Zápis z 36. porady pro mezinárodní spolupráci a 20. porady národní sítě IMPEL

Zápis z 36. porady pro mezinárodní spolupráci a 20. porady národní sítě IMPEL

konané na ředitelství ČIŽP dne 26.11.2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Lenka Němcová přivítala účastníky porady a dále pokračovala porada dle programu:

Informace o prioritách italského předsednictví a z jednání Rady pro životní prostředíi – Karolína Zázvorková, MŽP

Karolína Zázvorková informovala o novém složení EK – novým komisařem pro ŽP, námořní záležitosti a rybolov je Karmenu Vella (MT), komisařem pro klimatickou akci a energetiku se stal Miguel Arias Canete (ES)  a místo předsedou Energetické unie je Maroš Šefčovič

Prioritami italského předsednictví je:

·    Oběhové hospodářství

·    Ochrana klimatu

Zatím bylo dokončeno projednání legislativních návrhů o invazních druzích, přepravě odpadů, plastových taškách a emisích z námořní dopravy. Pokračuje se v projednávání návrhů o ochraně ovzduší, klimatické a energetické politice (reforma ETS), GMO a ILUC. Byly přijaty závěry k rámci pro energetickou a klimatickou politiku do roku 2030. Nově byl navržen balíček k odpadovému hospodářství (návrh revize odpadových směrnic)

Dne 28. října 2014 se konalo zasedání Rady pro životní prostředí a na něm byly přijaty závěry Rady k ozelenění evropského semestru a strategie Evropa 2020. Proběhla diskuse ministrů k návrhu EK v oblasti odpadového hospodářství a byly přijaty závěry Rady vymezující pozici EU na COP 20 UNFCCC a CMP 10 v Limě.

Další zasedání Rady pro životní prostředí proběhne 17. Prosince 2014 a měl by na něm být projednáván legislativní návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (první čtení). V rámci nelegislativních návrhů bude projednán balíček návrhů ke Kjótskému protokolu a Závěry Rady v rámci po roce 2015.

 

Zprávy z CENIA – Jiří Valta

Jiří Valta informoval o nových projektech. Jedním z nich je projekt TAČR Beta v rámci kterého by mělo proběhnout hodnocení efektivnosti výdajů obci a soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení“.  V rámci tohoto projektu by měly být sebrány podklady pro stanovení skládkovacích poplatků a vytvořen návrh pro starosty tzv. příklady dobré praxe, cen, motivace. Měla by být stanovena metodika prognózování produkce odpadů pro období 2014 – 2020. Měla by být proveden rozbor jednotlivých skupin odpadů a hodnocení metodikou DPSIR a vypracován návrh scénářů, jak jednotlivé druhy odpadů ovlivnit, aby bylo možné dosáhnout cílů plánu odpadového hospodářství apod..

Dále se připravuje elektronizace přepravy nebezpečných odpadů a hodnocení nebezpečných odpadů (ELPNO/HNVO). Zadání veřejné zakázky je již připraveno a po podpisu MŽP bude vyhlášeno.

Jednání IMPEL Clusteru i, komunikační skupina a Valné shromáždění v Říme – Lenka Němcová

Na clusteru proběhla informace o projektu o implementačních výzvách. V rámci projektu se má zjistit s kterými směrnicemi nebo nařízeními EU mají členské země při jejich implementaci problémy a poté se na tyto oblasti zaměřit v rámci budoucích projektů. Je také nutné zjistit, zda jsou tyto problémy způsobené komunikací s EK, špatnou transpozicí práva EU, nedostatkem administrativních kapacit nebo slabou národní nebo regionální prosazovací politikou. IMPEL se musí zabývat praktickou aplikací legislativy EU a může zajistit komunikaci mezi různými aktéry a sítěmi. K tomu pomůže i ustavení nových pěti expertních skupin, které se zaměří na hledání řešení v té dané oblasti. Na rok 2015 budeme mít rozpočet ve stejné výši jako letos.

Finanční rok skončí 5.12.2014. Na Valném shromáždění proběhne volba nového předsedy a místopředsedy sítě IMPEL

Nancy Isarin informovala o činnosti Komunikační skupiny IMPEL. V rámci interní komunikace jsou nyní ukládány spojení na členy jednotlivých expertních týmů na Basecamp. V rámci externí komunikace je přípravě další Newsletter, byla zpracována komunikační strategie a pracuje se na nové webové stránce sítě. V nové webové stránce bude samostatný odkaz na nástroje a příručky zpracované sítí IMPEL. Nová webová stránka IMPEL by měla fungovat od ledna 2015. Evropská komise používá abstrakty IMPEL i k propagaci práce sítě IMPEL.

Od 1.1.2015 přestanou fungovat clustery a místo nich bude pracovat 5 expertních skupin:

·    Odpady a TFS

·    Průmysl a ovzduší

·    Voda a půda

·    Ochrana přírody

·    Průřezové nástroje a přístupy

Navržené projekty v rámci jednotlivých expertních skupin:

Expertní skupina odpady a TFS 

1) Zpracování příručky a vytvoření platformy pro výměnu nejlepších postupů co se týká plánování inspekcí v přeshraniční přepravě odpadů

2) IMPEL TFS prosazovací akce 2015

3) IMPEL TFS „Nejlepší postupy 2015“

4) IMPEL TFS Konference

5) Projekt o skládkách 2015

Expertní skupina průmysl a ovzduší  

1) Poučení vyplývající z průmyslových havárií – 11. Seminář

2) Nejlepší praxe v regulaci zařízení na těžbu ropy a zemního plynu v pobřežních vodách

3) Společné inspekce průmyslových zařízení k zajištění srovnatelné úrovně implementace směrnice o průmyslových emisích

Expertní skupina Voda a půda

1) IMPEL konference o půdě 2015 v rámci mezinárodního roku půdy 2015 a EXPA 2015 v Miláně

2) Překročení odběru vod a jejich nelegální odběr: zjištění a vyměření

Expertní skupina Ochrana přírody

1) Schůzka expertů expertní skupiny pro ochranu přírody – následující po IMPEL IRI zaměřené na ochranu přírody v Rumunsku

2) Případová studie o implementaci a provádění nařízení EU o těžbě dřeva

3) „Zelená IRI“ v členské zemi IMPEL – bude určeno

4) IRI v některé členské zemi IMPEL

5) Ochrana přírody v povoleních a inspekcích implementace čl. 6(3) směrnice o stanovištních

Expertní skupina pro průřezové nástroje a přístupy

1) Pohled expertů z praxe na výzvy v rámci implementace legislativy životního prostředí EU. Zaměření se na všechny faktory, které brání implementaci v praxi 

2) Mini-konference o využití technologie při regulaci, která umožní regulátorům být více efektivní

3) Implementace nástroje iDepend

4) Databáze kritérií rizik a nástroj pro analýzu rizik

5) IRI v některém členském státu IMPEL

Komunikační skupina

Je v přípravě další Newsletter, pracuje se na nových webových stránkách IMPEL a Valnému shromáždění budou předloženy tři návrhy nového loga sítě. Na nových webových stránkách bude samostatný odkaz na nástroje a příručky, které byly zpracovány v rámci sítě. Nyní se pracuje na jejich aktualizaci. Nové webové stránky by měly fungovat na začátku roku 2015. Byla také aktualizována komunikační strategie a v plánu na rok 2015 je vypracování šablony pro tiskové zprávy, vzor pro výroční zprávu IMPEL. Dále je připravována strategie o využití sociálních médií pro externí komunikaci o dosažených výsledcích v rámci projektů a vytvoření knihovny z fotografií IMPEL projektů k další propagaci sítě. V polovině příštího roku bude také vytvořeno krátké video k propagaci práce sítě.

Projekty sítě IMPEL v ochraně přírody  - Martin Baranyai

 M.Baranyai úvodem připomenul plenární zasedání sítě IMPEL, které se konalo 7.-8.5.2014 v Bruselu, kde byla schválena nové strategii sítě IMPEL a její reorganizace. V následujících pěti letech se IMPEL chce zaměřit na následující tematické oblasti při prosazování evropské legislativy v ochraně životního prostředí: 1. Průmysl, 2. odpady a TFS, 3. voda a půda, 4. Příroda a 5. mezioborová témata (cross-cutting issues). Během roku 2014 probíhala reorganizace sítě, přičemž dosavadní zkušenosti budou projednány a pravidla upřesněny na Valném shromáždění IMPEL v Římě. V rámci nové struktury jsou operativní záležitosti řešeny se sekretariátem IMPEL a komunikační skupinou. 

   V roce 2014 byly realizovány následující projekty a aktivity IMPEL v ochraně přírody:

a)    Eliminace nezákonného zabíjení, chytání a obchodování s ptáky (Larnaca 6/2014).

b)    Ochrana přírody při povolování a kontrolách průmyslových provozů – aplikace článku 6.3 směrnice o stanovištích. (Praha 5/2014, Berlin 7/2014)

c)    IMPEL Review Initiative v Rumunsku (Tulcea 9/2014)

d)    Workshop expertní skupiny v Utrechtu (27.-28.11.2014)

  M.Baranyai pracoval v roce 2014 jako zástupce vedoucí projektu Dr. Gisela Holzgraefe z Německa, zaměřeného na povolování záměrů a dozor území Natura 2000 v souvislosti s článkem 6.3 směrnice o stanovištích. V rámci projektu byly sumarizovány odpovědi na dotazník, v Praze byl v květnu 2014 organizován workshop a začátkem července 2014 workshop v Berlíně. Zároveň pracoval jako zástupce vedoucího expertní skupiny pro ochranu přírody Johna Visbeena (NL) při přípravě workshopu v Utrechtu, kde mají být projednány návrhy projektů IMPEL v ochraně přírody na rok 2015.

   Dále informoval o postupu implementace nařízení EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinností subjektů uvádějící na trh dřevo a dřevařské výrobky, které nabylo účinnosti začátkem března 2013. Závěrem prezentace ilustroval tuto problematiku nezákonných těžeb na případech řešených v rámci celé ČR. Oddělení ochrany lesa v roce 2013 udělilo za nezákonné těžby celkem 37 pokut v souhrnné výši 12 086 000 Kč. Z kontrolní činnosti vyplývá, že na území ČR působí několik organizovaných skupin, které provádí nezákonné těžby, lidé z těchto skupin jsou velmi vynalézaví a často mění metody protizákonné činnosti. Zajišťování důkazů a prokazování viny v těchto případech není jednoduchou záležitostí, takže u části případů zůstává pachatel neznámý a nikdo není potrestán. Dle nového zákona o dřevu č. 226/2013 Sb. provádí kontroly hospodářských subjektů Ústav pro hospodářskou úpravu lesů jako pověřená osoba, kompetentními orgány pro vedení správních řízení o opatření k nápravě a sankcí byly stanoveny krajské úřady, u obchodníků má kontroly provádět ČOI a při exportech a exportech celní úřady. Krajské úřady dosud žádné správní řízení nezahájili, přestože se prokazatelně v případech řešených ČIŽP na trh uvedlo nezákonně vytěžené dříví, což je v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení EU č. 995/2010.

Zpráva o IMPEL TFS konferenci a výměnných dnech 2014 – Jitka Jenšovská, Jana Samková

TFS konference se konala v červnu v Norsku, pořádala ji Norská agentura životního prostředí. Hlavním motem konference byla spolupráce orgánů ochrany životních prostředí a celních orgánů při prevenci a odhalování nelegálních přeshraničních přeprav odpadů. V rámci prvního dne proběhlo jednání národních kontaktních osob, kde byly prezentovány příklady z praxe:

·    Vývoz rtuti ze Švédska do Německa

·    Klasifikace textilního odpadu

·    Klasifikace elektronického odpadu

·    Trestání nelegálních přeprav podle trestního práva

Byla prezentována spolupráce mezi celními orgány a orgány ochrany ŽP v Norsku. Celní správa spadá pod Ministerstvo financí, rozdělena je do 6 regionů, celkem má 32 řídících pracovníků a asi 1900 celníků. Celní správa působí na 2500 km dlouhé hranici se Švédskem, Finskem a Ruskem a má na starosti i 2500 km pobřežních vod.

Dále byly podány zprávy z probíhajících projektů:

·    Prosazovací akce

·    Zařízení pro ukládání odpadů

·    Spolupráce státních zástupců

Na konferenci byla také zdůraznění důležitost bilaterální i multiratelární spolupráce příslušných kompetentních orgánů jak na národní, tak zvláště na mezinárodní úrovni a byla představena příručka pro provádění celních kontrol v oblasti přeshraniční přepravy odpadů, kterou vypracovalo DG TAXUD. Dále DG ENV informovalo o změně nařízení 1013/2006  o přepravě odpadů, zejména o nové povinnosti členských států vypracovávat s účinností od 1.1.2017 plán kontrol přeshraniční přepravy odpadů, plánu bude založen na analýze rizik a bude pokrývat specifické toky odpadů představující nejčastější nelegální přepravy, bude také každé 3 roky revidován. V rámci konference byly také pořádány 3 workshopy:

·    Kdy odpad přestává být považován za odpad

·    Policejní workshop

·    Nové změny nařízení 1013/2006

·    Testování odpadů z elektrozařízení

·    Odpad podle katalogu versus celní sazebník

·    Nejlepší praxe (integrovaná spolupráce)

Dále byly prezentovány praktické příklady z praxe, při kterých se uplatnil požadavek „zpětného převzetí, vrácení“ nelegálně přepravených odpadů do země původu, problémy s „dobrovolnou“ repatriací odpadů z Číny, zkušenosti ze spolupráce s asijskými úřady, práce na novelizaci manuálu k vracení nelegálních přeprav.

Výměnné dny  TFS 2014

V září se v Římě konaly výměnné dny 2014. V rámci setkání byly prezentovány praktické zkušenosti z pátrání po nelegálních přepravách odpadů v Itálii. V Itálii funguje 1100 policejních služeben, kde je zaměstnáno 9000 pracovníků a dále 15 regionálních a 75 provinčních pracovišť.  Dále byla otevřena problematika digestátu z bioplynových stanic – je to čistá energie nebo prostor pro trestnou činnost a zdravotní riziko? Dále byla prezentována případová stude lodi Global Spirit určené ke sešrotování, která přesto brázdila mezinárodní vody a přepravovala odpady. Účastníci poté navštívili místní stanici s prohlídkou technického parku a praktickou ukázkou použití helikoptéry při hašení fiktivního požáru. Organizace má k dispozici 37 speciálních helikoptér různých velikostí a 28 záchranářských člunů. Detailně byla popsána práce v terénu při pátrání po ohnisku lesních požárů a možných jeho příčinách a pátrání po nelegálních skladech odpadů. Na závěr byli účastníci seznámeni s výstupy z probíhajících projektů a návrhy projektů na rok 2015.

ASEM (euro-asijské komunikační fórum) – Jitka Jenšovská, Josef Kobsínek

Workshop ASEM koordinovaly Dánsko a Čína. Účastníci byli seznámeni s organizační strukturou celní správy v Dánsku a o její spolupráci s Dánskou agenturou životního prostředí. Zástupci čínské celní správy zdůraznili nutnost zefektivnění mezinárodní spolupráce v oblastech kontroly a vzájemné výměny informací ve vztahu k přeshraniční přepravě odpadů, provádění přísných kontrol při dovozu, vývozu či tranzitu zboží kombinovaných s oblastí sdílení informací a využívání rizikové analýzy. Byla představena rozsáhlá studie mapující oblast přepravy odpadů mezi EU a členskými státy ASEM o aktualizaci příručky k přeshraniční přepravě odpadů, která byla zpracována z úrovně Komise a stala se důležitým nástrojem pro zorientování se v této oblasti a dobrým pomocníkem i při praktickém provádění kontrol. Zástupce Holandské celní správy prezentoval zkušenosti s kontrolami přepravy odpadů, s těžkostmi spojenými s identifikací zboží, u kterého se lze důvodně domnívat, že se jedná o odpad. Významná část přeprav odpadů vyvážených z EU prochází přes přístav v Rotterdamu. Holandská celní správa klade velký důraz na osvětu mezi deklarantskou veřejností a ve spolupráci s příslušnými kompetentními orgány pořádá semináře či tréninkové programy.

Dále probíhaly diskuse v podskupinách na témata:

·    právní rámec a postupy aplikované v příslušných členských státech EU a ASEM

·    Basilejská úmluva, kontrola pohybu nebezpečných odpadů

·    Rotterdamská úmluva, postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

·    Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech

·    Problematika identifikace odpadů (elektrozařízení, odpad papíru a kovů a tzv. „secondhand“ a role kompetentních orgánů a celní správy

·    Problematika uplatňování sankcí v případech porušení příslušných předpisů ve vztahu k přeshraniční přepravě odpadů

·    Role celních orgánů spočívá zejména v kontrole dodržování příslušných předpisů v kontextu dovozních, vývozních či tranzitních operací.

Společná kontrola na skládce v Lisabonu – Vojtěch Hamerník

V září 2014 proběhla společná kontrola skládky v Lisabonu. První den proběhla fyzická kontrola na skládce komunálních odpadů Malto da Cruz. Skládka je vlastněna sdružením obcí ve společnosti VALORSUL a je jedním z koncových zařízení v rámci systému odpadového hospodářství, který je vytvořen na územích účastnických obcí. Skládka se nachází na ploše cca 42 ha a skládá se z několika částí: z provozované skládky komunálního odpadu, z uzavřené skládky, čistírny odpadních vod, spalovací stanice bioplynu a třídícího zařízení pro roštový popel ze spalovny. Kontrola byla zaměřena na charakteristiku skládky, monitoring, nebezpečné a ne nebezpečné odpady. Kontrola byla vykonána podle kontrolního listu, který byl vytvořen v rámci programu IMPEL. Druhý den kontroly byly kontrolovány dokumenty vztahující se k provozu skládky. Zjištěné skutečnosti byly porovnávány s legislativou EU. Byly definovány odlišnosti mezi přístupem jednotlivých zemí.

Kritéria pro prioritizaci environmentálních inspekcí – Tomáš Augustin

 Projekt navazuje na předchozí projekty (easyTool, IED/IRAM), které směřovaly ke zjednodušení a transparentnosti procesu plánování kontrol na zařízeních/u subjektů. Vychází z požadavků na minimální kritéria pro inspekce a z projektu „Dělání správných věcí“. V průběhu projektu se postupně rozšiřují možnosti využívat tento postup při plánování práce inspekčních orgánů v režimu IED, vč. IPPC, SEVESO, v odpadovém hospodářství na další typy kontrol, jak je přináší evropská i národní legislativa. Vzhledem k povaze a dosahu projektu by měl být v rámci diskutované nové struktury zařazen do skupiny projektů expertní skupiny pro průřezové přístupy a nástroje. .Na prvním jednání pracovní skupiny projektu byl vytvořen návrh dotazníku (ohledně metod a kritérií rizik/indikátorů/parametrů používaných jednotlivými členskými státy IMPELu k plánování kontrol), stanoven harmonogram prací na dokončení a rozeslání dotazníku, pro sběr vyplněných dotazníků a prvotní zpracování shromážděných informací. Na druhém jednání pracovní skupiny projektu byly diskutovány dosavadní výsledky, připraveny závěry z dotazníkové činnosti. Z dotazníkové akce vyplynulo, že metodu IRAM používá pro plánování různých typů kontrol 16 institucí v členských zemích IMPELu z 26, které dotazník vyplnily, z čehož lze vyvodit, že IRAM je opravdu flexibilní, aby mohl být využíván pro kontroly různého zadání (REACH, SEVESO, provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady...). Projektová skupina si pro svoji další práci přizvala konzultanta z Nizozemí. Na 2. jednání byl navržen další postup projektu, vč. programu workshopu, a vyjasnění možného vývoje v oblasti plánování kontrol, který by byl podporou pro inspekční orgány, vč. expertním týmem spravované databáze kritérií rizik. Byla podrobně diskutována základní struktura databáze a připraveny příklady kritérií rizik s indikátory a parametry. .Na workshopu v Praze byly účastníkům představeny výsledky předchozích projektů za období let 2007 až 2014 (principy a metodika IRAM, projekt spojující IED a IRAM (vč. Inspekčního cyklu v oblasti ŽP)) a dosavadní průběh a výsledky projektu, vč. podrobného zhodnocení informací, kterých se projektové skupině dostalo z dotazníkové akce. Riziko je součinem vlivu (lze vyjádřit pomocí indikátorů) a pravděpodobnosti (závisí na chování provozovatele). Diskuze se týkala důvodů, proč (ne)vybudovat databázi kritérií. Pro její budování hovoří zejm. možnost výměny výsledků z praxe, stejný základ pro hodnocení rizik, průhlednost hodnocení rizik ve vztahu ke kontrolovaným subjektům, dodržování práv občanů EU. Problémem se může stát, že provozovatelé budou napadat vypočítanou četnost kontrol a dobu trvání kontroly, všechny členské státy nemají stejná pravidla (je proto třeba, aby byla databáze flexibilní). Diskutovalo se o vzniku databáze, která by měla umožnit členským státům, aby měly možnost nahlédnout, co dělají ostatní a ujistit se ve svém způsobu. Měl by se rozšířit rozsah kontrolní činnosti, který by využíval databázi (přeshraniční přeprava odpadů, zemědělství, jaderný odpad). Je třeba připomenout, že IED přímo uvádí kritéria pro hodnocení rizikovosti.  Začíná být zřejmý zájem Evropské komise, aby byly plánovány všechny kontroly. V další fázi projektu se bude pokračovat ve sběru a sdílení zkušeností o kritériích rizik a užívání internetového nástroje. Je nutné zajistit finance na udržování a upgrade databáze

Informace o zasedání fóra ECHA a o projektech v oblasti REACH – Oldřich Jarolím

Byly představeny informace z posledního zasedání fóra Evropské agentury pro chemické látky, které se konalo v listopadu 2014 v Bruselu. Na tomto fóru byla probírána iniciativy Evropské komise vytvořit seznam indikátorů, které by popisovaly úroveň prosazování nařízení REACH a CLP v členských zemích. V rámci otevřeného zasedání byla probírána např. témata týkající se registrace podle nařízení REACH a nanomateriálů.

ČIŽP v roce 2014 provedla 5 kontrolních projektů zaměřených na oblast chemických látek (např. na předběžnou registraci, SVHC látky atd.). Jedním z těchto projektů byla druhá operační fáze celoevropského projektu REACH-EN-FORCE 3 zaměřeného na dovoz chemických látek a směsí při kterém inspekce spolupracovala s celní správou. Chystaný projekt REACH-EN-FORCE 4 se v budoucnu zaměří na látky omezené přílohou XVII REACH.

Informace o síti EEP (European Enforcement Project) – Šárka Hudemová

Š. Hudemová informovala o setkání EEP, které se pořádá každoročně za účelem sdílení zkušeností, znalostí a dovedností s nakládáním s geneticky modifikovanými organismy, za účelem sjednocení postupů inspektorů při kontrolní činnosti a také za účelem návrhu možné změny nebo úpravy legislativy v rámci celé Evropské unie a informování o konkrétních problémech, které musely být řešeny v jednotlivých členských zemích. V rámci projektu každoročně proběhne i společná inspekce. V letošním roce se uskutečnila v Ústavu chemie a biochemie AVČR, v.v.i. v laboratoři BSL III za účasti pěti zahraničních inspektorů

Informace z CITES – Zdeněk Novák

ČIŽP zaznamenala v posledních letech zvýšený zájem o lovecké trofeje nosorožců a slonovinu. Ve spolupráci s Celní správou došlo k zabavení několika rohů nosorožců a sloních klů, které byly určeny pro asijský trh. Původ těchto exemplářů je nelegální. Vyšetřováním bylo zjištěno, že dochází ke zneužívání zjednodušeného postupu pro dovoz loveckých trofejí do EU. Vzhledem k vysoké ceně rohoviny na černém trhu, která převyšuje hodnotu zlata, je nelegální obchod s ní pro některé skupiny velmi lukrativní. Rohovina je ceněna pro své údajné léčivé účinky, avšak žádná odborná studie toto nepotvrdila. Také proto proběhla v září mezinárodní akce Burn horns - save rhinos, kterou organizovala ZOO Dvůr Králové nad Labem. Při této akci bylo spáleno několik rohů nosorožců v několika různých zoologických zahradách, což přispělo k informovanosti veřejnosti o této problematice

Informace o kontrolních mechanismech reprodukčního materiálu lesních dřevin – Milana Vaníčková

Maďarští kolegové nám prezentovali, jak kontrolují reprodukční materiál lesních dřevin v průběhu produkce. Dále vykonávají DNA analýzy, mykorhizní analýzy, vydávají licence fyzickým a právnickým osobám, které se zabývají uváděním reprodukčního materiálu do oběhu, dokladů pro vývoz a dovoz nebo přeshraniční přesun reprodukčního materiálu v rámci Evropské unie, se zabývá v rámci ostatních specializovaných oddělení kontrolou a analýzami reprodukčního materiálu ovocných stromů, zeleniny, vinné révy a okrasných dřevin. Dnes se nachází  les na 21 % území Maďarska. V r. 1996 byl v Maďarsku schválen nový zákon o lesích, na jehož základě bylo vydáno nařízení Ministerstva zemědělství o reprodukčním materiálu lesních dřevin ze dne 28. 11. 1997 (91/1997/XI.28.) Potom, co začala platit Směrnice Rady 1999/105/ES, bylo nařízení v roce 2003 zákonem aktualizováno. Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu je upraveno obdobně jako v České republice. Rozdíly spočívají ve způsobu kontroly, a to od začátku celého produkčního procesu, tzn. sběru reprodukčního materiálu. Fyzická nebo právnická osoba oznámí sběr reprodukčního materiálu.   Po sběru je vydán doklad o původu osiva (formulář je shodný s naším potvrzením o původu). Osivo nebo sadební materiál jsou dále při uvádění  do oběhu doprovázeny průvodním dokladem, který je formálně shodný s naším průvodním listem. Kontrola ve školkařském provozu je 2x ročně prováděna oblastním státním inspektorem.   

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 19.12.2014 –Lenka Němcová ; Přečteno 974 x
Vytisknout