Zápis z 30. porady pro mezinárodní spolupráci spojené se 14. poradou sítě IMPEL

 

Zápis ze 14 porady národní sítě IMPEL spojené s 30. poradou mezinárodní skupiny – 8.11.2011


Přítomné účastníky uvítala Lenka Němcová, byl schválen program porady.Priority polského předsednictví v Radě EU - Ing. Lapáček

Prevence  změny klimatu a adaptace Evropy na tuto změnu

Cílem předsednictví je připravit společnou pozici Rady EU pro novou klimatickou politiku, která po roce 2012 zajistí efektivní globální ochranu klimatu založenou na solidaritě.  Předsednictví bude usilovat o dosažení nové závazné dohody během Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu (COP17/MOP7).

Ochrana biologické rozmanitosti

Úkolem předsednictví bude pokračovat v práci na implementaci Akčního plánu EU pro biodiverzitu. Předsednictví má v úmyslu vézt diskuzi na téma finančních prostředků věnovaných na zachování biologické rozmanitosti. Aby byly implementované kroky efektivní, musí být ochrana biodiverzity provázána s opatřeními uplatňovanými v rozličných sektorech ekonomiky jako například v zemědělství a dopravě. Předsednictví chce pracovat na vytváření nástrojů, které by mohly napomoci zachování biodiverzity, jako například územní plánování a udržitelné lesní hospodářství.

Účinné využívání zdrojů

Země Evropské unie hledají řešení, která budou účinně předcházet ztrátě zdrojů na evropské i globální úrovni. Zejména je potřeba propojit tato řešení s ekonomickými nástroji.

Globální proces udržitelného rozvoje (Rio +20)

Konference o udržitelném rozvoji se zaměří na dva hlavní úkoly s prvořadým významem pro Evropskou unii a její globální postavení: zelená ekonomika a globální institucionální rámec pro udržitelný rozvoj.

Nástroje politiky životního prostředí

Během předsednictví dále proběhne důležitá debata o nových výzvách v politice životního prostředí. Předsednictví plánuje zaměřit zvláštní pozornost na revizi 6. Akčního programu pro životní prostředí a konstruktivně přispět k návrhu na 7. Akční program.

Informace k výsledkům zasedání Rady pro životní prostředí 10. října 2011 v Lucemburku

Hlavním bodem programu jednání Rady bylo schválení mandátu Evropské unie na další kolo mezinárodního jednání o nové globální smlouvě o ochraně klimatu. Příští, sedmnácté zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 17) a sedmé zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (CMP 7) se uskuteční ve dnech 29. listopadu – 9. prosince 2011 v jihoafrickém Durbanu. Ministři dlouze diskutovali především otázku, jak se Evropská unie postaví k možnosti případného prodloužení platnosti Kjótského protokolu přijetím tzv. druhého kontrolního období. Evropská unie stále preferuje uzavření nové právně závazné smlouvy, prodloužení Kjótského protokolu připustí pouze v případě splnění určitých podmínek (např. zapojení dalších zemí, omezení jeho platnosti do roku 2020).

Ministři životního prostředí rovněž přijali závěry Rady k vyhodnocení šestého Akčního programu EU pro životní prostředí a k dalšímu směřování politiky životního prostředí Evropské unie. Dne 31. srpna 2011 Evropská komise vydala Sdělení Akční program pro životní prostředí – Závěrečné hodnocení. Jedná se o vyhodnocení 6. Akčního programu pro životní prostředí, který byl schválen Radou EU a Evropským parlamentem v roce 2002. Členské státy v závěrech Rady uvítaly vyhodnocení 6. Akčního programu pro životní prostředí a vyzvaly Evropskou komisi k předložení návrhu 7. Akčního programu pro životní prostředí do ledna 2012.

Na zasedání Rady pro životní prostředí byly dále schváleny závěry k přípravě pozice EU na Konferenci OSN k udržitelnému rozvoji (tzv. konference Rio+20). Evropská komise stručně představila dokument Plán pro Evropu účinněji využívající zdroj, který zveřejnila 20. září 2011 v návaznosti strategii Evropa 2020.

Ze zahraničních aktivit TL informoval o zářijové návštěvě ministra Tomáše Chalupy v Evropském parlamentu ve Štrasburku, kde se setkal s českými europoslanci a komisařem Johanesem Hahnem. Dále byla zmíněna návštěva ministra a jeho setkání se svými protějšky ve Velké Británii z října 2011. Na konci října pak do Prahy zavítal komisař pro životní prostředí Janez Potočnik a počátkem listopadu předsedal Tomáš Chalupa zasedání ministrů ŽP zemí V4 a Rumunska a Bulharska.


Evropská agentura životního prostředí a její publikace – Ing. Mertl


Evropská agentura životního prostředí (EEA) poskytuje informace, hodnotí a zpracovává výhledy a scénáře. Podporuje evropskou politiku životního prostředí a má spolupracovníky na úrovni členských zemí – síť EIONET, v níž je zapojeno cca 300 organizací.

Hodnocení životního prostředí – je vztaženo k žádoucímu stavu (cílům), zjišťuje se soulad – zda jsou cíle naplňovány, přičemž hlavní metodický nástroj hodnocení je indikátor. Hodnocení je možné interpretovat složkově nebo průřezově, průřezové hodnocení je pro tvorbu strategií přínosnější, zohledňuje interakce mezi stavem ŽP a socioekonomickými zátěžemi. Publikace EEA: Signály, Hodnotící zprávy, technické zprávy. Dále je možné využít on-line zdroje – data, grafy a mapy.

Signály

Jsou cíleny na širší veřejnost, EEA má ve vydávání signálů dlouhou tradici. V letošním roce přešla od strukturované zprávy k volnější formy – tzv „storytelling“, přibližuje globální problémy skrze příběhy. Signály 2011 jsou zaměřeny na globální problémy životního prostředí tzv. Megatrendy:

 • globalizace

 • klimatická změna

 • spotřeba přírodních zdrojů

 • narušení ekosystémových funkcí a služeb

 • neudržitelná spotřeba a výroba

 • urbanizace

SOER – mandátní hodnotící zpráva EEA, jejíž příprava vyplývá ze zřizovacího Nařízení, podává zprávy EK. Postupně EEA přešla na strategicky orientovaný hodnotící proces namísto dosavadních pětiletých zpráv, což umožňuje flexibilně reagovat na požadavky propojení reportingu a tvorby politik. Zpráva za rok 2010 je členěna na 3 části:Globální kontext (socioekonomické trendy, nejistoty, dlouhodobý kontext evropské politiky, globální mechanismy), Tématické hodnocení“ atmosféra, voda, krajinný kryt a stav ekosystému a biodiverzity), C Národní hodnocení – národní specifika, historická, socioekonomická a přírodní východiska stavu a vývoje životního prostředí (klimatická změna, kvalita ovzduší, voda, ochrana přírody a biodiverzity, využití území, odpady a materiálové toky). Následuje prezentace národních problémů a jejich řešení, ČR se zaměřila na kvalitu ovzduší v sídlech.


ISPOP – Ing. Koníčková


ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností byl zřízen zákonem č. 25/2008 sb. O integrovaném registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaným systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. A zajišťuje příjem a zpracování vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich přenos příslušným orgánům veřejné správy. Provozovatelem ISPOP je CENIA a jeho zřizovatelem MŽP. ISPOP je centrální informační místo životního prostředí s autorizovanými informacemi, naplňuje vládní koncept na snižování administrativní zátěže podnikatelů a nediskriminuje malé a velké subjekty. Počet ohlašovatelů (subjektů) v roce 2010 byl 5000 a v roce 2011 již 23 026 (k 23.10. 2011), počet přijatých hlášení v roce 2010 bylo 21 428 a v roce 2011 již 62 937 (k 23.10.2011). CENIA provozuje call centrum, kde za 1. čtvrtletí roku 2011 bylo zaznamenáno 56 214 přijatých hovorů, 53 193 obsloužených hovorů a 7085 unikátních dotazů. Pro práci v call centru je vyškoleno 114 operátorů, průměrná doba hovoru je 4:09 minut.

Ohlašování v roce 2012 – zda vybrané subjekty plní vybrané ohlašovací povinnosti dle zákona:

 • č. 25/2008 Sb. ISPOP a IRZ

 • č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

 • č. 185/2001 Sb., o odpadech

 • č. 254/2001 Sb., o vodách

 • č. 477/2001 Sb., o obalech

Ohlašování se bude týkat cca 50 000 ohlašovatelů (subjektů – PO, FO, FOP) = 105 000 ohlašovacích jednotek (předpokládaný počet hlášení)

Ohlašování odpadů v roce 2012

CENIA garantuje ohlašování agendy odpadů pro všechny aktéry ohlašovacích povinností . Původci odpadů budou mít k dispozici portál odpadů (hlaseni.inisoft.cz), po dohodě s firmou INISOFT s.r.o. Bude navýšena kapacita pro cca 70 000 ohlašovatelů agendy odpadů. Stávající procesy pro ohlašovatele a ověřovatele zůstanou zachovány. Ohlašovatel podává hlášení přes http://hlaseni.inisoft.cz nebo pomocí jiných komerčních produktů (např. EVI a jiné) nebo prostřednictvím PDF formulářů. V programu EVI je možnost stažení hlášení z ISPOP prostřednictvím webových služeb.


Mezinárodních aktivity v oblasti lesnictví, ve kterých zastupuje Ing. Baranyai ČIŽP na základě pověření ředitelství ČIŽP, případně MŽP – Ing. Baranyai

Aktivity sítě GreenForce byly v roce 2010 i 2011 přerušeny s ohledem na omezení finanční podpory ze strany Evropské komise. Dne 28.1.2011 se v Bruselu konalo zasedání sítě GreenForce, které mělo za cíl vyhodnotit dosavadní činnost sítě a sumarizovat návrhy na její aktivity v budoucnosti. Bylo projednáno nové organizační uspořádání sítě, v rámci kterého vznikla tzv. „Troika“ (rotující předsednictví třech států), do které byly pro začátek navrhnuty DE, UK a CZ. Německo se dobrovolně přihlásilo s návrhem projektu pro letošní rok, ale s ohledem na omezení podpory ze strany Evropské komise byl projekt odložen. Z hlediska financování sítě byly zváženy různé možnosti, přičemž bylo odsouhlaseno, že se během jarního období zpracovalo zadání tříletého projektu INTERREG na téma „Natura 2000 a lesy“ s předpokládaným rozpočtem 2 500 000 Eur. Po projednání s MŽP a ředitelstvím ČIŽP byl J.Kufnerovou v březnu 2011 zpracován návrh projektu INTERREG, přičemž ČR souhlasilo s účastí, nikoliv však s vedením projektu. Po soustředění administrativně náročných tabulek a podkladů ze strany sedmi států, které projevily zájem, byl společný návrh do Bruselu k schvalovacímu procesu, o výsledcích bude ČIŽP informována koncem listopadu 2011.

Rok 2011 byl ze strany OSN vyhlášen jako mezinárodní rok lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací. V České republice proběhl týden lesů 9.-15.5.2011, přičemž garantem osvětových akcí je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (dále ÚHÚL), více podrobností lze najít na http://www.uhul.cz/ovvap/rok_lesu.php. V rámci osvěty je podporována lesnická pedagogika, aby mladá generace získala přímo od lesníků základní informace o lese a životě na venkově. Pro děti a veřejnost byl vytvořen lesnicko-dřevařský vzdělávací portál na stránkách www.mezistromy.cz , kde se populárně naučnou formou prezentují informace o lesích a lesnických činnostech.

Dále ve stručnosti informoval o evropském akčním plánu FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), který byl zveřejněn v roce 2003 a členskými státy schválen  v r.2004. Tento akční plán má za cíl omezit nezákonné těžby v lesích a podporovat trvale udržitelné lesnické hospodaření. Od roku 2005 byly cíle implementovány nařízením EU č. 2173/2005, jehož základem jsou dobrovolné dohody mezi EU a zeměmi tropického pásma, kde dochází k dramatickému úbytku tropických pralesů. Koncem loňského roku bylo zveřejněno nařízení EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinností subjektů uvádějící na trh dřevo a dřevařské výrobky. Implementaci tohoto nařízení má v kompetenci Ministerstvo zemědělství, od května se projednává rozdělení kompetencí v sektoru MZe a MŽP. Kontrola zákonnosti původu dříví v Čechách by dle představ MZe měl zajišťovat ÚHÚL a ČIŽP by se měla věnovat kontrolám dříví z dovozu a dřevařským výrobkům, nicméně ČIŽP ve shodě s MŽP požaduje zakotvit kompetence ČIŽP pro kontrolu zákonnosti původu i u českých vlastníků lesa, jelikož se problematikou nezákonných těžeb zabývá již více než 15 let. V závěru svého vystoupení informoval o lesnických certifikacích FSC a PEFC, kde se zástupci ČIŽP aktivně zapojili do revize národních systému těchto certifikačních systémů. 


4. Informace o 7. Valném shromáždění IMPELu v Budapešti, jednání přípravné skupiny pro IMPEL konferenci v roce 2012 + jednání clusteru 1 – Lenka Němcová


Valné shromáždění IMPEL v Budapešti a jednání přípravné skupiny

Organizační záležitosti

Národní koordinátoři byli upozornění, že formulář pro proplácení nákladů je přístupný na webových stránkách IMPEL. Bylo oznámeno, že pro proplácení nákladů je nutné dodat originály dokladů a není možné akceptovat kopie. Také se stalo několik případů, kdy účastníci projektů oznámili, že se projektů nezúčastní, v době kdy už byla zaplacena jejich letenka a ubytování. Bylo oznámeno, že IMPEL může žádat tyto náklady zpět a národní koordinátoři byli požádáni, aby na to upozornili své kolegy.


Volba předsedy a místopředsedy

Předsedkyní sítě byla zvolena Zofia Tucinska ze Švédska a místopředsedou je opět Terry Shears z Velké Británie


Cluster 1

Informace o probíhajících projektech:

 • spojení/vazba implementace rámcové směrnice o vodách a IPPC směrnice

 • IRI Lotyšsko

 • IRI Chorvatsko

 • Využití kvalitativních a kvantitativních hodnotících nástrojů k hodnocení výkonu inspekcí ŽP v rámci EU

 • Stanovení cílů inspekce a provádění monitoringu

 • Zajištění souladu se zákony skrze manažerské systémy podniků

 • EasyTools – fáze 2

 • Zlepšení povolování a inspekcí farem prasat, které spadají pod směrnici IPPC

 • Energetická efektivita při povolováních a inspekcích

 • Strategie prosazování – podobné postupy, odlišnosti a nejlepší praxe

Srovnávací program pro inspekce skládek a jejich monitoring - Maria Amon, projektová manažerka informovala, že nyní je návrh závěrečné zprávy projektu dán účastníkům projektu a národním koordinátorům k připomínkám. Předpokládá, že finální závěrečná zpráva bude prezentována na Valném shromáždění ve Varšavě.

Cluster 2

Bylo informováno o probíhajících projektech:

 • IMPEL-TFS NCP výměnné dny 2011

 • Dělání správných věcí pro přeshraniční přepravu odpadů

 • IMPEL konference 2011

 • spolupráce s Asií v rámci prevence nelegální přepravy

 • IMPEL – TFS – Africká spolupráce pokračuje

 • Zařízení na ukládání odpadů


Cluster 3

Jan Teekans informoval o posledním vývoji clusteru a o probíhajících projektech:

 • Zapojení stakeholderů do implementace prioritních oblastí evropského práva na léta 2012 – 2015

 • Rozšíření využití a efektivity netradičních přístupů inspekcí pro zajištění souladu s legislativou


Závěrečné zprávy z projektů

 • prosazovací akce II

 • elektronické odpady

 • IRI Rumunsko

Všechny zprávy byly schváleny.

Setkání přípravné skupiny


Hlavním úkolem přípravné skupiny v Budapešti bylo sestavit program konference, zvláště workshopů v rámci druhého dne konference a zahrnout do programu i oslavu 20 let založení sítě IMPEL. Z možných 13 témat bylo nakonec vybráno 8, s tím, že 4 workshopy proběhnou dopoledne a 4 paralelně odpoledne.:

 1. prosazování a inspekce

 2. odpady a REACH

 3. IED/IPPC

 4. spolupráce

 5. nové netradiční přístupy

 6. ekonomické výzvy

 7. budování kapacit

 8. lepší legislativa


Jednání Clusteru 1


Pokračující aktivity:

Dělání správných věcí pro přeshraniční přepravu odpadů

Návrh příručky pro plánování inspekcí přeshraniční přepravy odpadů byl zaslán k připomínkám a v roce 2012 bude uspořádán workshop, kde bude finalizován návrh příručky. První návrh příručky bude dán na Basecamp Clusteru 1 a Clusteru 2.
Ukončené projekty:

IRI Lotyšsko – 10.5. - 13.5. 2011

V květnu proběhlo IRI v Lotyšsku. Za lotyšskou stranu se IRI účastnilo 20 pracovníků Inspektorátu a dalších organizací. Jako oblasti pro další možný rozvoj byl identifikován sběr dat a rozvoj školení. V rámci ekonomické krize již na Inspektorátu neproběhlo 3 roky ani jedno školení. Bylo doporučeno školení vlastními zaměstnanci, vždy jeden navštíví školení a vyškolí ostatní zaměstnance.


IRI Chorvatsko – 7.6. - 9.6.2011

V červnu proběhlo již 15. IRI v Chorvatsku. IRI trvalo pouze tři dny a projektový tým upozornil, že by IRI mělo probíhat alespoň 3,5 dne – jinak není možné se detailně seznámit s prací Inspektorátu. IRI se zabývalo pouze inspekčními aktivitami, nebylo zahrnuto povolování a bylo zaměřeno na IPPC a Seveso. Jde také o první hodnocení v rámci IRI u země, která ještě není členem EU. Kladně byl hodnocen systém školení a program pro plánování inspekcí dle hodnocení rizik, využívání tematických inspekcí, svolávání předběžné schůzky před společnými kontrolami s jinými úřady, kde jsou identifikovány priority, účast v projektu Easytool, kontrola plánovaných oproti skutečným inspekcím, která probíhá každý měsíc. Dále jsou pořádány školící kurzy pro provozovatele i pracovníky, školící systém je profesionální a systematický, v rámci výroční zprávy jsou uvedeny návrhy pro možná zlepšení pro příští rok a veřejně přístupné inspekční zprávy.

Oblasti pro možná zlepšení jsou další možná kritéria pro priority inspekcí, nekontrolovat činnosti s nízkým rizikem během každé inspekce, snažit se získat mladé inspektory, většině inspektorů je mezi 40 – 50 lety.


Srovnávací program pro inspekce skládek a prosazování

Návrh závěrečné zprávy projektu byl zaslán ke komentářům a připomínkám. Projekt vycházel z toho, že jsou v EU nelegální skládky a pak skládky, které mají povolení, ale při jejich zakládání nebylo postupováno v souladu s povolením, zvláště rumunský problém. Dále je potřeba redukovat množství biologicky odbouratelného odpadu do roku 2016 o 35% ve srovnání s rokem 1995, projekt porovnal národní strategie pro snížení těchto odpadů. Na skládkách by mělo být zakázáno ukládat biologicky odbouratelné odpady, jejich zákaz již funguje v Německu a Rakousku, EU by měla mít jednotnou strategii v této oblasti. Z projektu vyplynulo, že všichni účastníci jsou pro spalovny komunálních odpadů ve velkých městech nad 500 000 obyvatel, proti je pouze Velká Británie.


Srovnávací projekt týkající se kvality ovzduší v průmyslově znečištěných oblastech (PIAQ)

Zatím není vypracována závěrečná zpráva, zpráva bude diskutována na příštím setkání clusteru 1.


Ukončené projekty s následným návrhem pokračování projektu:


Stanovení úkolů a monitoring činnosti inspekcí

Byla navržena závěrečná zpráva. Projekt se skládal z dotazníku a telefonického interview s vybranými inspektory. V druhé fázi projektu v roce 2012 by mělo být uspořádáno setkání, kde by měly být diskutovány zjištění z dotazníků + případová studie.


Zajištění souladu s legislativou skrze manažerské systémy podniků

Vzhledem k tomu, že Německo nesouhlasilo s návrhem závěrečné zprávy projektu, bude závěrečná zpráva znovu zaslána všem členským státům IMPEL k připomínkám. Druhá část projektu bude odložena a diskutována na dalším setkání Clusteru 1.


Spojení implementace rámcové směrnice o vodách a implementace IPPC směrnice

V první fázi projektu byl vytvořen a rozeslán dotazník a projektový tým zpracoval závěry plynoucí z dotazníků a byl uspořádán workshop. Je možné zjistit spojení IPPC s další legislativou – směrnicí o podzemních vodách, nařízením REACH, nařízením E-PRTR (Evropský registr úniku a přenosů znečišťujících látek), IPPC BREFs a rámcovou směrnicí o odpadech. Pracovní spojení mezi IPPC regulátory a vodohospodáři je hlavně v oblasti povolení, definování měření – kdy a kde, monitoringu (co, kde a kdy), inspekce a prosazování a v rámci revizí povolení. Ve druhé fázi projektu by měla být vypracována studie a proběhnout workshop.


Energetická efektivnost při povolování a inspekcích

V rámci projektu bylo diskutováno, co je nutné uvádět v povolení, proběhla diskuse o indikátorech. Projekt se týká 4 sektorů průmyslu: výroba železa, výroba skla, cementárny a mlékárny. Zatím v rámci projektu proběhla jedna schůzka projektového týmu a 2 schůzky expertního týmu. V rámci druhé fáze projektu by měl proběhnout workshop, kterého by se měly zúčastnit zástupci všech členských států IMPEL.


Strategie prosazování – podobné přístupy, odlišnosti a nejlepší praxe

Cílem projektu je vypracovat katalog „dobré praxe“ ve strategii prosazování Bude vypracován dotazník a pořádána interview s provozovateli a s externími partnery. Výsledky 1. fáze projektu, získané z dotazníků a interview budou diskutovány a analyzovány na workshopu v druhé fázi projektu v roce 2013 a dále bude diskutován vliv směrnice o průmyslových emisích na inspekce a prosazování.

Zlepšování povolování a inspekcí prasečích farem pod IPPC

Ve druhé fázi projektu v roce 2011 byl uspořádán workshop, kde byly diskutovány problémy a potřeby. Ve třetí fázi projektu v roce 2012 by měla být příručka. V rámci projektu byly a budou vykonány i společné inspekce. Ve 4. fázi projektu proběhne workshop, kde bude diskutován návrh příručky a závěrečné zprávy.


Aktualizace probíhajících projektů


EasyTools – fáze 2

V rámci projektu byly srovnávány již existující systémy hodnocení podle rizik. Byl vypracován nový matematický algoritmus s rizikovými kategoriemi.

Kritéria rizik: typ a druh zařízení, riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, odchozí transfery odpadů, odpad , který je dovezen, kvalita místního životního prostředí, citlivost/vnímavost místního životního prostředí, riziko havárie, hluk a vibrace, úniky do vod, úniky do půdy, úniky do ovzduší.

Kritéria činnosti provozovatele: shoda s legislativou, postoj/přístup provozovatele a EMAS

Základem pro využití programu IRAM je, že hodnocení je činěno na internetové aplikaci, každá země má svého inspekčního koordinátora, který je zodpovědný za nastavení systému, inspektor bude pouze hodnotitel pro své provozovatele.


Využití a efektivnost alternativních přístupů k inspekcím pro zajištění souladu s legislativou

Projekt navazuje na projekt o indikátorech v životním prostředí. Průzkum byl prováděn v dubnu a květnu a to jak prostřednictvím dotazníku, tak i interview. Projektový tým se zvláště soustředil na zkušenosti ve využívání alternativních přístupů při inspekcích životního prostředí. V říjnu byl uspořádán workshop v Bruselu a byla napsána zpráva, která je dána k připomínkám účastníkům workshopu.a byl připraven komunikační plán.


Připravovaná konference „Lekce získané z havárií“

Konference proběhne ve dnech 16. a 17.11.2011. Inspektoři budou prezentovat havárie s tím, že se budou soustředit na environmentální a zdravotní aspekty. Bude prezentováno 13 havárií.Výměna inspekčních zkušeností při inspekcích skládek ve členských státech IMPEL

Byl vypracován nový návrh projektu a byl založen Basecamp. V říjnu bude pořádán workshop na Sardinii, kterého se zúčastní 10 inspektorů, včetně českého zástupce. Na tomto projektu je spolupracováno s EK. Také Rumunsko požádalo o pomoc s řešením problému skládek.


Nové návrhy projektů:


Implementace EIA na základě případů

Hlavními cíli projektu je:

 • srovnat jaké informace jsou požadovány k určení zda má být vykonána EIA

 • výměna zkušeností jaké přístupy jsou používány pro EIA

 • identifikace dobré praxe

 • výměna informací o existujících příručkách.

Projekt bude postaven na základě jednoho nebo dvou konkrétních případů. Workshop proběhne v Salzburgu.


DECO projekt - projekt o postupech dekontaminace a monitoringu podzemních vod a půdy v průmyslově znečištěných oblastech


Projekt by měl proběhnout ve dvou fázích:

Fáze 1: Výměna informací a zkušeností o klíčových oblastech regulace

Fáze 2: Identifikace dobré praxe v oblastech s dekontaminovou podzemní vodou a půdou a monitorování, na místní, regionální a národní úrovni v členských zemích IMPEL

Cíle, které mají být dosaženy:

 1. výměna informací o dekontaminačních procesech, monitorovacích postupech a o implementaci směrnice o podzemních vodách skrze dotazník a workshop

 2. Identifikace dobrých praxí při dekontaminaci půdy a podzemních vod a jejich účinnost

 3. zhodnocení efektivity výsledků různých postupů , plány a programy pro kvalitu půdy a podzemních vod

 4. Identifikace dobré praxe EU

 5. Návrh projektové zprávy obsahující zjištění, závěry a doporučení

Projekt nebyl schválen, bude ještě přepracován a dán ke schválení na clusteru 1 v březnu 2012, po schválení by první fáze projektu měla proběhnout v roce 2012.


Projekt: Zabránění opakování průmyslových havárií


Hlavním cílem projektu je zjistit, na příkladu jedné průmyslové havárie, zda došlo k „ poučení se z této havárie“ a byly provedeny změny v regulaci a při inspekcích, které vykonávají příslušné úřady a v opatřeních, které byly provedeny provozovatelem..Výsledkem bude přehled akcí, které byly iniciovány havárií a doporučení. Projekt by stejně jako projekt DECO odložen ke schválení na Cluster 1 v březnu 2012.


Dále byly schváleny projekty IRI v Itálii a na Islandu.


Projekt „Směrnice o průmyslových emisích a REACH“

Gizela Holzgraefe z Německa iniciovala diskusi, zda by účastníci Clusteru považovali za přínosné, kdyby do příštího Clusteru navrhla projekt týkající se propojení směrnice o průmyslových emisích a REACH. Z diskuse vyplynulo, že by bylo dobré s projektem tohoto typu ještě počkat.

Projekt - Inspekce průmyslových zařízení v souladu se směrnicí o průmyslových emisích


Cílem projektu je zorganizovat výměnu informací týkající se „nejlepších praxí pro implementaci článku 23 směrnice o průmyslových emisích, s tím, že se vezmou v úvahu příručky o plánování inspekcí a hodnocení rizik, které již byly sítí IMPEL vypracovány a požadavky uvedené v článku 23:

 • zpracovat model inspekčního plánu

 • zpracovat model inspekčního programu

 • převedení všeobecného hodnocení rizik v článku 23 do praktických kritérií pro hodnocení rizik jako jsou praktické příklady

 • jak využít webovou aplikaci IMPEL pro hodnocení rizik v tomto kontextu

 • propojení neplánovaných a plánovaných inspekcí s inspekcemi vztahujícími se k ostatním inspekcím, které se vztahují k jiné legislativě životního prostředí (např. inspekce pod Seveso).

 • Příprava a zveřejňování inspekčních zpráv


Projekt – povolování dle směrnice o průmyslových emisích

Cílem projektu je „cvičení“ pro členské státy, které bude zaměřeno na výměnu požadavků pro udělení povolení podle nových požadavků směrnice o průmyslových emisích. (IED)

 • Irsko připraví „imaginární“ scénář udělování povolení

 • Tento scénář pokryje zařízení, které již mají povolení (IPPC, velké spalovací zařízení atd.) a po kterých budou požadovány změny v povolení, aby splnily požadavky vyžadované pro povolení podle směrnice o průmyslových emisích.

 • Irsko jako vedoucí projektu bude prezentovat problém jako návrh pro požadované změny a bude konfrontovat regulátora z členské země IMPEL s otázkou, jaké budou požadované změny po zařízení požadované podle IED, co bude potřeba pro revizi povolení.

 • Irsko připraví žádost o povolení IED. Scénář bude jednoduchý ale, na základě dokumentů BREF pod IED a BAT

 • Regulátor z členského státu popíše, jak byl problém zásadní změny v povolení řešen

 • Regulátor potom (před plánovaným workshopem v Irsku 2012) připraví povolení IED a předloží ho vedoucímu projektu.

 • Všechny změny a všechny návrhy povolení IED budou zaslány všem účastníkům z členských zemí

 • na workshopu v Irsku budou povolení analyzována a bude moci být navržena nejlepší praxe pro povolení podle směrnice IED


Informace o projektu „Zařízení pro nakládání s odpady“ - RNDr. Jenšovská


Workshop k projektu se konal ve dnech 26.9. - 27.9.2011 ve Frankfurtu a zúčastnilo se ho 28 účastníků z 12 členských zemí – kontrolní orgány (inspekce, policie, celníci), zpracovatelský průmysl a veřejná správa. Cílem projektu je zjištění nejlepších kontrolních postupů a pomocí metodiky je poté jednotně používat v zemích EU. Nejdříve byl zpracován dotazník a rozeslán členským státům, byly vyhodnoceny údaje (jakým způsobem a jak často probíhají kontroly různých druhů zařízení pro nakládání s odpady v jednotlivých členských státech) a závěry vyplývající z dotazníků byly diskutovány na tomto workshopu. Dále bude navržena metodika a její testování v praxi proběhne v roce 2012, poté bude zpracována finální verze, zpráva a publikace do listopadu 2012.

Program workshopu:

 • Zahájení, cíle projektu (DE)

 • Odpad ze šrédrů (státní zástupce DE)

 • Ilegální export, role zařízení pro nakládání s odpady (DE)

 • Odpadová zařízení z pohledu policie (DE)

 • Celní orgány a prevence ilegálního exportu (DE)

 • Společné akce (EEE odpady) v Darmstadtu (DE)

 • Zkušenosti z NL, UK, SE

Účastníci byli poté rozděleni do skupin a probíhala práce ve skupinách:

 • E-odpady

 • Autovraky, Pb-baterie

Výměnné dny národních kontaktních bodů TFS – Ing. Samková


Výměnné dny národních kontaktních bodů se uskutečnily v Berlíně ve dnech 28.9. - 29.9.2011 a zúčastnilo se jich 21 členských států IMPEL. Jednalo se o prosazování nařízení 1013/2006 v Evropě, bylo představeno praktické cvičení – vývoz asfaltového odpadu (NL-LV). Dále byl vyhodnocen dotazník o změnách v organizaci TFS se závěrem, že cluster 2 funguje v současnosti dobře a není potřeba na jeho fungování cokoli měnit. Byly probírány projekty, a to jak probíhající, tak i připravované. Projekty, které budou dány ke schválení na Valném shromáždění ve Varšavě:

 • Pokračování prosazovacích akcí III (UK-SEPA)

 • Dělání správných věcí (DTRT) – pokračování (NL)

 • Zařízení pro nakládání s odpady – pokračování (DE)

 • Výměnné dny národních kontaktních bodů – pokračování (SE/NL)

 • Zapojení státních zástupců do prosazování nařízení o přepravě odpadů (NL)

 • IMPEL TFS konference 2012

 • Kritéria pro přechod určitých druhů odpadů z režimu „odpad“ do režimu „neodpad“

Na závěr proběhla prohlídka výzkumného zařízení UBA.


Informace o nařízení REACH – Ing. Jarolím


Nařízení č. 1907/2006 se zabývá registrací, hodnocením, povolováním a omezováním chemických látek. Týká se výroby, dovozu, použití a distribuce chemických látek, látek ve směsích a v předmětech. Netýká se potravin, krmiv, léčiv, přepravovaných nebezpečných chemikálií, odpadů, neizolovaných meziproduktů. Hlavní idea pro vznik směrnice bylo účinné fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek.

Registrace

Registrace látky na 1 t/rok (výroba nebo dovoz) a bez registračního čísla je zákaz uvádění na trh. ČIZP kontroluje splnění povinností registrace a předregistrace. Proběhly a proběhnou různé registrační „vlny“ (2010,2013, 2018). Je nutné předložit dokumentaci (rozhodnutí ECHA o přidělení registračního čísla, výstup z REACH IT) – čl. 36 nařízení REACH. Od léta 2011 jsou kontroly jednodušší, inspektoři mají přístup k datům z REACH IT.

Předávání informací

Bezpečnostní listy (BL) jsou dokumenty s informacemi o nebezpečné látce/směsi (bezpečnostní, ekologické, toxikologické, přepravní atd.) BL má obdrže každý odběratel, ne spotřebitel.

Pokud není BL je nutné dodat informace o povolení, omezení, informace o řízení rizik pro látky nebo látky ve směsích (s tím i registrační číslo). ČIŽP pokutuje zejména chyby v bezpečnostních listech.

Povolování

Povolení je nutné pro látky způsobující vážná a často nevratná poškození lidského zdraví nebo životního prostředí – CMR, PBT, vPvB, látky na seznamu v příloze REACH se budou smět vyrábět pouze s časově omezeným povolením. Omezení nemusí být dostatečná, proto je nutné povolení, zatím je navrženo 46 látek. Můžete je nalézt na:

http://echa.europa.eu/chem_datat/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Jedná se o antracenové oleje, flatáty, HBCDD, chromany, atd.. ČIŽP prozatím provádí kontroly předávání informací o obsahu SVHC.

Omezení

Látky se nesmí uvádět na trh, pokud nejsou v souladu s přílohou XVII – seznam omezení látek, látek ve směsích a v předmětech, v současné době 59 bodů – PAU, azobarviva, toluen, tetrachlormethan, flatáty, kadmium, nikl, azbestová vlákna, kreosotový olej, CMR – omezení pro spotřebitele (seznam v nařízení CLP). ČIŽP provádí spíše kampaňovité kontroly.

Kontroly v kontextu EU

ČIˇP je zapojena do práce fóra ECHA pro výměnu informací o prosazování (fóra), fórum je nově platformou o diskusi o nařízení CLP. Existují rozdílné přístupy k prosazování nařízení REACH mezi jednotlivými členskými státy, různé sankce, různé tradice, pokračuje snaha o harmonizaci. S fórem je konzultována reálnost návodů atd., řeší praktické problémy při kontrolách.

Pracovní skupiny: celníci, omezení, „vztahy“ mezi úřady atd., projekty fóra, systém pro výměnu informací. Je plánováno založení „Národního fóra“ jako platformy pro spolupráci kompetentních úřadů v ČR.

Společné projekty Fóra – REACH EN FORCE 1 – předběžná registrace, 2009 – 2010

REACH EN FORCE 2 – následní uživatelé, formulátoři směsí, registrace, druhá polovina 2011

REACH EN FORCE 3 – dovoz, výhradní zástupci

menší projekty – např. PAU v pneumatikách

přístup inspektorů k datům z REACH IT (RIPE)Informace o projektu „EasyTool“ - Ing Nekolová


Projekt easyTool probíhal v letech 2010 – 2011. Závěrečná zpráva bude zpracována na počátku r. 2012. Manažerem projektu je Horst Büther, SRN. V projektové skupině byly zástupci ze SRN, Nizozemí, Francie, Španělska, Polska, Slovinska, Rumunska a ČR.

Na závěr projektu se konal ve dnech 3. a 47. 11. 2011 v Kolíně nad Rýnem workshop, kterého se zúčastnily i zástupci z dalších států (Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Chorvatska, Irska, Islandu, Portugalska a Slovenska.

Projekt easyTool má za cíl navrhnout – na základě zhodnocení rizikových faktorů u jednotlivých provozů – použitelný mechanismus, jak plánovat činnost jednotlivých inspekčních organizací v členských státech.

Po ukončení projektu budou mít členské státy IMPEL k dispozici manuál a flexibilní, uživatelsky příjemný internetový program pro hodnocení rizik při plánování inspekcí IRAM (Integrated Risk Assessement Method), a to pro široké spektrum kontrolovaných subjektů (spadajících pod SEVESO a IPPC). IRAM počítá se dvěma typy uživatelů – koordinátorem a inspektory. Koordinátor by měl vytvářet rámec, nést odpovědnost za výběr kritérií, nastavit řízené hodnoty a vybrat metodu hodnocení. Inspektoři budou pouze vyplňovat data pro jednotlivé subjekty. Manuál by měly členské státy přeložit z angličtiny do svých jazyků a poté překlad vyvěsit na stránky IMPELu – ten bude z vlastních prostředků udržovat internetový IRAM.

Přítomní se shodli, že by bylo vhodné navázat na projekt easyTool jednak setkáním uživatelů internetového programu IRAM v r. 2013 a dále projektem plánovaní kontrol na zařízeních podle požadavku směrnice o průmyslových emisích (IED).Informace o projektu „Dosažení souladu s legislativou skrze manažerské systémy podniků – RNDr. Kameníčková


Cílem projektu bylo posoudit dosavadní kontrolní systémy zaměřené na ochranu zdraví osob, bezpečnost a ochranu životního prostředí a navrhnout možnosti a principy základního kontrolního systému, který by zjednodušil a zefektivnil kontrolní činnost jednak v rámci organizace a jednak vně při kontrole ze strany třetích osob, tj. státní správy , místních orgánů, veřejnosti.
Projekt vycházel z dosavadní praxe, kdy řada velkých společností má zavedeny jako účinné kontrolní mechanismy systémy ISO 14000 a EMAS, jejichž prioritou není dodržování pouze právních předpisů, ale hlavně dosažení lepší kvality při efektivnosti výroby a pro plnění cílů v ochraně životního prostředí jsou stanovena environmentální rizika.
V rámci projektu bylo provedeno porovnání jednotlivých kontrolních systémů u vybraných společností a stanovení klíčových aspektů pro vytvoření návrhu sjednocení těchto postupů. Na tomto základě při zobecnění těchto postupů byl připraven rámcový návrh základního kontrolního systému, který by mohl být uplatněn při vnitřní kontrole společnosti a ze strany kontrolních orgánů. Systémový kontrolní dohled, který by byl založen nejen na kontrole povinností vyplývající z legislativy ale i na vzájemné informovanosti o změnách v technologiích a o kontrole definovaných rizik, by mohl znamenat efektivnější a účinnější kontrolu provozovatelů za dosažení zvýšení analytických a komunikačních schopností kontrolních pracovníků a otevřené spolupráce provozovatelů s kontrolními orgány. V případě nadnárodních společností by tento systém rovněž znamenal stejný přístup kontrolních orgánů bez ohledu na umístění zařízení , tj. v kterém státu v rámci EU se nachází. Na WORKSHOPu v ś-Hertogenbosh se diskutovala jednotlivá zjištění a zúčastnění prezentovali postupy uplatňované při kontrolách v zemích svého působení. Na základě této diskuse bude zpracována závěrečná zpráva s návrhem dalšího možného postupu při vytváření kontrolních mechanismů v rámci environmentální legislativy, která bude předložena k využití místní samosprávě v provincii of Noord-Brabant a v rámci IMPEL zúčastněným zemím.


Projekt „Porovnání povolovacího a inspekčního procesu IPPC na zařízení prasečích farem“ - Ing. Kališ


Cílem konference bylo především posílení vzájemné spolupráce a informovanosti v členských státech, výměna názorů na nová kriteria po přijetí SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Po přijetí této směrnice dojde k několika podstatným změnám, a to především na úseku kontrol na zařízeních IPPC, kdy riziková zařízení budou podléhat ročním kontrolám a ostatní zařízení se budou kontrolovat jednou za období tří let. Tato skutečnost bude pochopitelně v mnoha členských státech přinášet zvýšené požadavky na počty pracovníků provádějících integrované kontroly.

V průběhu jednání byly prezentovány poznatky o inspekcích a jejich plánování například ve Velké Británíi, Francii, Holandsku, Španělsku a dalších státech. Dále byl prezentován tzv. Atlantický oblastní program (projekt) ,,Zhodnocení nejlepších dostupných technik na pokles znečištění vzduchu a vody na zemědělských farmách" za účasti Španělska, Portugalska, Anglie, Francie a Irska, který se zabývá uvedenou problematikou v těchto zemích, včetně skladování a aplikace kejdy na půdu. Projekt byl zahájen v květnu 2010 a bude trvat do roku 2013.
Zástupci Lotyšska prezentovali integrovanou kontrolu z velkochovu, který byl původně realizovaný v roce 1975 za sovětské éry s kapacitu 65 tisíc ustájených prasat a 250 tisíc selat. Bylo uvedeno, že toto je jedno z největších provozovaných zařízení v členských státech, které je postupně rekonstruováno za přispění dotací EU do podoby moderního integrovaného zařízení splňující současné environmentální požadavky. Zástupci této země představili též inspekční informační systém, který používají. Účastníci byli dále rozděleni do jednotlivých pracovních skupin, kde se diskutovalo o tématech jako např.: moderní ustájení v zemědělských chovech, uskladnění kejdy, aplikace kejdy na zemědělské pozemky pomocí moderní techniky, použití technologií snižujících znečištění ovzduší a vody.Společná inspekce německých a českých zástupců dle směrnice Seveso – Ing. Kraus


Společná inspekce probíhala ve dvou dnech, přičemž první den proběhlo představení kontrolované společnosti a konkrétního kontrolovaného zařízení, kterým byla „MCS destilace“. Druhý den byla poté provedena samotná inspekce ve společnosti Wacker Chemie AG v obci Nünchritz. Původně probíhala v areálu výroba základních chemikálií, chladiv a také částečně již výroba silanů. V roce 1998 koupila areál společnost Wacker Chemie AG a začala se zde specializovat na oblast křemíkové chemie (silikony, oxid křemičitý, silokonové oleje, čistý křemík, siloxany a další). Základními látkami pro výrobu jsou křemík, metanol, etanol, chlorovodík a další. V areálu dochází k rozemletí křemíku na malé částice, které vstupují do procesu. V areálu výroby probíhají dva procesy výroby: prvním je produkce methylchlorsilanů, druhým potom produkce chlorosilanů. V další fázi dochází k destilaci jednotlivých meziproduktů. Cílem inspekce bylo zařízení destilace methylchlorsilanu na disilany. Zařízení se skládá celkem z 15ti kolon. Fyzické inspekci předcházela kontrola bezpečnostních prvků instalovaných na zařízení, principy jejich fungování. Takto byl například představen systém vyprazdňování destilačních kolon do záchytné nádrže, systém sledování vodivosti ve výměnících tepla, semistacionárního hasícího zařízení. Dále byla diskutována opatření při výpadku ovládacího vzduchu, N2, opatření při výměně katalyzátoru v destilačních kolonách a další. Součástí fyzické kontroly byla rovněž prohlídka zázemí jednotky HZS, včetně techniky (např. turbohasící vůz). Společnost má vlastní jednotku HZS, jelikož nejbližší profesionální jednotka je v Drážďanech (cca 45 km). V areálu společnosti Wacker Chemie v Nünchritz se nachází celkem 16 zařízení, která jsou klasifikována jako nebezpečná z pohledu prevence závažných havárií. Každé z uvedených zařízení je kontrolováno s četností min. 1x za 3 roky. V areálu společnost působí několik firem (např. Linde Gas, Air Liquide), ovšem pouze společnost Wacker Chemie AG je zařazena pod zákon o PZH. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází zástavba obce Nünchritz. Společnost má zpracována celkovou bezpečnostní zprávu a dále bezpečnostní zprávy pro každé zařízení, které je klasifikováno jako nebezpečné. Totéž platí rovněž pro vnitřní havarijní plán společnosti. Na závěr inspekce bylo konstatováno, že při kontrole nedošlo ke zjištění žádných závažných nedostatků.

Informace o MKOD (mezinárodní komise pro ochranu Dunaje) – Ing. Mazal

Komise byla založena na základě úmluvy o ochraně řeky Dunaj, která byla sepsána v roce 1994 a vešla v platnost v roce 1998. V současné době se k úmluvě hlásí 14 zemí, 15. členem komise je Evropská unie. Hlavním cílem komise je udržitelné využívání povrchových i podzemních vod v povodí řeky Dunaj. To zahrnuje:

 • Zachování, zlepšení a rozumné využívání vodních zdrojů

 • Preventivní opatření k omezení rizika havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a povodněmi

 • Opatření ke snížení znečištění Černého moře ze zdrojů v povodí Dunaje.

Komise má celkem 13 expertních skupin. Inspekce se účastní jednání skupiny prevence havárií a kontrolní expertní skupiny (APC EG). Tato skupina vznikla sloučením 2 původně samostatných skupin z nichž jedna se zabývala prevencí havárií a druhá kontrolním a varovným systémem v povodí Dunaje. Člen kontrolní expertní podskupiny za ČR je zástupce Povodí Moravy, které je dispečinkem (tzv. PIAC centrem) tohoto Mezinárodního havarijního, varovného a preventivního systému havárií v povodí Moravy.

Skupina prevence havárií a kontrolní expertní skupina se zabývá především těmito body:

 • Vytvoření seznamu zařízení s rizikem havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami

 • Seznam kontaminovaných lokalit ohrožených povodněmi

 • Mezinárodní varovný systém v povodí Dunaje

 • Přeshraniční havarijní plánování

Podskupina prevence havárií se na svých jednáních zabývá  především tvorbou seznamů zařízení s rizikem havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami, kontaminovaných lokalit a nově také lokalit ohrožených důlní činností. Několik členských zemí dosud neposlalo údaje o těchto zařízeních a lokalitách, takže na každém dalším jednání se zvyšuje tlak na dokončení tohoto úkolu a zároveň se snižují požadavky na množství vstupních údajů. Na posledním jednání se revidovala tabulka seznamů tak, aby byla co nejjednodušší na vyplnění. Komise má vyvinutou metodiku pro hodnocení zařízení ohrožených haváriemi a kontaminovaných lokalit. Zařízení ohrožené haváriemi se hodnotí dle indexu nebezpečnosti pro vodu WRI. Dle této metodiky se nejprve zjistí hodnota míry rizika dané látky pro vodu WRC (z německého katalogu látek ohrožujících vodu nebo dle R – vět). Hodnota WRI je logaritmem při základu 10 ekvivalentních množství WRC. Do seznamu zařízení ohrožených haváriemi se zařadí ty, jejichž hodnota WRI je větší než 5. Částečně se tato zařízení kryjí se zařízeními spadajícími pod zákon PZH. Tato metodika je rovněž využívána při stanovení prahových hodnot pro spuštění výše zmíněného varovného havarijního systému. Pro hodnocení kontaminovaných lokalit se používá metodika M2. Hodnota M2 je vztahem mezi plošnou výměrou či objemem lokality (plošná výměra u lokalit znečištění z průmyslových podniků, objem znečištění uloženého odpadu), třídou nebezpečí (německý katalog odvětví nebo Evropský katalog odpadů), povodňově záplavovým potenciálem a faktorem zabezpečovacích opatření. Do seznamu se zařadí lokality s hodnotou M2 vyšší než 100.Česká republika tyto údaje poskytla komisi v roce 2001, v roce 2007 je aktualizovala a v letošním roce byl seznam opět aktualizován dle současného stavu. ČR v současné době eviduje 4 zařízení ohrožené havárií s indexem nebezpečnosti pro vodu větší než 5 a 1Exkurze v Německu o odstraňování starých ekologických zátěží – Ing. Bednář


Exkurze byla organizována ČNOPK ve dnech 20.6. - 24.6.2011 a byla zaměřena na komplexní řešení sanace a využití lokalit po těžbě uhlí. Bylo navštíveno 12 lokalit v územních částech Německa: Porúří (okolí Dortmundu), středního (okolí Lipska) a východního Německa (okolí Senftenberg, Hoyerswerda). V průběhu exkurze proběhly také dva workshopy.

Projekt EWALD

Na okraji města Heten byla ukončena hornická činnost v roce 2001. Cílem sanace bylo využití lokality a vytvoření pracovních příležitostí pro 1000 zaměstnanců. V rámci lokality jsou památkově chráněné budovy a krajinný park z haldy má 750 ha a je využíván pro volný čas. Na sanovaných plochách podniká 40 firem.

Projekt Phoenix – West

Cílem bylo vytvoření konceptu města s výrobním prostorem včetně obytné zóny. Došlo k zasypání štol, sanaci skládek a odstranění starých ekologických zátěží a došlo k využití některých průmyslových objektů např. ocelárny. Byly začleněny historické budovy a vodní plocha v místě dolu se nachází uprostřed obytné zástavby.

Hoyerswerda

Bylo nutno snížit hladinu podzemních vod pod městem, k čemuž byly využity horizontální filtrační studny (odstraňování Fe), je nutno čerpat 22 000 m³/den a vodu odvádět mimo lokalitu.

Bývalý důl MEURO

V místě bývalého dolu je vytvářeno jezero Ilse-See – 771 ha (2007 – 2015), které je propojeno plavebními kanály s dalšími jezery. Na jezeře jsou obytné domy a je využíváno pro volný čas.

Lokalita SCHWARZE PUMPE – bývalý kombinát na zpracování hnědého uhlí

Byla odstraněna kontaminace podzemních vod na území 45 000 m², došlo k úpravě ploch pro průmyslové a obchodnímu využití, k odstranění skládek nebezpečného odpadu v množství 330 000 tun a k odstranění a zužitkování dehtů v množství 750 000 tun.

Bývalý povrchový důl Zwenkau

V dole probíhala těžba od roku 1924 do roku 1999, nyní probíhá zavodňování vodou z aktivního dolu Profen, které bude ukončeno v roce 2014. V areálu byl zřízen pavilon Zwenkau , který je zaměřený na dějiny hornictví a vzniká budoucí přírodní rezervace s rozlohou 10 km²


 1. Plenární zasedání sítě IMPEL - 24. - 25.11. 2011 – Lenka Němcová


Dne 23.11. proběhne workshop pouze pro národní koordinátory, který se bude zabývat tématem jak lépe vyměňovat informace, bude demonstrováno jak fungují národní sítě IMPEL a jak IMPEL může pomoci národním koordinátorům a členům národních sítí.

 1. 11. zahájí Valné shromáždění předsedkyně Zofia Tucinska. Polští pořadatelé budou prezentovat priority polského předsednictví oblasti životního prostředí a představí Polskou inspekci životního prostředí – organizace a výzvy.

Hans Lopatta bude Valné shromáždění informovat o vývoji tematických strategiích a dalších záležitostí Generálního ředitelství pro životní prostředí a Delano Verwey z Generálního ředitelství pro klimatické změny se poprvé zúčastní VS IMPEL.

Bude prezentována práce přípravné skupiny a program pro IMPEL konferenci v roce 2012.

Proběhne volba nových předsedů všech tří clusterů a informace o práci jednotlivých clusterů + diskuse o možném spojení clusteru 1 a 3. Dále budou schvalovány zprávy k závěrečným projektům

a prezentovány nové návrhy projektů :


Cluster I – projekty jsou uvedeny výše pod Clusterem I

Cluster II – TFS

 • Prosazovací akce III

 • Spolupráce EU – Afrika

 • Spolupráce EU – Asie

 • NCP výměnné dny

 • Dělání správných věcí pro TFS

 • Zařízení pro ukládání odpadů

 • Zapojení státních zástupců do prosazování nařízení o přepravě odpadů

 • Kritéria pro konečný odpad


Cluster III – „Better regulation“

 • Vybírání vhodných přístupů vedle inspekcí k zajištění souladu se zákony a plnění environmentálních cílů

 • Motivování průmyslu k zlepšování ekologického chování v rámci výrobních postupů

 • Prolínání vlastnictví EU a životního prostředí


Organizační záležitosti

Informace o čerpání rozpočtu za rok 2011 a nový rozpočet pro rok 2012.


Příští porada národní sítě IMPEL a mezinárodní skupiny proběhne v dubnu 2012.


Zveřejněno: 18.11.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 2332 x
Vytisknout