Zápis z 26. porady pro mezinárodní spolupráci, 10.11.2009

Zápis z 26. porady skupiny pro mezinárodní spolupráci a vnitřní IMPEL konané na ředitelství dne 10.11.2009

Přítomni: Dle prezenční listiny

Lenka Němcová přivítala přítomné účastníky a obeznámila je s programem porady.

I. Zpráva z MŽP (Michaela Jeřábková, odbor EU MŽP)
PRIORITY ŠVÉDSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Ochrana klimatu

- Eko-efektivní ekonomika

- Biodiversita

- Mořské prostředí: Strategie pro Baltské moře

Ochrana klimatu

- Snaha zachovat roli EU jakožto klíčového a aktivního hráče v rámci mezinárodního vyjednávání o ochraně klimatu po roce 2012

- Cílem bylo uzavřít v prosinci 2009 dohodu na 15. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Kodani – Priorita uzavřít dohodu v Kodani odpovídá cílům společného 18 měsíčního programu FR-CZ-SE PRES a navazuje na CZ PRES , během něhož představovala ochrana klimatu zásadní prioritu. (k uzavření dohody pravděpodobně dojde až v roce 2010 v Mexiku)

- Snaha stanovit konkrétní závazky ke snižování emisí skleníkových plynů a financování mitigačních a adaptačních opatření

- Zájem o ochranu klimatu horizontálně propojit s agendami jednotlivých vybraných formací Rad - snaha propojit agendy formací Rad souvisí s transformací  Evropy na eko-efektivní ekonomiku. Jedná se zejména o propojení s mezinárodní agendou (GAERC), finančními záležitostmi (ECOFIN), udržitelnou dopravou a energetikou (TTE) či zemědělstvím (AGRI).

- Připravena řada summitů: EU-Asie, EU-Afrika, EU-Čína

Eko-efektivní ekonomika

-Cílem PRES je začlenit eko-efektivitu do plánu obnovy evropské ekonomiky

- Rovněž průřezová priorita SE PRES

- Závěry Rady byly přijaty na říjnové Radě

- Evropská Rada a Rada pro všeobecné záležitosti (GAERC) budou tuto problematiku společně řešit v prosinci 2009

Eko-efektivní ekonomika byla tématem neformální Rady pro životní prostředí a také Rady pro energetiku v červenci ve Švédsku

Biodiverzita

- Zahájení diskuse o nové globální vizi, která po roce 2010 pokryje ochranu biologické rozmanitosti na celosvětové úrovni

- Schválení závěrů Rady se předpokládalo na prosincové Radě, současná situace tomu ale nenasvědčuje

Mořské prostředí:
Strategie pro Baltské moře

- Velká priorita SE PRES

- SE PRES předpokládá schválení závěrů Rady ke Strategii pro Baltské moře (EK prezentovala v červnu 2009) na prosincové Radě pro životní prostředí

-    SE PRES chce vyzdvihnout implementaci rámcové směrnice k mořské strategii včetně prosazení Baltského moře jako pilotního projektu

 

Rady pro životní prostředí

- 21. října 2009, Lucemburk (formální)

    - nejdůležitějším bodem jednání bylo přijetí závěrů Rady, které vymezují postoj EU pro 15. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

- 23. listopadu 2009, Brusel (formální, původně neplánovaná)

    - jediným tématem jednání bude změna klimatu a příprava na Kodaň

- 22. prosince 2009, Brusel (formální)

    - Přijetí závěrů: regionální přístupy v hospodaření s vodním a  mořským prostředím (včetně Strategie k Baltskému moři), mezinárodní biodiverzita po roce 2010), chemický mix

- Politická debata k návrhu na regulaci biocidů

 

Rada pro životní prostředí 21.října 2009

- Postoj EU ke kodaňské konferenci o klimatu (7. – 18. prosince 2009) – závěry Rady schváleny

- Ekologicky účinná ekonomika (eco-efficiency) – závěry Rady schváleny

- Sdělení Komise o strategii EU pro zlepšení postupů demontáže lodí – závěry Rady schváleny

- Návrh směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) – politická rozprava

- Návrh směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) – politická rozprava

 

Klima

- celosvětové cíle snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z mezinárodní letecké a námořní dopravy: do roku 2020 by mělo být dosaženo snížení o 10 procent v odvětví letecké dopravy a o 20 procent v odvětví námořní dopravy v porovnání s hodnotami v roce 2005, přičemž by tyto cíle měly být uskutečňovány způsobem zajišťujícím rovné podmínky pro všechny

- dlouhodobý cíl snížení emisí: rozvinuté země by jako celek měly do roku 2050 snížit své emise skleníkových plynů o 80 až 95 procent oproti roku 1990

- cíl pro rok 2020: rozvinuté země jako skupina by měly do roku 2020 snížit své emise skleníkových plynů na hodnoty o 25 až 40 % nižší než v roce 1990 prostřednictvím vnitrostátního a doplňujícího mezinárodního úsilí; skupina rozvojových zemí by měla do roku 2020 dosáhnout značného zpomalení v současné době předpokládaného tempa růstu emisí v řádu 15 až 30 %.

Jednomyslně přijaté závěry Rady obsahují i evropský návrh pro celosvětová pravidla upravující započítávání obhospodařování lesů, apod.

Demontáže lodí

SE PRES vyzvalo EK k předložení zprávy Radě o posuzování souladu mezi úmluvami a legislativou EU během roku 2010.

OEEZ+RoHS

Hlasování EP k těmto směrnicím nejdříve během dubna/května 2010. Cílem SE PRES je tedy pokročit ve vyjednáváních pouze na úrovni Rady EU. SE PRES navrhla za podpory všech států oddělit rozsah působnosti obou směrnic.

SE PRES vyzvalo EK k předložení zprávy Radě o posuzování souladu mezi úmluvami a legislativou EU během roku 2010.

Hlasování EP k těmto směrnicím nejdříve během dubna/května 2010. Cílem SE PRES je tedy pokročit ve vyjednáváních pouze na úrovni Rady EU. SE PRES navrhla za podpory všech států oddělit rozsah působnosti obou směrnic.

 

Podpis Dohody o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy

- podepsaná dne 13. října 2009  mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky – cílem je maximálně omezit riziko šíření kůrovce a zároveň zajistit účinnou ochranu přirozených procesů v lesích národního parku, do 1.5.2010 bude vyhlášen zvláštní režim, který zajistí, že zásahy proti kůrovci nepovedou k holinám, na české straně budou zásahy diferencované s ohledem na fakt, že tu nejde o lesy hospodářské, ale o lesy národního parku, ve vymezených oblastech podél hranice byl stanoven ochranný pás, široký 200 metrů, kde se bude proti kůrovci efektivně a účinně zasahovat různými způsoby.

II. Zpráva z MŽP (Pavel Šremer, Odbor politiky životního prostředí MŽP)

Strategie udržitelného rozvoje

Obsah strategie

- Úvod

- Udržitelný rozvoj jako součást světové a evropské budoucnosti

- Strategická vize udržitelného rozvoje ČR

- Priority a cíle udržitelného rozvoje

- Implementace SUR ČR

- Monitorování SUR ČR

- Přílohy:

Indikátorové listy

Zásady strategické práce

Souhrn situační zprávy k SUR ČR

 

 Prioritní osy SUR

1.Společnost, člověk a zdraví

2.Ekonomika a inovace

3.Rozvoj území

4.Krajina, ekosystémy a biodiversita

5.Stabilní a bezpečná společnost

Společnost, člověk zdraví 

- Lepší podmínky pro zdravý život

- Zlepšení  životního  stylu a  zdravot. stavu

- Přizpůsobení  politik a služeb demografii, Mezigenerač. a rodinné soudržnosti

Ekonomika a inovace

- Podpora dynamiky ekonomiky a konkurence-schopnosti

- Zajištění energetické bezpečnosti a zvyš. energetické a surovinové efektivity

- Rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, vědy a výzk.

Rozvoj území

- Upevňování územní soudržnosti

- Zvyšování kvality života obyv. území

- Účinněji prosazovat strategické územní plánování

Krajina, ekosystémy a biodiverzita

- Ochrana krajiny jako předpoklad  pro ochranu druhové diverzity

- Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví

- Adaptace na změny klimatu

Stabilní a bezpečná společnost

- Posilování soc. stability a soudržnosti

- Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občan. Sektoru

- Zvyšování připravenosti ke zvládání dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik a posilování mezinárodních vazeb

 

Krajina, ekosystémy a biodiverzita

Ochrana krajiny jako předpoklad druhové diverzity

Cíle:Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, zejména udrž.hospodař. v krajině, chránit volnou krajinu, zastavit pokles biologické rozmanitosti

- Upřednostňování zástavby uvnitř sídel (nikoliv na úkor sídlištní zeleně)nebo ve vazbě  na ně

- Podpora využívání brownfields

- Minimalizace fragmentace ekosystémů (zvl. při výstavbě infrastruktury)

- Minimalizace záborů zejména kvalitních půd

- Příprava a uskutečnění vzděl. programu o hodnotě krajiny, její úloze a změnách

- Problematiku fragment. a vazeb přír.prvků důsledně zohledňovat v rámci  rozvoje území

Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví

Cíle: Podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby zemědělského hospodaření a rozvíjet jeho mimoprodukční funkce, zachovat a zlepšit biologickou  rozmanitost v lesích podporou šetrných, přírodě blízkých způsobů hospodaření v lesích a posílením mimoprodukčních funkcí lesních ekosystémů

Adaptace na změny klimatu

Cíle: Zajistit připravenost ke zvládnutí mimořádných událostí spojených se změnami klimatu, dosáhnout dobrého kvantit.stavu podzemních a povrchových vod, zlepšit vodní režim krajiny, snižovat dopady očekávané globální klimatické změny a extrém.meteorologických jevů na lesní a zemědělské ekosystémy

Implementace SUR v ČR

- Úlohou -vytvořit konsensuální rámec koncepcí, strategií, politik, akčních programů

- Vláda-resorty-samosprávy-občané

- integrace priorit a cílů SUR ČR do strategických dokumentů

- Při přípravě strategií provádět hodnocení jejich souladu s prioritami a cíli SUR ČR (Podávat zprávu o příspěvku resortu k plnění priorit a cílů SUR ČR)

- Vytvořit implementační plán SUR na 4 roky

Monitorování SUR

- Zpráva o plnění SUR – každé 2 roky(interval dle reportingu k SUR EU), zprac. Meziresortní pracovní skupinou k impl.

- Na základě zpráv z příslušných institucí, zhodnocení statistických ukazatelů,indikátorů (cca 48 sledovaných jako indikátory UR)

- Zpráva bude posouzena nezávislými oponenty

- Předložena vládě, parlamentu, veřejnosti

- Ucelený monitorovací systém: propojení informačních systémů, využití indikátorů,

   dostupných zdrojů dat  

Aktualizace Státní politiky životního prostředí

Příprava aktual. Státní politiky životního prostředí ČR (SPŽP)

- Současná SPŽP 2004-2010

- Vyhodnocení SPŽP v r. 2008

- Přípravné práce na aktualizaci SPŽP 2008 a zač. 2009

- Návrh význam. témat a zaměření priorit

- Metodický postup pro zpracování aktualizaci SPŽP ČR

- Závazky z předpisů EU a mezinárod. smluv

- Seznam strategických a koncepčních mat. k využití při zpracování aktualizaci SUR

Základní  strategický rámec  SPŽP

- Klíčová/významná  témata: vymezují rámec ochrany ŽP v ČR, určují obsahové zaměření politiky

- Zaměření priorit: priority vyjadřují  potřebu zlepšení konkrétní oblasti, polutantu, sektoru apod.

- Cíle – žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo

- Opatření – jednotlivé aktivity, sloužící k dosažení cíle 

- Nástroje – metody, které budou použity k dosažení cílů a opatření

- Indikátory,ukazatelé - údaje, které slouží ke sledování, zda jsou naplňovány jednotlivé cíle či priority, příp. i opatření

Významná témata a SPŽP

- Klimatická změna

- Kvalitní ovzduší

- Čistá a dostupná voda

- Funkční krajina

- Pestrá příroda

- Zdravé lesy

- Šetrné využívání přírodních zdrojů

- Bezpečné prostředí

- Kvalitní prostředí v sídlech

- Kvalitní půdní a horninové prostředí

Klimatická změna: Snížit antropogenní vlivy na globální klimatický systém, minimalizovat budoucí dopady klimatických změn na populaci a ekosystémy

- Podpořit bezuhlíkové a nízkouhlík. energet. systémy a výrobní technologie, investice do nových technologií (transfer a inovace)

- Podpořit úspory energie v dopravě a obytném sektoru

- Zpracovat a revidovat národní studie zranitelnosti, příprava operačních plánů s realizací opatření proti rizikům

- Podpora cílů UN FCCC a aktivnější participace v post-Kyotském procesu k rozšíření koalice států k omezování emisí a adaptacím na regionální úrovni

Kvalitní ovzduší: Snížit negativní dopady znečištění ovzduší na lidské zdraví, ekosystémy, vegetaci

- Snížit primární emise TZL ( s důrazem na PM2,5) a polycyklických aromat. uhlovodíků (vyjádřených jako benzo(a)pyren)

- Zajistit plnění limitních hodnot (imisní limity, max.expoziční konc.), stanovených pro

   PM 10 a PM 2,5

- Zajistit plnění cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren a snížit imisní zátěž přízemním ozonem

- Snížit emise látek působících acidifikaci anebo eutrofizaci ( SO2, NOx a amoniak)

Čistá a dostupná voda: Zlepšit kvalitu vod, Hospodárně využívat vodní zdroje, poskytující, pitné vody, vody nezbytné pro zachování funkcí ekosystémů a biodiversity

- Investice do BAT, dematerializace ekonomiky, podpora služeb, inovace

- Rozvoj infrastruktury v zás. pitnou vodou, v čištění odpad.vod

- Správná zemědělská praxe-standardy na největší rizika-eroze, hnojení, pesticidy,

- Snižovat plošné znečišť.vod

- Zlepšit vodní režim v krajině-zvýšit retenční schopnost, vodohosp.f-ci lesů, obnovovat narušený hydromorfol.a ekolog.stav toků a jejich niv

- Posílit ochranu a obnovu mokřadů (zejm. rašelinišť) i z hleď. Jejich významu při fixaci uhlíku

- Omezit bodové zatížení vybraných toků a profilů (budování ČOV, zavádění BAT)

- Zlepšit ochranu infiltr.zón, oblastí přirozené akumulace podzem.vod a hydrogeol. struktur

- Odstraňovat staré ekologické zátěže

- Předcházet a napravovat ekol. újmu na podzemních a povrchových vodách

Funkční krajina

Krajina jako:místo pro život, veškerou lidskou činnost, prostředí pro fungování ekosystémů a zachování biodiversity

Pestrá příroda

- Zastavit pokles biodiversity

- Zachovat přírodně cenná území

- Omezovat antropogenní aktivity, mající negativní vliv na přírodně cenná území

- Zpomalit(zastavit) pokles druhové i genové rozmanitosti živočichů a rostlin-ochr. a zlepš. stavu biotopů, s důrazem na ochranu vzácných taxonů

- Omezit šíření nepůvod.invazních druhů vč.prevence, hodnocení rizik nově zaváděných  druhů a účinné omezování již přítomných invazních druhů

- Předcházet a napravovat ekol.újmu na chr.druzích volně žijících živočichů, planě rostlých rostlin a na přírodních stanovištích

Zdravé lesy

- Šetrně využívat lesy pro produkci dřeva při zachování a zlepšování: diversity lesních porostů, schopnosti lesů plnit další celospolečensky významné funkce

- Zlepšovat druhovou, věkovou a prostorovou strukturu lesů

- Přeměňovat porosty náhrad.dřevin v imisně postižených obl. na porosty cílových dřevin při respekt. stanovišť.podmínek a zvyšování jejich biodiverzity

- Dosáhnout a udržovat rovnováhu mezi stavy les. ekosystémů a stavy zvěře

- Vytvořit právní a ekonom.nástroje k zavádění nepasečných forem a historických, z hlediska biodiverzity významných forem hospodaření v lesích

- Lesní těžební zbytky pro energet.účely využívat, aby nebyl poškozen zdrav.stav lesů a s aktivním přínosem pro ochr.klimatického systému

- Podpořit rozšiřování výměry stanovištně a druhově vhodných lesů zalesňováním zejména nevyužívané zeměděl.půdy v oblastech s nižší lesnatostí při eliminaci negativ.dopadů na biodiverzitu

Šetrné využívání přírodních zdrojů

- Snížit náročnost národního hospodářství: energetickou, materiálovou, omezit vývoz surovin s malou přidanou hodnotou, zvýšit ochranu horninového a půdního prostředí a neobnovitelných zdrojů, snížit spotřebu pohonných hmot v dopravě a motivovat k přesunu přeprav na ekolog. šetrnější druhy

- Zvýšit efektivitu vzužívání zdrojů energie včetně obnovitelných, zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, předcházet vzniku odpadů a celkově snížit produkci odpadů, zvýšit materiálové a energetické využití odpadů, zvýšit opětovné použití výrobků, snížit spotřebu primárních zdrojů podporou výrobků z recyklovaných materiálů, aktivně prosazovat a uplatňovat zásady hierarchie nakládání s odpady

Kvalitní prostředí v sídlech: Sídla, poskytující podmínky pro kvalitní život jejich obyvatel

Kvalitní půdní a horninové prostředí: Ochrana primárních funkcí půdy a horninového prostředí


 

III. Zpráva z CENIA (Jiří Valta, CENIA)

Jiří Valta nás informoval o probíhajících a nových projektech na CENIA.

1) Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství

- Přístup pouze pro zařízení s platným povolením k provozu a s vydanými přístupovými údaji

Ověřování autovraku v DB Policie ČR

- Při zadávání autovraku do IS dochází ke kontrole identifikačních údajů s databází Policie ČR. K dnešnímu dni bylo zaznamenáno cca 300 vozidel. Při shodě údajů je e-mailem informována Policie ČR. Zpracovatel autovraku je upozorněn, že došlo ke shodě s databází PČR.

2) Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

•ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

•ENVIKLIK – Environmentální helpdesk

•GEOPORTÁL

Popsat procesy vybraných agendových informačních toků v oblasti životního prostředí, optimalizovat je, elektronizovat a vytvořit tak komunikační rozhraní mezi veřejnou správou a účastníky dotčených agend.

Primárně elektronizace a standardizace ohlašovacích povinností podle ustanovení zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností.

V další fázi „univerzální vstupní rozhraní“ resortu v rámci JISŽP.

Zákon 25/2008 Sb.: zakládá ISPOP, nařizuje elektronické podávání evidencí, novelizuje složkové zákony ve smyslu podávání evidencí prostřednictvím ISPOP v elektronické podobě.

1.Řídící a organizační rámec systému, propojený s procesy legislativních změn (RIA).

2.Volně dostupné nástroje pro zpracování evidencí nařízených legislativou v oblasti ŽP.

3.Funkční ISVS ISPOP umožňující kooperaci: se zákaznickými informačními systémy (ISSaR, IS IRZ, ISOH, ISKO, ISVS VODA, IS spolupracujících subjektů), podpůrnými systémy (IS DS, Czech Point, registry státní správy).

4.Provozní zázemí ISPOP s alokovanými technickými a personálními zdroji (administrátoři, helpdesk …).

5.Je zajištěna a formalizována spolupráce subjektů, účastnících se informačních toků ohlašovacích procesů.

Call centrum - Call centrum představuje klíčový vstupní bod při poskytování podpory cílovým skupinám.

Aplikační podpora helpdesku – jednotný procesní nástroj pro správu a řízení požadavků na podporu.

Řízený slovník tematické klasifikace - obsahuje strukturované informace vysvětlující jednotlivé termíny v oblasti životního prostředí.

Znalostní báze – představuje hlavní zdroj pro řešení požadavků na první úrovni podpory. Znalostní báze bude naplněna standardizovanými a autorizovanými postupy (životními situacemi) vyplývajícími z katalogu identifikovaných produktů MŽP.

Registr expertů – představuje část jednotného registru osob, který bude obsahovat výčet řešitelů II. úrovně podpory kategorizovaný dle jednotlivých oblastí životního prostředí.

Portál – systém prezentace umožňující publikování informací z dílčích aplikací Helpdesku.

1.Procesní a organizační rámec – garantující efektivní poskytování podpory a informací cílovým skupinám, vyhodnocování efektivnosti resortních procesů a agend vyplývajících z legislativy.

2.Formalizovaná pravidla – spolupráce při poskytování podpory napříč celým resortem.

3.Funkční Call centrum a HD aplikace – umožňující efektivní poskytování podpory. IS pro Helpdesk bude atestován v souladu s požadavky na ISVS.

4.Znalostní báze – knihovna postupů řešení životních situací s existujícími procesy řízení znalostí resortu.

5.Provozní zázemí Envi HD - s alokovanými technickými a personálními zdroji.

3) Národní inventarizace kontaminovaných míst

- Projekt je zaměřen na metodiku plošné inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a na kategorizaci priorit na území České republiky.

- V letech 2009-2012 budou připraveny a vytvořeny nástroje a metodické předpoklady pro vlastní inventarizaci, která bude realizována jako druhá etapa.

- Cílem je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Základem jednotné datové platformy je stávající databáze SEKM.

- Projektovým záměrem I. etapy je příprava komplexního zázemí pro II. etapu inventarizace, tedy pro vlastní jednotný sběr, zpracování a vyhodnocení dat. Cílem první etapy je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst.

- Hlavní cíle první etapy: vytvoření jednotné datové báze s potřebnými aplikačními nástavbami, naplnění této datové báze již existujícími digitálními informacemi o kontaminovaných místech, vypracování metodiky identifikace a inventarizace lokalit, vypracování nezbytných postupů a manuálů, ověření funkčnosti vypracovaných výstupů včetně ověření funkčnosti technického zázemí, návrh organizačního a věcného zajištění II. etapy inventarizace.

 

IV. Zpráva – 3. IMPEL valné shromáždění v Praze (Lenka Němcová, ČIŽP – Oddělení zahraničních vztahů)

Lenka Němcová nás informovala o 3. valném shromáždění IMPELu, které se uskutečnilo v Praze ve dnech 3.-5.6.2009. První den jednání ministr životního prostředí Ladislav Miko uvítal všechny zúčastněné, následně proběhly prezentace o ČIŽP, CENIA a v závěru jednání byla prezentována práce Clusterů. Druhý den probíhaly zprávy z dokončených projektů, zpráva o průběhu přípravy na IMPEL konferenci v Rumunsku, zpráva o aktivitách EK a zprávy o aktivitách spřátelených sítí – INECE, ECENA, GreenForce. Dále proběhly workshopy na téma – budoucnost IMPELu. Poslední den jednání se prezentovaly závěry z workshopů a představovalo se příští valné shromáždění, které se uskuteční ve Stockholmu.

IMPEL konference v Rumunsku

Dále nás Lenka Němcová informovala o IMPEL konferenci uskutečněné v Rumunsku. Konference se zúčastnilo 197 účastníků z 33 zemí, EK, OECD, ECHA, EEB (European Environmental Bureau).

Workshop  - Komunikace s veřejností - nová komunikační strategie IMPELu, Irská komunikační strategie, plán komunikace s médii – každý rok, vzdělávací programy pro učitele, pořádání konferencí, seminářů a workshopů, specifický plán komunikace pro každé oddělení včetně interní komunikace, servis monitoringu médií, články týkající se EPA rozesílány všem zaměstnancům

Workshop – Komunikace s veřejností - oddělení komunikace, podpora zaměstnancům, utváření politiky komunikace

Nejvíce článků v posledních letech se týkalo nelegálního skládkování – v Irsku nebyla spalovna komunálního odpadu, manuál pro nové inspektory – umístěn na intranetu – aktualizace každých 6 měsíců

Workshop – plánování na základě rizik

Manuál z projektu „Dělání správných věcí“ Tony Libregts

Aplikace příručky „Dělání správných věcí v praxi“ – Isabela Santana, Portugalsko

Plánování kontrol na základě rizik - Seveso, IPPC a starých ekologických zátěží – František Kraus

Přeshraniční přeprava odpadů – John Burns

Plánování na základě rizik v Portugalsku - příručka „Dělání správných věcí“ přeložena do portugalštiny, nutnost získat informace, které byly podávány jiným úřadům, nutnost získat informace o historii jednotlivých zařízení na základě předchozích inspekčních zpráv, identifikovat „kritická zařízení“ (stížnosti, havárie, nesoulad s legislativou)

- GIS systém – obsahuje veškeré informace o zařízeních (geografické seřazení zařízení, relevantní informace o průmyslových územích a o ŽP a územním plánování) 

- Další krok – databáze hodnocení rizik – spuštěna databáze hodnocení rizik pro IPPC zařízení

Kritéria: komplikovanost a velikost zařízení, emise do ovzduší, emise do vody, odpadové hospodářství, umístění zařízení, přístup operátora a soulad s legislativou

Databáze testována – prosinec 2008

2009 – upřesnění a vyjasnění kritérií hodnocení rizik – do konce roku 2009 doladění databáze a její aktualizaci

- Plány kontrol na rok 2010 se již budou připravovat na základě této databáze

- Dalším krokem – vývoj databáze pro hodnocení na základě rizik pro inspekce REACH

- Workshop – odpady v pohybu - Stále roste produkce odpadů v EU o 10% ročně, Evropa je příliš závislá na skládkách komunálních odpadů, 43%  komunálního odpadu v zemích EU končí na skládkách, v některých zemích i 90% komunálních odpadů skládkováno, 7000 nelegálních skládek v zemích EU, 25 % všech stížností na porušení (infringement) zákona se týká odpadové legislativy, návrh založit nový cluster, který bude zaměřen na skládky, problém elektronických odpadů – 20 % elektro odpadů se ztrácí v rámci recyklačního cyklu, Nizozemí prezentovalo svojí spolupráci s Čínou, čínská legislativa týkající se nakládání s odpady byla přeložena do holandštiny a AJ, holandská do čínštiny

Workshop – klimatická změna - závazky zemí EU: 20 % redukce skleníkových plynů, 20 % využití obnovitelných zdrojů energie do roku 2020, Jedním z regulátorů emisí skleníkových plynů je povolení k zajištění energetických úspor v průmyslových podnicích (např. emise metanu ze skládek či oxidy dusíku)

Návrhy na zlepšení – poradenství v oblasti energetické efektivnosti, zachytávání více skleníkových plynů ze skládek

 

V. Zpráva – webové stránky (Simona Dobisová, ČIŽP – Oddělení zahraničních vztahů)

Simona Dobisová informovala o novinkách týkajících se webových stránek ČIŽP.

 

VI. Zpráva z projektu – Praktická aplikace „Better Regulation“ (Jitka Zagorová ČIŽP - IPPC)

Jednání za účasti 20 zástupců členských států IMPEL, a zástupce Evropské komise paní Anny Karmat bylo vedeno panem Andrew Farmerem (Head of Pollution and Climate team - Institute of European Environmental Policy). Vedoucím projektu Better Regulation je paní Luise Wolfenden (Environmental Agency UK)

Cílem stávajícího návrhu je rozvíjet implementaci environmentálního práva v členských státech. Definovat kritéria pro zkvalitnění regulačního procesu (zefektivnění povolovacího procesu a inspekční činnosti, snižování nákladů jak ve státní správě tak i u provozovatelů).

Případové studie:

a) Zacházení s daty, monitoring-reporting – zkušenosti ze Španělska

ETER projekt – systém, který umožňuje různým státním úřadům sdílet informace společnou databází ke zvýšení efektivity regulačního procesu.

 b) Obnova supervize – zkušenosti z Holandska

Inspekce nejen podmínek povolení, ale rozšíření o kontrolu kompletního management systému.

Spolupráce mezi různými environmentálními inspektoráty, sdílení dat, jednotný postup při inspekčních činnostech. Koordinace inspekcí v rámci inspekční činnosti všech inspektorátů.

c)    Skotský environmentální a zemědělský poradenský servis (SEARS) – zkušenosti ze Skotska.

Pro malé zemědělské farmy (bez IP) slouží servis SEARS, který poskytuje poradenskou činnost, koordinaci mezi farmáři a úřady, provádí inspekční činnost. Servis spolupracuje se skotskou environmentální  agenturou (SEPA), která mu poskytuje metodické zázemí.

d) TBC – zkušenosti z Itálie, Environmentální agentura (ISPRA), inspekční činnost – používání plánování inspekcí na základě Doporučení EU  – Minimální kritéria. Plán inspekcí zpracovává ISPRA. Plán je vytvořen na 2 roky. V Itálii je vydán speciální „Guideline“. Četnost IPPC kontrol: 1 x za  5 let, pro zařízení s ISO 14 001 1 x za 6 let, pro zařízení s EMAS 1 x  za 8 let.

Systém CEMS – kontinuální systém environmentálních dat do kterého je zapojeno cca 100 kontrolovaných subjektů. Data jsou kontrolována sítí počítačů a přenášena do environmentální agentury ke kontrole a následnému  reportingu a zpřístupněna pro veřejnost.

e) Environmentální povolovací program v Anglii a Walesu – zkušenosti z Velké Británie

Příprava programu EPP:

PP1 usměrnění a zjednodušení povolovacího a kontrolního systému pro odpadové hospodářství a IPPC. Sjednocení povolení odpadová a IPPC.

EPP2 rozšíření rozsahu integrovaných povolení.

Systém EPP – standardní pravidla povolování

Pro jeden subjekt jedno povolení

Sjednocená metodika

Společné inspekce

VII. Zpráva – „Projekt porovnávání povolování a inspekcí IPPC farem pro prasata“ (Josef Kališ, ČIŽP - IPPC)

Hlavní cíl projektu: výměna informací a zkušeností IPPC farem prasat, získání přehledu o rozdílech v povolovacích a inspekčních praktikách v IMPEL státech.

Semináře se  zúčastnilo 17 účastníků zástupců členských zemí IMPEL a Evropské Komise a dále členové řídícího týmu, kde byli zástupci Holandska, Itálie, Polska, Německa, Lotyšska a Francie. Za hostující zemi byli účastni zástupci provincií Utrecht, North Brabant, Limburg, Gelderlan a dále pak zástupci Ministerstva životního prostředí a Inspekce  (Ministery of VROM a Inspectorate of VROM).

Josef Kališ se zúčastnil exkurzi na bioplynové stanici, do níž je svážená velkokapacitními cisternami prasečí kejda z okolních farem. Stanice má vybudovány 3 digestery (vyhnívací nádrže), každý o kapacitě 2000 m³. V digesteru je provozní teplota 38 stupňů Celsia a materiál zde vyhnívá po dobu 40 dnů. Denně je dodáván do stanice vstupní materiál: 40 m³ kejda a 10 m³ kukuřice. V zakryté části stanice jsou umístěny tři kogenerační jednotky vyrábějící el. energii, která je dodávána do veřejné sítě. Každý generátor vyrobí 345 Kwh/hod. Pořizovací náklady na výstavbu stanice činily 1 mil. Euro. Výstupní materiál digestát je aplikován na zemědělské pozemky v širokém okolí moderní technikou za požití kapacitních cisteren vybavených radličkami. Tímto způsobem aplikace nedochází k obtěžování okolí zápachem. Holandsko je zemí s hustou zástavbou, kdy objekty farem jsou umístěny někdy i přímo v obcích.

Druhý den probíhalo podrobné projednávání dotazníku, jež zahrnoval okruhy otázek: vydávání integrovaných povolení, počty farem s povolením, způsoby skladování a aplikací kejdy, technologiemi pro zmírnění emisí do ovzduší, způsoby ustájení, četnost provádění inspekcí,  poplatky za povolení a inspekce a celá řada dalších.

Byly podány podrobné informace ze tří uskutečněných inspekcích, jichž se zúčastnili zástupci koordinační skupiny. Inspekce se realizovaly na vybraných farmách v Itálii u Modeny, Lotyšsku a Německu ve spolkovém státě Meklenbursko-Pomořansko u města Schwerinu. Dvě poslední inspekce se uskutečnily na farmách vybudovaných v době centrálního plánování a výstavby velkofarem. Německá farma prodělala kompletní rekonstrukci obnášející instalace nových zařízení (biofiltrů, zásobníků na kejdu, počítačem řízených systémů krmení a odklidů kejdy). V Lotyšsku rekonstrukce probíhá postupně za provozu, jak se daří zajistit potřebné finance. Z jednotlivých exkurzí byly promítnuty filmové záběry.

Témata projednávaná ve skupinách:  způsoby ustájení, uskladnění kejdy, aplikace kejdy na pozemky, provádění inspekcí farem. Skupiny jednaly po celou dobu odděleně, samostatné v zasedacích místnostech a jejich práci řídil holandský vedoucí. V pracovní skupině, která se zabývala uskladnění kejdy, byly diskutovány  způsoby uskladnění ve vybraných členských  státech ve vztahu k BAT.

 

VIII. Zpráva – „Doing the Right Things III“ (Daniel Grůza, ČIŽP – OOV, Ostrava)

Daniel Grůza nás informoval o projektu Dělání správných věcí, který se uskutečnil v Lisabonu ve dnech 24.-26.6. Tento projekt má tři fáze vývoje:

 1) Výměna informací, zkušeností, identifikace  problémů, cílů a strategií v oblasti plánování činnosti

2) Hledání řešení

3) Tvorba implementačních plánů

Na začátku jednání byla prezentována současná situace. Dle zpráv účastníků je AR příliš složitá, a navíc ne v každém členském státu je podporována vedením, některé členské země mají svůj vlastní fungující systém.

Dále byla prezentována snaha o aplikaci AR v Portugalsku, kde se snaží zvýšit soulad s legislativou a na druhé straně snížit počet zjištěných porušení u farmářů.

Účastníci byli též seznámeni s pilotním projektem Německa, které  se snaží v rámci regionu o aplikaci zjednodušeného a přehlednějšího modelu.

Návrhy vyplývající z jednání: vypracovat guidebook pro všechny typy inspekcí, vypracovat databáze subjektů, povinná AR, centrálně nastavit metodiky plánování v IMPEL

bez ohledu na rozdílné podmínky a kompetence.

 

IX. Zpráva – „Poučení se z průmyslových havarií“ (Daniel Grůza, František Kraus, ČIŽP – OOV Ostrava, Ústí nad Labem)

Cílem semináře je prezentovat konkrétní havarijní případy z jednotlivých zemí, podělit se o zkušenosti s jejich řešením a ve volné diskusi, následující po prezentaci,  porovnávat  rozdílné přístupy v zemích účastníků a případně definovat hlavní příčiny vzniku havarijního případu. Zprávy o prezentovaných haváriích je možné stáhnout na adrese www.aria.developpement-durable.gouv.fr, vše je zatím v procesu zpracování. V úvodu semináře byl prezentován zajímavý přehled jednotlivých typů havárií evidovaných v databázi za období 1992 – 2007, ze kterého vyplývá, že nejčastěji evidovaným typem havárie byly případy požárů (66%) a vypuštění nebezpečných látek (39%). Ve 4,8% případů došlo k domino efektu a v 6,7% k explozím. V 17% případů byl do havárií zahrnut chemický průmysl, v 7,5% zemědělství. Obdobně nejčastěji docházelo k úniku chemických produktů (29%) a tekutých uhlovodíků (15%). Jako primární příčina havárií byl vyhodnocen lidský faktor (47%). Nutno mít na paměti, že se jedná pouze o orientační statistiku vytvořenou na základě prezentovaných závažných havárií. Řada z prezentovaných havárií nespadala vůbec pod agendu SEVESO, nezanedbatelný počet havárií vznikl v rámci přepravy, mnohé se týkaly požárů. Z prezentovaných případů je zjevné, že v žádném případě by nemělo být spoléháno pouze na lidský faktor, případně na spolehlivost používané technologie bez druhotného zabezpečení.  Zvláště bylo zdůrazněno, že v případě velkých skladů nebezpečných látek by měly být havarijní vany o dostatečném objemu a zároveň konstruované tak, aby nemohlo dojít k přelivu nebezpečné kapaliny při náhlém kolapsu zásobníku.

 

X. Zpráva – Společná inspekce saského podniku spadajícího pod Úmluvu o průmyslových havárií (František Kraus, ČIŽP – OOV, Ústí nad Labem)

Ve dnech 29. – 30. října 2009 se konala společná inspekce dle evropské směrnice Seveso II ve společnosti Dow Olefinverbund GmbH v závodě Böhlen v Sasku. Cílem této spolupráce je především vzájemná výměna informací v oblasti prevence závažných havárií. Společná inspekce probíhala ve dvou dnech, přičemž první den byla provedena samotná inspekce ve společnosti Dow v Böhlenu  a druhý den proběhlo vyhodnocování této inspekce a vzájemná diskuse zúčastněných. Areál společnosti Dow se součástí průmyslového areálu s více subjekty (tepelná elektrárna Vattenfall, výrobce technických plynů Air Liquide a další). Společnost má velmi dobře propracovaný systém komunikace s veřejností a jejího informování o rizicích společnosti vzhledem k okolí (vydává noviny „Hallo Nachbar“, pořádá dny otevřených dveří a 3x – 4x ročně pořádá setkání  mezi tzv. „kontaktními občanskými skupinami“ a představiteli společnosti (k diskusi jsou přizváni rovněž zástupci dalších společností nacházejících se v průmyslovém areálu). Dále existuje dohoda mezi společností Dow a inspekčním orgánem (Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii), že v případě mimořádné události, při které bude docházet ke spalování látek na hořáku, bude toto úřadu oznámeno, aby mohl informovat veřejnost. Informace o rizicích jsou obyvatelům žijícím v zóně havarijního ohrožení distribuovány formou letáku. Tento leták je zpracováván společností na její náklady (leták vydáván každých 5 let).

V areálu společnosti Dow v Böhlenu se nachází celkem 8 zařízení, která jsou klasifikována jako nebezpečná z pohledu prevence závažných havárií. Každé z těchto osmi zařízení musí být, dle požadavků legislativy, zkontrolováno každý rok.

 

XI: Zpráva – Program nadcházejícího valného shromáždění IMPELu (Lenka Němcová, ČIŽP – Oddělení zahraničních vztahů)

Lenka Němcová nás informovala o nových projektech sítě IMPEL.

Nové projekty:

- Konference IMPEL v roce 2012

- Příprava na IMPEL konferenci v letech 2010 a 2011 – práce přípravné skupiny

- Evropské prosazovací akce II (společné kontroly na hranicích)

- IMPEL TFS konference – červen Basilej

- IMPEL TFS NCP výměnné dny

- IMPEL TFS – spolupráce s Afrikou

- Spolupráce na prevenci v rámci zamezení nelegální přepravy odpadů do států, které nejsou členy OECD v Asii

- IRI Slovinsko

- IRI Rumunsko

- IRI nové schéma a dotazník

- Rezoluce o řešení problémů ŽP dialogem

- Vývoj jednoduchého nástroje pro hodnocení rizik

- Energetická účinnost při povolování a inspekcích

- Porovnání různých přístupů v ČS týkající se vydávání povolení IPPC s ohledem na národní cíle v rámci směrnice o národních emisních stropech

- Vazba implementace rámcové směrnice o vodách na implementaci směrnice IPPC

- Srovnávací program na implementaci a prosazování standardů kvality ovzduší zvláště průmyslových emisí do ovzduší

- Využití IMPEL seznamu v roce 2010 a 2011

- Srovnávací projekt – běžné regulační rámce v členských státech

Krátké anotace o výše uvedených projektech jsou umístěny na internetových stránkách inspekce – www.cizp.cz .

Dále nás informovala o programu valného shromáždění. První den proběhnou prezentace o švédském systému ochrany životního prostředí, dále bude řešen pracovní plán pro rok 2010, aplikace LIFE+ a následně budou prezentovány zprávy z jednotlivých Clusterů.

Druhý den jednání budou prezentovány zprávy z dokončených projektů, dále bude projednáván finanční plán, nová komunikační strategie a návrhy nových projektů. Třetí a zároveň poslední den jednání bude obsahovat prezentace zpráv ze spřátelených sítí a účastníkům bude představeno místo dalšího valného shromáždění, které se uskuteční ve Španělsku.  

 

XII. Zpráva – workshop „NCP TFS“, informace o přeshraničních kontrolách (Jitka Jenšovská, ČIŽP - OOH)

Jitka Jenšovská nás informovala o společné česko-slovenské kontrole PPO. Organizátory akce byly MŽP ČR a MŽP SR, účastníci byli zástupci z ČIŽP, SIŽP, dopravní, cizinecké a kriminální PČR a celní správy.

Místa konání: Mosty u Jablůnkova, Břeclav

Výsledky: Mosty u Jablůnkova - 265 zkontrolovaných zásilek, přepravy odpadů-destinace ČR, 2 porušení (administrativního rázu-ne správně vyplněný formulář Přílohy VII, závažnější-chybějící formulář, povolání slovenských kontrolních orgánů, následné prošetření odesílatele z SR a informování o výsledku šetření)

Břeclav - 298 zkontrolovaných zásilek, přepravy odpadů – tranzit, méně závažná porušení (chybějící doklady k transportu – ověřeno, chybějící označení „A“- na místě doplněno)

 

Další porada je naplánována na březen 2010

Zápis provedla: Simona Doobisová

Zveřejněno: 13.11.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2810 x
Vytisknout