Výroční zpráva ČIŽP o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva České inspekce životního prostředí je zveřejňována na základě § 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

V roce 2012 vyřizovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) celkem 229 žádostí o informace, z toho 63 ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 166 ve smyslu zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Ve čtyřech případech pak byla žádost o informaci odmítnuta (dvě z důvodu absence patřičných náležitostí, jedna z důvodu neukončeného správního řízení a jedna žádost nespadala do kompetencí ČIŽP).

Zájem veřejnosti v oblasti poskytování informací dle příslušných zákonů byl v roce 2012 obdobný, jako v roce 2011. V předchozích letech trend vykazoval nárůst (181 v roce 2010, 207 v roce 2009, 141 v roce 2008). Dominují žádosti o informace zejména v oblasti ochrany ovzduší. Velkou skupinu tvořily žádosti týkající se smogové situace na Ostravsku, Pardubicku a Ústecku. Rovněž byla zodpovězena celá řada telefonických dotazů k Lagunám Ostramo, které nebyly evidovány, protože o ně nebylo požádáno podle předmětných zákonů. Ostatní dotazy se týkaly kvality ovzduší, bojů s lesními škůdci a havárií na vodních tocích.

Zájem o informace z oblasti ochrany přírody se týkal především kontrol v NP Šumava, ale také obecné ochrany dřevin, kácení dřevin rostoucích mimo les, poškozování významných krajinných prvků a ochrany krajinného rázu.

U odpadového hospodářství se dotazy vztahovaly k závěrům z šetření a výsledkům správních řízení ve věci nakládání s odpady. Informace, které směřovaly do oblasti vod, se týkaly rozhodnutí o opatřeních správních orgánů ve věci nakládání se závadnými látkami, zejména v souvislosti s metanolovou aférou, a informacemi o stavu znečištění vodotečí vůbec.

Předmětem dalších žádostí byly informace o dotčených orgánech státní správy, způsobu vyřešení podnětů, informace o prováděných kontrolách.

Velké množství informací vyřizuje Česká inspekce životního prostředí bezprostředně v rámci diskusního fóra, tedy bez omezení lhůtami zákona. Tyto žádosti nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedených zákonů. Převážnou většinu žádostí o informace podala občanská sdružení a fyzické osoby.

Údaje požadované dle zákona č.106/1999 Sb.: 63 Údaje požadované dle zákona č. 123/1998 Sb.: 166 Počet odmítnutých žádostí: 4

Podávání informací přispívá ke zvýšení efektu inspekční činnosti a k vytvoření silnější zpětné vazby ČIŽP s veřejností. Hlavním cílem je udržovat kontakty se sdělovacími prostředky i odbornou ä laickou veřejností, informovat o výsledcích kontrolní činnosti ČIŽP věcně a v rozsahu odpovídajícím dodaným podkladům, a také v rámci možností zajišťovat odpovědi na dotazy týkající se kontrolních a dozorových pravomocí ČIŽP.

Kromě informací, které ČIŽP poskytuje podle uvedených zákonů, dává veřejnosti i informace z vlastního podnětu formou brožur a letáků, tiskových zpráv nebo na vyžádání médií.

Žádosti o informace je možno podávat na e-mailové adrese: public@cizp.cz

V Praze dne 19. 2. 2013

Ing. Simona Cigánková

tisková mluvčí ČIŽP

Vytisknout