Základní informace o České inspekci životního prostředí , Ing. Petr Soukup - ředitel ČIŽP

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Zpracováno pro tiskové oddělení MŽP ČR jako příspěvek do posledního čísla časopisu PLANETA.

   Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je specializovaný odborný dozorový orgán státní správy působící v oblasti životního prostředí. Je samostatnou rozpočtovou organizací řízenou ministerstvem životního prostředí (MŽP). Spolu s MŽP je jediným orgánem státní správy v oblasti životního prostředí s celorepublikovou působností, ostatní orgány (obce, okresní úřady, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí) mají působnost pouze ve "svém" regionu. Může proto řešit, na rozdíl od nich, i nadregionální problémy.
   ČIŽP působí v pěti složkách životního prostředí - v ochraně ovzduší, vod, přírody, lesa a v odpadovém hospodářství. Je relativně mladým orgánem státní správy, neboť byla zákonem zřízena v roce 1991. V době svého vzniku měla pouze složku ochrany lesa. V letech 1991 a 1992 se k ní připojily bývalá Česká vodohospodářská inspekce (ČVI) a Česká technické inspekce ochrany ovzduší (ČTIO) a nově byly vytvořeny složky odpadového hospodářství a ochrany přírody. Vývoj současného organizačního uspořádání ČIŽP byl ukončen v květnu 1993 přijetím Statutu ČIŽP. Podle něho je ČIŽP jednotným orgánem s interním členěním na ředitelství a deset oblastních inspektorátů. Ředitelství sídlí v Praze, oblastní inspektoráty (OI ČIŽP) v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a Ostravě.
    Náplň činnosti ČIŽP je stanovena příslušnými složkovými zákony a lze ji v nejstručnější podobě formulovat jako dozor nad dodržováním zákonnosti na úseku ochrany životního prostředí. Rozsah kompetencí ČIŽP je nemalý - cca 70. K základním právům inspektorů patří právo v rámci inspekční činnosti vstupovat na pozemky a do objektů a požadovat podklady, informace a vysvětlení související s předmětem dozoru. Naopak mají povinnost prokázat se služebním průkazem, před vstupem na pozemky a do objektů informovat jejich majitele (provozovatele) a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které během svého dozoru zjistí. ČIŽP je oprávněna nejen dozírat nad dodržováním zákonnosti v oblasti životního prostředí, ale i (kromě složky ochrany přírody) ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a s výjimkou složky odpadového hospodářství ve zvláště závažných případech dokonce zastavit provoz nebo činnost, které jsou příčinou ohrožení životního prostředí.
    Charakteristickým rysem dosavadní existence ČIŽP byl přechod tradičních odborných inspekčních orgánů ČVI a ČTIO, které se staly její součástí, na orgán státní správy, kterým dříve nebyly a její materiální zabezpečení při současném plnění zákonem stanovené inspekční činnosti. Inspektoři ČVI a ČTIO si svoji odbornou kvalifikaci rozšířili o kvalifikaci správního úředníka, původní roztříštěná sídla oblastních inspektorátů ČVI a ČTIO byla nahrazena, až na některé výjimky, centrálním sídlem OI ČIŽP, ve kterém sídlí všechny složky ČIŽP. Výrazně se zlepšila mobilnost inspektorů a zejména vybavení výpočetní technikou. Podstatného pokroku se dosáhlo v budování moderního spojení mezi jednotlivými útvary inspekce.
    V dalším období bude třeba dokončit stabilizaci sídel útvarů ČIŽP, dobudovat pohotové spojení mezi nimi a trvale se zaměřovat na zhodnocení kvalitního materiálního vybavení. To však není zdaleka vše. ČIŽP vznikla na bázi ČVI, ČTIO a lesnické inspekce. Chceme proto, mimo jiné, navazovat na to dobré z jejich tradice, zejména na jejich odbornou úroveň. Postavení ČIŽP je však jiné. Není inspekčním orgánem totalitního státu, ale orgánem státní správy státu demokratického. Je strážcem dodržování zákonem stanovených "pravidel hry" v enviromentální oblasti. V nejkoncentrovanější formě lze říci, že smyslem její činnosti je ochrana životního prostředí prostřednictvím prosazování dodržení na tuto ochranu orientovaných legislativních předpisů. Efektivní naplňování takto formulovaného poslání je základní a trvalý cíl ČIŽP.
    V souladu se základním cílem své existence a jako orgán státní správy, který v demokratickém státě nestojí proti občanům, ale je službou, kterou si platí, nechce ČIŽP být prvoplánově represivní. Předpokládáme, že spolu se zdroji ohrožení a znečišťování životního prostředí budeme hledat cestu dodržení zákonných požadavků. Zneužití naší snahy, nečinnost a ingnorování povinností budeme však v rozsahu svých kompetencí nekompromisně sankcionovat. Jsme si přitom vědomi, že současné legislativní předpisy tento přístup sice přímo nevylučují, ale nepředpokládají, že můžeme být proto vystaveni kritice nejen kontrolních orgánů, ale i veřejnosti, jejíž nemalá část účinnost represe přeceňuje a že naše vstřícnost může být kontrolovanými subjekty chápána jako slabost. Jsme však přesvědčeni, že účinnost naší práce se zvýší, neodradíme-li občany pouhou represí a získáme-li je naopak k "dobrovolnému" plnění potřeb ochrany životního prostředí.
    Náplní činnosti inspekce je aplikace legislativních předpisů v praxi. Účinnost inspekční činnosti je bez přehánění podmíněna jejich kvalitou. ČIŽP se proto hlásí k úkolu vytváření zpětné vazby legislativního procesu a k úloze spolutvůrce a oponenta nových právních norem v oblasti své působnosti. Domníváme se, že inspekce by se neměla stát administrativním kolosem, který, s trochou nadsázky, bez vnějších podnětů je schopen se zabývat již jen sám sebou. Naopak, měla by zůstat relativně útlým, pohotovým, mobilním a z převážné části v terénu působícím orgánem. Tento záměr nelze však chápat tak, že ČIŽP může bez personálního, materiálního a finančního posílení přebírat další kompetence, jak se to již v minulosti stalo.
    Máme ctižádost budovat svojí autoritu především na kompetentnosti našich inspektorů. Rádi bychom, aby revize provedená inspekcí nebyla pro kontrolovaný subjekt pouze nepříjemností, ale i přínosem. Předpokladem je vysoká odbornost inspektorů a stabilita jejich týmů, která je v současných podmínkách státní správy obtížně zajistitelná. Budeme soustavně pracovat na zdokonalování metod inspekční činnosti tak, aby naši inspektoři byli rovnohodnotnými "protihráči" kontrolovaných subjektů a aby jejich postup byl jednotný v rámci celé republiky. Z náplně činnosti ČIŽP objektivně vyplývá, že inspekční dozor nemůže být plošný, ale namátkový. Připravujeme proto postupy, které nám umožní plošné působení výsledků jednotlivých revizí. V neposlední řadě pracujeme na zdokonalování evidence a zpracování údajů, poznatků a informací, které inspektoři získávají při svých revizích.
    Stručně řečeno, po období budování a stabilizace rutinní inspekční činnosti stojí ČIŽP na počátku období intenzifikace svého působení a jeho modifikace v souladu s požadavky vyplývajícími ze společenské objednávky.
Zveřejněno: 01.04.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 13033 x
Vytisknout