Zápis z 33. porady pro mezinárodní spolupráci a 17. porady národní sítě IMPEL

 

Zápis z 33 porady skupiny pro mezinárodní spolupráci a 17. porady národní sítě IMPEL konané na ředitelství ČIŽP    dne 25.6.2013

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Lenka Němcová přivítala přítomné účastníky a obeznámila je s programem porady

 

Informace z jednání Rady EU pro životní prostředí (18.6.2013 Lucemburk), Michaela Jeřábková

 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES

o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (první čtení)

Dne 17. 10. 2012 představila Evropská komise (Komise) návrh revize směrnic 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a 2009/30/ES, o kvalitě paliv. Předložený návrh zpřísňuje kritéria udržitelnosti biopaliv ve vztahu k úspoře emisí skleníkových plynů zavedená výše uvedenými směrnicemi, řeší problematiku nepřímé změny ve využívání půdy způsobenou pěstováním biomasy pro výrobu biopaliv, omezuje příspěvek biopaliv vyrobených z „potravinářské“ biomasy do povinného 10% podílu obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 2020 na 5 % a zavádí podporu pokročilých biopaliv (biopaliva 2. a 3. generace, která jsou vyráběna z „nepotravinářské“ biomasy).K projednávání návrhu revize směrnic byla koncem roku 2012 vytvořena pracovní skupina s názvem „Ad-hoc Working Group on ILUC“.Od začátku tohoto roku se uskutečnilo 5 jednání pracovní skupiny, na kterých se projednávaly úpravy návrhu předkládané IE PRES. Úpravy se týkaly zejména omezení příspěvku biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy (celkem čtyři možné varianty), problematiky vzájemné uznatelnosti národních a dobrovolných systémů prokazujících splnění kritérií udržitelnosti biopaliv a revizní klauzule týkající se povinnosti Komise do konce roku 2015 předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dostupnosti pokročilých biopaliv.

Na základě uskutečněných jednání zpracovalo IE PRES zprávu o pokroku, která obsahuje následující:

Ø  Omezení biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy

Ø  ILUC emise (Faktor ILUC stanovuje emise skleníkových plynů, které se uvolňují, když se například k pěstování rostlin pro produkci biopaliv vykácí deštný prales. Pro odborníky je však způsob měření emisí sporný, a tím i vypovídací schopnost faktoru)

      

Opatření navazující na konferenci Organizace spojených národů na téma udržitelného rozvoje („Rio+20“):

a)    Obecná agenda pro období po roce 2015

potvrzení závěrů Rady

Rada podpořila závěry Rady k obecné agendě pro období po roce 2015 v rámci procesu Rio + 20.

Stručný popis problematiky:

V roce 2015 končí platnost tzv. rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs) formulovaných na Miléniovém summitu OSN v září roku 2000. Cíle MDGs se staly mocným nástrojem k mobilizaci světa v boji proti chudobě. Ten patří spolu s bojem proti dalším celosvětovým problémům, jako jsou změna klimatu, nedostatek zdrojů, zhoršování životního prostředí a sociální nerovnosti, stále mezi hlavní priority. Ačkoli bylo při plnění MDGs dosaženo určitého pokroku, problémy přetrvávají. Urychlení realizace udržitelného rozvoje se věnovala také konference Rio+20 (20. - 22. červen 2012), která byla zaměřena na dvě hlavní témata: i) zelenou ekonomiku v kontextu udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby a ii) institucionální rámec udržitelného rozvoje. Na konferenci Rio+20 byl zahájen proces formulace cílů v oblasti udržitelného rozvoje (tzv. Sustainable Development Goals – SDGs). Návrh cílů udržitelného rozvoje má Valné shromáždění OSN projednat na podzim 2014, a to na základě výsledků práce otevřené pracovní skupiny. Dne 4. března 2013 publikovala EK své Sdělení „Důstojný život pro všechny: Skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost“, které vychází z rozsáhlých konzultací s členskými státy a širokou veřejností.

Sdělení Komise o strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Radě EU pro životní prostředí byl předložen návrh závěrů k Adaptační strategii EU.

Rada schválila závěry ke sdělení Komise o strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu s doplněním v odstavci 6 na návrh PT.

Stručný popis problematiky:

Dne 16. dubna 2013 Evropská Komise zveřejnila Sdělení – Adaptační strategie EU; společně s rozsáhlou dopadovou studií a několika průvodními dokumenty. Materiál vychází z tzv. Bílé knihy s názvem Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci z roku 2009. Hlavní cíle Bílé knihy schválili ministři v rámci závěrů Rady EU pro životní prostředí (Směrem ke komplexní strategii EU v oblasti přizpůsobení se změně klimatu) v červnu 2009 (během CZ PRES). Tento dokument představuje dlouhodobou strategii (do roku 2020) pro zvýšení odolnosti EU vůči negativním dopadům změny klimatu na všech úrovních a v souladu s cíly Evropa 2020. EK si v sdělení vytyčila 8 akčních bodů, které by měly podpořit 3 hlavní cíle: Zvýšit odolnost členských států EU, jejich regionálních uskupení, regionů a měst; Zlepšit informovanost pro rozhodování o problematice adaptace na změnu klimatu; a Zvýšit odolnost klíčových zranitelných sektorů vůči negativním dopadům změny klimatu.  roce 2018 by měla proběhnout revize přijatých opatření s cílem zvážit dodatečné kroky pro splnění stanovených cílů strategie do roku 2020.

 

 Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS)/letectví

informace Komise

Česká republika dlouhodobě podporuje proces vyjednávání o vytvoření globálního rámce pro snižování emisí CO2 ze sektoru mezinárodní letecké dopravy prostřednictvím tržních opatření.

Stručný popis problematiky:

Dne 9. listopadu 2012 byl na zasedání Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“) učiněn pokrok směrem k vytvoření globální právní úpravy ke snižování emisí z letectví prostřednictvím tržních opatření (MBM - Market Based Measures). Byla zde ustanovena expertní pracovní skupina na vysoké úrovni (HGCC - High-Level Group on International Aviation and Climate Change), jenž má vyřešit klíčové politické otázky, které dlouhodobě brání v pokroku ve vyjednávání ohledně implementace tržního opatření ke snižování emisí. Dále zde bylo dohodnuto, že ze současných tří variant tržních opatření, jež jsou nyní v rámci ICAO diskutovány, bude jedna z nich doporučena ke schválení na 38. Shromáždění ICAO v záři 2013. Diskutované MBM, které jsou z pohledu ČS EU technicky proveditelné, jsou následující:

a)    kompenzace bez generování příjmů (offsetting without revenue generation)

b)    kompenzace s generování příjmů (offsetting with revenue generation)

c)    emisní obchodování (emissions trading).

 

Evropská komise v návaznosti na slibný postup v ICAO předložila koncem listopadu 2012 návrh rozhodnutí[1] stanovující dočasnou odchylku od směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (dále jen „Směrnice“). Rozhodnutí má zajistit, že proti provozovatelům letadel, kteří nesplňují požadavky Směrnice na vykazování a dodržování povinností, které vznikly za období 2010 - 2012 a vztahují se na přílety a odlety na letiště nebo z letišť mimo EU a oblasti úzce spojené s EU sdílející společný závazek k ochraně klimatu (včetně Chorvatska a Švýcarska), nebudou přijata žádná donucovací opatření. Podmínkou je, že tito provozovatelé buď neobdrželi, nebo vrátili bezplatné povolenky přidělené v roce 2012 na takovéto činnosti. Řádné monitorování, vykazování a ověřování emisí z těchto letů je vítáno, avšak v případě nevykazování těchto emisí se neuplatní žádné sankce za nedodržování požadavků. Doposud dosažený pokrok ve vyjednávání v HGCC však nelze z pohledu EU hodnotit příliš pozitivně (konaly se již 3 jednání pracovní skupiny). Brazílie, Čína, Indie a Saudská Arábie jsou obecně proti MBM, ukazují pouze malou podporu pro globální MBM. Kladou důraz na special circumstances and respective capabilities (SCRC) rozvojových zemí. Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Mexiko, Japonsko, Kanada a Spojené státy jsou konstruktivnější k dosažení dohody. Nicméně stále existuje neshoda v klíčové otázce geografického rozsahu. Mnoho těchto států vnímá MBM spíše jako prostředek k omezení rozsahu EU ETS, než jako mechanismus poskytující komplexní pokrytí CO2 emisí. Většina těchto států podpoří národní přístup ke vzdušnému prostoru, zatímco státy EU a Austrálie jsou pro přístup na základě odletů (departing flights approach).

V případě, že Shromáždění ICAO v září 2013 nedosáhne odpovídajícího pokroku, bude systém EU ETS pokračovat v nezměněné, původně navržené a schválené podobě. V opačném případě Komise navrhne další legislativní úpravy systému EU ETS.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA)

informace předsednictví

Stručný popis problematiky:

Evropská komise (EK) zveřejnila návrh revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA) dne 26.10.2012. Pozice České republiky vůči tomuto návrhu byla, stejně tak jako pozice většiny členských států, negativní. Česká republika ocenila snahu EK o zjednodušení procesu povolujícího řízení, posílení kvality procesu EIA a snížení administrativní zátěže, jak na straně příslušných úřadů, tak na straně investorů. Česká republika však zaujala postoj, že pokud má být těchto cílů dosaženo, nestane se tak prostřednictvím představeného návrhu EK, zejména pokud jde o zjednodušení procesu povolování a snížení administrativní zátěže. Představený návrh by znamenal velký zásah do národní legislativy České republiky, a proto bylo požadováno, aby nové znění směrnice EIA zohledňovalo rozdílné národní systémy.

Aktuální stav na úrovni Rady

V návaznosti na řadu jednání pracovních skupin a Radu EU uskutečněnou dne 21.3.2013 zpracovalo irské předsednictví revidovaný (kompromisní) text, který byl rozeslán členským státům dne 27.5.2013. Revidované znění ve všech hlavních změnách představuje výrazný pozitivní posun, kdy problematické části původního návrhu jsou buď vypuštěny nebo jsou označeny za dobrovolný nástroj.

Mikroplasty v životním prostředí

informace nizozemské delegace

Stručný popis problematiky:

Relativně nové vědecké studie upozorňují na problematiku přítomnosti mikroplastů v mořském prostředí. Mikroplasty jsou přitom drobné částečky syntetického původu, které se do mořského prostředí dostávají především ze dvou významných zdrojů. Prvním zdrojem jsou odpadní vody a druhým plastový mořský littering, který se v důsledku fyzikálních vlivů (zejména UV záření) postupně rozpadá na menší částice. Podle některých studií je v důsledku mořských proudů na některých místech světových oceánů již více plastových mikročástic než planktonu. Přítomnost plastových mikročástic v mořském prostředí má údajně ve vyšších koncentracích negativní vliv na zooplankton, který tvoří významný článek potravního řetězce v oceánech. Dále je poukazováno na skutečnost, že mikroplasty mohou v důsledku svých fyzikálních vlastností adsorbovat na svém povrchu toxické látky (např. DDT nebo PCB), přičemž takto může dojít ke kontaminaci celého potravního řetězce. 

Zdrojem mikroplastů v odpadních vodách mohou být přitom např. také některé čisticí prostředky, zubní pasty nebo kosmetika. Nizozemsko apeluje na vytvoření nové politiky na úrovni EU, která by cílila na řešení tohoto environmentálního problému. Zároveň také poukazuje na skutečnost, že již řada evropských kosmetických společností se údajně zavázala plastové mikročástice přestat v budoucnosti ve svých výrobcích používat.

Problematice mikroplastů v mořském prostředí se okrajově věnuje také nedávno proběhlá veřejná konzultace EK k řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí.

 

10. Valné shromáždění IMPEL na Kypru, Lenka Němcová

Kypr jako hostitelská země prezentoval svoje priority v oblasti implementace legislativy životního prostředí v oblasti klimatických změn, přírody, odpadového hospodářství, kontroly znečištění a udržitelného rozvoje. Prioritami jsou zvláště: národní strategie pro adaptaci na klimatické změny a jejich dopad na Kypr, podpora obnovitelné energie – fotovoltaických systémů a větrných farem. V oblasti ochrany přírody je to  implementace a monitoring sítě Natura 2000. V rámci odpadového hospodářství se věnují exportu do EU nebo třetích zemí za účelem recyklování a zpracování odpadů  a  obalů. Nedávno vešel v platnost nový plán odpadového hospodářství, který je založen na odpadové hierarchii. Také je v plánu výstavba 3 nových integrovaných zařízení pro nakládání s odpadními vodami a 2 nových skládek do roku 2015.  Odbor inspekce práce se zabývá zajištěním bezpečí a zdraví při práci, konkrétně znečištěním ovzduší, chemickými látkami, nařízením REACH a směrnicí  Seveso. Na Kypru mají celkem 86 zařízení, která spadají pod směrnici IPPC – 27 průmyslových zařízení, 58 farem (prasat a drůbeže) a 580 zařízení, které nespadají pod IPPC, ale potřebují povolení na vypouštění emisí do ovzduší a 1500 malých zařízení, které nepotřebují žádné povolení.   Za Evropskou komisi Ian Cadescu, ředitel odboru pro prosazování, spolupráce v případě porušení legislativy (infringement) a právních věcí, informoval o 7. Akčním programu pro životní prostředí, který je více strategický než předchozí 6. Dále oznámil, že EK iniciovala několik studií k vyhodnocení doporučení o minimálních kritériích pro inspekce ŽP (RMCEI), z nichž vyplynulo několik možností, jak pokračovat, zda ponechat jako nezávazné doporučení, nebo jestli změnit doporučení na směrnici. K tomuto tématu bude několik konzultací se zainteresovanými stranami  v příštím roce. EK by uvítala, kdyby síť IMPEL začlenila do svých projektů také ochranu přírody a lesa vzhledem k tomu, že v této oblasti stoupá počet stížností na porušování legislativy (infringement). 

Byl schválen Strategický plán sítě IMPEL na 2013 – 2015

4 hlavní cíle a priority jsou

1.    Podporovat více konzistentní návrhy a implementaci legislativy EU v oblasti životního prostředí

2.    Budování  kapacit  sítě IMPEL

3.    Spolupracovat s partnery a zainteresovanými stranami

4.    Zlepšovat program a projektový management

V příštích třech letech budou v rámci sítě navrhovány projekty zaměřující se na tyto oblasti:

·    Pomoc členům při implementaci nové legislativy

·    Budování kapacit v organizacích členských států včetně IMPEL hodnotících iniciativ (IRI)

·    Přeshraniční přeprava odpadů

·    Problémové oblasti implementace identifikované sítí IMPEL a Evropskou komisí

IMPEL se bude vždy zabývat více než jednou směrnicí a bude prosazovat přístupy, aby bylo dosaženo těchto cílů:

·    Snížení objemu odpadů a zlepšení efektivity zdrojů

·    Snižovaní a adaptace na klimatické změny a zlepšení energetické efektivnosti

·    Ochrana přírodních stanovišť a biodiverzity

·    Prevence a snižování znečištění emisemi do ovzduší, vody a půdy

·    Prevence před ekologickými škodami a obnova poškozených oblasti

·    Zlepšení inspekcí v rámci přeshraniční přepravy odpadů

 

Návrhy nových projektů

Cluster i

·    Hodnocení projektu farmy prasat a projektu o skládkování – projekt schválen

·    Využití řetězců dodavatelů ke snížení dopadu na životní prostředí – projekt schválen

·    Projekt o skládkách, 3 společné inspekce ve 3 členských zemích – projekt schválen

·    Dosažení shody s legislativou skrze manažerské systémy, fáze II – projekt schválen

·    Inspekční cyklus v oblasti životního prostředí – projekt schválen

·    DECO projekt – IMPEL projekt zabývající se dekontaminací a monitoringem podzemních vod a půdy ve znečištěných, bývalých průmyslových oblastech – projekt schválen

·    Možné propojení rámcové směrnice o vodách a IPPC (IED) směrnice, fáze 3 – projekt schválen

·    Souvislost mezi IED směrnicí a nařízením REACH – projekt schválen

·    Prozkoumání potřeb pro projekty, které se zabývají požadavky týkající se ochrany přírody při povoleních a inspekcích průmyslových zařízení – projekt schválen

·    Inspekce průmyslových zařízení v souladu se směrnicí o průmyslových emisích – doplnit program IRAM, aby vyhovoval požadavkům směrnice a společný workshop v rámci konference – projekt schválen

·    IRI Finsko – projekt schválen

·    IRI Polsko – projekt schválen

·    Výběr adekvátních nástrojů vedle inspekcí k zajištění souladu s legislativou a dosažení environmentálních cílů – projekt schválen

·    Výsledky zjištění z IRI – projekt schválen

·    Poučení získané z havárií – projekt schválen

Cluster TFS

·    IMPEL TFS konference 2013 – projekt schválen

·    Zařízení pro ukládání odpadů 2013 – projekt schválen

·    IMPEL – spolupráce s třetími zeměmi – projekt schválen

·    Projekt státních zástupců 2013 – projekt přijat

·    IMPEL TFS NCP schůzka – projekt schválen

·    Praktická implementace nové úpravy směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení

·    Prosazovací akce III – projekt schválen

Další návrhy projektů na rok 2013

·    Eliminace nelegálního zabíjení ptáků, jejich chytání do pastí a obchodování s nimi – projekt schválen

·    Vybudování kapacit IMPEL pro ochranu přírody – projektu schválen

·    Zlepšení souladu s legislativou v sektoru zemědělství skrze práce v sítích a partnerství inspektorátů životního prostředí a zemědělství – projekt schválen

Zasedání clusteru i a konference IMPEL na Maltě, Lenka Němcová

Zasedání clusteru i

Zasedání clusteru i se konalo v dubnu na Maltě, řešila se změna struktury zasedání, potřeba více diskutovat jednotlivé projekty. Také účast na projektech, pokud se k nim země přihlásí na Valném shromáždění, by měla být závazná. Dále proběhly informace o ukončených projektech:

·    Výběr vhodných intervencí

·    Inspekce v souladu se směrnicí o průmyslových emisích

·    Zlepšení povolování a inspekcí IPPC v oblasti farem prasat II

·    Projekt o skládkách II

Byly podány zprávy o pokroku u probíhajících projektů:

·    IRI v Polsku

·    Výsledky z IRI

·    Poučení získané z havárií

·    IED a REACH

·    DECO projekt

·    Projekt o skládkách – 3 společné inspekce

·    Inspekce v souladu se směrnicí o průmyslových emisích a IRAM

·    Ochrana přírody při povolování a inspekcích v průmyslových zařízeních

·    Inspekční cyklus

·    Zlepšení prosazování požadavků na ochranu vod + zlepšení souladu s legislativou v sektoru zemědělství

 

IMPEL konference na Maltě (1.10. – 4.10.2013)

IMPEL konference by se mělo zúčastnit 250 expertů ze sítě IMPEL, Evropské komise, Evropského parlamentu, nevládních organizací a průmyslu. Konference by měla rozšířit povědomí o práci síti IMPEL, zvláště výsledků z projektů. První den konference účastníky uvítá Leo Brincat, ministr pro udržitelný rozvoj, životní prostředí a klimatické změny Malty, proběhnou prezentace o implementaci legislativy ochrany přírody a implementaci legislativy životního prostředí z pohledu Evropského parlamentu. Ministr životního prostředí Litvy bude prezentovat priority litevského předsednictví EK. Odpoledne proběhnou tři paralelní workshopy, a to „Praktické případové studie soudců“, Praktické případové studie státních zástupců“ a „Praktické případové studie ombudsmana.

Druhý den budou dopoledne probíhat 4 workshopy:

·    Shoda s legislativou a prosazování

·    Od odpadu ke zdroji

·    Směrnice o průmyslových emisích

·    Nové přístupy

Odpoledne to budou workshopy:

·    Spolupráce a koordinace

·    Příroda a voda

·    Budování kapacit

·    Výzvy v implementaci, případové studie v oblasti ochrany ovzduší a ochrany půdy

Třetí den konference proběhnou prezentace o zajištění souladu s legislativou u malých zařízení, o zelené ekonomice, strategii pro zelenou ekonomiku UNEP a legislativa a inovace v Nizozemí.

 

Informace o projektu IED/IRAM – Helena Nekolová

Cíle projektu:

1.    Vývoj programu kontrol podle směrnice o průmyslových emisích (IED)

2.    Plán počítačového nástroje pro zpracování programu inspekcí s využitím dat z metody integrovaného hodnocení rizik

3.    Zahájení vývoje nástroje

4.    Workshop v návaznosti na konferenci sítě IMPEL

Účastníci projektu měli možnost si vyzkoušet funkci programu na plánování kontrol, který vychází z hodnocení rizikovosti zařízení pomocí metodiky IRAM. Tato metodika se používá pro výpočet termínu konání nové kontroly na zařízeních s integrovaným povolením, ale lze ji použít i pro plánování kontrol v dalších oblastech (SEVESO, GMO …..). Po provedení kontroly se znovu pro zařízení hodnotí rizika. Návrh fungování programu by měl vymezit úlohu pracovníků v různém pracovním zařazení (inspektor, koordinátor). Nové hodnocení rizika pro jednotlivá zařízení vychází jednak ze zjištění při kontrolách, jednak z provedených změn IP. Hodnocení rizik by mělo být prováděno z praktických důvodů na konci roku, aby sloužilo pro přípravu plánu a inspekčních programů na nový rok. Německé ministerstvo přislíbilo, že poskytne finanční prostředky na vývoj programu.

Zástupce Belgie prezentovali svůj systém plánování kontrol CIPRES, velmi sofistikovaný přístup k plánování, určený jen pro běžné kontroly na zařízeních s IP. Belgický inspekční orgán provádí celkem 43 typů kontrol. Priority musí být nastaveny podle rizikovosti zařízení ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí.

Dále proběhla diskuse o vybraných částech návrhu fungování programu. Inspekční orgán se musí rozhodnout, na jakém základě bude plánovat svoji činnost. Prioritou je, aby bylo ŽP bezpečné pro lidi, druhou otázkou je četnost frekvence kontrol v zařízeních (podle hodnocení rizik). Nebylo možné plně pochopit principy a fungování metody IRAM na workshopu, který se konal v listopadu 2011, a tak i po připravovaném workshopu na Maltě v říjnu 2013 bude potřeba se zabývat šířením informací programu. Vedoucí projektu jako příklad uvedl Rakousko, jehož ministerstvo má zájem na užívání IRAM pro hodnocení rizik, a tak vyčlenilo potřebné finanční prostředky a proběhlo již proškolení pracovníků, kteří budou metodu IRAM používat při práci. Proškolení pracovníků je možné i v dalších členských zemích IMPEL, ale každý stát si proškolení musí zaplatit z vlastních prostředků.

Informace o výroční konferenci IMPEL TFS v Utrechtu, RNDr. Jitka Jenšovská

Konference se konala ve dnech 18.6. – 20.6.2013 v Utrechtu a zúčastnilo se jí 80 expertů z 26 zemí. V rámci prosazovacích akcí III byl podán přehled akcí od minulého setkání a vyhodnocení aktivit za rok 2012. Probíhaly diskuse v podskupinách o repatriaci, jednotném vyplňování formulářů, kontroly nakládky odpadu před odesláním, komunikaci a kontrolách ve velkých přístavech. Proběhly prezentace o závěrech konference Basilejské úmluvy, aktivitách EK, monitorování nakládání s odpady z vesmíru, setkání veřejných žalobců, studie z 8 zemí o prosazování nařízení o přepravě odpadů a o prosazovacích akcích III. Dále proběhla diskuse o budoucnosti clusteru TFS, zda je možné rozšířit „sféru zájmu“ o další technické složky a díky tomu bude nutné přizvat další odborníky z těchto oblastí. Jak vylepši komunikaci na národní a mezinárodní úrovni, o sociálních dopadech nelegální přeshraniční přepravy odpadů a hodnocení dopadu změn legislativy jednoho státu na okolní země.

 

Problematika REACH, 15. Fórum ECHA, Martin Marko

ČIZP se účastní projektu REF3 od 15. Dubna 2013. V první fázi projektu proběhla kontrola předregistrací a registrací chemických látek u výrobců, dovozců, následných uživatelů a výhradních zástupců. Na fóru bylo navrženo prodloužit operační fázi projektu REF3 v termínu únor – listopad 2014. Cílem kontrol v druhé fázi projektu bude pokračování v kontrolách jako v 1. fázi projektu a kontroly registrací látek nad 100t/rok. Závěrečná zpráva projektu REF3 za obě fáze bude prezentována v červnu 2015. Dále byla otevřena problematika překladů rozhodnutí, případně jejich částí agenturou ECHA, deset z dvanácti členů uvedlo nutnost mít překlady rozhodnutí ECHA do národního jazyka. ECHA vydává rozhodnutí v jazyce, ve kterém byla vytvořena registrační dokumentace a přesný postup v poskytování překladů rozhodnutí ECHA není stanoven. Názor Evropské komise (nařízení EHS č. 1/1958 o užívání jazyku v Evropském hospodářském společenství) je odlišný. Bylo dohodnuto, že ECHA bude poskytovat překlady rozhodnutí ( Statement of non compliance – Prohlášení o nesouladu) v odůvodněných případech. Druhá vlna registrací proběhla    do  31. května 2013 a jednalo se o registrace látek vyráběných nebo dovážených v množství    1 – 100 tun za rok. V roce 2013 bylo podáno 9 084 registrací (dossier), které se týkaly 2 923 látek. Pro srovnání v roce 2010 bylo podáno 20 000 registrací 3 500 látek. (od platnosti REACH registrováno celkem 6 598 látek). Finální verze výsledků by měla být vydána v srpnu 2013. Německo je první v pořadí států podle podílu na celkovém počtu registrací 2013 s  35 %, druhé je Spojené království s 10 %, třetí Nizozemí s 9 % a ČR je na desátém místě s 1,1 % (101 registrací). V rozdělení podle velikosti podniků připadá 80 % na velké společnosti, 11 % na střední podniky, 6 % na malé podniky a 3 % na mikro podniky. Podle role v dodavatelském řetězci připadá 40 % na výrobce, 25 % na dovozce, 23 % na výhradní zástupce a 12 % na výrobce + dovozce. Dne 27. června 2013 proběhne úvodní jednání k IMPEL projektu, který zahrnuje směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) a nařízení REACH. Za Fórum se ho zúčastní Parvoleta Luleva z Bulharska. Školení školitelů v ECHA proběhne ve dnech 19. a 20.11.2013 a již jsou vybráni dva inspektoři, kteří se ho zúčastní. Na programu budou: látky v předmětech, klasifikace a označení, použití látek, příklady z REF3, meziprodukty, identita látek, případy z HelpEx (výměna mezi help-desky členských států).

 

Informace o semináři – Poučení získané z havárií, František Kraus

Seminář proběhl se Strasbourgu, cílem semináře je prezentovat konkrétní havárie z jednotlivých zemí, podělit se o zkušenosti s jejich likvidací a přinést poučení, jak v budoucnu těmto haváriím předejít. Jednotlivé příspěvky prezentované v průběhu semináře byly rozděleny do několika tematických skupin (havárie zapříčiněné selháním signalizace, havárie rozlišené podle druhu rizika (požár, výbuch, únik  CHL), havárie zapříčiněné lidským činitelem, havárie zapříčiněné chybnou/nedostatečnou analýzou rizik, havárie způsobené přírodními jevy a následný postup po vzniklé havárii). Všechny prezentované havárie budou k dispozici na webových stránkách: www.aria.developpement-durable.gouv.fr. Z prezentovaných případů je zjevné, že v žádném případě by nemělo být spoléháno pouze na lidský faktor, případně na spolehlivost používané technologie bez druhotného zabezpečení.

 

Projekty sítě IMPEL v ochraně přírody, Martin Baranyai

 

 M.Baranyai informoval o projektech sítě IMPEL v ochraně přírody, které byly na základě požadavku Evropské komise schváleny na plenárním zasedání IMPEL na Kypru v prosinci 2012. Jedná se o následující projekty:

1. Budování kapacit IMPEL v ochraně přírody.

2. Eliminace nezákonného zabíjení, chytání a obchodování s ptáky.

3. Ochrana přírody při povolování a kontrolách průmyslových provozů.

   ČIŽP je vedoucím projektu ve věci budování kapacit IMPEL v ochraně přírody, v této souvislosti již proběhlo mnoho konzultací s orgány ochrany přírody jiných členských zemích a v letním období se budou analyzovat odpovědi na dotazník, který je zaměřen především na ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 směrnice o stanovištích.

   Dále informoval o evropském akčním plánu FLEGT, který byl zveřejněn v roce 2003 s cílem omezit nezákonné těžby v lesích a podporovat trvale udržitelné lesnické hospodaření. Začátkem března 2013 nabylo účinnosti nařízení EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinností subjektů uvádějící na trh dřevo a dřevařské výrobky. V článku 4 odst. 1 toto nařízení stanovuje, že je zakázáno uvádět na trh EU nezákonně vytěžené dříví.  V ČR by mělo být toto nařízení implementováno v novém zákonu o dříví, který prošel třetím čtením ve sněmovně a nyní čeká na projednání v senátu. S ohledem na iniciativu MZe a Asociace krajských úřadů bohužel nebyly v novém zákoně přiděleny ČIŽP žádné kompetence, dodržování povinností ze zákona o dříví by měly kontrolovat krajské úřady. Závěrem ilustroval tuto problematiku nezákonných těžeb na případech řešených ve Východních Čechách a v rámci celé ČR.

 

Příští setkání vnitřní sítě IMPEL se bude konat v listopadu 2013, termín ještě bude upředsněn.

 

 

 

 

 

  

 

Zveřejněno: 12.07.2013 –Lenka Němcová ; Přečteno 1717 x
Vytisknout