Zápis z 25. porady národní sítě IMPEL a 41. porady skupiny pro mezinárodní spolupráci

Zápis z 25. porady národní sítě IMPEL a 42. porady skupiny pro mezinárodní spolupráci konané na ředitelství ČIŽP dne 29. 6. 2017

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Ředitel ČIŽP Ing. Erik Geuss, Ph.D. přivítal účastníky porady.

 

Informace o Maltském předsednictví v Radě EU, Estonském předsednictví v Radě EU – Jana Ponocná, oddělení EU, MŽP

Maltské předsednictví v Radě EU – 1. leden – 30. červen 2017 – důležitá jednání

MRada pro životní prostředí, 28. únor, Brusel

Témata: EU ETS, Agenda 2030, EIR

Neformální zasedání ministrů životního prostředí,

  25.-26. duben, Valletta

Témata: oběhové hospodářství, plast v oceánech

Rada pro životní prostředí 19. červen, Lucemburk

Témata: non ETS, Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství

Estonské předsednictví v Radě EU – 1. červenec – 31. prosinec 2017 – důležitá jednání

Neformální zasedání ministrů životního prostředí, 

  13.-14. červenec, Tallin

Témata: ekoinovace, klima, bílá kniha o budoucnosti EU

Rada pro životní prostředí 13. říjen, Lucemburk

Témata: non ETS (ESR a LULUCF obecný přístup), COP23 závěry

Rada pro životní prostředí 19. prosinec, Brusel

Témata: Ekoinovace závěry, informace PRES k non ETS

Projednávaná legislativa: Ochrana klimatu

EU ETS

obecný přístup přijat na únorové Radě EU za MT PRES

Non ETS (ESR a LULUCF)

EE PRES plánuje přijetí obecného přístupu na říjnové Radě

ETS letectví

Prodloužení obchodovacího období

Pařížská dohoda

Oběhové hospodářství

 • Obaly a obalové odpady
 • Skládkování odpadů
 • Vozidla s ukončenou životností, baterie a akumulátory a odpadních elektrická a elektronická zařízení
 • Návrh směrnice o odpadech

Další

Minamatský balíček:

 • Návrh na ratifikaci Minamatské úmluvy a návrhu nařízení EP a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
 • Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství- Závěry na červnové Radě

Dalšími prioritami EE PŘES v oblasti ŽP jsou ekoinovace, zaměří se na identifikaci bariér pro průmysl, propojení s financováním oběhovým hospodářstvím, chemickým průmyslem, SDGs a další.

Připravuje se:

 • POPs  (Recast nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách by Evropská komise měla zveřejnit v září)
 • REACH (Fitness check legislativy v oblasti chemických látek)
 • SDGs (implementace)
 • 7.EAP
 • Voda  (připravovaná zpráva k vodnímu hospodářství se zaměřením na financování)
 • Správa Energetické unie  (spolupráce pracovní skupiny pro energetiku a pracovní skupiny pro životní prostředí)

Informace o systému evidence přepravy nebezpečných odpadů – SEPNO a o činnosti CENIA – Jiří Valta, CENIA

 

 

SEPNO

Dodavatelem systému SEPNO je společnosti INISOFT s.r.o. a předpokládaný termín spuštění je druhá polovina roku 2017. Testovací provoz funkčního minima probíhal od 1. 6. 2017 do 28. 6. 2017. Do realizace a testování systému jsou zapojeny subjekty státní i soukromé sféry, stále je otevřena otázka evidencí ELPNO 2017 před spuštěním systému – dohlásit x nedohlásit.

Činnost CENIA 2017 – 2020

 • Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
 • činnost odborně způsobilé osoby (vyjádření k žádostem o IP)
 • odborná stanoviska v oblasti IPPC
 • TPS v gesci MŽP
  • zpracování odpadů (revize BREFu – vydán prefinal DRAFT + kapitola závěry o BAT – připomínky do 10.7.2017)
  • spalování odpadů (revize BREFu – vydán 1. draft – připomínky do 8.9.2017)

REACH a CLP

 • činnost národního informačního centra REACH a CLP
 • publikace informací z oblastí REACH a CLP
 • spolupráce s ECHA, včetně evropského helpdesku

Hodnocení vlivů na ŽP (EIA/SEA)

 • zajištění provozu IS EIA/SEA
 • organizace zkoušek EIA/SEA
 • spolupráce v pracovní skupině MŽP

Odpadové hospodářství

 • Hodnocení OH
 • indikátory POH, sada indikátorů SKO, množství BRKO uložených na skládky
 • Správa databází – ISOH, MA ISOH, zpětné odběry …
 • Provoz IS – NITAR (přeshraniční přeprava odpadů), PCB
 • Datové sady pro EU reporting
 • Oběhové hospodářství

Dobrovolné nástroje

 • tvorba a revize technických směrnic stanovující kritéria pro EŠV/S
 • certifikace a recertifikace výrobků a služeb EŠV, EŠS, Ekoznačky EU
 • environmentální prohlášení typu III
 • certifikace/recertifikace EMAS

Místní Agenda 21

 • Integrovaný registr znečištění IRZ
 • Datové sady IRZ 2004 – současnost
 • kontroly hlášení
 • zpracování dat
 • výstupy pro Národní geoportál
 • reporting do EU

Provoz ISPOP

 • provoz systému
 • zajištění ohlašování dle zákona č. 25/2008 Sb.
 • provoz IS HNVO (hodnocení nebezpečných vlastností odpadů)
 • provoz IS SEPNO (přeprava nebezpečných odpadů)

EnviHELP

 • provoz systému
 • zajištění odpovědí I. úrovně (základní dotazy)
 • management II. úrovně (expertní dotazy – MŽP, ČHMÚ, CENIA)

Mezinárodní agendy a programy

 • národní kontaktní místo EEA
 • administrace národní sítě NRC – EIONET
 • činnost NFP EEA
 • distribuce publikací EEA
 • národní kontaktní bod INSPIRE
 • management národního kontaktního bodu
 • správa a zpřístupnění geografických dat na Evropském geoportálu
 • podpora povinných osob INSPIRE

Provoz IS

 • provoz infrastruktury mapových služeb
 • provoz ostatních IS (voda.gov.cz;inspire.gov.cz;kontaminace.cenia.cz)
 • tvorba a poskytování tematických mapových sad
 • ISSaR (informační systém statistiky a reportingu)

Hodnocení ŽP

publikace hodnotící ŽP

 • Zpráva o životním prostředí ČR
 • Zpráva o životním prostředí v krajích ČR
 • Statistická ročenka ŽP

správa a aktualizace indikátorové sady pro hodnocení ŽP

 • indikátory státní politiky ŽP (SPŽP)
 • indikátory trvale udržitelného rozvoje (TUR)
 • indikátory zranitelnosti
 • indikátory s využitím dálkového průzkumu Země (DPZ)

Spolupráce při hodnocení publikací EEA

SOER, Signály, megatrendy

Rozvoj stávajících IS

–  SEPNO

–  ISPOP

–  EnviHELP

–  HNVO

–  EIA/SEA

Valné shromáždění IMPEL v Bratislavě – Lenka Němcová, Ř ČIŽP

Valné shromáždění se konalo v prosinci 2016. Bylo prezentováno „Zelené IRI“, které se uskutečnilo v Rumunsku a na základě doporučení hodnotitelů byl změněn zákon – rámce plánování inspekcí v rámci směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, rychlost lodí v deltě Dunaje byla omezena na 20 km/h, vjezd je možný pouze s platným povolením a také bylo na základě doporučení nakoupeno více lodí a navýšeny prostředky na palivo. Dále byl připojen dodatek k loveckému zákonu – za lovení v deltě Dunaje bez povolení je možnosti odsouzení pachatele na dobu od 6 měsíců do tří let. Také se koná více integrovaných inspekcí s policií a celníky.

Byly schváleny zprávy k projektům:

 • Implementace směrnice o průmyslových emisích – příručka
 • Plánování inspekcí přeshraniční přepravy odpadů
 • Finanční zajištění
 • IRI Turecko, IRI Itálie + IRI Rakousko
 • Dělání správných věcí pro povolování v ŽP

Ohledně rozpočtu a financování, EK vyjádřila ochotu zvýšit příspěvek z LIFE + na 600 000,- €, je nutné ale zajistit spolufinancování. EK se také může podílet na hrazení IMPEL konferencí a je tu i možnost využít LIFE + i na jednotlivý projekt. EK také může v určitých případech uhradit náklady za překlad.

LIFE SWEAP projekt

Jedná se o projekt týkající se odpadů, byl o něj zažádáno již v roce 2016, bohužel po termínu. Bude aktualizován a v září bude požádáno opět. Projekt by měl být zahájen v červenci 2018 a ukončen v roce 2023. V rámci projektu by mělo proběhnout i školení s celníky. EK bude hradit projekt z 60 %, je nutné spolufinancování ve výši 40 %, ochotu ke spolufinancování vyjádřily VB a Švýcarsko.

Schválené projekty – ES pro odpady a přeshraniční přepravu odpadů

 • Prosazovací akce
 • Zlepšení implementace a prosazování směrnice o elektronických a elektrických odpadech
 • TFS (národní kontaktní místa) Dobrá praxe výměnné dny
 • Konference k odpadům a přeshraniční přepravě odpadů
 • Projekt o skládkách
 • Palivo odvozené (pocházející) z odpadů

Schválené projekty – ES pro průřezové nástroje a přístupy

 • Setkání expertní skupiny a mini konference o datech
 • Finanční zajištění
 • Drony a mobilní technologie
 • IRI (dobrovolné hodnocení inspekčního a dozorového cyklu) ve dvou členských organizacích IMPEL
 • Dělání správných věcí pro povolování podle směrnice o průmyslových emisích
 • Mini konference o regulačních přístupech a setkání expertní skupiny

Schválené projekty – ES pro přírodu

 • Nelegální zabíjení ptáků – výměna informací a IMPEL ESIX
 • „Zelené IRI“ v Albánii
 • Povolování podle článku 6(3) směrnice o stanovištích
 • Setkání expertní skupiny
 • Forenzní metody

Schválené projekty – ES pro průmysl a ovzduší

 • Implementace směrnice o průmyslových emisích
 • Ponaučení získané z havárií
 • Nařízení k suchozemské těžbě ropy a plynu

Schválené projekty  - ES pro vodu a půdu

 • SWETE 3 – ochrana vod v Evropě
 • Dobrá praxe při snižování znečištění nitráty z farem
 • Setkání expertního týmu
 • Snižování množství pesticidů ve vodách
 • Sdílení dobré praxe v průmyslové úpravě a znovu využití vody
 • Zpracování základní zprávy podle IED
 • Konference o vodě a půdě

Proběhla volba předsedy a místopředsedy IMPEL, zvolen byl předsedou Chris Dijkens (NL) a místopředsedkyní Ana Isabel Garcia (PT).

Proběhly také volby předsedů a místopředsedů expertních skupin na 2017 – 2018

 • ES pro průmysl a ovzduší

–  předseda - Horst Büther (DE)

–  místopředseda – Florin Homorean (RO)

 • ES pro přesahové přístupy a nástroje

–  Předseda – Simon Bingham (UK)

–  Místopředseda – Jesus Ocio (ES)

 • ES pro odpady a přeshraniční přep. Odpadů

–  Marine de Gier (NL)

–  Alison Townley (UK)

 • ES pro vodu a půdu

–  předseda – Giuseppe Sgorbati (IT)

–  místopředseda – Paul Hickey (UK)

 • ES pro přírodu

–  Předseda – John Visbeen (NL)

–  Místopředseda – Andrea Slapnik (SI)

Byla diskutována otázka členského poplatků, budou stále stejné, proběhla informace, že stále některé organizace členský poplatek nehradí. Tyto organizace budou osloveny a požádány o uhrazení členského poplatku. Mohou se účastnit IMPEL projektů, ale pouze na své náklady.

Konference „Velká data“ a setkání expertní skupiny pro přesahové nástroje a přístupy – Lenka Němcová, Ř ČIŽP

Nový projekt „Plánování inspekcí podle mega dat“ v Nizozemí

 V rámci projektu skupina 5 analytiků, vědců a IT specialistů vytvořila program pro plánování inspekcí na základě dat o povolení, počasí, údajů z twitteru, umístění provozovatele a dalších za posledních pět let. Všechna data se zpracovala a vypadl plán inspekcí na rok 2017. Zatím ještě nemohou hodnotit, jak úspěšně projekt skončí, první hodnocení proběhne na konci roku 2017. Vkládají se pouze data, která jsou zdarma k využití. Očekávání využití velkých dat jsou vysoká, ale budou tato očekávání splněna? A jsou všechny tyto informace užitečné pro lepší provádění inspekcí?

V Nizozemí je 400 chemických závodů, většina z nich v oblasti Rotterdamu. Inspekci provádí vždy tři inspektoři, jeden z nich kontroluje pouze povolení. Dále probíhají kontroly Ministerstva bezpečnosti a spravedlnosti, které kontroluje požární zabezpečení a externí bezpečnost a Inspektorát sociálních věcí a zaměstnanosti kontroluje pracovní podmínky zaměstnanců a vnitřní bezpečnost Výsledky inspekcí všech těchto orgánů jsou zaznamenány ve společné databázi. Inspektoři hodnotí chemické závody na základě jejich zkušeností s provozovatelem v jejich regionu. Hodnotí tři oblasti – techniku, systém a kulturní aspekty.  V rámci plánování inspekcí podle rizik se hodnotí také, zda závod využívá nejnovější BAT, bezpečnost práce, počet porušení legislativy za poslední tři roky. Databází je excellová tabulka, ze které zjistí, zda je provozovatel „good“ nebo „bad“. Zjistili také, že pokuty, které mohou uložit, nejsou v žádném případě dostatečné a je potřeba používat i jiné nástroje kromě inspekcí.

1.  „Dobrý provozovatel“ – je jich pět. Jsou dávány za příklad, což je vodítkem i pro budoucí zaměstnance, že jde o bezpečný provoz, je u nich vykonáváno méně inspekcí s menší intenzitou.

2.  „Průměrný provozovatel“ – inspekce na běžné bázi

3.  „Špatný provozovatel“ – je jich 30. Byla jim uložena již řada pokut, ale své jednání nezlepšili a nezměnili. Je vhodné ukázat negativní obrázek o těchto provozovatelích veřejnosti v médiích.  Nyní rozšiřují databázi o další údaje – možnost zaplavení, možnost zemětřesení, blízkost letiště, blízkost lidského obydlí atd..

Program Nizozemského inspektorátu pro životní prostředí a dopravu

Inspektoři používají nový program, který vznikal dva roky, a jsou v něm zařazena všechna zařízení, která inspektoři kontrolují a jejich historie za posledních pět let. Jsou tam vkládány informace nejenom z inspekcí  Inspektorátu životního prostředí a dopravy, ale i od ostatních organizací (Policie, finanční úřad, obchodní inspekce atd.) Inspektorát s nimi podepsal bilaterální dohody, že budou do programu vkládat informace. Ještě chybí dohoda s 8 organizacemi, se kterými chce inspektorát podepsat dohodu v nejbližší době. V programu mohou inspektoři nalézt údaje, kdy tam byly ostatní úřady na kontrole a zda našli nesoulad s legislativou, všechny stížnosti na zařízení a jak byly vyřízeny a všechna povolení, která mají registrační číslo a samozřejmě všechny informace o provozovateli. V programu již není uvedeno, o jaký nesoulad šlo, ale je tam uveden e-mail, na kterém se mohou na podrobnosti zeptat. Inspektor se může do programu přihlásit, když zadá heslo a číslo svého mobilního telefonu, poté mu přijde na mobilní telefon zpráva se zabezpečovacím kódem, který mu zabezpečí vstup nanejvýš na 20 minut, potom se připojení automaticky odpojí. Může hledat až 50 zařízení, ale když se dá do vyhledávače např. benzinové pumpy SHELL, tak se nic nezobrazí, protože je jich v Nizozemí více než 50 a inspektor musí hledání zúžit na např. benzinové pumpy SHELL v regionu Rotterdam. Inspektoři by si také nic z programu neměli tisknout. Vývoj tohoto programu trval dva roky a pracovalo a pracuje na něm trvale 5 odborníků IT a analytiků. Největším problémem bylo, že 27 organizací, které zadávají do programu data, měly každá odlišný informační systém.

Na setkání expertní skupiny pro přesahové nástroje a přístupy bylo oznámeno, že v roce 2017 se budou konat tři IRI, ve Slovinsku a Portugalsku (Azorské ostrovy) a „zelené IRI“ v Albánii. Účastníci také byli seznámeni s problémy sekretariátu, vzhledem k přibývajícím agendám práci není možné zvládnout, situace se bude muset řešit na příštím Valném shromáždění IMPEL. Také se diskutovalo o problémech s rozpočtem, bylo by vhodné najít jinou cestovní agenturu než VCK, která si účtuje za každý úkon 50,- €. Návrhy nových projektů je třeba zaslat nejpozději do začátku září. Na základě diskuse z konference „Velká data“ by měl být navržen projekt na srovnání analýzy dat ve členských zemích, minimální kritéria pro data, metodologie jejich sběru, relevantní data pro inspekce, rizika využívání velkých dat a jejich sdílení.

Kontrolní projekty na chemické látky a screeningové analytické metody – Oldřich Jarolím, ŘDT ČIŽP  

 

Byly představeny kontrolní projekty, kterých se v minulém období účastnila ČIŽP v oblasti chemických předpisů – jednalo se zejména o evropský projekt REF4, kdy byly kontrolovány omezené látky. Dále byly podány informace o kontrolách, které se provádí v letošním roce – např. o projektu zaměřeném na internetový prodej chemikálií a dalším evropském projektu REF5, kdy jsou kontrolovány expoziční scénáře látek používaných v Evropě. Mezi plánované projekty patří pilotní projekt na látky v předmětech a projekt REF6 zaměřený na nařízení CLP. Na závěr byly zmíněny nové analytické přístroje OOH ČIŽP.

 

Workshop k projektu“ Enforcement Action 2017“ – Jitka Jenšovská, Ř ČIŽP

 Jednání zahájil pozdravem pan Nuno Banza, hlavní inspektor IGAMAOT. Následně Marco Candeias (PT) představil portugalský systém kontrol přeshraniční přepravy odpadů.

Naomi Ross (UK-SEPA) shrnula výsledky kontrol EA Projektu za období 2015-2016.

Dále byl představen případ ilegálního dovozu ojetého vozidla z Ruska do České republiky – Jitka Jenšovská (CZ).

Emma Nurmi (FI) referovala o projektu skandinávských zemí (NO, SE, FI, DK) hrazeného z prostředků Norska zaměřeného na porušení přepravního dokladu podle Přílohy VII Nařízení 1013/2006.

Další její prezentace popisovala, jak vtipně nazvala „ Případ těhotného kontejneru paní B.“ V prosinci 2015 obdržel finský příslušný úřad informaci německých úřadů o zadržení kontejneru naplněného oblečením, obuví, pneumatikami, motory, elektrozařízením, náhradními autodíly a dalšími věcmi, který byl vypraven z Finska a mířil do Afriky. Podle nákladního dokladu byl kontejner naložen v únoru 2015 a vážil 18 tun. Dle dokladů byla vývozcem paní B. Nebylo jasné, kde se kontejner po dlouhou dobu nacházel.

Německé úřady zásilku zadrželi v březnu 2015 s tím, že se u velké části „věcí“ jedná o odpad, který nelze do Afriky vyvážet. Hmotnost kontejneru v té době byla 42 tun!

Dle šetření finských úřadů bylo do případu zapojeno více společností: logistická společnost X, jejímž prostřednictvím se zjistilo, že lodní společnost Y, která měla z minulosti problémy se zásilkami do Afriky, připravila k nákladu deklaraci, ale odpovědná osoba už zde nepracuje a odmítá se k čemukoliv vyjádřit, finská pobočka této společnosti má špatnou platební morálku. Dalším aktérem byla zasilatelská společnost Z, její pobočka v Německu byl držitelem obsahu kontejneru. Obsah kontejneru byl při nakládání v Helsinkách oceněn na 30 000 €. „Paní B.“ nebylo možné vypátrat, byl nalezen „pan B.„ a potom jejich zplnomocněný advokát/mluvčí, výhodou bylo, že mluvil finsky! Pan B. musel zaplatit 8 000 € za poškozený kontejner a další náklady spojené s dopravou. Korespondence finských úřadů se všemi zúčastněnými, včetně celní správy, byla nekonečná a náročná.

V lednu 2016 se jako možnosti dalšího postupu jevily: celou zásilku odstranit jako odpad v Německu nebo vrátit zásilku k přetřídění do Finska. Rozhodlo se pro repatriaci do Finska. Nic se ovšem nedělo, advokát se snažil nadále třídit odpad v Německu. Dalších několik měsíců korespondence nevedlo k výsledku, společnost Z nereagovala, advokát zmizel do Francie. Zásilka byla nakonec zpracována v listopadu 2016 v Německu. Finské úřady nedostaly předem přes mnohé žádosti ani odhad možných nákladů. Protože vývozce „zmizel“, Finsko jako země odeslání se stalo za zásilku odpovědným a muselo uhradit náklady spojené s odstraněním odpadů. Původní cena byla 48 000 €, jednáním se podařilo částku snížit na 40 000 €. Jaké z případu plyne ponaučení? Pokud možno nenechávat zásilky třídit za hranicemi odesílající země. Když není jiná možnost a když exportér neplní své povinnosti, musí země odeslání jako zodpovědná strana uzavřít smlouvu se společností, která třídění a odstranění provede, a předem se dohodnout na ceně operace.   

Poslední prezentaci prvního dne konference přednesla Beate Langset (NO) – ilegální export lodí určených k odstranění. Zdroje jako platforma nevládních organizací zaměřených na nelegální likvidaci lodí uvádějí, že v roce 2016 se demontovalo 862 lodí, z toho 668 skončilo na otevřených plážích např. v Pákistánu.

Druhého dne pokračovala konference prezentací Amélie Frey (FR), ve které popsala historii vzniku a poslání a současnou situaci OCLAESP, což je Centrální úřad pro boj proti poškozování životního prostředí a veřejného zdraví. Tento úřad byl založen v roce 2004, skládá se ze sekretariátu a strategicko-analytické divize a divize vyšetřovací. Jednotlivé složky spolupracují na národní i mezinárodní úrovni. K vyšetřování používají mimo jiné i tzv. metodu OSINT (open source intelligence- zpravodajství z otevřených zdrojů). Jedná se  o typ informací, které využívá zpravodajská služba a získaných z tzv. otevřených zdrojů, tedy volně dostupných informačních kanálů (těch které jsou volně přístupné bez omezení nebo mohou být oficiálně zpřístupněny, např. za poplatek) jako jsou např. denní tisk, internet, katastrální knihy apod.  

Pádraig O´Shea (UK) a Jonas Lundin (SE) referovali o společné výměnné kontrolní akci  zaměřené na problematiku komodity, která je v centru zájmu mnoha společností nakládajících s odpady, a sice „Paliva odvozeného z odpadů (RDF)“. Švédsko hostilo účastníky  z Dánska, Estonska, Německa, Maďarska Norska, Polska, Irské republiky, Holandska a Spojeného království (Anglie, Severního Irska a Skotska). Jednotliví zástupci informovali o množství RDF dováženého do jejich zemí a ze kterých druhů odpadů se nejčastěji RDF odvozuje. Přeprava tohoto druhu odpadu podléhá souhlasu příslušných úřadů, v Bavorsku ovšem zaznamenali pokus o přepravu doprovázenou pouze  dokladem dle Přílohy VII Nařízení 1013/2006, o přepravě odpadů. Součástí akce byla návštěva spalovny odpadů v Malmö a praktická silniční kontrola přepravy.

Informace o jednání a terénní cvičení v rámci projektu TESEUS – Ing. Danuše Hráská, OI Liberec

Byla podána informace o historii povodní a škod v Sasku, o protipovodňových opatřeních a způsobech odstraňování odpadů. Zemská správa přehrad Sasko spravuje 3000 km toků, má 850 pracovníků, 5 provozoven a zabývá se plánováním a ochranou proti povodním. Po povodních v roce 2002 bylo vybudováno 650 km protipovodňových hrází, 137 přehrad. Absolutní ochrana proti povodním ale neexistuje.

Prevence:  vlastní, urbanismus – plánování, péče o místo, technická ochrana – nádrže, zdi, špuntové zdi, osvěta. Správa přehrad není výkonným orgánem při povodních, je pouze poradním orgánem a mj. vlastní a provozuje sklady s pískovými pytli.

Druhý den se uskutečnila návštěva hornického muzea v Hermbergu a okružní jízda kolem zatopeného povrchového uhelného dolu Berzdorf – nyní stále ve výstavbě rekreačního střediska Berzdorfersee. Berzdofersee má maximální hloubku 71 m, obsahuje 333 miliónů m3 vody a jeho obvod je cca 20 km. Odpady jsou v průběhu staveb buď využívány přímo na místě pro terénní úpravy, s odpady nebezpečnými či dle německé legislativy s odpady „zvláštního zřetele“ je nakládáno v souladu s německou legislativou (skládky, recyklace, následné využití).

Informace z jednání k projektu „Implementace směrnice o průmyslových emisích – Tomáš Augustin, OI Brno

Jednání se konalo na ARPA Lombardie v Miláně.

Kvalita ovzduší v regionu Lombardie a v Miláně.

Region Lombardie 9 900 000 obyvatel, hustota obyvatel 419/km2

Aglomerace Milán 3 600 000obyvatel, hustota obyvatel 3 141/km2

Město Milán 1 300 000 obyvatel, hustota obyvatel 7 272 /km2

Jedná se o údolí, které obklopují hory o výšce překračující 2500 m nad mořem ze tří stran a meteorologické podmínky často brání rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.

Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší má klesající tendenci, nicméně denní limit PM10  je překračován 80-100x každý rok,  je překračován roční limit NO2, zvláště na dopravních imisních  stanicích  (roční průměrná hodnota 39-62 µg/m3). Nejsou dosaženy standardy pro  Benzo[a]pyren, především v oblastech, kde je více rozšířené spalování dřeva (mimo centrum) a dále dochází k překračování limitu pro ozón.

Cca 75% v Lombardii a 65% v Miláně emisí PM10 pochází ze spalování dřeva, dopravy (dieselové motory, pneumatiky, brzdy)

CCA 75% v Lombardii a 89% v Miláně emisí NOx pochází ze spalování zemního plynu a dopravy (dieselové motory).

Vypracován Regionální plán kvality ovzduší:

-  Doprava  (40 opatření) – nízkoemisní zońy (Euro 3 a výše, týká se oblastí s 3,6 miliony obyvatel, významné snížení emisí a urychlení výměny vozového parku), Zóna C Milan centrum (poplatek 5 Euro za vjezd, významné snížení dopravy v této oblasti o cca 30%, snížení polutantů v oblasti, rovněž sehrálo důležitou roli v podpoře sdílení jízdních kol a automobilů), sdílení jízdních kol a automobilů, 2 nové trasy metra

-  Stacionární zdroje (37 opatření) -  podpora energetické účinnosti a racionálního používání energií, pravidla a omezení pro spalování dřeva, průmyslové zařízení a nakládání s odpady – použití nejlepších dostupných technik, omezení a přemístění nových zařízení

-  Zemědělství (14 opatření)  – anaerobní digesce a zapravení injektáží

Informace o 6. Jednání pracovní skupiny k projektu Dělání správných věcí pro povolování a pracovní skupiny projektu k implementaci směrnice o průmyslových emisích – Helena Kameníčková, OI Ostrava

Jednání pracovní skupiny k projektu Dělání správných věcí pro povolování se zúčastnil i vedoucí projektu Implementace směrnice o průmyslových emisích. Byl odsouhlasen rámec příručky a upřesněn obsah jednotlivých kapitol s návrhem na propojení konkrétních výsledků z dobré praxe a ostatních IMPEL projektů, které se zabývají implementací směrnice o průmyslových emisích. Hodně se diskutovalo o propojení procesu povolování a následnou inspekční činností a bylo dohodnuto, že toto jsou dva pilíře, na které se příručka v oblasti dobré praxe zaměří. Dále bylo diskutováno využití příručky pro Evropskou komisi, a to pro navazující projekty. Horstem byl prezentován požadavek EK, aby byla použitelná pro školení v rámci implementace směrnice o průmyslových emisích. Byl prezentování návrh příručky pracovní skupině IED-I, konané dne 22. 6. 2017 v sídle agentury. Na základě diskuse bylo vytipováno 8 témat pro workshop v Lisabonu za účelem zajištění praktičnosti a použitelnosti příručky. Bylo dohodnuto, že název projektu se změní na „Dělání správných věcí pro povolování a inspekce, a činností pracovní skupiny pro rok 2018 bude ověření praktičnosti obsahu příručky a její aplikace na webových stránkách IMPELu.

 

 

 

Zveřejněno: 30.06.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 504 x
Vytisknout