Závěry 7. Valného shromáždění IMPEL, 23. - 25.5. 2011 Budapešť

Závěry

7. Valného shromáždění IMPEL

23-25 květen  2011, Budapešť, Maďarsko

 

Pondělí 23. května 2011

 

 

Sekce 1: Přivítání a prezentace

Předsedající:  Katalin Tolnai Janosne dr.

1.    Zahájení předsedou sítě panem Gerardem Woltersem

Gerard zahájil jednání a přivítal členy IMPEL na 7. Valném shromáždění, dále představil paní Katalin Tolnai Janosne, novou národní koordinátorku Maďarska jako spolu předsedající pro jednání.

 

2.    Přivítání , Mr. Sándor Fazekas dr.

Pan Fazekas seznámil účastníky s činností Ministerstva pro místní rozvoj. Proběhla také diskuse o výzvách , které jsou před Maďarskem v oblasti životního prostředí.

 

3.    Schválení programu, Katalin Tolnai Janosne dr.

Gerard poděkoval ministrovi jménem IMPELu za podporu a pohostinství maďarského předsednictví. Gerard oznámil několik změn programu a program byl Valným shromážděním přijat.

 

4.    Prezentace zástupce státního tajemníka, Mr. András Rácz dr.

Mr Rácz, zástupce státního tajemníka pro životní prostředí a ochranu přírody seznámil Valné shromáždění s parlamentními změnami v Maďarsku, zvláště pozoruhodné bylo snížení počtu ministerstev z 12 na 8. Vysvětlil, že na Minsterstvu pro místní rozvoje je 5 odborů včetně Ředitelství národních parků, Inspekce životního prostředí, ochrany přírody a vody a Národního inspektorátu pro životní prostředí. Dr.  Rácz představil klíčové prvky maďarské strategie pro životní prostředí jako jsou: hodnocení vlivů na životní  a plánování politik zapojení stakeholderů a informoval o nové Ústavě Maďarska, která byla přijata v dubnu 2011, a ve které je speciálně zakotveno právo občanů na zdravé životní prostředí. Také byla zmíněna Strategie Dunaje, která je  klíčovou prioritou maďarského předsednictví.

 

5.    Prezentace státního tajemníka pro vodu,  István Kling

István Kling je zodpovědný za vodní hospodářství na Ministerstvu a informoval o historii a současnosti vodního hospodářství v Maďarsku. Dále seznámil účastníky o implementací rámcové směrnice o vodách v Maďarsku, včetně termínu a výzev.  Zmínil také Strategii Dunaje a mezinárodní spolupráci.  

 

6.    Prezentace Národního inspektorátu životního prostředí Maďarska,  Pal Hecsei dr.

Dr  Hecsei, generální ředitel Národního inspektorátu pro životní prostředí, přírodu a vodu informoval o historii Inspektorátu. Byl založen v roce 1995, kdy měl 17 zaměstnanců, v roce 2005 tento počet stoupl na 44 a následně na 100 v roce 2011. Nárůst byl  nejen na Národním inspektorátu, ale také na regionálních inspektorátech. Národní inspektorát podává zprávy Ministerstvu místního rozvoje.  

 

Inspektorát by rád implementoval “dobrou praxi” sítě IMPEL na národní úrovni. Krátce vysvětlil strukturu Inspektorátu, vztah s regiony a jejich mezinárodní spolupráci.  

 

Dr Hecsei řekl, že bylo vykonáno 30 000 inspekcí za rok a řešeno 3-4000 odvolání. Pokud se dostane úroveň odvolání k soudu, 80% případů vyhrává Inspektorát. Nejvíce odvolání se týká výše pokut v odpadovém hospodářství. Dále uvedl, že v roce 2010 bylo pokuty uloženy celkem v částce 5.5 miliard forintů. Přijem byl pouze 1.3 miliard forintů vzhledem k tomu, že zbylá částka nebyla vymožena.

 

7.    Přivítání nových národních koordinátorů, Gerard Wolters

Představilo se několik národních koordinátorů :  

·    Rumunsko – Silviu Megan

·    Velká Británie – Elen Strahle

·    Dánsko – Monika Dyrbye

·    Maďarsko – Katalin Tolnai

 

Ostatní noví národní koordinátoři se nemohli zúčastnit Valného shromáždění a omluvili se:

Malta – Petra Bianchi

Irsko – Larry Kavanagh

Island – Helgi Jensson

 

 

Sekce 2: Spolupráce mezi IMPEL a EK

Předsedající: Katalin Tolnai Janosne dr.

    1. Prezentace, Hans Lopatta, DG Environment 

Hans shrnul aktualizaci tematických strategiích, které rozeslal před Valným shromážděním. Další aktualizace můžete sledovat na webových stránkách EK.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce 7: Organizační záležitosti

Předsedající: Katalin Tolnai Janosne dr.

    1. Informace ze Sekretariátu IMPEL Michael Nicholson:

Michael informoval o finanční situaci sítě IMPEL v roce 2010 a 2011. V roce 2010 bylo nevyčerpáno 29%  rozpočtu. Hlavní příčinou bylo, že byl jeden projekt přesunut a bylo zajištěno levnější ubytování a doprava. Stálé náklady, jako je fungování IMPEL  sekretariátu (nájem, telefony atd.) byly čerpány tak, jak byly naplánované a nebyly překročeny. Všechny členské poplatky byly zaslány, v roce 2011 bude členský poplatek ve stejné výši jako v roce 2010 a celkový rozpočet je přibližně v té samé výši. Michael připomněl národním koordinátorům, že mají kontaktovat vedoucí projektů z jejich zemí, aby nedocházelo k nečerpání a pokud již nyní vědí, že peníze naplánované na projekt nebudou vyčerpány, ohlásit to Michaelovi, aby nenastala opět situace nevyčerpaného rozpočtu.  

Dále Michael upozornil, že formulář na ´reimbursement´ je dostupný na webových stránkách sítě IMPEL. Dále připomněl, že musejí být dodány originály všech účtů, které žadatel vyžaduje zaplatit, není možné posílat kopie.  Michael obdržel také zprávy od několika vedoucích projektů, že přihlášení účastníci, kterým již byla zakoupena letenka a ubytování se těsně před konáním workshopu omluvili, Michael upozornil, že IMPEL by mohl příště po těchto účastnících vymáhat vynaložené náklady zpět.

 

    2. Volba předsedy a místopředsedy, Michael Nicholson

Michael Nicholson seznámil s návrhem Rady IMPEL, který byl před Valným shromážděním zaslán národním koordinátorům. Návrh obsahoval tři doporučení: jmenovat Zofii Tucinskou předsedkyní sítě IMPEL, jmenovat Terryho Shearse místopředsedou  a jmenovat Gerarda Wolterse poradcem Rady do příštího Valného shromáždění ve Varšavě. Valné shromáždění odsouhlasilo návrhy Rady IMPEL

   

   

 

Středa 24 května 2011

 

   

 

Sekce 4: Přivítání

Předsedající:  Gerard Wolters

1.    Uvítání státním tajemníkem pro věci životního prostředí,  Zoltán Illés

Zoltán Illés účastníkům přiblížil ochranu před povodněmi a bezpečnostní plánování v Maďarsku. Také detailně informoval o havárii v Kolontáru v roce 2010.

 

Valné shromáždění požádalo, zda by Maďarsko tuto havárii mohlo prezentovat na konferenci v Aix-en-Provence během  IMPEL projektu: Lekce získané z havárií,  16-17 listopadu 2011.

 

   

 

Sekce 3: Zprávy clusterů o pokroku

Předsedající:  Gerard Wolters   

 

 1. Cluster 1 zpráva o pokroku, Isabel Santana & Horst Buther

Porada Clusteru se konala v Budapešti 24.-25. března 2011.

 

·    IRI Lotyšsko

IRI se konalo od 10. do 13. května. Několik prozatímních výsledků bylo zmíněno a Isabel informovala, že závěrečná zpráva bude připravena na příští Valné shromáždění ve Varšavě. 

 

·    IRI Chorvatsko

Je plánováno, že IRI se bude konat od 7. do 9. června 2011. Jedná se o první IRI, které se bude konat v zemi přistupující k EU. Zpráva bude prezentována na Valném shromáždění ve Varšavě. 

 

·    Srovnávací program o implementaci a prosazování standardů kvality ovzduší zaměřený na průmyslové emise, fáze 2

Toto je již druhá fáze  již existujícího projektu. Hlavní výsledky jsou zde:

–    Seznam „dobré praxe“ od všech zúčastněných zemí

–    Stanovení kritérií ke zhodnocení různých praxí v jednotlivých členských zemích

–    Návrh jak srovnávat jednotlivé praxe ve členských státech

–    Předběžný seznam nejlepší praxe

Závěrečná zpráva je očekávána na Valném shromáždění ve Varšavě.

 

·    Shoda s legislativou zajištěná skrze manažerské systémy podniků

Dosud proběhly čtyři projektové schůzky a byl poslán dotazník k získání informací od členů IMPEL, připravena případová studie. Workshop je plánován na 14.-15. června v t ‘s-Hertogenboschu, Nizozemí

 

·    Vývoj snadného a flexibilního nástroje pro hodnocení  rizik při plánování inspekcí (easyTools), fáze 2

Horst shrnul dosavadní vývoj projektu a předvedl ukázku elektronického nástroje, který byl vyvinut v rámci projektu pro lepší plánování inspekcí.

 

·    Energetická efektivnost při povolování a inspekcích – fáze 2

Toto je druhá fáze již existujícího projektu. Horst shrnul cíle projektu:

–    Identifikace jak požadavky BREF  na energetickou efektivnost a EE  týkající se kapitol specifických BREFs musí být integrovány do povolení a inspekcí,

–    Jaké informace jsou potřebné při povolování,

–    Co je důležité pro zvážení aplikace ve vztahu k energetické efektivitě,

–    Výměna informací o existujících příručkách,

–    Diskuse o indikátorech/ benchmarking,

–    Průběžná zpráva o zjištěních (modelový vzor bude vyvinut v roce 2012)

  Zatím byli nominováni experti do projektového týmu a první dvě schůzky proběhnou v červnu 2011.

 

·    Určení inspekčních cílů a monitoring

Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout praktickou příručku včetně využití příručky „Dělání správných věcí“, která pomůže inspekcím určovat inspekční cíle. První schůzka proběhla v únoru, projektový tým hodnotil již existující materiály k tomuto problému, byl definován rámec projektu, schváleny definice, které budou použity v projektu a rozhodlo se o nástrojích, které budou použity při vyhledávání dalších zjištění.  Příští  schůzka se bude konat v Bilbau 8. – 9. září 2011, a je zvažováno, zda budou pozváni experti, aby sdíleli  svoje zkušenosti a pomohli s návrhem příručky.

 

·    Kvalitativní a kvantitativní hodnotící nástroje k zhodnocení inspekcí životního prostředí

Tento projekt navazuje na předchozí dva projekty o indikátorech, tento projekt by měl lépe a komplexněji pomoci porozumět příležitostem k využití různých nástrojů k hodnocení a srovnání činnosti inspektorátů v EU. Zjištění budou výsledkem debaty mezi členskými státy a EU o honocení inspekční činnosti a inspektorátů životního prostředí v rámci EU jako část již probíhající diskuse o dalším vývoji Doporučení o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí.

 

První schůzka se konala v březnu, kde byly zhodnoceny předchozí dva projekty, určeny cíle projektu a bylo schváleno, že bude sestaven dotazník. Druhá schůzka proběhne v červnu,  workshop v září a závěrečná zpráva bude hotova v říjnu 2011.

 

·    Zlepšení povolování a inspekcí IPPC v oblasti farem prasat – praktická příručka

Cílem tohoto projektu je aplikovat „Dělání správných věcí“ metodologii pro IPPC farmy prasat. První schůzka projektového týmu se konal v Lisabonu (včetně kontroly na místě) v lednu a následoval dotazník, který byl rozeslán národním koordinátorům. Druhá schůzka projektového týmu se bude konat v červnu v Lisabonu.

 

·    Poučení získané z havárií: Konference v  Aix-en-Provence 2011

Konference je plánována na 16. – 17. listopadu 2011 v Aix-en-Provence ve Francii.  Na konferenci bude prezentováno 13 havárií z 5 zemí. Účast je otevřená pro 230 inspektorů a kdo má zájem, prosím napište na následující e-mail: impel2011@developpement-durable.gouv.fr .

 

·    Spojení implementace rámcové směrnice o vodách a směrnice IPPC – fáze 2

Toto je 2. fáze již existujícího projektu. Horst shrnul cíle projektu:

–    Nalézt výzvy a dobrou praxi v členských státech, s ohledem na povolování, prosazování, hospodaření v povodích, sběr dat  a systém sběru dat; a poté navrhnout doporučení kompetentním organizacím a přispět k lepší implementaci a prosazování rámcové směrnice o vodách a revidované směrnice IPPC a přispět také k lepšímu vykonávání inspekcí a povolování v členských státech.

Závěrečná zpráva bude prezentována na Valném shromáždění ve Varšavě. Projektoví manažeři Arno van Breemen a Christoph Planitzer informovali  Cluster 1, že workshop je plánován na 23. – 24. června a pozvali účastníky Valného shromáždění.

 

·    Strategie prosazování – podobné přístupy, odlišnosti a nejlepší praxe.

Dánsko je vedoucí zemí projektu. Dosavadní práce v rámci projektu lze shrnout pod tyto body:

–    Návrh memoranda o strategii prosazování

–    Srovnání strategií a legislativy

–    Praktické případy prosazování

Dosud je hotovo včetně: dokončeno memorandom o strategiích prosazování a seznam nejlepší praxe a výzev. Nový návrh projektu bude navrhnut na rok 2012. Závěrečná zpráva bude prezentována na Valném shromáždění ve Varšavě.

 

·    Srovnávací program pro inspekce skládek a jejich monitoring

Maria Amon, projektová manažerka projektu, kontaktovala předsedy clusteru 1 a informovala je, že nyní poslala návrh zprávy projektovému týmu a národním koordinátorům k připomínkám. Předpokládá, že až obdrží připomínky, zapracuje je a bude prezentovat závěrečnou zprávu na Valném shromáždění ve Varšavě.

 

Horst a Isabel seznámili Valné shromáždění s přehledem dalších aktivit clusteru 1:

·    Poučení získané z havárií, konference v Aix-en-Provence

·    Projekt o předcházení haváriím – je připravován návrh projektu

·    Projekt: Hodnocení vlivu na životní prostředí na příkladech, který měl proběhnout v roce 2011 byl přesunut na rok 2012 vzhledem k nemoci rakouského vedoucího projektu

·    Vzhledem k faktu, že předchozí projekt byl posunut, nový projekt byl navržen a schválen v písemné proceduře a byl schválen ten samý rozpočet. Tento projekt také odpovídá na výzvy EK, která žádala IMPEL , aby navrhl projekt nazvaný: Program o inspekčních znalostech týkajících se skládek odpadů v zemích IMPEL.  

·    Italský projekt (ARPA Lombardia) o kontaminaci půdy byl navržen během schůzky clusteru 1  a konečný návrh projektu bude prezentován na Valném shromáždění ve Varšavě.

·    IRI:  Finsko předpokládá, že by mohlo proběhnout IRI v roce 2013; ARPA Lombardia zvažuje, že by byla schopna hostit IRI v roce 2012  a Island by mohl hostit IRI v roce 2012 nebo 2013. Polsko informovalo,že potvrdí do konce června 2011, zda bude moci hostit IRI v roce 2012.

 

Příští  schůzka Clusteru je plánována v Paříži od 12. do 14. října 2011.. Isabel skončil mandát předsedkyně na minulé schůzce clusteru 1 a vzhledem k tomu, že se dosud nepřihlásil žádný kandidát na tuto funkci, Isabel bude předsedat ještě další schůzce clusteru 1  a požádala Valné shromáždění , aby se hlásili dobrovolníci na tuto funkci. Horst je ochoten další rok vykonávat funkci místopředsedy clusteru 1.  

 

2. Cluster 2 zpráva o pokroku, Nancy Isarin

 

·    IMPEL-TFS NCP Výměnné dny 2011

Cílem tohoto projektu je posílení sítě národních kontaktních bodů v oblastech:

  1. výměny informací, pracovních postupů a informací
  2. Diskutovat problémy při praktické implementaci
  3. vzájemné informování o novém vývoji

Poslední schůzka byla vedena Jenny van Houten dne  5. dubna  2011 v  Kasselu. Proběhly prezentace případových studií a diskuse o roli tranzitních zemí. Příští schůzka je plánována na 28.9. – 29.9. 2011.  

 

·    Využití IMPEL praktických a prosaditelných „Checklistů“ k zhodnocení  nařízení o přepravě odpadů (společná aktivita clusteru 2 a 3)

Žádná aktivita ještě neproběhla. Práce budou zahájeny po letních dovolených.

 

·    IMPEL TFS Konference 2011

Konference se konala 5. – 7.4. v Kasselu, Německo. Konference se zúčastnilo 108 účastníků z 26 zemí IMPEL, Srbska, Švýcarska, 4 partnerských organizací a reprezentantů průmyslu.  V rámci konference se konaly sekce: role státních zástupců při prosazování nařízení o přepravě odpadů, kritéria pro odpady, národní případové studie o spolupráci EU-Asie, projekt o zařízeních pro ukládání odpadů a pokračování projektu prosazovací akce II.

Byly prezentovány také dva nové návrhy projektů, které jsou plánovány na rok 2012.

 

·    Dělání správných věcí pro inspekce přepravy odpadů

Hlavním cílem projektu je připravit praktickou příručku pro inspekce přepravy odpadů.

Pod vedením Mariny de  Ger se konala první schůzka projektu v březnu 2011, kde byla představena příručka a  byl diskutován inspekční cyklus (kombinace kritérií doporučení o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí pro inspekce přepravy odpadů s inspekčním cyklem z „Dělání správných věcí). Druhá verze příručky bude diskutována na schůzce projektového týmu v červnu v Lisabonu.  Testovací fáze je plánována mezi červencem a  říjnem.

 

·    Spolupráce a zvýšení povědomí o prevenci nelegální přepravy odpadů do zemí, které nejsou členy OECD v Asii

Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce mezi EU a Asií: v oblastech:

1.    zvýšení povědomí o problému nelegální přepravy odpadů do Asie

2.    ustavit kontaktní režim

3.    sdílet zkušenosti

4.    objasnění národní legislativy a omezení v zemích Asie týkající e dovozu  

Reprezentanti  Clusteru 2 navštívili schůzku Asijské sítě 30.11. – 2.12. v Kambodži. Byla zaměřena zvláště na závazky v případě nelegální přepravy a environmentálního hospodaření s nebezpečnými odpady. IMPEL prezentoval praxi EU a  IMPEL příručku o  odpadech.

 

·    IMPEL TFS – pokračování spolupráce s Afrikou

·    Cílem tohoto projektu je monitoring, odhalování a prevence nelegální přepravy elektronických odpadů zvláště:

1.    založení prosazovací sítě  EU-Afrika  

2.    organizování školení v Evropě a Africe

3.    vývoj podpůrných nástrojů

Projekt je veden Josephem Domfehenem, jsou připravovány školící aktivity v Africe a připravován soubor nástrojů (prosazovací manuál pro elektronické odpady, školící  program, komunikační nástroj). Tyto aktivity proběhnou v období od června do září 2011.

 

·    Zařízení pro ukládání odpadů

Cílem tohoto projektu je lépe porozumět toku odpadů a relevantním zařízením pro ukládání odpadů. V rámci projektu proběhne:

1.    výměna „nejlepší praxe“

2.    Příručka k identifikaci zařízení pro ukládání odpadů, jejich inspekce a další sledování

Projekt vede Thomas Ormonde, byl rozeslán dotazník o problémech s toky odpadů, požadavků na licence, frekvenci inspekcí, jiné auditní systémy, počet zařízení, které budou do projektu zařazeny,  existující příručky atd.. Schůzka projektového týmu se konala v březnu a byl na ní schválen pracovní plán,  nástin zamýšlené příručky a provozního návodu pro inspekce a přidělení úkolů. Nyní se připravuje workshop pro experty na září 2011.

 

Nancy informovala o schůzkách, která se chystají v rámci Clusteru 2:

·    DTRT-TFS 2. schůzka projektového týmu 29. -30 června 2011, Lisabon, Portugalsko

·    Školení o elektronických odpadech, 25. – 27. července 2011, Tema, Ghana

·    Workshop pro experty v oblasti zařízení k ukládání odpadů, 26. – 27. září 2011, Frankfurt, Německo

·    NCP Výměnné dny, 28. - 29 září 2011, Berlin, Německo

·    Schůzka organizačního výboru,  29. – 30. září 2011, Berlin, Německo

 

3. Cluster 3 zpráva o pokroku, Jan Teekens

Schůzka Clusteru se konala na Maltě 30. -  31. března 2011. V rámci této schůzky proběhla i společná schůzka se sítí vedoucí ch agentur životního prostředí – skupiny pro lepší legislativu v EU, z důvodu sdílelení  zkušenosti. Hans Lopatta informoval o nejnovějším vývoji v oblasti better regulation. Proběhla diskuse o dvou projektech clusteru a návrzích Výboru na lepší distribuci práce mezi clusterem 1 a 3 a byla iniciována diskuse o budoucích projektech, budoucím předsedajícím clusteru a proběhl tour de table o vývoji lepší lagislativiy v členských státech IMPEL.

 

 Jan také shrnul vývoj dvou projektů v rámci clusteru:

·    Zkoumání a využití efektivity komplementárních přístupů k inspekcím k zajištění shody s legislativou

Byl zaslán dotazník a projektoví manažeři oslovili experty z praxe, další schůzka je plánována na 9. června v Bristolu, Velké Británii.

 

·    Zapojení  stakeholderů do implementace prioritních oblastí legislativy EU na roky  2012 až 2015

Byl zaslán dotazník a projektový tým hovořil s klíčovými stakeholdery včetně EK, Stoiberovi skupiny, Institutu pro evropskou environmentální politiku a Evropskou environmentální radou. Projektový tým se setkal 10. května 2011 v Londýně a další workshop je plánován na 1. července v Bruselu. Jan také řekl, že by rád , aby se zúčastnili zástupci členských zemí IMPEL a členové clusterů.

 

 

Sekce 5: Závěrečné zprávy z projektů

Předsedající: Gerard Wolters

 

·    Prosazovací akce  II, Carl Huijbregts

Carl krátce představil projekt a  informoval Valné shromáždění s jeho průběhem. Tento projekt je výsledkem několika předchozích projektů: Prosazovací akce, projektů o námořních přístavech a verifikačních projektů. Projektu se účastnilo 32 zemí a bylo zastaveno a zkontrolováno 26 705 nákladů . V rámci inspekce odpadů bylo fyzicky zkontrolováno 21 760 nákladů a  z toho 3897 (18%) obsahovalo odpady. Z toho u 833 / 21% bylo shledáno porušení  (administrativní/nelegální přeprava/ostatní porušení). Do samotného projektu prosazovací akce  II bylo zapojeno 22 zemí, bylo uskutečněno 25 výměn a zúčastnilo se 67 inspektorů. Výměny vedly k:

o    Efektu sněhové koule:

o    “inspektoři, kteří byly v minulém projektu vyškoleni jsou nyní školitelé”

o    Výměně informací & podpora bude nadále pokračovat

o    Zlepšení národní legislativy týkající se právních pravomocí

o    Zlepšit kontakty s celníky a policií

o    Výměna potřebných nástrojů

 

Projektový tým připravil několik doporučení:

o    Podpora vysokého managementu & EK potřebuje odpovídající účastníky

o    Zintensivnit spolupráci na bilaterální a globální úrovni s celníky a policií

o    Zlepšovat inspekce nelegální přepravy odpadů

o    Nové strategie pro zveřejňování a tiskové zprávy o projektu

o    Pokračovat v činnost v následujícím projektu

Projektový vedoucí poděkoval Nizozemí za vedení projektu a popřát hodně štěstí Skotské agentuře životního prostředí, která přebírá vedení projektu.

 

Zpráva byla schválena Valným shromážděním

 

·    Elektronické odpady, Elen Strahle

Elen prezentovala zprávu jménem projektového vedoucího, Chrise Smitha z Agentury životního prostředí Anglie a Walesu. Elen uvedla cíle a aktivity v rámci projektu. Hlavními závěry jsou:

–    Elektronický odpad je stále nelegálně exportován do zemí, které nejsou členy OECD a způsobují tam škody na životním prostředí a zdraví lidí

–    Existující  obrázek je nekompletní a limituje možnost porozumění problému

–    V některých případech  je to nedostatek zdrojů, školení a znalostí, co způsobuje tento problém

–    Intervence inspektorů v přístavech má limitovaný efekt

–    Je požadovaný kordinovaný přístup  k vyřešení tohoto problému

–    Správný přístup je stěžejní k zastavení nelegálního exportu elektronických odpadů na evropské a mezinárodní úrovni

–    Evropský obraz se stále jeví nejasný: Kdo? Proč? Co? Kdy? Kde? Jak? Můžeme všechno zlepšovat. Potřebujeme  konat  chytřeji a potřebujeme sdílet naše informace.

–    Je zde stále velká část práce, která je potřeba vykonat na taktické a strategické úrovni

–    Ačkoli byl učiněn velký pokrok skrze IMPEL TFS projekty o elektronických odpadech, kde byla utvořena platforma kompetentních organizací, která může se efektivně vypořádat s exportem elektronického odpadu v jejich zemích

Z projektu vzešlo několik doporučení:

–    Členské státy budou rozvíjet a šířit dobrou praxi v oblasti exportu odpadů a pracovat s partnery jako jsou  Interpol Global E-waste Crime Group, nevládními organizacemi . iniciovat rozvoj informačních zdrojů v rámci odpadů    a  exportního průmyslu -  jako lodních tras na evropské úrovni

–    Prosazovací akce proti fyzickým osobám a organizacím , které páchají přestupky v přeshraniční přepravě mají být využivány

–    Publikování úspěchů prevence a prosazování v rámci průmyslového sektoru, bude působit  a vyšle jasnou zprávu, že přečiny v rámci přeshraniční přepravy odpadů budou vypořádány v souladu s požadavky legislativy.

 

Zpráva byla schválena Valným shromážděním

 

·    IRI Rumunsko, Jan Teekens

Jan prezentoval zprávu jménem Rumunska a nového národního koordinátora  Silvia Megana.  Projektová vedoucí a národní koordinátora Rumunska nedávno změnila zaměstnání, proto nemohla projekt prezentovat.

 

IRI se konalo  26. – 29. října 2010 a bylo zaměřeno na Regionální stráž životního prostředí v Cluji. Review tým identifikoval několik příkladů dobré praxe a příležitostí pro další rozvoj. Některé halvní nálezy včetně příkladů dobré praxe:

     -    Příklady dobré praxe

o    Intenzivní spolupráce mezi různými organizacemi/využití protokolů

o    Integrované databáze zařízení (včetně údajů o inspekcích, stížnostech)

o    Vykonávání tematických inspekcí připravovaných na národní úrovni

–    Příležitosti k dalšímu rozvoji

o    Využít příležitostí ke snížení překrývání kompetencí a vyjasnění rolí různých organizací v rezortu

o    Spojení/Integrování s dalšími databázemi (povolení, monitorovací data)

o    Zjednodušení metodologie na základě znalostí, využití nástroje pro stanovování inspekčních cílů a zlepšení chování provozovatelů

o    Soustředit se více na plánované kampaně a integrovat je do regulárních inspekcí

 

Review tým došel k závěru, že konání inspekcí v Cluje je v souladu s evropskou legislativou a s doporučením o minimálních kritériích pro inspekce životního prostředí.

 

Silviu poděkoval Janovi za podporu a ochotu prezentovat zprávu o IRI v Rumunsku vzhledem ke změně národního koordinátora.

 

Zpráva byla schválena Valným shromážděním.

 

 

Sekce 6: Nové návrhy projektů

Předsedající:  Gerard Wolters

 

·    Prosazovací akce – projekt v mezidobí, Carl Huijbregts

Carl prezentoval tento návrh projektu jménem Skotské agentury životního prostředí. Hlavními aktivitami  budou:

o    Koordinované inspekce v září  2011

–    Společné inspekce

–    Řetězový přístup

–    Komunikace

o    5 vzájemných výměn inspektorů

o    Účast na schůzce národních kontaktních bodů

o    Schůzka projektového managementu mezi nizozemských a skotským týmem

o    Prezentace návrhu prosazovacích akcí III se bude konat na Valném shromáždění ve Varšavě

 

Projekt byl schválen

 

Sekce 7 pokračuje... : Organizační záležitosti

Předsedající: Gerard Wolters

    3. IMPEL strategické a organizační záležitosti, Terry Shears

    Nové žádosti o členství: Land Salzburg, Rakousko & The Belgian     Federal Environmental Inspection (Federal Public Service Health,     Food Chain Safety and Environment), Belgie

Žádosti obou organizací byly schváleny bez dalších připomínek.

ii. Možná další žádost o členství konkrétně ze západních balkánských regionů & Federální kanceláře pro životní prostředí, Švýcarsko

Terry vysvětlil, že Výbor IMPEL obdržel dopis od Georrge Kremlise, ředitele pro právní záležitosti a kohezi. V dopise bylo uvedeno, že EK navrhuje IMPELu ke zvážení aplikace na členství v síti pro potenciální kandidátské země (Bosna a Hercegovina, Kosovo pod rezolucí Rady bezpečnosti Spojených národu č. 1244, Albánie a Srbsko)  To by vyžadovalo změnu statutu sítě IMPEL a pravidel. IMPEL take neobdržel žádný požadavek na členství v síti od těchto zemí a bylo schváleno, že IMPEL o členství těchto zemí začne uvažovat až po obdržení první formální žádosti o členství některé z těchto zemí.  

Terry informoval Valné shromáždění, že Švýcarsko (Federárlní kancelář pro životní prostředí zaslalo formální dopis aplikace na členství v síti IMPEL v únoru, ale z následující komunikace vyplynulo, že chtějí vyčkat, až budou zváženy důsledky členství. Valné shromáždění odsouhlasilo, že nebude v tomto bodu dale konat, dokud nedostane další informace z Federální kanceláře pro životní prostředí.

 

iii. Možná revize pravidel IMPEL a statutu a možná restrukturalizace clusteru 1 a 3

Byla ustavena malá pracovní skupina, která prodiskutuje návrh Rady IMPEL a jejíž další schůzka proběhne v Římě. Skupina rovněž návrhne strukturu pro plánovanou společnou říjnovou schůzku obou clusterů. Další revidované návrhy jsou očekávány na Valném shromáždění ve Varšavě v roce 2011.   

 

 

 

    20 let od založenísítě IMPEL v roce 2012, Terry Shears

Terry informoval, že v roce 2012 oslaví 20 let od svého založení a požádal Valné shromáždění o návrhy, jak oslavit tyto narozeniny. Bylo navrženo několik nápadů: organizace tiskové konference, fotbalový zápas mezi sítěmi, fotografické album, založení Basecampu pro básně, písňové texty a jakékoli další nápady pro narozeniny sítě. Jakékoli další nápady prosím posílejte Terrymu Shearsovi nebo sekretariátu IMPEL (Michaelu Nicholsonovi).

 

 

Sekce 8: Spolupráce s ostatními organizacemi

Předsedající: Gerard Wolters

         1. Aktuální informace o aktivitách NEPA, Will Fawcett

    2. Aktuální informace o aktivitách INECE , Terry Shears

Jménem  INECE, Terry informoval Valné shromáždění, že konference INECE se bude konat v Britské Kolumbii v Kanadě od 20.6. do 24.6.. Je připraveno více než 70 dokumentů pro 35 workshopů a je přihlášeno vice než 140 účastníků. Bude založena celosvětová síť státních zástupců a proběhne schůzka sítě o námořních přístavech. Zde je několik témat konference:

  • Dosažení shody s legislativou u požadavků týkajících se klimatu
  • Zlepšit soulad s legislativou a prosazovací strategie
  • Zlepšení implementace environmentální legislativy
  • Netradiční přístupy
  • Posílení inspekčních institucí
  • Rozvoj efektivních prosazovacích metod 

IINECE hledá účastníky z následujících zemí: Rakousko, Dánsko, Francie, Maďarsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

 

 

Terry informoval Valné shromáždění o možnosti získat příručku: “Principy souladu s legislativou a prosazování”, která byla nyní přeložena do francoužštiny a španělštiny.

 

INECE se zúčastnilo 2. porady Platformy o souladu s legislativou a prosazování v oblasti přeshraničních odpadů (WSCEP) týkající se spolupráce mezi mezinárodními organizacemi, národními kompetentními orgány a nevládními organizacemi. Cílem je spojit síly při řešení nelegální přepravy nebezpečných odpadů. Proběhla neformální diskuse, týkající se výměny zkušeností o organizaci projektů a o inspekcích nebezpečných odpadů. Výsledkem diskuse je nový inspekční projekt o inspekcích v přístavech.

 

    3. Aktuální informace o síti Greenforce, Martin Baranyai

Martin nás seznámil s aktivitami sítě v roce 2011:

o    leden (BE)

        - brainstorming – minulost a budoucnost sítě, nová pravidla, Troika

o    březen

        - společná aplikace 7 zemí na  INTERREG IV projekt – Lepší implementace a politika pro zalesněné oblasti pod Natura 2000

o    podzim (PL)

        - porada ředitelů ochrany lesa a přírody – se bude konat v říjnu

          - Německo nabídlo, že zorganizuje další projekt – termín a téma bude schváleno

 

Martin hovořil detailněji o návrhu projektu INTERREG , který se týká lepší implementace a politiky pro zalesněná území pod Natura 2000. Projektu se má zúčastnit 7 zemí (UK, IT, SK, LV, HU, PL, CZ), je počítáno s náklady na tříletý projekt - 2 500 000 Euro. Cílem projektu je posílení prosazovacích akcí skrze výměnu zkušeností (studijní návštěvy, workshopy, nové webové stránky, metodologie a příručky).

 

Martin informoval Valné shromáždění, že rok 2011 je mezinárodním rokem lesů a má zvýšit povědomí veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření, ochraně a udržitelném rozvoji všech typů lesů.

       

 

Středa 25. května 2011

 

   

 

Sekce 9: IMPEL Konference 2012

Předsedající : Katalin Tolnai Janosne dr.

    1. Brainstorming workshop, Ed Eggink

Ed informoval Valné shomáždění o nadcházející  IMPEL konferenci  v roce 2012 a seznámil s prací přípravné skupiny pro konferenci a s časovým harmonogramem pro její práci v roce 2011. Ed také vedl diskusi a  brainstorming o tom, jaká témata by si účastníci Valného shromáždění  prioritně vybrali  a každý účastník měl navrhnout vhodný název pro nastávající konferenci.

   

 

Sekce 8 pokračování... : Spolupráce s ostatními organizacemi

Předsedající: Katalin Tolnai Janosne dr.

    4. Aktualizace aktivit sítě RENA, Ike van der Putte

Ike krátce připomněl Valnému shromáždění cíle a strukturu sítě RENA. Informoval o úspěchu sítě, která má nyní své webové stránky www.renanetwork.org  , část je přístupná veřejnosti a část je uzavřená, přístupná pouze s heslem pro registrované účastníky a take je dostupný RENA helpdesk. Informační buletin byl vytištěn a  brožura o síti bude připravena do 20.  května 2011. Ike popsal aktivity RENA v pracovní skupině č. 4 podrobnějí (dříve ECENA):

1.    národní školící programy pro povolovací úřady a inspektory  byly a jsou plánovány pro účastníky z jednotlivých zemí v následujících několika letech. První proběhl v Albánii v březnu 2011.

2.    Příprava specifických zpráv dle jednotlivých zemí  o přehledu běžného statusu environmentální kapacity

3.    aktivity týkající se schématu obchodování s emisemi

4.    školení v přeshraniční přepravě odpadů

5.    Inspekční a prosazovací aktivity v přeshraniční ochraně přírody

6.    Další podpora účasti na akcích IMPEL 

 

 

Sekce 10: Různé

Předsedající: Terry Shears

    1. Shrnutí závěrů, Michael Nicholson

Shrnutí hlavních závěrů Valného shromáždění, Michael Nicholson

    2. Příští Valné shromáždění v Polsku,Joanna Huczko

Příští Valné shromáždění se bude konat ve dnech 24.11. – 25.11.2011. Schůzka přípravné skupiny pro IMPEL konferenci 2012 se bude konat 22.11. a 23.11.2011.

    3. Ukončení Valného shromáždění, Terry Shears

Zofia poděkovala valnému shromáždění za jeho podporu a Gerardu Woltersovi  a Katalin za předsedání Valnému shromáždění a zbytku maďarských hostitelů za skvělou organizaci a pohostinost.

 

Zveřejněno: 11.07.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 2070 x
Vytisknout