovému týmu a vyzdvihla zvláště přehled co je podobné  a co je odlišné ve všech zemích, které se projektu zúčastnily. Plenární zasedání schválilo zprávu a odsouhlasilo, že po drobné korekci na základě připomínky Německa, bude zavěšena na webových stránkách IMPELu. 

2.4 TFS Hodnocení ohrožení – závěrečná zpráva – Terry Shears (UK)

Projekt se zabýval hodnocením ohrožení pro nelegální přes hraniční přepravy odpadů a bylo vytvořena metodologie pro členské státy jak hodnotit tyto rizika.

Dvě verze byly zaslány: delší verze je pouze pro vnitřní použití a kratší verze je připravena pro zavěšení na stránkách IMPELu a na další distribuci. Pracovní skupina byla požádána o revizi interní (delší) verze ke schválení v písemné proceduře a po schválení bude publikace zavěšena na stránkách IMPELu

2.5 TFS námořní přístavy II. – závěrečná zpráva – Nancy Isarin (NL)

Cílem tohoto projektu bylo provádění inspekcí podle manuálu, který byl vytvořen  v rámci prvního projektu ( kontrola příslušných dokumentů včetně nákladových a dopravních, kontrolovat shodu mezi dokumenty a nákladem, prověřit skutečného příjemce odpadů, nesrovnalosti v registraci a ostatní relevantní data týkající se přepravy odpadů). Byl více zaměřen na inspekce priorit a výměnu informaci.

Návrh závěrečné zprávy, který  byl pouze konceptem. Projektový vedoucí informoval, že zpráva byla schválena na TFS konferenci v Bonnu, která se konala 10.-12.5.2006. Plenární zasedání zprávu schválilo a bude zavěšena na webových stránkách sítě IMPEL. Také bylo schváleno, že zpráva bude poslána Evropskému parlamentu – výboru pro životní prostředí a také Radě.

2.6 TFS Ověření místa určení – závěrečná zpráva

Projektový tým informoval, že závěrečná zpráva ještě není hotova pro prezentaci. Bylo schváleno, že zpráva bude schválena v písemné proceduře.

2.7 TFS schůzka vedoucích pracovníků

Cíle schůzky byly předběžně prezentovány v Lucemburku a byly přijaty na konferenci v Mechelenu (červen 2005). Projektový tým byl požádán o závěrečný dokument pro schválení

2.8 Lekce naučené z havárií – závěrečná zpráva – Annick Bonnevile (FR)

Cílem projektu byla výměna informací a zkušeností, které bylo možno se naučit z vážných průmyslových havárií. Během semináře byly presentovány havárie, které se staly  v různých zemích EU – popis zařízení, havárie a její následky, příčiny a okolnosti havárie, akce které následovaly a lekce naučené z té které havárie.

Bylo diskutováno o závěrečných dokumentech, které by měly být s ohledem na naplnění požadavků být součástí závěrečné zprávy. Plenární zasedání požádalo projektový tým o doplnění shrnutí do zprávy před jejím zavěšením na webové stránky.

2.9 Návaznost směrnice IPPC na ostatní směrnice – závěrečná zpráva – Terry Shears (UK)

Tato zpráva byla prezentována na zasedání a byla schválena v písemnou procedurou v dubnu 2006. Je zavěšena na webových stránkách IMPELu

Pokud se týká rozšiřování závěrečných zpráv v budoucnosti, navrhl předsedající rozesílat pouze hlavní část zprávy bez příloh, které budou přístupné na CIRCA.

 

Sekce 3: Workshopy  Budoucnost IMPELu  a Minimální kritéria pro inspekce

předsedající – Rakousko

 

3.1 Paralelní workshopy

Dva paralelní workshopy byly zorganizovány. Pohled účastníků na budoucnost sítě IMPEL byl diskutován v rámci workshopu č.1 a workshopu č. 2 byl zaměřen na diskusi o Doporučení EK o Minimálních kritériích pro inspekce ŽP(RMCEI) (byl zahájen prezentací pí Anny Karamat o plánované revizi RMCEI DG ENV.)

U workshopu č. 1 byl předsedajícím Jim Gray (UK)  a reportérem byl Terry Shears (UK)

U workshopu č. 2 byl předsedajícím Antero Honkasalo (FI) a reportérem byl Erkki Kantola (FI)

3.2 Plenární sekce

Po skončení obou workshopů se konala plenární sekce o zpětné vazbě zpráv z obou workshopů. Byly diskutovány návrhy a schváleny následující závěry:

 

1.    Budoucnost IMPELu

Na schůzce byl vyjádřen souhlas s komentářem EK:

 • Výsledky sítě IMPEL jsou vysoce ceněny
 • Síle IMPELu je v tom, že se jedná o unikátní síť
 • Komunikace s IMPELem by měla být posílena

Následující bylo zmíněno jako významné výhody a přínosy sítě:

 • Práce sítě a znalosti
 • Harmonizace praxe
 • Zpětná vazba EK při implementaci
 • Doporučení o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí
 • Výměna zkušeností s členskými a kandidátskými zeměmi
 • Praktické zkušenosti

Bylo dohodnuto, že IMPEL by se měl zabývat následujícími oblastmi působnosti:

 • Soulad s předpisy , implementace a prosazování
 • Flexibilita  v oblasti oblastí, kterými se IMPEL bude zabývat
 • Priority v sektoru životního prostředí
 • 6 akční program
 • Doporučení o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí¨
 • Změna klimatu

V otázce statusu bylo rozhodnuto, že IMPEL zůstane v budoucnosti neformální sítí, ale budou také prozkoumány další možnosti, zvláště bude zjištěno jak fungují ostatní sítě jako ECENA nebo INECE.

Pracovní skupina (WGl) dostala mandát zjistit možnosti jak by síť mohla fungovat jako formální ( s právním statusem). Členy skupiny jsou NL,DE,F, sekretariát IMPELu a UK (bude jednání vést). Sekretariát byl požádán, aby konzultoval s vedoucími ostatních sítí jak jsou financovány a jak je prováděna jejich správa. Důsledkem toho, že není k dispozici rozpočet na nové aktivity v tomto roce, pracovní skupina bude mít schůzku během konference IMPELu v Rize a bude prezentován návrh na další Troika schůzce v Helsinkách.

Co se týká potřebných organizačních změn, bylo doporučeno posílení sekretariátu IMPELu a požádána EK na možnosti jeho posílení. EK poukázala, že není nyní žádná možnost zaměstnat dalšího zaměstnance v sekretariátu. Ale v souladu s návrhem budou na DG ENV určeni tzv „focal points“ –pracovníci kteří budou spolupracovat s IMPELem  a budou zodpovědni za rozšiřování informací týkajících se sítě IMPEL a budou zajišťovat účast vhodných expertů z jejich oddělení na aktivitách IMPELu.

Závěrem bylo řečeno, že vzhledem k rozdílným cílům clusterů se cluster I a III nebude spojovat, ale budou oba pracovat odděleně jako dosud. Cluster III vedený UK vyjasní roli clusteru EK. Co se týká změn klimatu a změn projektů které se jich týkají, plenární zasedání požádalo EK o návrhy možné iniciativy.

Co se týká pracovních metod a rozvoje víceletého pracovního plánu, plenární zasedání ustavilo pracovní skupinu (WG2) na přípravu návrhu víceletého pracovního programu na období 2007-2010. Vedoucí zemí je Finsko, dále se budou účastnit vedoucí clusterů. Sekretariát bude úzce spolupracovat s pracovní skupinou vypracuje návrh první verze, která bude diskutována na konferenci v Rize a na příští Troika schůzce a také s EK. Návrh bude prezentován na příštím plenárním zasedání v Helsinkách.

Rumunsko předneslo svůj návrh na každoroční setkávání ředitelů inspektorátů k diskusi o praktických věcech týkajících se inspekcí . Rumunsko bylo požádáno zpracování své nabídky formou psaného návrhu rozšířeného o diskuse k minimálním kritériím pro inspekce.  Řecko navrhlo každoroční setkání pro inspektory „v poli“. Plenární zasedání doporučilo Rumunsku, aby tuto nabídku inicioval skrze projekt.

Plenární zasedání souhlasilo s Evropskou Komisí, že je třeba zajistit, aby se výsledky projektů lépe rozšiřovaly a distribuovaly a byla hodnocena efektivita projektů.

Co se týká spolu-financování projektů IMPELu, bylo zde tento rok velké zpoždění způsobené odkladem jednání o rozpočtu na jaro 2006. To způsobilo zpoždění IMPEL projektů a nejistotu pro další práci. Od roku 2007 bude prováděno financování projektů týkajících se životního prostředí prováděno skrze LIFE + program, který nebude možné využít dříve nežli v půlce roku 2007. Financování sítě IMPEL z LIFE + vyvolalo několik otázek: pokud LIFE + nebude plně v provozu na začátku roku 2007, jak může být práce IMPELu financována v mezičase? EK poukázala, že zde nebude žádná možnost alternativního financování na DG ENV od roku 2007. Plenární zasedání se rozhodlo zaslat dopis (skrze předsednickou zemi) EK, který vyjádří znepokojení týkající se financování do doby než bude LIFE + plně funkční. ECENA poukázala na to, že rozpočet pro síť před vstupních, kandidátských a přistupujících zemí je zajištěn EK, včetně rozpočtu pro účast na IMPEL aktivitách v roce 2007.

Bylo požádáno, zda by se členské státy mohly zjistit možnosti financování také na národních úrovních, skrze LIFE+ rozpočet jednotlivých členských zemí.

 

2. Budoucí práce v rámci minimálních kritérií po inspekce životního prostředí

Bylo schváleno následující:

 • Potřeba vyjasnění /zúžení oblasti
 • Seznam směrnic, které by pomohly vyjasnit rámec IMPELu

Nebyly přijaty jasné závěry v otázkách:

 • Zda vzít jako prioritní relevantní průmyslové aktivity?
 • Měly by být monitorováno, když někdo neplní nebo ne?

Definice které by měly být vyjasněny:

 • Inspekční plán/inspekční program
 • Přes hraniční mechanismy
 • Rutinní a nerutinní inspekce
 • Akce v případě zjištění ne shody s legislativou
 • Inspekce/kontrola/audit
 • Inspekční orgány

Následující elementy by měly být zváženy při plánování inspekcí:

 • Zařízení z hlediska rizika pro životní prostředí
 • Předchozí shoda s legislativou
 • Názor managementu zařízení
 • Názor občanů žijících v sousedství
 • Cíle životního prostředí
 • Nechat prostor pro flexibilitu

Zlepšení spolupráce mezi různými orgány by mělo být necháno na národních úrovních

Reportování by mělo být zlepšeno pomocí těchto nástrojů:

 • Cíl reportingu by měly jasnější
 • Krátké, jednoduché a zaměřené na hlavní záležitosti
 • Mělo by přinést přidanou hodnotu jak EK tak členským státům
 • Mělo by podat informaci o inspekčních systémech a výsledcích inspekčních systémů v zlepšování shody s legislativou v daném termínu
 • Měly by být vypracován návod jak oddělit požadavky EU a národní požadavky
 • Spolupráce mezi reportování požadavků minimálních kritérií a směrnic, které zahrnují
 • Benchmarking by byl užitečný
 • Měl by být harmonizován pravidelný reporting

Nové projekty IMPELu, které by připadaly v úvahu:

·    Workshop o pracovním plánu pro IMPEL na práci týkající se minimálních kritérií

·    Workshop o reportování

·    Workshop na identifikaci dobré praxe v komunikaci

·    Workshop na identifikaci dobré praxe v oblasti spolupráce mezi organizacemi členských států

·    Projekt na srovnání sankcí v členských zemích

·    Projekt na sestavení slovníku pro vyjasnění termínu používaných v minimálních kritériích

·    Projekt na vypracování inspekčních plánu a programů

Bylo odsouhlaseno ustavení malé pracovní skupiny pod clusterem I (IT, DE, NL.SE ,FI, UK pod vedením Irska) který vypracují návrh pracovního programu IMPELu týkajícího se další práce na minimálních kritériích pro inspekce, který bude prodiskutován na clusteru I. Skupina bude v kontaktu s Annou Karamat , která provádí revizi situace týkající se minimálních kritérií na EK.

3.3 příprava na IMPEL konferenci 2006 – zpráva přípravné skupiny prezentována p. Villisem Avontinsem

Konference se bude konat 27.9.-29.9. 2006. Přípravná skupina prezentovala, že program byl vypracován, předsedové, reportéři a prezentující přijali pozvání na konferenci. Registrace na konferenci již započala. Přípravná skupina bude mít poslední schůzku těsně před začátkem konference. Plenární zasedání konstatovalo, že byl vykonán velký kus práce.

 

Sekce 4: Nové projekty IMPEL

    předsedající – EK

4.1 prezentace sekretariátu – Hilda Farkas (IMPEL sekretariát)

Plenární zasedání vzalo na vědomí prezentaci sekretariátu. Bylo řečeno, že zdržení projektů v tomto roce bylo způsobeno zdržením schválení rozpočtu.

4.2 Cluster I – Zlepšení povolování, inspekcí a prosazování – progress report – Erkki Kantola (FI)

Nový návrh projektu IRI v Rumunsku bude podán v blízké budoucnosti ke schválení v písemné proceduře. Projekt začne v roce 2007. Návrh projektu IRI v Norsku bude prezentován v Helsinkách. Plenární zasedání vzalo na vědomí zprávu o aktivitách Clusteru I  a schválilo změny ve fiche clusteru na základě komentářů.

4.3 TFS Cluster (přeshraniční přeprava odpadů) progress report – Pat Fenton (IE)

Plenární zasedání vzalo na vědomí zprávu o aktivitách TFS clusteru. Byl předán víceletý program clusteru, který byl schválen na konferenci TFS Bonnu plenárnímu zasedání ke schválení. Program by měl být revidován v souladu s novým víceletým programem IMPELu pro období 2007-2010.

4.4 Cluster 3 – Lepší legislativa – progress report – Terry Shears (UK)

Plenární zasedání vzalo na vědomí zprávu o aktivitách Clusteru 3, Fiche clusteru bude revidována a předána na plenárním zasedání v červnu 2007.

Ve vztahu k revizi směrnice IPPC Ed Eggink podal krátký přehled o práci, která byla udělána Clusterem.

4.5 Obchodování s emisemi II – progress report – Terry Shears (UK)

Plenární zasedání vzalo na vědomí zprávu o dalším vývoji projektu.

Cluster TFS

4.6.1 Spolupráce se zeměmi, které nejsou členy OECD

4.6.4 ELVs/auta na export (autovraky)

4.6.5 Evropský prosazovací týden

Plenární zasedání odsouhlasilo tyto návrhy projektů v principu, mají být dodělány a potom budou zaslány ke schválení v písemné proceduře.

4.6.3 Databáze odpadů

Návrh projektu bude revidován a bude zaslán ke schválení v písemné proceduře. Projekt není podporován Itálií a Švédskem.

4.6.2 Schůzka národních kontaktních osob TFS – projekt by zamítnut

Cluster 3:

4.6.6 Směrnice o spalovnách

Vedoucí zemí je UK, projektový tým navrhl ukončit tento projekt v roce 2006. EK poukázala, ze vztah mezi směrnicí o spalovnách a IPPC byla včleněna do prvního projektu (vztah IPPC směrnice s ostatními směrnicemi), Proto by mohla být tato nová iniciativa užitečná jako předběžný zdroj informací jako vstupní pro EK, aby se zamyslela nad projektem pro revizi směrnice o spalovnách. Návrh projektu byl schválen v principu a revidovaná verze bude předána se schválení v písemné proceduře.

4.6.7 IPPC a Habitat směrnice

Plenární zasedání odsouhlasilo, že návrh projektu bude předán síti GreenEnforce.

 

Sekce 5: Ostatní sítě, různé  a závěr zasededání 

 předsedající – Rakousko

 

5.1 Prezentace o síti evropských agentur životního prostředí

prezentace o síti  - celkový přehled  (Federální agentura životního prostředí – Rakousko)

Aktivity sítě co se týká lepší legislativy (Agentura životního prostředí Anglie a Walesu)

Plenární zasedání shledalo prezentace velmi užitečné a požádalo sekretariát, aby prezentaci umístil na IMPEL CIRCA.

5.2 Aktualizace aktivit EK – Gabriella Gerzsenyi (EK)
 • Tématické strategie
 • Seveso II
 • IPPC
 • TFS nové nařízení o přeshraniční přepravě odpadů
 • Obchodování s emisemi
 • BEST

EK popsala vývoj od  vydání poslední zprávy, která byla připravena v prosinci 2005, zvláště v oblasti revize směrnice o IPPC. Revize b měla být dokončena do konce roku 2007, s legislativním návrhem pokud bude potřeba.

DG ENV pracuje společně s členskými státy na příručce týkající se implementace směrnice IPPC. Prioritou v příručce je interpretace popisu specifických aktivit a prahová kritéria v dodatku 1 a význam termínu „instalace“. Na základě diskusí byly vypracovány tři návrhy příručky týkající se kapacity, chemických procesu a instalace jsou připravovány EK a budou diskutovány.

První zpráva EK o implementace směrnice byla schválena v listopadu. Dotazník pro třetí období reportingu (2006-2008) bylo schváleno EK v únoru 2006 ve formě rozhodnutí.

Co se týká FREFů, tak byly dokončeny ty týkající se potravinářství, mlékárenství, výroby nápojů a základních organických chemických látek. Revize BREFů byla započata pro následující sektory: cement a vápno, železo a ocel, sklo, celulózu a papír.

5.3 práce sítě GreenEnforce – Martin Baranyai (CZ)

Cílem sítě GreenEnforce je pomoci při implementaci legislativy ŽP v oblastech ochrany přírody a lesa, zvláště zaměřené na oblast  Natura 2000. Z každého členského státu jsou nominováni dva účastníci, jeden za ochranu lesa a druhý za ochranu přírody.Účastníci jsou z různých institucí – ministerstev, agentur, inspekcí atd.. Každý rok budou témata pro další práci vybrána na plenárním zasedání na kterém budou zastoupeni ředitelé ochrany přírody a lesa a zvolené kontaktní osoby z členských zemí. Pro výběr tématu je potřebná podpora minimálně 8 členských státu. Finanční podpora ze strany EK – EK bude hradit cestovní náklady účastníkům, pokud bude dostupný rozpočet. Ostatní organizační náklady jsou hrazeny účastníky.

Plenární zasedání poděkovalo za prezentaci a zdůraznilo důležitost spojení a výměny informací mezi IMPELem a GreenEnforce v budoucnosti.

5.4 práce sítě INECE – Gerard Wolters

Plenární zasedání si vyslechlo zprávu o aktivitách sítě INECE během období 2005-2006 včetně práce na obchodování s emisemi, prosazení spolupráce v přístavech, shoda s legislativou a prosazovací indikátory.. Nejdůležitější událost sítě INECE bude v blízké budoucnosti 4 IUCN akademické kolokvium, shoda s legislativou a prosazování: směrem k efektivnější implementaci práva ŽP. Kolokvium se bude konat a Pace University v New Yorku o 16. –20. října 2006 a zúčastní se jí více než 150 expertů k diskusi o kritické roli programu prosazování a shody s legislativou, který by měl přinést výhody a prospěch národní legislativě ŽP a mezinárodním dohodám a konvencím.

Plenární zasedání vyslechlo zprávu a vyjádřilo přání dále spolupracovat se sítí INECE.

5.5 práce sítě ECENA – Mihail Dimovski (ECENA sekretariát)

Plenární zasedání vyslechlo zprávu o práci sítě ECENA, posledním vývoji a aktivitách, včetně víceletého programu sítě. Jerome Woodford podal krátkou informaci o PHARE projektech probíhajících v zemích, které jsou zastoupeny v síti ECENA:

5.6 práce sítě OECD/REPIN

Plenární zasedání vzalo na vědomí psanou zprávu o práci sítě REPIN

5.7 příští plenární zasedání

6.-8. prosince 2006 – Helsinky, Finsko

5.8 Závěry

Návrh závěrů byl prezentován. Plenární zasedání schválilo závěry jako základ pro závěry konečné. V návaznosti na budoucnost práce sítě IMPEL byly přijaty tyto závěry:

-    prozkoumat možnost stát se formální sítí a připravit návrh na příští plenární zasedání – WGl + sekretariát

-    připravit víceletý pracovní program a připravit návrh pro příští plenární zasedání – WG2 + sekretariát

-    vyjasnit roli Clusteru 3 s EK – Cluster 3

-    poslat dopis EK, kterým vyjádří znepokojení s financováním sítě IMPEL dokud nebude funkční  program LIFE+ - předsednická země

Zveřejněno: 01.09.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2422 x
Vytisknout