Výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí

Českému předsednictví se podařilo dojednat 6 legislativních předpisů mezi Radou EU a Evropským parlamentem a přijmout je v prvním čtení, což můžeme považovat za mimořádný úspěch. Jedná se o

  • směrnici o biocidech,
  • nařízení EMAS,
  • nařízení o ekoznačení,
  • nařízení o látkách poškozujících ozónovou vrstvu,
  • směrnici o etapě II rekuperace benzínových par (VOC Stage II)
  • nařízení o obchodu s výrobky z tuleňů.

Dále byly na březnové Radě EU pro životní prostředí přijaty závěry Rady k budoucí kodaňské dohodě o ochraně klimatu a závěry Rady s příspěvkem k jarnímu zasedání Evropské rady, a na červnové Radě závěry Rady k biodiverzitě a invazním druhům, závěry Rady k bioodpadům a závěry k adaptacím na změnu klimatu.

Na červnové Radě ministrů se dále podařilo dojednat politickou shodu členských států k recastu směrnice o průmyslových emisích.

České předsednictví (CZ PRES) také úspěšně vedlo mnohá mezinárodní vyjednávání a pořádalo několik významných akcí v ČR.

Ochrana klimatu

České předsednictví vedlo mnoho mezinárodních jednání zaměřených na zvýšení ochrany klimatu. Cílem jeho snah bylo i přes složitou ekonomickou situaci zachovat pozici EU jako světového lídra v této oblasti. Zástupci českého předsednictví stáli v čele jednání s indickou vládou ohledně spolupráce na přípravě nové světové dohody o ochraně klimatu. Rovněž se podíleli na zahájení spolupráce s administrativou Spojených států amerických v této otázce. Předsednictví se v neposlední řadě podílelo i na přípravě společné pozice EU pro konferenci v Kodani v prosinci 2009.

Ministři životního prostředí 2. března přijali Závěry Rady vymezující zásadní pozice EU pro novou globální dohodu o nastavení režimu v oblasti ochrany klimatu po roce 2012. Do této důležité debaty se rovněž zapojili ministři financí (ECOFIN) a pro rozvojovou spolupráci (CODEV). V nově ustavené společné skupině EPC/EFC probíhala debata o budoucí finanční architektuře, která je jedním z klíčových nástrojů globální dohody o ochraně klimatu. K tomuto důležitému tématu CZ PRES zorganizovalo dvě společná zasedání na úrovni náměstků ministrů a dalších vysokých zástupců resortů životního prostředí a financí členských států a Komise.

Březnová a červnová Evropská rada za českého předsednictví také potvrdila své ambiciózní cíle v otázkách redukce emisí skleníkových plynů a financování mitigačních a adaptačních opatření v rozvojových zemích. Hlavy států a vlád rovněž stanovily jasné priority a cíle pro další práci EU, která musí být dokončena před konferencí smluvních stran v Kodani a na červnové Radě pro životní prostředí potvrdili v rámci strategické diskuze odhodlání EU dosáhnout globální a komplexní dohody o ochraně klimatu s cílem omezit růst celosvětové průměrné teploty na méně než 2°C ve srovnání s před-industriálním obdobím.

Předsednictví též připravilo komplexní závěry zaměřené na adaptaci na změnu klimatu v Evropě, které vychází z Bílé knihy publikované Evropskou komisí a k jejichž zformulování přispěla i přínosná diskuze na neformálním zasedání ministrů životního prostředí v Praze v půli dubna. Závěry k adaptacím byly schváleny na červnové Radě pro životní prostředí a určují hlavní směřování EU a úkoly pro experty, kteří se zabývají dopady a zranitelností jednotlivých států a regionů Evropy a hledají možnosti přizpůsobení se podmínkám měnícího se podnebí.

V souvislosti s přípravou na Kodaňskou dohodu o mezinárodním režimu boje proti změnám klimatu České předsednictví rovněž připravilo a Radou byly schváleny závěry Rady k tzv. „6 months rule“, ve kterých EU vyzvala sekretariát UNFCCC k předložení změny Kjótského protokolu.

Během CZ PRES se uskutečnila řada diplomatických aktivit a vyjednávání v souvislosti s posílením pozice EU, jako světového leadera, před klíčovou konferencí OSN v prosinci letošního roku v Kodani. Konkrétně v dubnu proběhla jednání ministrů životního prostředí zemí G8 v italských Syrakusách. CZ PRES  rovněž aktivně vyjednávalo za EU při třech přípravných jednání Fóra největších světových ekonomik o změně klimatu a energetice (MEF) ve Washingtonu D.C., Paříži a Mexiko City Mezinárodní otázky změny klimatu byly rovněž na programu bilaterálních Summitů EU s některými státy (např. s Korejskou republikou, Kanadou, Japonskem a Čínou). Důležitý byl i Summit k udržitelnému rozvoji, který proběhl 5. - 7. února v indickém Dillí. Součástí těchto kontaktů byla rovněž bilaterální jednání na jiných mezinárodních fórech (např. na 25. zasedání Řídící rady UNEP). Rovněž proběhla návštěva na úrovni ministerské Troiky v Tokiu a ve Washingtonu, kde byla zahájena spolupráce s novou americkou administrativou s cílem sblížit pozice mezi EU a USA ve vyjednávání.

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí

Dosažení politické shody k návrhu směrnice o průmyslových emisích (IPPC) – jednání pokračovala za CZ PRES na pracovní skupině Rady a téma bylo zařazeno jako jeden z hlavních bodů k politické rozpravě na březnovou Radu ministrů životního prostředí. Během 13 zasedání pracovní skupiny za CZ PRES, několika jednání Coreperu a finálně ministerského zasedání Rady EU pro životní prostředí 25. června se k tomuto komplexnímu návrhu podařilo najít politickou shodu mezi členskými státy. Návrh směrnice představuje balíček 7 v současnosti samostatných legislativních předpisů, které spojuje do jediného dokumentu (vedle směrnice o integrované prevence a omezování znečištění jsou zahrnuty také např. směrnice o velkých spalovacích zařízeních,  směrnice o spalování odpadu atd.). Předsednictví vyvinulo maximální úsilí o nalezení vyváženého kompromisu, který zajistí účinnější ochranu vody, půdy, ovzduší a dalších složek životního prostředí a zároveň neohrozí konkurenceschopnost evropského průmyslu. CZ PRES dojednáním shody členských k tomuto návrhu umožnilo cestu k dohodě s Evropským parlamentem ve druhém čtení. Jedná se o další důležitý krok na cestě k  životnímu prostředí šetrnější ekonomice.

Schválení revize návrhu nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu –v březnu bylo dosaženo shody mezi Parlamentem, Radou a Komisí v prvním čtení, kterou EP potvrdil hlasováním v plénu 25.3. Hlavním výsledkem konečné dohody je například zákaz výroby a používání hydrochlorofluorouhlovodíků (tzv. měkkých freonů, HCFCs), které významně poškozují ozonovou vrstvu Země. Jejich výroba a použití budou významně omezeny a úplný zákaz vejde v platnost na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU od roku 2020.

Schválení návrhu směrnice o uvádění biocidních přípravků na trh vzhledem k prodloužení některých časových období – během března 2009 bylo k tomuto návrhu dosaženo shody mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Návrh směrnice byl odsouhlasen v prvním čtení plénem Evropského parlamentu 24. března 2009 a je možno jej vidět jako první úspěšný krok na cestě k celkové revizi této směrnice, kterou Komise zveřejnila v polovině června 2009.

Schválení návrhu směrnice o etapě II rekuperace benzínových par při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů na čerpacích stanicích (VOC II) – Podařilo se dosáhnout shody v 1. čtení, kterou EP odsouhlasil na plenárním zasedání 5. května. CZ PRES dosáhlo kompromisu, podle kterého se určité evropské čerpací stanice musí během několika let vybavit zařízením, které bude při doplňování paliva dodávek, automobilů či motocyklů zachycovat benzinové výpary. Zařízení na zachycování výparů tak má zlepšit ochranu ovzduší, zdraví lidí a zároveň má umožnit úsporu paliva. Kompromis má být tedy výhodný pro lidi i firmy. Zachycování výparů je z hlediska přínosu pro ochranu životní prostředí významné pro lokální oblast, kde se čerpací stanice nachází. Jde především o bezprostřední okolí a je i zásadní pro zaměstnance čerpacích stanic, kteří přicházejí s výpary do kontaktu každý den.

·    Odpady

o    Bioodpad – Rada pro životní prostředí pod vedením CZ PRES v červnu schválila závěry k Zelené knize k bioodpadům, ve kterých se členské státy shodly na tom, že má Komise přijít s návrhem, jak řešit nakládání s bioodpady na evropské úrovni. Pokud analýza dopadů ukáže, že je to třeba, předloží Komise návrh nového legislativního předpisu.

o    Elektroodpady – CZ PRES na pracovní skupině Rady zahájilo diskuzi ke dvěma návrhům směrnic k elektroodpadům. Jedná se o návrh směrnice o použití  některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHs) a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Návrhy byly na skupině prezentovány Evropskou komisí a delegace přednesly své předběžné připomínky. V květnu a červnu pokračovalo na pracovní skupině pročítání návrhů článek po článku.

o    Recyklace odpadů – v reakci na snižování poptávky po recyklovaných materiálech iniciovalo CZ PRES další diskuzi na téma recyklace odpadů se členskými státy i Evropskou komisí. Na základě jednání ředitelů odborů odpadů EU v Praze CZ PRES připravilo Presidency Paper. Paper byl s ohlasem diskutován  na březnové Radě ministrů ŽP.

Udržitelná spotřeba a výroba

·    Schválení návrhu nařízení o dobrovolné účasti organizací v systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) -  Bylo dosaženo shody v prvním čtení mezi Radou a EP. Evropský parlament dohodu odsouhlasil 2. dubna 2009. Díky revizi nařízení by mělo dojít ke zvýšení počtu organizací, které systém používají, a uznání programu EMAS jako nejvyššího standardu pro systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě toho, že by se měl systém EMAS stát pro organizace snadněji přístupným, dojde také k vytvoření dopadu nad rámec organizací registrovaných v programu EMAS tím, že bude od těchto organizací požadováno, aby zvážily hlediska ochrany životního prostředí při výběru svých dodavatelů a poskytovatelů služeb.

·    Schválení návrhu nařízení o ekoznačení – na pracovní úrovni došlo v Radě během ledna a února k obecné shodě členských států ke kompromisnímu návrhu CZ PRES, k nejvíce problematickým otázkám patřilo rozšíření rámce na potraviny a výše poplatků. Bylo dosaženo shody v prvním čtení mezi Radou a EP a Evropský parlament dohodu schválil v 1. čtení dne 2. dubna 2009. Výsledný návrh by měl zvýšit atraktivitu ekoznačky a pozměnit a zjednodušit systém jejího udělování.  Cílem je také  zlepšení informovanosti spotřebitelů o dopadech výrobků a služeb na životní prostředí, pochopení a všeobecné uznání tohoto systému označování v Evropské unii a v celosvětovém měřítku.

Ochrana biologické rozmanitosti

·    Mezi výrazné úspěchy předsednictví patří dosažení shody na návrhu nařízení o obchodu s výrobky z ploutvonožců (tuleňů). Návrh byl schválen v 1. čtení na prvním květnovém plénu EP 5.5. 2009. Cílem nařízení je omezení uvádění na trh výrobků z ploutvonožců, kteří jsou loveni komerčně pro kůže a jiné produkty. Uvádět na trh bude možné pouze předměty a výrobky pocházející z tradičního lovu původních obyvatel. Uváděny na trh mohou být také výrobky z omezeného pobřežního lovu, ovšem takto získané produkty nelze komerčně využívat.

·    Předsednictví věnovalo značné úsilí i na projednání návrhu směrnice o ochraně půd, který byl Komisí představen již v září 2006. Na jednání červnové Rady pro životní prostředí byla zařazena zpráva o dosaženém pokroku v projednání této směrnice, ke které se zatím kvůli velice odlišným postojům nepodařilo nalézt shodu členských zemí.

·    Dále byly předsednictívm připraveny na červnové Radě jednomyslně schváleny závěry Rady k biodiverzitě a invazivním druhům (hodnocení akčního plánu EU pro biologickou rozmanitost v polovině období a plán strategie EU pro nepůvodní invazní druhy). Členské státy se shodly, že ochranu biodiverzity je třeba integrovat do všech sektorových politik (zemědělství, územní plánování, ochrana klimatu) a Rada se shodla na tom, že je třeba co nejdříve připravit kvalitní strategii - jakými legislativními i nelegislativními nástroji invazním druhům čelit. Rada se opakovaně potvrdila, že EU musí zvýšit úsilí pro zastavení poklesu biologické rozmanitosti.

·    Na březnové Radě ministrů ŽP bylo přijato Rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropského společenství zaujat, pokud jde o návrhy změn Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a jejího harmonogramu  - Ministři kvalifikovanou většinou odsouhlasili společnou pozici těch členských států EU, které jsou zároveň členy Mezinárodní velrybářské komise (IWC) s cílem chránit co nejefektivnějším způsobem ohrožené druhy kytovců. K nejdiskutovanějším tématům patřila otázka týkající se moratoria  na komerční lov velryb a omezení lovu malých kytovců. Přijatá pozice dává šanci efektivně vyjednávat především s Japonskem o ochraně nejohroženějších druhů kytovců.

Mezinárodní jednání v oblasti životního prostředí za CZ PRES

·    25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP GC)/10. Globálním fóru ministrů životního prostředí (16.- 20.2.2009, Nairobi) - České republice se na jednání podařilo úspěšně vyjednat jménem EU celkem 17 rozhodnutí o ochraně životního prostředí, z nichž za nejdůležitější lze považovat přijetí rozhodnutí k chemickým látkám, na jehož základě bude v roce 2010 zahájen mezivládní vyjednávací proces směřující k novému mezinárodně-právnímu nástroji na regulaci rtuti. Mezi další vyjednaná rozhodnutí náleží rozhodnutí o podpoře Afriky v oblasti řízení ochrany životního prostředí, o nakládání s odpady, o spolupráci Jih-Jih, o Vodní politice a strategii UNEP, o podpoře malých ostrovních rozvojových států či rozhodnutí podporující cíle UNEP v oblasti environmentálního práva na mezinárodní i národní úrovni. Během jednání proběhla celá řada jednání EU s globálními partnery a CZ PRES uspořádalo setkání ministrů životního prostředí EU a Afriky.

Chemické látky

·    V Ženevě proběhlo 4. - 8. května 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Do Úmluvy bylo zařazeno devět nových chemických látek, což prosazovala delegace českého předsednictví. Stockholmská úmluva je zaměřená na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před účinky škodlivých persistentních organických látek (tzv. POPs), tedy látek schopných dlouhodobě setrvávat v životním prostředí, přenášet se na velké vzdálenosti a koncentrovat se v živých organismech. V původním znění, které vstoupilo v platnost před pěti lety, Stockholmská úmluva obsahovala zákaz nebo omezení používání dvanácti látek, například DDT, polychlorovaných bifenylů nebo polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/PCDF). Během 4. zasedání v Ženevě bylo do seznamu látek zahrnuty další látky, které podle svého charakteru způsobují řadu onemocnění, například rakovinu, poškození dědičných vlastností, nemoci jater a ledvin nebo porušení imunitního systému. Na konferenci bylo také schváleno rozhodnutí o posílení spolupráce mezi Stockholmskou úmluvou a jejími sesterskými úmluvami zabývajícími se nebezpečnými chemickými látkami a odpady, tedy s Rotterdamskou a Basilejskou úmluvou.

·    2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (ICCM2) se konalo v květnu v Ženevě a přezkoumávalo plnění Strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami skončilo úspěchem. Českému předsednictví se podařilo prosadit na tomto zasedání všechny priority EU. Konference ustavila proceduru, pomocí které budou nová témata sledována a navrhla společný postup pro čtyři z nich – sdílení informací o chemických látkách ve výrobcích, nakládání s elektrickými a elektronickými produkty, odstranění rizik vyplývajících z používání olova v interiérových barvách a přenos informací o vyráběných nanomateriálech a nanotechnologiích. Co se týče financování, Konference ocenila donory SAICM, mezi nimi i řadu členských států EU a Komisi a zároveň uznala, že je potřeba rozšířit donorskou základnu.

Udržitelná spotřeba a výroba

·    17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD-17) - Ve dnech 4.–17.5. května 2009 proběhlo v OSN v New Yorku zasedání CSD-17, na němž se EU pod vedením ČR podařilo dojednat rozhodnutí k urychlení implementace udržitelného rozvoje v oblastech zemědělství, rozvoj venkova, půda, sucho, desertifikace, Afrika a v průřezových tématech. Do závěrů CSD-17 se promítla řada priorit EU (udržitelné zemědělství a produkce biopaliv, ochrana služeb poskytovaných ekosystémy, udržitelné nakládání s půdou, integrované nakládání s vodními zdroji, posílení implementace Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci, spolupráce mezi Rio úmluvami, podpora udržitelného rozvoje zemědělství v Africe). Za přispění českého předsednictví EU se podařilo překonat krizovou situaci v CSD přijetím kompromisního závěrečného dokumentu a „Sdílené vize“.

·    Ve dnech 17.-19. června 2009 se uskutečnilo v Praze 7. zasedání Evropské sítě udržitelného rozvoje (ESDN), které bylo věnováno plnění Strategie udržitelného rozvoje EU a její předpokládané revizi v r. 2011, která by zohledňovala jak globální trendy, tak především evropské problémy – překonání hospodářské krize cestou ozelenění ekonomiky, snižování materiálové a energetické intenzity včetně prosazování udržitelné spotřeby a výroby.

·    České předsednictví zformulovalo konsensuální stanovisko EU k návrhu Brazílie uspořádat konferenci na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Rio de Janeiro (tzv. Rio+20), v němž  upozorňuje na nutnost vyvarovat se duplikací s ostatními procesy a doporučuje orientovat konferenci na klíčové otázky, které by podpořily koncept zelené ekonomiky, inovativní technologie a udržitelnou spotřebu a výrobu.

Ochrana lidského zdraví, Ochrana biodiverzity

·    5. Světové vodní fórum Istanbul – česká delegace v čele s I. náměstkem ministra Janem Dusíkem se účastnila zasedání světového vodního fóra, které se zabývalo např. otázkou zvýšení efektivity nakládání s vodou nejrůznějšími úspornými opatřeními, především v zemědělství (a to jak prostřednictvím efektivnějších technologií, tak lepší zemědělskou praxí), dále otázkami adaptací na změnu klimatu. dostupnosti přírodních zdrojů a produkce potravin. Do ministerské deklarace 5. Světového vodního fóra prosadilo české předsednictví řadu priorit EU, především přeshraniční spolupráci v mezinárodních povodích, dobré vládnutí a potlačování korupce. Zároveň se během jednání podílelo na tvorbě strategie začlenění problematiky vod do prosincové 15. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN pro změnu klimatu.

·    CZ PRES koordinovalo přípravy společných pozic  na 7. zasedání  mezinárodní Ad hoc pracovní skupiny pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivému sdílení přínosů z jejich využívání (WG ABS 7) v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Pracovní skupina vůbec poprvé diskutovala návrhy operačních textů přednesených smluvními stranami CBD,  a které by se měly v budoucnu stát součástí právně závazného protokolu.

Další mezinárodní jednání

·    Ve dnech 4. – 9. dubna 2009 se v Praze uskutečnilo 17. zasedání shromáždění zástupců parlamentů Afriky, Karibské a Tichomořské oblasti a Evropy (17. ACP – EU Joint Parliamentary Assembly). Součástí jednání bylo uspořádání semináře na lokalitě, kde probíhá odstranění staré ekologické zátěže původní výroby pesticidů - projekt „Spolana -Dioxiny“ realizovaný společností BCD CZ, a.s. Praha v letech 2002 – 2009. Na programu pro 23 zástupců parlamentů byly přednášky, film, návštěvu dekontaminovaného místa a prohlídka technologie nespalovací technologie zásaditého katalytického rozkladu společnosti BCD CZ, a.s. Praha. Doporučení zástupců parlamentů vládě ČR plynoucí z návštěvy dekontaminovaného místa byly prezentovány na plenárním jednání dopoledne dne 9.4.2009: brát v úvahu negativní dopady kontaminovaných míst na životní prostředí a zdraví lidí; stanovit a plnění implementovat právní nástroje a multilaterální environmentální úmluvy zabývající se kontaminovanými místy a odpady; připravit a implementovat ucelený strategický plán na inventarizaci, sanaci kontaminovaných míst, vč. jejich financování.

·    Valné shromáždění sítě pro implementaci a prosazování práva životního prostředí IMPEL 3.–5. června 2009, mimo jiné schválilo závěrečnou zprávu z projektu Rezoluce o řešení konfliktů v životním prostředí prostřednictvím dialogu, který má přispět ke zlepšení komunikace mezi veřejností a úřady, které povolují a kontrolují činnost průmyslových zařízení z hlediska uplatňování práva životního prostředí. Dále se diskutovaly probíhající projekty a budoucí pracovní program IMPELu.

Významné konference

·    Konference Towards eEnvironment – Konference „Směrem k eEnvironment“ se konala 25.- 27. března 2009 v Praze a zabývala se vybudováním Sdíleného informační systém o životním prostředí v Evropě, který by měl poskytnout kvalitní informace a zajistí široké veřejnosti, veřejné správě, firmám, ale i médiím snadný přístup k věrohodným a srovnatelným informacím o stavu životního prostředí ve všech zemích Evropské unie.

·    Konference k Aarhuské úmluvě - mezinárodní konference o praktických aspektech Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) se konala 16. – 17. dubna v Brně. Konference byla určena soudcům a ostatním odborníkům všech právních profesí zemí EU, kteří se zabývají uplatňováním principů Aarhuské úmluvy v praxi. Pozvány byly také nestátní neziskové organizace a zástupci veřejné správy, působící v oblasti environmentálního práva. Členské země EU spolu s experty debatovali především o otázce potřeby nové evropské směrnice, která by mohla napomoci lépe implementovat problematické části Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Informace o výstupech konference a aktuálním vývoji v této věci bude rovněž zařazena jako jeden z bodů Rady pro životní prostředí v červnu 2009.

·    V Průhonicích se ve dnech 19.- 22. května konala konference Evropské platformy pro výzkum biodiverzity. Cílem konference bylo určit zásadní směry výzkumu, které by umožnily vědcům lépe zohlednit politické potřeby ve složité problematice ochrany výzkumu biodiverzity. Účastníci se proto zabývali strategií a metodami práce s taxonomickými informacemi: problematikou inventarizace a identifikace druhů a jejich ochrany. Dalšími prioritními tématy se stala role taxonomie v analýze procesů, které biodiverzitu ovlivňují, dopad změn biodiverzity na ekosystémové funkce a také využití databází s údaji o biodiverzitě.

·    CZ PRES dále ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Bývalé jugoslávské republiky Makedonie uspořádalo ve dnech 27.-29. května 2009 mezinárodní konferenci Partnerství a dialog – podmínky ke kvalitnímu výkonu veřejné správy při implementaci enviromentálního acquis v Mavrovu. Cílem konference bylo prohloubení stávající regionální spolupráce v otázkách životního prostředí a výměna zkušeností státních institucí, neziskového a obchodního sektoru v oblasti implementace evropského enviromentálního acquis v Evropské unii a regionu západního Balkánu se zaměřením na změnu klimatu a vodní hospodářství.

·    Konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech, která se konala v Praze ve dnech 27.- 28. května 2009, zahájila diskusi o ochraně těchto území, nastínění složitosti problematiky a toho, že není možné vyřešit nutnost ochrany a obnovy těchto oblastí během krátké doby. Poukázala na to, že se otázka ochrany přírodních a přírodě blízkých oblastí musí řešit v celé Evropě. Motorem vhodných řešení by měla být Wildland Support Network, jejímiž členy spolu se zástupci Evropské komise jsou přední nevládní ekologické organické organizace, pro které je ochrana těchto oblastí stěžejní. Klíčový bude diferencovaný přístup – v zemích, kde je takových oblastí minimum, je třeba se soustředit na jejich účinnou ochranu a případně obnovu; v zemích severní a východní Evropy by důraz naopak měl být kladen na plošné uchování takových území a nikoli jen na formální vyhlašování chráněných lokalit.

·    Konference o budoucím směřování environmentální politiky EU 11. června - za účasti zástupců státní správy členských států EU, evropských institucí (Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí) a nevládního sektoru (vč. Evropského environmentálního byra). V rámci konference byly shrnuty výsledky, kterých bylo v oblasti politiky životního prostředí EU dosaženo od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Šestý akční program EU pro životní prostředí, byl diskutován stav životního prostředí v současné době a hlavní přetrvávající problémy a zejména, jakým směrem by se měla  environmentální politika EU ubírat v  období po roce 2012. Důraz byl kladen na důslednou implementaci a aplikaci stávající legislativy ES, integrovaný přístup environmentální politiky, zpřehlednění reportingových povinností.

Evropský parlament

·    21. ledna prezentoval místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík ve Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitele priority CZ PRES v oblasti životního prostředí. MŽP se během příprav a realizace CZ PRES postupně stalo respektovaným partnerem Evropského parlamentu. Ministr Martin Bursík, I. náměstek Jan Dusík i experti MŽP se pravidelně aktivně účastnili debat Evropského parlamentu na témata, která souvisela s programovými prioritami CZ PRES a zástupci MŽP na všech úrovních jednali s jednotlivými europoslanci, politickými skupinami i reprezentanty parlamentních výborů. Tato konstruktivní spolupráce usnadnila prezentaci CZ PRES v Evropském parlamentu. Tento zdroj posloužil i k snadnějšímu vyjednávání legislativních předpisů v gesci MŽP, které byly za CZ PRES schváleny.

Spolupráce s nevládními organizacemi

·    20. ledna proběhlo v Bruselu setkání ministra Bursíka se zástupci vybraných nevládních organizací (skupina 10 nejvlivnějších environmentálních organizací EU - tzv. Green 10), kde byly představeny a diskutovány priority CZ PRES v oblasti životního prostředí.

·    26. února se na půdě MŽP setkal ministr Bursík se zástupci českých environmentálních nevládních organizací s cílem prodiskutovat pozice CZ PRES před zasedáním Rady pro životní prostředí dne 2. března.

·    1. března proběhlo v Bruselu u příležitosti Rady EU setkání ministra Bursíka se zástupci 10 nejvlivnějších environmentálních nevládních organizací EU (tzv. Green 10), kde byly představeny body programu Rady ministrů životního prostředí a diskutovány pozice NGOs k otázce klimatu, GMO, IPPC, recyklace odpadů a dalším oblastem.

·    7. dubna se ministr Bursík v Praze setkal se zástupci 11 českých a dvou zahraničních nevládních organizací za účelem informování a diskuze k tématům neformálního zasedání Rady ministrů životního prostředí. Kromě debaty k otázkám změn klimatu a adaptacím se zástupci NGOs informovali také na vývoj projednávání návrhu směrnice IPPC.

·    V květnu v rámci COP 4 Stockholmské úmluvy i ICCM2 proběhla jednání EU s NGOs zaměřená na témata projednávána na konferencích.

Zveřejněno: 30.09.2009 –Jana Rambousková ; Přečteno 2790 x
Vytisknout